Hans Küng

autor

Po stopách světových náboženství


Kniha významného teologa, autora více než třiceti knižních titulů věnovaných křesťanské teologii, křesťanské a mezináboženské ekumeně a náboženské situaci dnešní doby, vychází z projektu, v němž autor s televizním štábem navštívil významná centra
U dodávateľa
14,70 € 15,47 €

Krédo


V šesti jasně rozčleněných kapitolách ukazuje významný současný teolog, jak lze i dnes rozumět dvanácti článkům starobylého křesťanského vyznání víry. Název „Symbolum Apostolorum“ a vyprávění o jeho apoštolském původu se v křesťanských obcích objevují až kolem roku 400, byly však inspirovány apoštolským poselstvím. A dodnes se toto vyznání udrželo v katolické církvi i v církvích reformačních jako jednoduché, narativní shrnutí křesťanské víry. Z tohoto hlediska má též ekumenicky důležitou funkci. Ovšem tak, jako je tomu u každého textu, od jehož vzniku nás dělí řada staletí a který se tedy utvářel ve zcela jiném kulturně historickém kontextu, je zapotřebí jeho pojmy a výpovědi pro naši dobu nově vysvětlit a přeložit. Jak dnes např. přijímat výrazy jako všemohoucí Bůh, Tvůrce nebe i země, synovství boží, narození z Panny Marie, sestoupení do pekel, zmrtvýchvstání či nanebevstoupení? Jejich objasnění zde není ani osobní, ani svévolné. Je to výklad, který se zakládá na Písmu a chce posloužit k tomu, aby člověk i na prahu 21. století byl schopen říci: „Credo, věřím. Mohu říci ,ano‘ k jistě různě závažným článkům Apoštolského vyznání víry jakožto základní orientaci pro svůj vlastní život.“
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Katolícka cirkev


Jeden z najvýznamnejších katolíckych teológov súčasnosti hneď v úvode otvorene priznáva, že tieto dejiny píše ako človek stojaci na strane obetí a tých, ktorí už počas svojho života považovali niektoré praktiky cirkvi za nekresťanské a kritizovali ich. Sleduje vývoj od raného učenia Krista, rozpráva príbehy veľkých postáv cirkevných dejín, ale aj mocenských zvratov, rozkolov a omylov. Rozlišuje medzi tým, čo je v katolíckej cirkvi univerzálne a nadčasové a tým, čo je len výsledkom rôznych záujmov. Budúcnosť vidí v ekumenizme a prehodnotení niektorých nesprávnych rozhodnutí.Hans Küng patrí medzi najznámejších predstaviteľov liberálneho katolicizmu, aktívne sa podieľal na reformnom Druhom vatikánskom koncile, od sedemdesiatych rokov je známy ako kritik vládnucich katolíckych kruhov a tradicionalizmu. Za príčinu moderného úpadku katolíckej cirkvi považuje jej uzavretosť a neschopnosť konštruktívne reagovať na nové myšlienky a spoločenské fenomény. Rozpory s oficiálnou katolíckou vieroukou viedli k tomu, že mu odobrali povolenie vyučovať katolícku teológiu. V reakcii na to začal vyučovať ekumenickú teológiu a v deväťdesiatych rokoch založil inštitút Weltethos, ktorý hľadá porozumenie medzi svetovými náboženstvami.
Na sklade 1Ks
12,30 € 12,95 €

Žena v kresťanstve


Kniha liberálneho teológa o tom, ako sa ženy dostali z centra cirkvi na jej okraj. Hans Küng sleduje aktivity žien od počiatku kresťanstva, cez stredovek a reformáciu až po súčasnosť, pričom zrejme najprekvapivejšie sú pasáže venované ranej cirkvi. Venuje sa témam ako sú kňazstvo, manželstvo či cirkevná politika v oblasti sexuality. Ženy boli medzi Kristovými učeníkmi aj prorokmi, ich postavenie sa radikálne zmenilo v stredoveku, čo v rôznych formách pretrváva dodnes. Ako dokazuje autor, cirkev si na tieto obmedzenia našla rôzne sofi stikované vysvetlenia, z historického hľadiska sa však pre ne veľmi ťažko hľadá opora. Predpovedá, že súčasná cirkev nemá inú možnosť ako uznať rovnoprávnosť žien. Podľa ekumenickej paradigmy, ktorú vyznáva, sa bude postavenie žien v cirkevnom spoločenstve v nasledujúcom období už iba posilňovať.
Na sklade 2Ks
11,35 € 11,95 €

dostupné aj ako:

Dobrá smrt?


Autor se zamýšlí v této své zatím poslední knize, k níž dalo podnět jeho vlastní onemocnění, nad dosavadními texty o vážném ohrožení života. Dospívá k stanovisku, že ,,dobrá smrt nemá nic společného se sebevraždou, nýbrž, že znamená lidsky důstojné ukončení života. Otázkám s tím spojeným je věnován i jeho nedávný rozhovor se známou německou moderátorkou Anne Willovou, který vysílala celoněmecká televize. Záznam této relace tvoří první část knihy. Následují úvahy a reakce posluchačů a na ně navazuje závěrečný oddíl, shrnující autorův postoj k mezní situaci lidského života.
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Žena v dějinách křesťanství


V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky doprovázely ženy rovněž Ježíše z Galileje na jeho poslední cestě do Jeruzaléma, byly s ním na Golgotě i při jeho pohřbu. Hans Küng sleduje vývoj postavení žen od období rané církve, přes středověk, reformaci a protireformaci až po současnost. Popisuje společenské vlivy i teologické koncepce, které postavení ženy v církvi negativně ovlivňovaly. Tak dokazuje, že neúčast žen v současné hierarchické struktuře církve nejen neodpovídá Kristovu příkladu, ale je i společenskou křivdou, ochuzuje život církve a oslabuje její svědectví světu.
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Katolícka cirkev


Jeden z najvýznamnejších katolíckych teológov súčasnosti hneď v úvode otvorene priznáva, že tieto dejiny píše ako človek stojaci na strane obetí a tých, ktorí už počas svojho života považovali niektoré praktiky cirkvi za nekresťanské a kritizovali ich. Sleduje vývoj od raného učenia Krista, rozpráva príbehy veľkých postáv cirkevných dejín, ale aj mocenských zvratov, rozkolov a omylov. Rozlišuje medzi tým, čo je v katolíckej cirkvi univerzálne a nadčasové a tým, čo je len výsledkom rôznych záujmov. Budúcnosť vidí v ekumenizme a prehodnotení niektorých nesprávnych rozhodnutí.
Na stiahnutie
7,90 €

Žena v kresťanstve


Kniha liberálneho teológa o tom, ako sa ženy dostali z centra cirkvi na jej okraj. Hans Küng sleduje aktivity žien od počiatku kresťanstva, cez stredovek a reformáciu až po súčasnosť, pričom zrejme najprekvapivejšie sú pasáže venované ranej cirkvi. Venuje sa témam ako sú kňazstvo, manželstvo či cirkevná politika v oblasti sexuality. Ženy boli medzi Kristovými učeníkmi aj prorokmi, ich postavenie sa radikálne zmenilo v stredoveku, čo v rôznych formách pretrváva dodnes. Ako dokazuje autor, cirkev si na tieto obmedzenia našla rôzne sofi stikované vysvetlenia, z historického hľadiska sa však pre ne veľmi ťažko hľadá opora. Predpovedá, že súčasná cirkev nemá inú možnosť ako uznať rovnoprávnosť žien. Podľa ekumenickej paradigmy, ktorú vyznáva, sa bude postavenie žien v cirkevnom spoločenstve v nasledujúcom období už iba posilňovať.
Na stiahnutie
6,90 €

dostupné aj ako:

Křesťanství a hinduismus


Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přeh lednou charakteristiku historického a duchovního vývoje jednotlivých náboženských soustav, poté se věnuje názorům jejich současných myslitelů a zkoumá možnosti vzájemného porozumění.
Vypredané
6,92 € 7,28 €

Věčný život?


V této knize, která se dočkala už mnoha vydání ve všech světových jazycích, se koncilový teolog a filosof náboženství Hans Kůng vyrovnává s posledními otázkami smyslu časově omezeného lidského pobytu na světě. Co se děje ve smrti? Co přichází poté? V moderní společnosti se často zdála být otázka věčného života vyřízena. Nicméně právě z oblasti současné medicíny a lékařské etiky se nově diskutují otázky související s umíráním, smrtí a dalších forem života. Tyto problémy vyžadují komplexního posouzení multidisciplinárního, z hlediska dnešní medicíny, přírodních věd, filosofie i dějin náboženství. Také křesťanská teologie se nově ocitá před nutností odpovědět na řadu dílčích problémů: Co dokazují prožitky umírajících? Je věčný život pouhou projekcí lidských přání nebo je skutečností? Jak posuzovat reinkarnaci? Z čeho vychází židovsko-křesťanská naděje vzkříšení? Není víra jen pouhou útěchou? A co konec světa? Co tedy vlastně znamená víra v život věčný? Na tyto otázky odpovídá Hans Küng ve svých přednáškách pro posluchače všech fakult univerzity v Tübingen. Nemají podobu akademických traktátů, ale nabízejí srozumitelnou ekumenickou teologii, koncipovanou nejen s ohledem na různé křesťanské konfese, ale i na velká světová náboženství.
Vypredané
13,31 € 14,01 €

Katolícka cirkev


Hans Küng, bývalý katolícky kňaz vo Vatikáne, dnes disident, sa vo svojom diele venuje dejinám katolíckej cirkvi od jej začiatku až po súčasnosť. Všíma si jej vzťah k iným náboženstvám, pričom kladie viaceré otázky, napr. či bol Ježiš katolík, prečo došlo k rozkolu s východnou cirkvou, ako sa prejavili závery 2. Vatikánskeho koncilu v praxi, aký by mal byť nasledujúci, dvadsiaty štvrtý pápež i kedy bude zvolaný 3. Vatikánsky koncil. V celom diele prejavuje svoju vieru v katolícku cirkev, súčasne však jednoznačne vyjadruje svoje presvedčenie o nevyhnutnosti ekumenickej, demokratickej cirkvi. Knihu preložil Oto Havrila.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Křesťanství a náboženství Číny


Náboženství Číny se dlouho považovala za jakousi okrajovou oblast v rámci všeobecných dějin náboženství. H. Küng se naopak snaží představit čínská náboženství moudrosti z nového hlediska. Spatřuje v nich třetí pramen světových náboženských dějin
Vypredané
11,08 € 11,66 €

Na počátku všech věcí


Autor Hans Küng se v knize Na počátku všech věcí vydává na samé hranice lidského poznání a ve světle náboženství a moderní vědy se snaží najít odpovědi na otázky staré jako lidstvo samo. Z hlediska nejnovějších vědeckých poznatků zejména v astrofyzice a evoluční biologii, ale též v matematice a logice se zabývá možností vytvořit jednotnou fyzikální teorii všeho, velkým třeskem, jeho fyzikálními předpoklady a důsledky a tím, co mohlo existovat před ním. Zároveň ukazuje, že poznatky moderní přírodovědy nejsou v rozporu s teologickým a filozofickým přístupem k dané problematice zvláště tří hlavních monoteistických náboženství, dokonce že existují styčné body mezi přírodními vědami a náboženstvím. Zdůrazňuje, že už proto by se tyto oblasti neměly do sebe uzavírat, ale měly by být dobře obeznámeny s odůvodněnými stanovisky druhé strany. Nesmírně závažné otázky smyslu bytí tak vyniknou právě v aktuálním dialogu moderní vědy a náboženství. Hans Küng je důkladně obeznámen se současným stavem teologického myšlení i s nejnovějšími výsledky moderních přírodních věd a navíc píše o této problematice neobyčejně poutavě.
Vypredané
12,86 € 13,54 €

Vybojovaná svoboda


První svazek pamětí, nazvaný Vybojovaná svoboda, zachycuje období prvních čtyřiceti let jeho života - od dětství a dospívání, ovlivněného 2. Světovou válkou, až do roku 1968, kdy byl již mezinárodně uznávaným teologem. S nadhledem, humore, ale zárove ň bez přikrášlení vzpomíná na teologická studia v Římě, svou kariéru kněze a profesora a na události a osobnosti, které formovaly jeho postoj k náboženství, církvi a ekumenismu. Velkou část knihy pak zabírá Küngův strhující popis zákulisního dění, ma chinací a intrik během 2. vatikánského koncilu, včetně setkání a spolupráce s tehdy mladým a reformně naladěným teologem Josephem Ratzingerem.
Vypredané
27,91 € 29,38 €

V co věřím


A můžete mi teď upřímně povědět, v co vy osobně věříte?“ Taková nebo podobná otázka byla Hansi Küngovi, jak sám říká, během jeho dlouholetého teologického působení položena nesčetněkrát a v této knize na ni chce čtenářům odpovědět. V deseti rozsáhlých kapitolách jim předkládá „celistvý pohled na svět“ a věnuje se základním problémům lidského života: čemu a komu lze věřit, na co se dá spoléhat, v co je možno doufat, z čeho se můžeme radovat, čím se máme řídit na své životní cestě, čeho se nesmíme zříci, jak se máme vyrovnat s utrpením, co nebo koho bychom si měli brát za vzor, jaké si máme klást cíle, čeho je k dobrému životu zapotřebí, jaký má život vůbec smysl. Hans Küng je pokládán za univerzálního myslitele současnosti, za badatele, který novo­dobé teologické myšlení ovlivnil více než kdo jiný, a jeho díla zná v překladech do mnoha jazyků celý svět. Kniha V co věřím na jeho předchozí publikace přirozeně navazuje, ale zároveň se od nich liší. Je jeho osobním vyznáním a uceleným shrnutím jeho životních postojů. Zve nás na napínavou myšlenkovou „horskou túru“ a cestou nám ukazuje jádro autorovy víry, jádro, které v Küngových odborněji zaměřených dílech zůstávalo ukryté pod vrstvou vědeckých poznatků, ustálené teologické terminologie a teoretických úvah.
Vypredané
13,31 € 14,01 €