• Počet strán: 80
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 0000004669166
 • Jazyk: slovenský
 • Dátum vydania: 6. novembra 2019
 • Vydavateľstvo : Poradca, s.r.o.
 • Hmotnosť: 0,19 kg

Práce a Mzdy 1 2020 - Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2020, Nedoplatok a preplatok z ročného zúčtovania ZP, Ročná uzávierka - povinnosti (Nevyčerpaná dovolenka, Ochrana údajov o plate, Elektronická komunikácia, ...)

Kolektív autorov

PAM obsahuje aktuálne príspevky od renomovaných odborníkov, ktoré sú doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov. Mesačník je nevyhnutnou pomôckou zamestnávateľom, personalistom mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom, pracovníkom verejnej správy, školám.. V jednotlivých rubrikách, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa sú vysvetlené všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí splniť voči svojim zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. V akej výške garantuje súčasná právna úprava minimálnu výšku platu? Na ktoré mzdové veličiny má úprava minimálnej mzdy dopad?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018. Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) za rok 2018 vyplýva zo ZZP a z vyhlášky MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach a vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného, v znení neskorších predpisov. O výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia informuje poisťovňa výkazom nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo závislej činnosti a zamestnávatelia ako platitelia týchto príjmov povinnosť sa daňovo vysporiadať s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a pripraviť sa na nové zdaňovacie obdobie. Aké úkony sa musia urobiť pred uzávierkou?

Na elektronickú komunikáciu sa využíva elektronický nástroj eZakazky. Využíva sa hlavne na zadávanie zákaziek, obchodných verejných súťaží. Umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk elektronickými aukciami.

Práva a povinnosti obcí na úseku miestnych komunikácií upravuje zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Za obdobie od schválenia od roku 1961 bol novelizovaný viackrát, naposledy zák. č. 149/2019 Z. z. Zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy, orgánov štátneho odborného dozoru a obcí.

Práce a mzdy 1/20 Vám ponuka nasledovné články od renomovaných autorov:

Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2020 - Ing. Iveta Matlovičová
Nedoplatok a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia - Ing. Jarmila Strählová
Povinnosti pri ročnej uzávierke v mzdovej učtárni - Ing. Iveta Matlovičová
Nevyčerpaná dovolenka - Ing. Iveta Matlovičová
Môže zamestnávateľ sledovať zamestnanca? -JUDr. Jozef Jaško
SZČO - zánik povinnosti platiť poistné - Ing. Dušan Dobšovič
Pracovný posudok zamestnanca - JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová
Vyhlásenie zamestnanca k zdaneniu príjmov - Ing. Ivana Valterová
Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie - JUDr. Sandram Mrukviová Tomiová
Ochrana údajov o plate - Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
Zrážky zo mzdy v "kocke" - Ing. Ján Mintál
Zaistenie bezpečnosti práce - Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
Skúšobná doba -JUDR. Jozef Jaško
Neplatného skončenia PP - právne nároky - Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
Daň z motorových vozidiel (1.) - Ing. Ján Mintál
Výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu nadbytočnosti
Výpoveď zamestnávateľa z dôvodov neplnenia požiadaviek na riadny výkon dohodnutej práce
Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny
Šetrenie mimoriadnych udalostí v oblasti BOZP - JUDr. Miroslav Tichý
Práca s bremenami - PhDr. Petra Martončiková
Vybrané osobné náklady spoločnosti z pohľadu daňového výdavku - Ing. Jana Bielená
Povinná elektronická komunikácia a verejné obstarávanie - Ing. Tibor Trizuliak
Obec sa stará o miestne komunikácie - JUDr. Ján Kašiar
Ako prežiť v internetovej komunite - Ing. Milan Konvit
Konflikt náš každodenný - Mgr. Mária Kopčíková
Voda ako prirodzené prostredie, otužovanie - vstupenka k zdraviu - MUDr. Pavel Malovič
PAM obsahuje aktuálne príspevky od renomovaných odborníkov, ktoré sú doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov. Mesačník je nevyhnutnou pomôckou zamestnávateľom, personalistom mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom, pracovníkom verejnej správy, školám.. V jednotlivých rubrikách, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa sú vysvetlené všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí splniť voči svojim zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. V akej výške garantuje súčasná právna úprava minimálnu výšku platu? Na ktoré mzdové veličiny má úprava minimálnej mzdy dopad?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018. Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) za rok 2018 vyplýva zo ZZP a z vyhlášky MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach a vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného, v znení neskorších predpisov. O výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia informuje poisťovňa výkazom nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo závislej činnosti a zamestnávatelia ako platitelia týchto príjmov povinnosť sa daňovo vysporiadať s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a pripraviť sa na nové zdaňovacie obdobie. Aké úkony sa musia urobiť pred uzávierkou?

Na elektronickú komunikáciu sa využíva elektronický nástroj eZakazky. Využíva sa hlavne na zadávanie zákaziek, obchodných verejných súťaží. Umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk elektronickými aukciami.

Práva a povinnosti obcí na úseku miestnych komunikácií upravuje zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Za obdobie od schválenia od roku 1961 bol novelizovaný viackrát, naposledy zák. č. 149/2019 Z. z. Zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy, orgánov štátneho odborného dozoru a obcí.

Práce a mzdy 1/20 Vám ponuka nasledovné články od renomovaných autorov:

Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2020 - Ing. Iveta Matlovičová
Nedoplatok a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia - Ing. Jarmila Strählová
Povinnosti pri ročnej uzávierke v mzdovej učtárni - Ing. Iveta Matlovičová
Nevyčerpaná dovolenka - Ing. Iveta Matlovičová
Môže zamestnávateľ sledovať zamestnanca? -JUDr. Jozef Jaško
SZČO - zánik povinnosti platiť poistné - Ing. Dušan Dobšovič
Pracovný posudok zamestnanca - JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová
Vyhlásenie zamestnanca k zdaneniu príjmov - Ing. Ivana Valterová
Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie - JUDr. Sandram Mrukviová Tomiová
Ochrana údajov o plate - Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
Zrážky zo mzdy v "kocke" - Ing. Ján Mintál
Zaistenie bezpečnosti práce - Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
Skúšobná doba -JUDR. Jozef Jaško
Neplatného skončenia PP - právne nároky - Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
Daň z motorových vozidiel (1.) - Ing. Ján Mintál
Výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu nadbytočnosti
Výpoveď zamestnávateľa z dôvodov neplnenia požiadaviek na riadny výkon dohodnutej práce
Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny
Šetrenie mimoriadnych udalostí v oblasti BOZP - JUDr. Miroslav Tichý
Práca s bremenami - PhDr. Petra Martončiková
Vybrané osobné náklady spoločnosti z pohľadu daňového výdavku - Ing. Jana Bielená
Povinná elektronická komunikácia a verejné obstarávanie - Ing. Tibor Trizuliak
Obec sa stará o miestne komunikácie - JUDr. Ján Kašiar
Ako prežiť v internetovej komunite - Ing. Milan Konvit
Konflikt náš každodenný - Mgr. Mária Kopčíková
Voda ako prirodzené prostredie, otužovanie - vstupenka k zdraviu - MUDr. Pavel Malovič

menej
Pridať do Zoznamu želaní
U dodávateľa

Posielame do 15 dní

6,90 €
6,56
 • Počet strán: 80
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 0000004669166
 • Jazyk: slovenský
 • Dátum vydania: 6. novembra 2019
 • Vydavateľstvo : Poradca, s.r.o.
 • Hmotnosť: 0,19 kg

book

77 176 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Odporúčania