Pravidlá Panta Rhei Klubu

 1. Úvod

  1. Panta Rhei Klub je vernostný klub spoločnosti Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 3243/T (ďalej tiež len „spoločnosť Panta Rhei“) určený pre jej zákazníkov.
  2. Účelom Panta Rhei Klubu je získavanie zákazníckych výhod a odmien za nákupy v sieti Panta Rhei, pri ktorých bude použitá klubová karta a získavanie informácií o novinkách, akciách a súťažiach organizovaných Panta Rhei, resp. o iných výhodách pre členov Panta Rhei Klubu.
  3. Tieto Pravidlá Panta Rhei Klubu (ďalej len „Pravidlá“) upravujú vznik členstva v Panta Rhei Klube, používanie klubovej karty pri nákupoch v kamenných predajniach Panta Rhei, na e-shope www.pantarhei.sk a v kaviarňach Café Dias a výhody spojené s členstvom v Klube a s používaním klubovej karty. Spoločnosť Panta Rhei si vyhradzuje právo meniť či upravovať tieto Pravidlá. Zmenené Pravidlá sú platné a účinné od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke www.pantarhei.sk
 2. Registrácia a vznik členstva v Panta Rhei Klube

  1. Členom Panta Rhei Klubu sa môže stať fyzická osoba (nepodnikateľ) staršia ako 16 rokov, ktorá sa do Panta Rhei Klubu zaregistruje prostredníctvom registračného formulára, v ktorom riadne a pravdivo vyplní povinné údaje a zároveň odsúhlasí tieto Pravidlá a udelí spoločnosti Panta Rhei súhlas na spracovanie osobných údajov. Jedna osoba môže mať iba jedno členstvo v Klube a jednu klubovú kartu. S jednou e-mailovou adresou je možné zaregistrovať iba jednu osobu, t.j. dve súčasné registrácie na rovnakú e-mailovú adresu nie sú dovolené.
  2. Odo dňa 22.8.2023 je možná iba elektronická registrácia prostredníctvom vyplnenia online formulára na webe www.pantarhei.sk. Pri registrácii môže byť vyžadované overenie, resp. aktivácia prostredníctvom e-mailovej adresy.
  3. Poskytnutie povinných osobných údajov uvedených v registračnom formulári je podmienkou pre členstvo Panta Rhei Klube. Odvolanie súhlasu na spracovávanie osobných údajov je možné, avšak v prípade odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude možné používať klubovú kartu a uplatňovať výhody s ňou spojené a členstvo v Klube bude zrušené. Za účelom udržiavania poskytnutých údajov v aktuálnom stave si Panta Rhei vyhradzuje právo aj počas trvania členstva vyžadovať potvrdenie aktuálnosti poskytnutých údajov prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Každý člen Klubu je povinný čo najskôr informovať Panta Rhei o prípadnej zmene poskytnutých údajov (najmä e-mailovej adresy), inak znáša riziko, že sa nedozvie dôležité informácie o výhodách spojených s klubovou kartou, o ich uplatňovaní, resp. o termínoch na ich uplatnenie.
  4. S registráciou a ani so zmenou poskytnutých údajov nie sú spojené žiadne poplatky. Naopak, s registráciou v Panta Rhei Klube sa spájajú rôzne zľavy a odmeny za nákupy. 
 3. Klubová karta

  1. Po registrácii obdrží člen Panta Rhei Klubu digitálnu klubovú kartu, s tým, že od 22.8.2023 bude poskytovaná iba elektronická klubová karta (klubová e-karta). Fyzické klubové karty vydané do tohto dňa zostanú naďalej v platnosti, avšak ich držitelia budú vyzvaní na zriadenie digitálnej klubovej karty. Zriadením digitálnej klubovej karty nestratí fyzická klubová karta platnosť. Avšak, Panta Rhei si vyhradzuje právo určiť posledný deň pre platnosť fyzických klubových kariet, po ktorom bude možné používať iba digitálne klubové karty.
  2. So zriadením a používaním digitálnej klubovej karty nie sú spojené žiadne poplatky.
  3. Klubová karta je neprenosná a používať ju smie iba osoba, ktorá klubovú kartu pri registrácii obdržala a ktorej meno je s klubovou kartou spojené.
  4. Klubovú kartu člen klubu predloží najneskôr pred úhradou kúpnej ceny za nákup. Člen klubu nemá nárok na dodatočné pripísanie bodov za skôr uskutočnený nákup na základe predložených pokladničných dokladov
 4. Výhody spojené s klubovou kartou

  1. S klubovou kartou sa spájajú rôzne výhody určené spoločnosťou Panta Rhei, s tým, že tieto sa budú pravidelne obmieňať o čom budú členovia Klubu informovaní e-mailom. Ide najmä o nasledovné výhody:
   • osobitné zľavy pre členov klubu na nákup vybraných tovarov vo vybraných kamenných predajniach Panta Rhei, na e-shope Panta Rhei a vybraných kaviarňach Café Dias, s tým, že o tovare, na ktorý sa vzťahuje zľava, budú členovia Panta Rhei Klubu informovaní prostredníctvom newslettra, facebooku a ďalších kanálov. Panta Rhei si vyhradzuje právo na určenie výrobkov a služieb, s predajom ktorých sú spojené výhody Panta Rhei Klubu;
   • dostupnosť digitálnej klubovej karty priamo zo zákazníckeho profilu člena Klubu a možnosť jej pridania do tzv. peňaženky v mobile;
   • informovanie o výhodách spojených s členstvom v Panta Rhei Klube a o tovare a službách, s ktorým sú výhody spojené, informovanie o klubových akciách, súťažiach a podujatiach;
   • informovanie o akciách, novinkách, súťažiach a podujatiach organizovaných Panta Rhei prostredníctvom newslettru zaslaného na e-mail člena Klubu (ak zákazník udelil súhlas na zasielanie marketingových informácií);
 5. Zásady spracovania osobných údajov

  1. Zásady spracovania osobných údajov o členoch Panta Rhei Klubu a o ich nákupoch nájdete TU
 6. Zrušenie členstva v Panta Rhei Klube

  1. Každý člen Panta Rhei Klubu môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho členstva v Klube. Zrušiť členstvo je možné priamo v účte zákazníka prostredníctvom na to určeného tlačidla, na základe elektronickej žiadosti o ukončenie členstva prostredníctvom online formulára alebo odoslaním e-mailu na adresu [email protected]. Pri zrušení členstva môže Panta Rhei vyžadovať overenie (identifikáciu žiadateľa) prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Panta Rhei vykoná zrušenie členstva do 30 dní od doručenia žiadosti a overenia žiadateľa.
  2. Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená ukončiť členstvo v nasledujúcich prípadoch:
   • ak člen Klubu nepoužil klubovú kartu po dobu viac ako 3 roky od jej posledného použitia,
   • ak poskytnuté údaje o členovi Klubu sú nesprávne alebo nepravdivé,
   • ak člen Klubu napriek opakovanej výzve neoveril poskytnuté údaje prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla,
   • ak člen Klubu porušuje tieto Pravidlá.
 7. Platnosť a účinnosť

  1. Tieto Pravidlá vydala spoločnosť Panta Rhei a sú platné a účinné od ich zverejnenia dňa 22.8.2023