Hesperion

vydavateľstvo

Eliáš v Jeruzalémě


Dvě desetiletí čekali američtí i čeští čtenáři na pokračování příběhu otce Eliáše.Druhý díl, v němž drama vrcholí, se odehrává během pouhého jednoho týdne na omezené ploše palestinských autonomních území a státu Izrael. Karmelitán, stíhaný pro vraždu, kterou nespáchal, nyní přichází v utajení do Jeruzaléma, aby se zde znovu postavil Prezidentovi, pokusil se ho přivést k pokání a varoval před ním lidstvo. Prozřetelnost chystá otci Eliášovi setkání s hříšníky i světci a připravuje ho na poslední konfrontaci s Mužem hříchu, který právě hodlá završit svou spanilou jízdu směrem ke světovládě. Do velké události na Chrámové hoře zbývá osm dní.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Otec Eliáš: Apokalypsa


Karmelitánský kněz, otec Eliáš Schäfer, zažil v dětství hrůzu holokaustu, v mládí úspěch jako přední izraelský politik a práv-ník. Nyní touží strávit zbytek svých dní modlitbou a pokáním v klášterním tichu. Je však Církví vyslán, aby se utkal s nejmocnějším mužem planety, snad Antikristem skrývajícím svou pravou tvář pod maskou mírotvůrce a globálního sjednotitele. Podaří se knězi přivést Muže hříchu k pokání dříve, než přijde zkáza?Hesperion přináší druhé, aktualizované vydání úspěšného románu, který vyšel česky v roce 1998 pod názvem Apokalypsa.
Na sklade 1Ks
16,06 € 16,90 €

Benediktova cesta


Svatý Benedikt se před staletími rozhodl vyjít ven z kolabujícího antického velkoměsta a založit na okraji barbarstvím pohlcované civilizace první benediktinský klášter, kontrakulturní komunitu, již označil za školu služby Pánu. Díky této jeho volbě, kterou následovali mnozí další, přečkalo křesťanství temná staletí, než se Evropa i skrze to, co pro ni benediktini uchovali mohla během vrcholného středověku vzepnout k novým kulturním výšinám.Současný Západ se podle Drehera v rostoucí míře odvrací od svých křesťanských kořenů a přes svou technologickou vyspělost se propadá do barbarství, kam ho církev nesmí svým přitakáváním následovat. Naopak, aby si uchovala prorocký hlas a mohla dál plnit svůj úkol v podobě hlásání evangelia světu, potřebuje nyní strategický ústup. Namísto ztrácení sil marnými snahami o oslovení většiny je třeba zachránit věrohodnost vydávaného svědectví péčí o kořeny.Provokující a inspirující postřehy Roda Drehera, jak křesťansky žít v postkřesťanské době, zaznamenaly okamžitě po americkém vydání knihyv březnu 2017 vlnu kritického zájmu, který dosud neutuchá.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Cesta na Západ


Po stopách ochočeného Boha Nová kniha z pera P. Štěpána Smolena, autora "Buď, kde jsi".Do Lisieux poutní cesty nevedou nejde se tam přes pohoří a skrz hvozdy, ale prostředkem lidské každodennosti, krajinami všedními, o kterých se nepíšou knížky. Copak je možné přijít k Terezce jinak než malou cestou?Mohla to být jedna z těch běžných poutí bez peněz po Evropě, na jaké se vydávají kající bohoslovci poté, co v mládí urazili domněle sladké světice. Mohla, kdyby na cestě do Francie nepřekážel jeden podkrušnohorský statek a v něm vzpomínka na Anežku ženu, jež máchala mrkví jako mečem a stínala hlavy nedověrcům. Z výpra-vy vpřed duchovně dýchavičnou Evropou se tak stala též výprava zpátky do dob, než nejvýmluvnější obhájkyně víry zmlkla a zmizela.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

In Sinu Jesu


Roku 2007 sa začali uprostred ticha ado-rácie k srdcu jedného kňaza prihovárať Pán Ježiš a Panna Mária. Z týchto slov sa zrodila kniha In Sinu Jesu - V tichu pred Pánom, ktorej stránky sa dotýkajú potrieb človeka našej doby a poskytujú mu útechu i výzvy. Publikácia, pevne oprená o Písmo i apoštolskú Tradíciu, vyšla s cirkevným schválením pôvodne v írsku a stala sa zdrojom obnovy vnútorného života mnohých kňazov, rehoľníkov i laikov. Na české vydanie z roku 2017 nadväzuje táto brožúra, ktorá modlitby z knihy In sinu Jesu dopĺňa o ďalšie modlitebné texty. Ústrednou témou je klaňanie sa eucharistickému Pánovi a prinášanie náhrady za tých, čo sa neklaňajú - najmä spomedzi kňazov, ktorí sú obzvlášť povolaní do Kristovej blízkosti.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Juditin kříž


Když se Judith vdávala, mohla se opřít o svého manžela a o svou víru. Přišla však šedesátá léta a obě opory se otřásají. Neměnná nauka se den za dnem mění a znejistění zásáhne i vztahy. Jak v peřejích změn neztratit muže ani Boha a nepustit se kříže?
U dodávateľa
10,67 € 11,23 €

Z hloubi srdce


Kněžství dnes prožívá temné časy. Mnozí kněží, zranění odhalením tolika skandálů, vykolejení neustálým zpochybňováním zasvěceného celibátu, jsou v pokušení se vzdát, všechno opustit, píší kardinál Sarah a Benedikt XVI. ve společném doslovu k této knize. Emeritní papež a prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v ní svým spolubratřím kněžím i celé církvi chtějí přinášet poselství naděje. Poctivě se zabývají duchovními výzvami, jimž dnešní kněží čelí, a za klíč k věrné a plodné kněžské službě a opravdové reformě církve považují hlubší obrácení k Ježíši Kristu. Dva moudří, duchovně prozíraví pastýři zde reagují na výzvy k přetvoření kněžství, včetně návrhů účastníků synody o Amazonii, a vysvětlují význam kněžského celibátu pro dobro celé církve. Celibát představují nikoli jako pouhý předpis kanonického práva, ale jako podíl na Ježíšově oběti na kříži a jeho identitě Ženicha církve.
Na sklade 2Ks
6,27 € 6,60 €

Marie Magdalena


Nezbývá nám než s údivem hledět na ubohou, zlomenou hříšnici, která v mocném vzedmutí lásky povstává z temnot, aby se pak s naprostou jistotou hnala po cestě dokonalosti jako o závod. Vynořuje se z bezútěšných rozvalin vlastního života a stává se nebeskou přebornicí lásky.P. Sean Davidson vidí Marii Magdalenu jako vzor kontemplace, adorace, dokonalé kajícnosti, bezmezné lásky a důvěry k Ježíši, pro niž Mistra následuje pod kříž, zatímco všichni utečou, kvůli níž běží jako první k hrobu, zatímco ostatní se ze strachu schovají. Je přesvědčen, že Marie Magdalena v Ježíši již během jeho pozemského působení intuitivně vidí Krista, klaní se mu a miluje jej až za hrob.
Vypredané
9,60 € 10,11 €

In sinu Jesu


V roku 2007 sa začali uprostred ticha adorácie srdcu jedného kňaza prihovárať Pán Ježiš a Panna Mária. Z týchto slov sa zrodila kniha In sinu Jesu, ktorej stránky sa priamo dotýkajú potrieb človeka našej doby a pomáhajú mu prehĺbiť vzťah s Bohom.Na pozadí základného motívu, ktorým je klaňanie sa eucharistickému Ježišovi a prinášanie náhrady za tých, čo sa neklaňajú, sa tu otvárajú i ďalšie témy duchovného života: modlitba, odovzdanie sa Božej prozreteľnosti, nutnosť ticha, potreba sviatostí a posvätnej liturgie, tajomstvá svätej omše, podstata kňazstva a kľúč k jeho apoštolskej plodnosti, úloha Panny Márie a svätých v našich životoch, skúsenosť hriechu a vlastnej slabosti na ceste za Kristom, túžba po nebi a obnova cirkvi na zemi.Táto kniha, ktorej učenie sa pevne opiera o Písmo a apoštolskú Tra­díciu, vyšla s cirkevným schválením pôvodne v angličtine, bola preložená do mnohých jazykov a stala sa zdrojom obnovy vnútorného života mnohých kňazov, rehoľníkov i laikov po celom svete.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Trpká zkouška


Trpkou zkouškou byla pro Evelyna Waugha liturgická reforma spjatá s druhým vatikánským koncilem, která se pro tohoto literáta stala snad největším duchovním bojem jeho života. V tomto tenkém výboru z jeho osobní korespondence je zachycen jeho pokus vnést již během trvání koncilu do veřejného prostoru alternativní pohled na tehdy diskutované reformy. Zároveň je zde také naznačen vnitřní zápas člověka, který se ve 30. letech obrátil právě díky předkoncilní liturgii, touto liturgií žil, hluboce ji miloval a zaváděnými reformami trpěl. Nakonec pro něj ztráta tohoto pokladu byla tak tíživá, že se modlil za smrt. Kniha je cenná jako historická sonda do doby pro církev turbulentní. Jako by církev v překotné snaze o aggiornamento přehlédla část svých dětí.Trpká zkouška je také připomenutím toho, že jednota je v mnohosti (a to zejména liturgického slavení), jak upo­zorňuje editor knihy Alcuin Reid. Úvodní a závěrečné texty jsou zase svědectvím o době pontifikátu papeže Benedikta XVI. a radosti, v níž se ona trpká zkouška díky Summorum pontificum změnila. Kniha je pro naši dobu jakýmsi zdviženým prstem, neboť tam, kde jde o liturgii, jde o vlastní život církve a spásu duší.
Na sklade 1Ks
5,99 € 6,30 €

Katolický gentleman


Co to znamená být mužem nebo ženou, je v současnosti zpochybňováno jako nikdy dříve. Ačkoliv tradiční genderové role jsou již několik desetiletí narušovány, v naší době likvidujeme a bezohledně upouštíme od samotných kategorií „muž“ a „žena“. Jak se má člověk v tak bláznivých časech chovat jako gentleman?Katolický gentleman přináší solidní a praktický návod na to, jak se stát ctnostným mužem. Ve snaze odpovědět na otázky, jež si současní muži kladou, se kniha obrací k odvěké moudrosti katolické církve. V krátkých, snadno přístupných kapitolách autor nabízí jadrný vhled do mnoha důležitých témat, například:Jak poznat, že jste skutečným mužem Proč je naše tělo důležité Význam tradice Smysl zdvořilosti Co je to svatost a jak jí dosáhnout Jak se ve vlastním duchov­ním životě vypořádat s pádem
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €