Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Panta Rhei, s.r.o.

PRE E-SHOP www.pantarhei.sk

Aj keď sa snažíme o maximálne rýchle a pohodlné vybavenie všetkých vašich objednávok, ani my sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Vtedy postupujeme podľa nasledovných Obchodných podmienok a vždy sme pre vás pripravení vyjsť vám v ústrety na [email protected].

 

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
 4. KÚPNA CENA TOVARU
 5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 6. MIESTO DODANIA
 7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
 8. DODANIE TOVARU
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)
 10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Panta Rhei, s.r.o., so sídlom: Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923, IČ DPH: 2020367316, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 3243/T (ďalej len „spoločnosť Panta Rhei“ alebo len „Panta Rhei“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.pantarhei.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

 

2. DEFINÍCIE

2.1.   Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2.   E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Panta Rhei umiestnený na internetovej stránke www.pantarhei.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Panta Rhei na uvedenej stránke.

2.3.   Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované Panta Rhei (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok, možnosť využívať službu whishlist).

2.4.   Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s Panta Rhei kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Panta Rhei. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5.   Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6.   Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7.   Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.pantarhei.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.pantarhei.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, káva a hudobné a filmové nosiče.

 

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1.   K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Panta Rhei dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Panta Rhei.

3.2.   Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Panta Rhei. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.pantarhei.sk a jeho odoslaním cez E-shop.

3.3.   Objednávka obsahuje tiež:

a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

c. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Panta Rhei kedykoľvek na požiadanie preukázať.

d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4.   Objednávka zaniká:

a. odmietnutím objednávky  zo strany Panta Rhei,

b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

3.5.   Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Panta Rhei adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Panta Rhei potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Panta Rhei neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.6.   Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7.   Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Panta Rhei dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8.   Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Panta Rhei. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Panta Rhei povinná prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2.   Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Panta Rhei si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. 

4.3.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Panta Rhei do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.4.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Panta Rhei a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

a. card pay - platba na účet spoločnosti Panta Rhei platobnou kartou pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných kariet,

b. internet banking - platba na účet spoločnosti Panta Rhei prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e – platbami VÚB,..),

c. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi

4.6.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Panta Rhei uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti Panta Rhei sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.7.   Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť Panta Rhei neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť Panta Rhei obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť Panta Rhei neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. 

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1.   Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Panta Rhei povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená pri každom titule na stráne Pantarhei.sk a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade Panta Rhei alebo u dodávateľov. Tituly, ktoré su skladom na e-shope posielame ihneď a ich dodanie zavisí od zvoleného spôsobu dopravy. Štandardne je to 1-3 pracovné dni. Dodanie titulov, ktoré sú na sklade u dodávateľov môže trvať 5-21 dní. V prípade, že zistíme, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ nám poskytol inú informáciu o dostupnosti, informujeme ihneď zákazníka a ponúkame možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, vraciame peniaze za vypredaný titul zákazníkovi.

5.2.   S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3.   Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Panta Rhei začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Panta Rhei za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

6. MIESTO DODANIA

6.1.   Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Panta Rhei ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2.   Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

a. Slovenská pošta - na adresu zákazníka (doručenie do 3 pracovných dní od skompletizovania objednávky),

b. Slovenská pošta - balík na Poštu (doručenie do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky),

c. Preprava kuriérom GLS (doručenie do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky),

d. Osobný odber v kamenných predajniach (doručenie do 2 pracovných dní od skompetizovania objednávky).

7.3.   Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

8. DODANIE TOVARU

8.1.   Záväzok spoločnosti Panta Rhei dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2.   Záväzok spoločnosti Panta Rhei dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Panta Rhei bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti Panta Rhei.

8.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Panta Rhei späť, je spoločnosť Panta Rhei oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)

9.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Panta Rhei a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.   Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Panta Rhei vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa.

10.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.pantarhei.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

d. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

e. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

10.3.   V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe alebo môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár poštou na adresu Panta Rhei E-shop, s.r.o., Vysoká 2, 811 06 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected]

10.4.   V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je Panta Rhei povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

10.5.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Panta Rhei najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6.   Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Panta Rhei povinná:

a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Eshop Panta Rhei, s.r.o., Vysoká 2, 811 06 Bratislava alebo ho osobne odovzdať v ktorejkoľvek predajni Panta Rhei (ak sa jedná o objednávku na osobný odber uhradenú na predajni). Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu dodacieho listu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

10.7.   Panta Rhei nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručena tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Panta Rhei. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Panta Rhei.

10.8.   Panta Rhei si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Panta Rhei. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Panta Rhei vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Panta Rhei na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Panta Rhei kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.9.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Panta Rhei. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Panta Rhei znáša kupujúci.

10.10.   Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a. ak pri platbe na účet spoločnosti Panta Rhei kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Panta Rhei,

c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

d. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej zvolenej predajni na osobný odber v lehote do 21 dní od doručenia oznámenia e-mailom o pripravenej objednávke,

e. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Panta Rhei, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Panta Rhei schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Panta Rhei inak ho zaobstarať,

f. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Panta Rhei tovar nakupuje.

10.11.   Odstúpenie Panta Rhei od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Panta Rhei kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

10.12.   Odstúpenie Panta Rhei od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Panta Rhei na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.13.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Panta Rhei oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1.   Panta Rhei spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2.   Panta Rhei spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Panta Rhei.

11.3.   Panta Rhei spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s kupujúcim a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne Panta Rhei za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.

11.4.   Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje Panta Rhei súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu bydliska kupujúceho, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho. Kupujúci udeľuje Panta Rhei súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia  (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu Panta Rhei [email protected]. Panta Rhei po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

11.5.   Panta Rhei vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

11.6.   Za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov poskytuje Panta Rhei e-mailové adresy svojich zákazníkov (teda údaj, ktorý zásadne nie je spôsobilý identifikovať fyzickú osobu) subjektom, ktorí prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete ale nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Tento súhlas ste oprávnení kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu Panta Rhei [email protected].

11.7.   Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť Panta Rhei, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

11.8.   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

a. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Panta Rhei [email protected].

b. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Panta Rhei vyžadovať

aa)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

bb)   informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

cc)    presné informácie o zdroji, z ktorého Panta Rhei získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

dd)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ee)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ff)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

gg)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

hh)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Panta Rhei spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

c. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u Panta Rhei namietať voči

aa)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

bb)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

cc)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

d. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Panta Rhei kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť Panta Rhei je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Panta Rhei kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Panta Rhei, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Panta Rhei o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Panta Rhei je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Panta Rhei informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Panta Rhei vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak Panta Rhei na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

f. Kupujúci  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

11.9. Cookies

Čo sú súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

a. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

b. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

c. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 05.01.2012.

12.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.pantarhei.sk.

12.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Aktualizované dňa: 08.03.2017

Panta Rhei, s.r.o.