G-ATELIÉR, s.r.o.

vydavateľstvo

Človek v reči 1975-1986


Schádzam dolu svahom. Oproti mne vyrastá háj červených smrekov – a úplne bolestivo cítim,ako mi v tej poslednej chvíli jesennej rozlúčky (zožltnuté, zelenkavosvetlohnedé) hovoria: „Ak ty nevyslovíš, čo sa nám žiada povedať, odídeme, nevydajúc hlásky!“
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Posledný rok s Pavlom Straussom


Ďalší diel postupne vydávaných zápiskov zo zápisníka autora je pokračovaním zápiskov zachytávajúcich čas intenzívneho priateľstva autora s Dr. Pavlom Straussom a ich vzájomnú korešpodenciu.Kniha Posledný rok s Pavlom Straussom obsahuje záznamy zo zápisníka jún 1993 - máj 1994.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Pôvodné listinné údaje k dejinám spišský banských miest


Bol však usilovným študovateľom materiálov z archívov spišských miest, archívu Spišskej kapituly, materiálovz Rakúskej národnej knižnice vo Viedni, diel Jungandreasa, Starka, Münnicha, Hajnóczyho, Fekete-Nagya, Liptáka, Brucknera, Kreichela, Webera, Gréba, Wagnera a iných jemu dostupných prameňov. V tomto diele predkladá svoj pohľad na prehistóriu územia, geologické fakty, historicko-fonetické odvodenia pôvodu jazyka regiónu a zaujímavosti jeho osídlenia. Vlastné i prevzaté texty Fabriciho, Schwaba, Genersicha, Collinássyho, Starka a Münnicha dopĺňa ukážkami nárečí hnileckej doliny v podobe vážnejšej, melancholickej i humorne ladenej, poeticky neprehliadnuteľnej ľudovej regionálnej tvorby. Čo môže priniesť dnešnému čitateľovi práca Leopolda Grussa z roku 1938? Súhrnné i dobové pohľady na históriu regiónu, jeho osídľovanie, dejiny baníctva tohto územia, zozbierané historické banské názvoslovie, no i vyvrátenie v nedávnej minulosti šírených predsudkov o škodlivosti každého nemeckého úsilia v tejto doline, ktoré viedlo po II. svetovej vojne k zničeniu mnohých nemeckých prameňov, čím boli viac ako 700 ročnej histórii tohto regiónu spôsobené nenávratné škody. Preklady ešte dochovaných pôvodných prameňov a historických prác však môžu aspoň čiastočne zaplniť umelo pretrhané cesty poznania našej histórie. Pomôžme si voľnou parafrázou citátu Leopolda Grussa: Prekladom neuvádzame žiadne nové dejiny gelnického údolia. Osudom generácií je však ich striedanie. Ak odídu dve – tri bez písomnej stopy, môže byť ich strata v chode dejín nenahraditeľná. I to je dôvod priblíženia tohto diela súčasníkovi prostredníctvom prvého vydania jeho prekladu do slovenčiny.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

So zápisníkom vo vrecku 1974-1983


Po vydaní titulu "Človek v reči" autor pokračuje v sprístupnení svojich denníkových zápiskov z obdobia rokov 1974-1983. ".....Poslaním knižky, ktorú predkladám čitateľovi, je práve zabrániť, aby s odchodom jedného lingvistu a prekladateľa nestratili sa nenávratne aj jeho príležitostné poznámky, pozorovania, výpisky, nápady, úvahy, tušenia pravdy i poblúdenia...
Vypredané
12,35 € 13,00 €

V dotyku s Pavlom Straussom X.


Desiaty diel postupne vydávaných zápiskov zo zápisníka autora je pokračovaním zápiskov zachytávajúcich čas intenzívneho priateľstva autora s Dr.Pavlom Straussom a ich vzájomnú korešpodenciu. /Záznamy zo zápisníka január-máj 1989/
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

V jubilejnom roku 2000


Dielo predstavuje ďalšie voľné pokračovanie literárneho spracovania denníkových záznamov autora tentoraz mapujúcich krok za krokom jeho vnútorné prežívanie jubilejného roku 2000 na pozadí celkovej situácie na Slovensku a vo svete. Titul voľne nadväzuje na pred časom vo Vydavateľstve G-ATELIÉR vydané tituly autora – V dotyku s Pavlom Straussom VII, V dotyku s Pavlom Straussom X. a Posledný rok.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Listy matke


Po smrti skladateľa Jána Cikkera a jeho manželky Kataríny sa v pozostalosti našla unikátna zbierka listov umelca, ktoré počas obdobia 1917 –1966 písal a posielal svojej matke. Po preskúmaní korešpondencie bolo zrejmé, že listy sú významným zdrojom hlbšieho poznania Cikkerovej tvorby, jej inšpirácie, ako aj vysvetlením viacerých udalostí súvisiacich so skladateľovým životopisom. Listy sú naviac aj nádherným zverbalizovaním obrovskej emocionálnej bázy hudobného génia a potvrdením kľúčového postavenia, ktoré v jeho živote a do veľkej miery aj tvorbe zohrávala jeho matka. Listy možno smelo označiť za apoteózu vzťahu syna a matky. Editorkou knižného vydania je Mgr. art. Irena Michalicová, ktorá sa 10 rokov venuje spracovávaniu Cikkerovskej pozostalosti a bola iniciátorkou tohto projektu. Kniha nebude určená len muzikológom, ale najširšej kultúrnej verejnosti, ktorá sa na pozadí skladateľových listov dozvie mnohé doposiaľ neznáme okolnosti kultúrno – spoločenského života na Slovensku. pokrývajúci detstvo, štúdiá, dospelosť...
Vypredané
21,85 € 23,00 €

V prvom roku nového tisícročia


Autor prináša čitateľovi ďalšie voľné pokračovanie literárneho spracovania jeho denníkových záznamov, zachytávajúcich jeho vnútorné prežívanie prvého roku tohto tisícročia. Titul voľne nadväzuje na pred časom vydané tituly autora: V dotyku s Pavlom Straussom VII., V dotyku s Pavlom Straussom X., Posledný rok, V jubilejnom roku 2000.Dielo autor venoval nadchádzajúcim nedožitým 90-tým narodeninám Milana Rúfusa a Závažnej Porube „...ktorú nám on urobil Naveky Závažnou.“.
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €

Mozaika nádeje, Ecce homo, Tesná brána - 1948-1950


Titul obsahuje tri zväzky esejí, ktoré Pavol Strauss napísal v rokoch 1948-1950: Mozajka nádeje, Ecce homo a Tesná brána. Postupne vydaným dielom vstúpil do nášho priestoru autor európskeho formátu, konvertita, ktorý v čase epochálnej krízy nastupujúcej druhej polovice 20. storočia, objavil pre seba i pre budúci svet pevnú kotvu kresťanské posolstvo. Až ohromujúca aktuálnosť jeho textov napísaných pred viac ako polstoročím dokazuje pravdivosť jeho odkazu smerujúcemu i k dnešnému čitateľovi.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Človek pre nikoho 1989


Titul predstavuje reflexívnu autobiografiu Dr.Pavla Straussa napísanú v roku 1989, ktorej prvé vydanie privítal Milan Rúfus týmito slovami: ....Slovenská literatúra neoplýva prebytkom takýchto pamätí. Hoci práve takéto pamäti pomáhajú vytvárať kultúrne milieu a udržiavať jeho kontinuitu. Bez takejto kontinuity sa každý literárny debutant cíti ako prvý človek na svete. Je teda dobre, že rukopis konečne dostal podobu vytlačenej knihy. Je to satisfakciou nielen pre jej už mŕtveho autora, ale aj pre nás, ešte živých. M.R.Dielo vychádza samostatne z druhom vydaní ako druhý titul edície Výber z diela Pavla Straussa.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Zápisky diletanta / Život je len jeden / Neodoslané listy


Tretí titul edície Výber z diela Pavla Straussa prináša tri zväzky reflexívnych esejí a aforizmov autora, osobitne venovaných hudbe a vlastnému životu : Zápisky diletanta /1962-1965, Život je len jeden /1975 , Neodoslané listy /1983. Najlepšie dielo nevyváži zlý život. Život je väčší než celé dielo. Život je najväčšie dielo.Pavol Strauss /3.7.1950
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Náčrt biografie Pavla Straussa 2


Titul vydaný Spolkom priateľov Pavla Straussa prináša náčrt biografie Pavla Straussa - lekára, filozofa, prozaika, esejistu a prekladateľa, učiteľa vysokej kultúrnosti, pozitívneho a povznášajúceho kresťanského humanizmu i eticky obrodenej domácej kultúrnosti(J.Pašteka). Nikdy v živote som nechcel škodiť, zavadzať, brzdiť vývoj života. Nikdy som netúžil po inom ako dobrote, po kráse, po dokonalosti. A nikdy mi nik neveril, nijaká spoločnosť, nijaký režim, nijaká klika.......Svet má jednu zbraň pre tých, čo chcú byť čistí: odstrániť alebo vyhlásiť za blázna! Kto neverí, nemá schopnosť veriť, že iný verí. Ja verím tým, čo za svoju ideu vedia trpieť. Pavol Strauss
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Pavol Strauss, prorok novej evanjelizácie 1


Titul vydaný Spolkom priateľov Pavla Straussa prináša veľmi cenný pohľad súčasníkov, pamätníkov, príbuzných, kolegov, priateľov a odborníkov na život a dielo Pavla Straussa ... (M.Kamenčík)Publikácia skrz svedectiev o výnimočnej osobnosti otvára najsubtílnejšie záhyby ľudského bytia, oživuje našu lásku k múdrosti, ale dáva tušiť existenciu niečoho Vyššieho, prítomného v človeku i vo svete.... (Z.Vargová)Bol to človek nielen nesmierne múdry. Bol to človek láskavý a ľudský. Človek, ktorý sa Bohu vydaril. M.Rúfus
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Koruna tvorstva


Titul s tridsaťročným odstupom prináša v druhom vydaní výber prekladateľa z diela autora, ktorého dlhodobo a cielene predkladá slovenskému čitateľovi.Nikdy som si neuvedomila silu slova ako teraz....Sú tri veci, ktoré potrebujem ešte: samotu, prírodu a KNIHU. Tú pravú knihu. Možno Prišvin bol ten pravý! Človek pri ňom mal pocit, ako keby to všetko vedel už oddávna. A on to všetko vyslovil. Až tak, že často neviem, čo je vlastne moje, celkom moje a čo Prišvinovo. Mária MedveckáVýber venoval prekladateľ vzácnemu sviatku ľudskej príbuznosti stretnutiu Márie Medveckej s Michailom PrišvinomVydanie titulu ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia
Na sklade 1Ks
13,30 € 14,00 €

V prvom roku nežnej slobody


Autor prináša čitateľovi ďalšie voľné pokračovanie literárneho spracovania jeho denníkových záznamov, zachytávajúcich jeho vnútorné prežívanie prvého roka nežnej slobody (1990) v hlbokom duševnom a korešpondenčnom spojení s Pavlom Straussom.Revolúcia, ktorá nechce zmeniť človeka, je iba surový boj o moc. Pavol Strauss Za mostom časuTitul voľne nadväzuje na pred časom vydané tituly autora V dotyku s Pavlom Straussom VII.,X., Posledný rok, V jubilejnom roku 2000, V prvom roku nového tisícročia.Dielo autor venoval 170. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava.Vydanie titulu ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

V prvom roku nežnej slobody


Autor prináša čitateľovi ďalšie voľné pokračovanie literárneho spracovania jeho denníkových záznamov, zachytávajúcich jeho vnútorné prežívanie prvého roka nežnej slobody (1990) v hlbokom duševnom a korešpondenčnom spojení s Pavlom Straussom.Revolúcia, ktorá nechce zmeniť človeka, je iba surový boj o moc. Pavol Strauss Za mostom časuTitul voľne nadväzuje na pred časom vydané tituly autora V dotyku s Pavlom Straussom VII.,X., Posledný rok, V jubilejnom roku 2000, V prvom roku nového tisícročia.Dielo autor venoval 170. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava.Vydanie titulu ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €