% Zľavy na hry %

Vyšehrad

vydavateľstvo

Stěhování národů a východ Evropy


Dramatické období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku, během něhož se rozložila západořímská říše a zároveň zcela změnila mapa našeho kontinentu. Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku. Autorka vychází nejen z odborné literatury, ale především z vlastních výzkumů, takže v mnohém přináší i nové skutečnosti a osobité pohledy na toto období, kdy mezi jiným přišli do české kotliny i naši slovanští předkové.
Vypredané
22,24 € 23,41 €

Základy ekonómie


Úvod do ekonomie pro gymnázia
Vypredané
3,49 € 3,67 €

U nás v Mitfordu


Laskavý a optimistický román nás zavádí do malého amerického městečka , které jako by se dokázalo bránit současnosti a zachovalo si v uspěchaném světě poklidný krok a zdravý rozum. Nosnou postavou je farář episkopální církve otec Tim, a je to pastor vskutku neortodoxní. K otci Timovi se přidal pes Barnabáš, dvanáctiletý Dooley, rázovitá Róza, slečna Sadye a mnoho dalších postaviček, které dohromady vytvářejí román , který svou vtipnou laskavostí a humorem připomíná romány autorů James Herriota a Betty MacDonaldové.
Vypredané
10,72 € 11,28 €

Křesťanství a hinduismus


Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přeh lednou charakteristiku historického a duchovního vývoje jednotlivých náboženských soustav, poté se věnuje názorům jejich současných myslitelů a zkoumá možnosti vzájemného porozumění.
Vypredané
6,92 € 7,28 €

Ekumenický katechismus I.


Ač žily křesťanské církve po staletí ve vzájemném odcizení a nezřídka procházely obdobími sporů a nepřátelství, vzrůstaly zvláště ve 20. století snahy o vzájemné poznávání a spolupráci. Mimořádným přínosem na této cestě je dílo předního znalce světové
Vypredané
3,08 € 3,24 €

Všeobecná morální teologie


V této knize dostáváme skutečně pokoncilní učebnici morální teologie. Autor, který svůj obor přednáší v Trevíru po tři desetiletí, prožil s osobní účastí toto období důkladné revize, intenzivního zkoumání základů a pokusů o novou koncepci. Bádání mor álních teologů bude pokračovat dále a trvale v užší spolupráci s biblistikou a jinými teologickými disciplínami, ale i s trvalým zřetelem k práci nekatolických teologů, filozofických etiků a jiných odbomíků. Přesto však už je v podstatě možné synteti zovat ve formě učebnice současný stav vývoje nastartovaného Druhým vatikánským koncilem.
Vypredané
11,68 € 12,29 €

Latinská literatura českého středověku do roku 1400


Poprvné u nás vydaná česká latinsky psaná literatura Česká latinsky psaná literatura nebyla dosud samostatně zprcovaná a ve vyšlých publikacích o starší čeké literatuře je latinsky psaným výtvorům věnováno nezaslouženě málo pozornosti. Jana Nechutov á, prof. latinské medievalistiky, přednáší na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na základě mnohaletého vedení přednášek a seminářů středověké latiny na brněnské univerzitě vznikl její podrobný a systematický výbor. Předkládaná publika ce vychází z velmi rychle rozebrané práce, která byla zamýšlena jako učebnice středověké latiny pro studenty humanitních oborů. Text je nyní rozšířen a výklad doprovází ukázky v jazyce latinském i českém. Kniha je určena všem zájemcům o literární his torii a středověk vůbec, dále studentům všech humanitních oborů.
Vypredané
6,44 € 6,78 €

Mateo Falcone


Drobné dílo francouzského spisovatele patří ke skvostům světového písemnictví. Autor ve zkratce postihl barvitost a tajemnou atmosféru drsné Korsiky i nepřístupnou povahu tamních obyvatel. Typickým představitelem Korsičana, který nade vše lpí na rodové cti, na dobrém jméně, je právě Mateo Falcone, který neváhá pro čest rodiny obětovat vlastního syna, který se, byť ještě díťe, provinil proti nepsaným zákonům. Temná síla tohoto příběhu vypovídá o autorovi, který se oprostil od romantismu své doby.
Vypredané
2,12 € 2,23 €

Svatí církevního roku


Skoro každý den v roce je zasvěcen některému ze světců či i několika z nich. S jejich jmény se setkáváme na stránkách kalendářů, mnohá z nich nám dokonce připomínají sochy či obrazy, ale o velké většině nevíme vlastně vůbec nic. Praktická příručka stručných portrétů čtenáře seznámí se základními informacemi o světcích a o jejich symbolech, pomocí nichž je znalec dokáže identifikovat. Sestavena podle církevního roku.
Vypredané
8,56 € 9,01 €

Zánik antického světa


Původní česká práce sleduje proces postupného rozkladu říše již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osou výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů a literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň výkladem hlubokých sociálních i ideových proměn antické společnosti oné doby. Jako zvláště důležitý činitel vystupuje mezi těmito činiteli proces postupné christianizace říše, jenž jí dal alespoň v závěru jejích mnohasetletých dějin myšlenkovou jednotu.
Vypredané
4,71 € 4,96 €

Husův proces


Husův proces je výsledkem dlouhodobého badatelského zájmu Jiřího Kejře. Autor sleduje krok za krokem dramatický a dosud obecně málo známy průběh procesu s pražským mistrem, od jeho počátku ve sporech Husa s arcibiskupem Zbyňkem v roce 1408 až po poslední výslechy v červnu 1415. Svým soustředěním na procesně-právní aspekty poskytuje pohled až na dřeň soukolí středověkého kanonického práva tak, jak je realizovaly papežské soudy a kostnický koncil.
Vypredané
4,28 € 4,50 €

Můj filosofický pohled na svět


Táto kniha ponúka autorov filozofický pohľad na tento svet. Svet, v ktorom žije a pracuje. Na poli filozofického bádania rozvinul "materiálno-hodnotovú etiku" a "filozofiu citu" a položil základy dvom vedným disciplínam, filozofickej antropológii a sociológii poznania. Český preklad Ivan Hodovský
Vypredané
1,25 € 1,32 €

Grilujeme, rožníme a zapékáme na chatách a chalupách


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0030580
Na sklade 1Ks
3,60 € 3,79 €

Duše Evropy


Edice Sofia. První česká prezentace života a díla pozoruhodného exilového filosofa-- mj. bývalého rektora univerzity v Mnichově. Z jeho rozsáhlého díla jsou v tomto svazku české veřejnosti zpřístupněny alespoň ty úvahy, které v kostce vyjadřují zákla dní autorovy přístupy k jeho životním tématům: otázka pravdy, odpovědnost před Bohem, úloha intelektuála v dnešní společnosti, idea univerzity, křesťanská odpovědnost za budoucnost, duchovní dědictví Evropy, křesťanství a politika. Kniha je doplněna zajímavou autobiografií a úplnou bibliografií autora.
Vypredané
1,89 € 1,99 €

Událost modlitby


Výjimečný čas modlitby a ubíhání všedního dne nestojí totiž jen prostě sebe. Čas usebrání, pokud se v něm skutečně děje modlitba, každodenní čas prostupuje a proměňuje. Z toho, co se děje ve výjimečném čase modlitby, vyrůstá orientace pro zprvu neori entované každodenní dění.
Vypredané
2,81 € 2,96 €

Kontextová fundamentální teologie


SVĚTOVĚ PROSLULÝ ÚVOD DO KŘESŤANSKÉ TEOLOGIE Kniha pokrývá celý obor fundamentální teologie. Je dílem proslulého odborníka a byla už přeložena do mnoha světových jazyků. Obsahuje nejen sympatický přehled základních oblastí a přístupů křesťanské teol ogie, ale i nové a výrazně prohlubující inspirativní podněty do dnešní diskuse o podstatě a poslání křesťanství a církve. poslouží ja studentům teologických fakult a zájemcům o teologii, ale může i plnit funkci z mnoha hledisek přijatelného úvodu do křesťanství a do teologického myšlení.
Vypredané
15,04 € 15,83 €