! Doprava ZADARMO už od 15 € !
  • Počet strán: 324
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113060677
  • Jazyk: slovenský

UZZ 3/2017 Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

neuvedený

podľa právneho stavu k 16. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 3/2017)
Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Po zmene zákonmi č. 285/2016 Z. z., č. 310/2016 Z. z.., č. 355/2016 Z. z. a č. 2/2017 Z. z.:
*V roku 2017 sa dôchodkové dávky okrem vyrovnávacieho príplatku zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. V záujme toho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.
*Úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvyšuje o 2 %. Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu, preto sa tento postup bude aplikovať aj na uvedené úrazové dávky.
*V súvislosti s vypustením termínu „15. august bežného roka“ sa upravuje aj termín na predloženie návrhov rozpočtov Sociálnej poisťovne, Slovenského pozemkového fondu a štátnych fondov na schválenie vláde SR.
*Zavádza sa povinnosť odstrániť hranicu 12 rokov na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za fyzické osoby, ktoré nepracujú, nepoberajú niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok.
*Novelou sa predpokladá pozitívny dosah najmä v prípadoch špekulatívnych postupov, ktorými sa dlžníci Sociálnej poisťovne snažia brániť nútenému výkonu rozhodnutia, a to napr. zlučovaním firiem, predajom obchodných podielov, zánikom firiem a ďalšieho zakladania spoločností osobami, ktoré zapríčinili úpadok predchádzajúcich firiem s dlhmi voči Sociálnej poisťovni.

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Po zmene zákonom č. 341/2016 Z. z. a č. 356/2016 Z. z.:
*Z dôvodu zavedenia zdaňovania podielov na zisku (dividend) u fyzických osôb osobitnou sadzbou dane vo výške 7 % alebo 35 % nebudú podiely na zisku (dividendy) považované za zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení, t. j. nebudú predmetom zdravotného poistenia. Predmetom zdravotného poistenia nebudú podľa prechodného ustanovenia podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo počnúc 1. 1. 2017.
*Cieľom novely zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme SR vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe (nezaopatrený manžel/manželka osoby, ktorá je účastníkom systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte; nezaopatrené deti, ktoré majú aspoň jedného zákonného zástupcu zúčastneného na systéme verejného zdravotného poistenia), spresnenie postupu pri zmene zdravotnej poisťovne (náležitosti prihlášky), spresnenie postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, precizovanie povinností pri vykazovaní, platení, vymáhaní poistného, určenie elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pri vykazovaní preddavkov na poistné a poistného, doplnenie možností doručovania výkazov nedoplatkov, určenie doručovacích adries, doručovanie verejnou vyhláškou, revízia pojmu dlžník a problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov, spresnenie postupu pri ročnom zúčtovaní poistného v prípade existencie viacerých príslušných zdravotných poisťovní, definovanie práv na náhradu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného štátom.
podľa právneho stavu k 16. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 3/2017)
Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Po zmene zákonmi č. 285/2016 Z. z., č. 310/2016 Z. z.., č. 355/2016 Z. z. a č. 2/2017 Z. z.:
*V roku 2017 sa dôchodkové dávky okrem vyrovnávacieho príplatku zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. V záujme toho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.
*Úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvyšuje o 2 %. Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu, preto sa tento postup bude aplikovať aj na uvedené úrazové dávky.
*V súvislosti s vypustením termínu „15. august bežného roka“ sa upravuje aj termín na predloženie návrhov rozpočtov Sociálnej poisťovne, Slovenského pozemkového fondu a štátnych fondov na schválenie vláde SR.
*Zavádza sa povinnosť odstrániť hranicu 12 rokov na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za fyzické osoby, ktoré nepracujú, nepoberajú niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok.
*Novelou sa predpokladá pozitívny dosah najmä v prípadoch špekulatívnych postupov, ktorými sa dlžníci Sociálnej poisťovne snažia brániť nútenému výkonu rozhodnutia, a to napr. zlučovaním firiem, predajom obchodných podielov, zánikom firiem a ďalšieho zakladania spoločností osobami, ktoré zapríčinili úpadok predchádzajúcich firiem s dlhmi voči Sociálnej poisťovni.

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Po zmene zákonom č. 341/2016 Z. z. a č. 356/2016 Z. z.:
*Z dôvodu zavedenia zdaňovania podielov na zisku (dividend) u fyzických osôb osobitnou sadzbou dane vo výške 7 % alebo 35 % nebudú podiely na zisku (dividendy) považované za zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení, t. j. nebudú predmetom zdravotného poistenia. Predmetom zdravotného poistenia nebudú podľa prechodného ustanovenia podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo počnúc 1. 1. 2017.
*Cieľom novely zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme SR vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe (nezaopatrený manžel/manželka osoby, ktorá je účastníkom systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte; nezaopatrené deti, ktoré majú aspoň jedného zákonného zástupcu zúčastneného na systéme verejného zdravotného poistenia), spresnenie postupu pri zmene zdravotnej poisťovne (náležitosti prihlášky), spresnenie postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, precizovanie povinností pri vykazovaní, platení, vymáhaní poistného, určenie elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pri vykazovaní preddavkov na poistné a poistného, doplnenie možností doručovania výkazov nedoplatkov, určenie doručovacích adries, doručovanie verejnou vyhláškou, revízia pojmu dlžník a problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov, spresnenie postupu pri ročnom zúčtovaní poistného v prípade existencie viacerých príslušných zdravotných poisťovní, definovanie práv na náhradu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného štátom.
menej
  • Počet strán: 324
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113060677
  • Jazyk: slovenský

book

215 093 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania