% Zľavy na hry %

Slovenská technická Univerzita v Bratislave

vydavateľstvo

Experimentálne metódy v mechanike


Skriptá Experimentálne metódy v mechanike obsahujú formulácie experimentálnych úloh, zovšeobecnenia poznatkov a redukciu vstupných veličín pomocou teórie podobností, ako aj plánovanie a realizáciu experimentov s objektívnym vyhodnotením experimentálnych dát.
U dodávateľa
5,42 € 5,71 €

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP II


Pri štúdiu na vysokých školách elektrotechnického zamerania prichádzajú študenti, najmä pri laboratórnych cvičeniach, do kontaktu aj so zariadeniami, ktoré môžu pri nesprávnej obsluhe poškodiť ich zdravie.Učebné texty, ktoré sú obsahom tejto publikácie sú výberom odporúčaní z noriem a legislatívnych predpisov, riešiacich problematiku ochrany osôb pred účinkami zariadení, používajúcich pre svoju činnosť najmä elektrickú energiu alebo sú určené na ochranu pred jej nežiadúcimi účinkami.
U dodávateľa
23,53 € 24,77 €

Prevádzka výrobných systémov


Publikácia je určená pre poslucháčov vysokoškolského štúdia v odbore Výrobné systémy a manžérstvo kvality. Publikácia je vhodná aj pre projektantov, prevádzkarov a špecializovaných odborných pracovníkov z praxe pôsobiacich v oblasti prevádzky a údržby automatizovaných výrobných systémov
Na sklade 3Ks
5,67 € 5,97 €

Simulácia diskrétnych systémov


Simulácia diskrétnych systémov
Vypredané
3,94 € 4,15 €

Technológia I. Zlievanie


Technológia: Zlievanie. I
Vypredané
4,38 € 4,61 €

Technológia tvárnenia časť plošné tvárnenie


Technológia tvárnenia: Plošné tvárnenie. časť [1]
Vypredané
7,50 € 7,89 €

Ateliérová tvorba


Skriptá sú určené pre predmet Aleliérová tvorba v bakalárskom štúdiu (1.stupeň) v študijnom programe Pozemné stavby a architektúra. Zároveň sú určené pre predmet Architektonicko-konštrukčný ateliér v inžinierskom štúdiu (2.stupeň) v študijnom programe Architektonické konštrukcie a projektovanie. Miesto má aj v predmete Konštrukcie pozemných stavieb a Stavebné konštrukcie. Učebnica má napomôct správnemu návrhu plochých striech, ktoré sa veľmi často v projektoch používajú.
Vypredané
10,48 € 11,03 €

Betónové konštrukcie


Publikácia je zameraná na koncepčné riešenie nosných konštrukcií vysokých betónových budov podľa spoločných európskych noriem. Teoretické a technologické riešenie uvádzanej problematiky je doplnené praktickými postupmi a konštrukčnými zásadami navrhovania nosných prvkov vysokých budov najmä s ohľadom na ich zaťaženie vetrom a zemetrasením. Kniha je určená pre odbor Pozemné stavby a architektúra.
Vypredané
9,80 € 10,32 €

Bauwesen - Lehr- und Übungsbuch der d...


Bauwesen - Lehr- und Übungsbuch der deutschen Terminologie
U dodávateľa
5,49 € 5,78 €

Control of technological and production processes as di...


Control of technological and production processes as di...
Na sklade 1Ks
14,31 € 15,06 €

Energetické hodnotenie budov


Energetické hodnotenie budov
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Identifikácia architektonických barié...


Identifikácia architektonických bariér v prostredí
U dodávateľa
7,27 € 7,65 €

Mobilné pracovné stroje


Problematika tejto publikácie je obsahovo orientovaná na široké spektrum jednoúčelových mobilných pracovných strojov a zariadení používaných nielen pre stavebné technológie. Učebnica je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov. Učebnnica je rozdelená na sedem samostatných častí.
Na sklade 1Ks
15,82 € 16,65 €

Predpätý betón


Obsah publikácie je odborne zameraný na riešenie najčastejšie navrhovaných predpätých nosných prvkov pozemných stavieb. Teoretické a technologické riešenie uvádzanej problematiky je doplnené praktickými postupmi a konštrukčnými zásadami navrhovania jednoduchých jednopoľových i viacpoľových staticky neurčitých nosných prvkov z predpätého betónu. Niektoré náročnejšie výpočtové postupy sú doplnené príkladmi s konkrétnym numerickým riešením prostredníctvom programu MathCad.Publikácia je určená ako učebné texty k prednáškam pre študentov 4. ročníka Stavebnej fakulty STU študijneho programu Nosné konštrukcie pozemných stavieb. Zároveň je vhodnou pomôckou pre projektantov predpätých betónových prvkov pozemných stavieb
Vypredané
7,14 € 7,52 €

Regionalizácia pedotransferových funk...


Predkladaná monografia obsahuje kompletné spracovanie podkladov na stanovenie priebehu jednej z najdôležitejších hydrofyzikálnych charakteristík pôd - vlhkostnej retenčnej krivky (VRK) - pomocou pedotransferových funkcií pre nížinné oblasti Slovenska reprezentované jedenástimi povodiami: Bodrog, Bodva, Dunaj, Hornád, Hron, Ipeľ, Morava, Nitra, Poprad, Slaná a Váh. Vytvorené VRK môžu byť neskôr použité na parametrizáciu, verifikáciu a validáciu matematických simulačných modelov zameraných na vodný režim pôdy, ako aj na riešenie konkrétnych úloh súvisiacich s vodným režimom pôdy (skúmanie dôsledkov klimatických zmien na zmeny zásoby vody v pôde, navrhovanie adaptačných opatrení...)
Na sklade 1Ks
6,93 € 7,29 €

Vyhodnotenie kalibrácie meradiel


Témou monografie sú špecifické aspekty problému kalibrácie, s prihliadnutím na reálne aplikácie a potreby metrológie, s dôrazom na využitie exaktných, resp. aproximatívnych (asymtotických) matematicko-štatistických metód. Monografia poskytuje detailný pohľad na problematiku kalibrácie, rešpektujúc metrologické zásady kalibrácie resp. overovania meradiel, za pomoci dôslednej a korektnej aplikácie matematicko-štatistických metód. Uvedené teoretické metódy a postupy sú ilustrované množstvom detailne rozpracovaných príkladov, pričom kniha prirodzene nadväzuje na metódy spracovania a vyhodnocovania meraní, tak ako boli uvedené a rozpracované v monografii Wimmer G., Palenčár R., Witkovský, V. Spracovanie a vyhodnocovanie meraní, VEDA, Bratislava, 2002.Poznatky z monografie môžu čerpať najmä študenti doktorandského štúdia v programe Meracia technika, Metrológia a resp. inžinierskeho štúdia v programe Meranie a skúšobníctvo. Monografia tiež prináša nové poznatky pre pracovníkov národnej metrologickej inštitúcie, pracovníkov metrologických laboratórií a pracovníkov vývoja nových meracích systémov.
Na sklade 2Ks
9,04 € 9,52 €