! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Nová práca

vydavateľstvo

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch


Kniha od autorky JUDr. Milady Illášovej: VZORY ZMLÚV A PODANÍ V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH IV. vydanie – obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných publikácií vydaných vydavateľstvom NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. Je určená všetkým, ktorí chcú sami riešiť svoje problémy v pracovnoprávnych vzťahoch. Je praktickou príručkou aj pre tých, ktorí sa pracovným právom zaoberajú profesionálne. Jednotlivé vzory sú doplnené nielen paragrafovým znením ale aj komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. Kniha komplexne zachytáva právny stav, ktorý v oblasti pracovného práva platí od 1. januára 2013.
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. 1. 2013


Platný od 1. januára 2013 Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené i vyčerpávajúcou judikatúrou a komplexne zachytáva právny stav, ktorý v oblasti pracovného práva platí od 1. januára 2013.
Vypredané
10,25 € 10,79 €

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach, III. aktualizované a rozšírené vydanie


Kniha je určená nielen odborníkom v trestných veciach, ale i laickej verejnosti. Jej cieľom je poskytnúť návod na napísanie príslušných podaní v každom štádiu trestného konania. Všetkým, ktorí sa dostali do pozície trestne stíhaného, či do situácie p oškodeného alebo inak zúčastnenej osoby, prípadne záujmovým združeniam občanov. V záujme čo najpresnejšej informovanosti čitateľov publikácia preberá príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku, prípadne iných právnych predpisov a k n im sú priradené jednotlivé vzory. Okrem vzorov podaní občanov v ktoromkoľvek ich procesnom postavení v trestnom konaní sú v záujme orientácie čitateľov do publikácie zaradené aj príklady niektorých rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a súdu .
Vypredané
18,62 € 19,60 €

Nové pravidlá cestnej premávky


Cestná premávka, jej pravidlá, povinnosti účastníkov cestnej premávky a oprávnenia orgánov vykonávajúcich svoju pôsobnosť na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oblasťami, ktoré významne zasahujú do každodenného života spoločnosti.V posledných rokoch zaznamenala cestná doprava výrazný dynamický rast, a preto bolo potrebné uviesť do praxe nové predpisy o cestnej premávke. Prijala sa taká zákonná úprava, ktorá svojim obsahom jasne zodpovedá súčasným požiadavkám úpravy pravidiel cestnej premávky a zároveň vytvára dostatočný predpoklad pre ich dodržiavanie a disciplínu účastníkov cestnej premávky. Základ knihy tvoria: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Kniha je obohatená i o kapitoly – Konštrukcia a praktická údržba motorových vozidiel, Riešenie dopravných situácií a Zdravotná výchova.V závere publikácie sú uverejnené otázky a odpovede, s ktorými sa záujemca o vodičský preukaz stretne pri skúškach v autoškole. Zákony a vyhlášky sú v úplnom znení s komentárom a spolu s testami pre autoškoly zachytávajú právny stav k 1. marcu 2013.
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Nové pravidlá cestnej premávky


Cestná premávka, jej pravidlá, povinnosti účastníkov cestnej premávky a oprávnenia orgánov vykonávajúcich svoju pôsobnosť na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oblasťami, ktoré významne zasahujú do každodenného života spoločnosti. V posledných rokoch zaznamenala cestná doprava výrazný dynamický rast, a preto bolo potrebné uviesť do praxe nové predpisy o cestnej premávke. Prijala sa taká zákonná úprava, ktorá svojim obsahom jasne zodpovedá súčasným požiadavkám úpravy pravidiel cestnej premávky a zároveň vytvára dostatočný predpoklad pre ich dodržiavanie a disciplínu účastníkov cestnej premávky. Základ knihy tvoria: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Kniha je obohatená i o kapitoly – Konštrukcia a praktická údržba motorových vozidiel, Riešenie dopravných situácií a Zdravotná výchova.V závere publikácie sú uverejnené otázky a odpovede, s ktorými sa záujemca o vodičský preukaz stretne pri skúškach v autoškole. Zákony a vyhlášky sú v úplnom znení s komentárom a spolu s testami pre autoškoly zachytávajú právny stav k 1. marcu 2013.
Vypredané
11,21 € 11,80 €

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľ - 5.akt.vy.


5. aktualizované a doplnené vydanie príručky, ktorá poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských normatívov v elektrotechnike.(147X210,str.492,MV,ČB,r.vyd.2005)
Vypredané
15,13 € 15,93 €

Trestný poriadok - zák. 301/2005 - s rozsiahlym komentárom


Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou. Úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z.z. s rozsiahlym komentárom.(150X210,str.687,MV,ČB, r.vyd.2005)
Vypredané
19,55 € 20,58 €

Rozsiahly prehľadný Anglicko - slovenský slovník


Viac ako 100 000 anglických slov a frází a okolo 200 000 slovenských ekvivalentovDôraz na spracovanie frázových sloviesZAmeranie na súčasný jazyk, spisovný aj hovorový - nájdete v ňom výrazy ako: biofuel, ird flu, CAT scan, cybersex, dumb down, e-anking. loyalty card, netiquete, spamming, tcho a pod.Veľmi prehľadné usporadanie heslových statíSlovník je zostavený tak, aby uľahčil používateľom aktívne používanie oboch popisovaných jazykovExplicitné definície významov pomocou jemne diferenciovaných kontextových charakteristíkSlovník je vhodný pre široký okruh používateľov - od začiatočníkov až po učiteľov angličtiny, prekladateľov a tlmočníkov
Na sklade 2Ks
28,06 € 29,54 €

Nové pravidlá cestnej premávky


V knihe nájdete vyhlášky, zákony, zdravotnú výchovu, konštrukciu a praktickú údržbu motorových vozidiel, skušobné otázky, správne odpovede a dopravné situácie pre autoškoly. Rok vydania 2006.
Vypredané
9,46 € 9,96 €

Trestný zákon


Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, zákon o výkone trestu odňatia slobody s komentárom, zákon o výkone väzby s komentárom.
Vypredané
16,40 € 17,26 €

Občiansky zákonník


IV. doplnené vydanie S rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 188/2006 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2006
Vypredané
19,55 € 20,58 €

Vzory zmlúv a podaní pre občanov


III. aktualizované vydanie Publikácia poskytuje základné poučenie o tom, ako uzatvárať zmluvy a dohody, ako postupovať v občiansko-právnom konaní, ako pred súdom prejaviť svoju vôľu prostredníctvom určitých úkonov. Návod na uskutočnenie niektorých právnych úkonov je uvedený v jednotlivých vzoroch na modelových situáciách. Praktická príručka pre širokú neprávnickú verejnosť.
Vypredané
19,55 € 20,58 €

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi


(III. doplnené a rozšírené vydanie) platné od 1. októbra 2006Pomerne široký pohľad na stavebné a pozemkové právo dáva čitateľovi podrobný obraz o veľmi diskutovanej téme, akou je nesporne pôda. Všetky zákony sú doplnené podrobným komentárom a spolu vytvárajú kompaktné dielo
Vypredané
15,46 € 16,27 €

Lexikón kuchárskeho umenia 21. storočia


Základný repertoár pokrmov, v ktorom je obsiahnutá celá oblasť medzinárodnej, slovenskej a českej gastronómie. Kniha obsahuje odborné rady a je vlastne určitým druhom príručky pre kuchárske umenie.
Vypredané
31,22 € 32,86 €

Obchodný zákonník 2007


S rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 19/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2007. Zákon o obchodnom registri - úplné znenie zákona NR SR č. 530/2003 Z.z. s rozsiahlym komentárom.
Vypredané
24,91 € 26,22 €

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd


Spolu v jednej brožúre nájdete obidva významné dokumenty, ktoré by nemali chýbať v žiadnej knižnici.
Vypredané
3,44 € 3,62 €