! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Poradca, s.r.o.

vydavateľstvo

Dane, účtovníctvo vzory a prípady 6-7 2013


Nehnuteľnosť z pohľadu účtovníctva, Nehnuteľnosti a predmet dane z príjmov FO, Nehnuteľnosť na účely DPH
Vypredané
8,59 € 9,04 €

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele


Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele
Vypredané
1,02 € 1,07 €

Zákony 2013 II.


Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku, Zákon č. 530/2003 Z. z. O obchodnom registri, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
Vypredané
5,24 € 5,52 €

Zákony 2013 I.


Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní…, Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona..., Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku..., Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení...
Vypredané
5,24 € 5,52 €

Zákony 2013 IV.


Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný...), Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný..., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri..., Zákon č. 254/1998 Z. z., o verejných prácach, Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene...
Vypredané
5,24 € 5,52 €

Zrnká strachu i odvahy


Zrnká strachu i odvahy. veselo i vážne malá knižka v peknej darčekovej väzbe.
Na sklade 1Ks
3,14 € 3,30 €

Zákony 2013 III.


Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona…, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene..., Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých..., Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
Vypredané
5,24 € 5,52 €

1000 riešení 1 2013


zákonník práce - zmeny od 1.1.2013, automobil, dane v praxi, právo a podnikateľ, mzdy a odvody
Vypredané
2,22 € 2,34 €

Poradca 10 2020 - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom (Katastrálny zákon, Ochrana spotrebiteľa)


Vzhľadom na dve podstatné novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj prinášame komentár k tomuto zákonu. Výstavba nových domov a bytových domov v tomto období výrazne napreduje, čo predstavuje nielen pre mestá ale i obce zvýšené nároky a náklady na vybudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry. Poradca 10/2020 obsahuje úplné znenie zákonov po ostatnej novele s komentárom a príspevky k aktuálnym zmenám. - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj - komentár - Kataster nehnuteľností - Ochrana spotrebiteľa - Zmeny v sociálnom poistení - Sponzorské a reklamy v ZDP Potreba miest a obcí mať finančný nástroj bola v minulosti deklarovaná zástupcami územnej samosprávy, predovšetkým predstaviteľmi krajských miest. Narastajúca výstavba najmä vo väčších mestách Slovenska vyvoláva potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočtoch jednotlivých samospráv. Vo viacerých prípadoch sa objavoval nátlak na podnikateľov, ktorý nie je vždy bol v súlade s právnym poriadkom, zásadami výkonu verejnej správy a nariadenia obcí a miest spôsobovalo podnikateľom výdavky, ktorých výška sa nie vždy dala vopred aspoň približne odhadnúť. Navyše, náklady boli často ešte vyššie, spočívajúce v umelom predlžovaní stavebného konania, kým príslušná obec alebo mesto ako stavebný úrad nedosiahli svoje. V tejto oblasti dochádzalo ku korupčnému konaniu a celá oblasť developingu bola stavaná do dosť neprehľadného svetla. Preto bolo vo všeobecnom záujme, verejnom aj podnikateľskom, aby daná oblasť dostala aspoň rámcovú právnu úpravu, ktorá ustanovila základné pravidlá pre zavedenie finančného nástroja pre samosprávu, jeho správy, vyberania a platenia. Navyše obce, ktoré sa rozhodnú daný poplatok zaviesť, budú nútené vypracovať základnú "ekonomiku" územia, ktoré bude určené na zastavanie a dostanú tak prehľad o tom, čo môžu ponúkať alebo očakávať a aké následky to môže vyvolať. Z týchto dôvodov bol zavedený miestny poplatok za rozvoj.
Vypredané
4,56 € 4,80 €

Pastelkami čarujem


Pracovný zošit postupne pomáha deťom objavovať krásu písaných tvarov od kreslenia čiar, kruhov ku slučkám.. U detí sa tak rozvíjajú prirodzeným spôsobom grafomotorické zručnosti.
Vypredané
1,24 € 1,30 €

Zrnká lásky


láska je niekto, s kým by sme chceli zostarnúť
Na sklade 3Ks
4,58 € 4,82 €

Zrnká hlúposti


Ukážka zo Studnice hlúposti: Napoleon by nebol prehral bitku pri Waterloo, keby nebojoval na nesprávnej strane? Najjemnejšie ruky má rujemník. Vrchol vrchu sa spravidla začína na jeho vrchnom konci. Úspešný pokus netreba nikdy opakovať. Sviňa, ktorá sa dostane k válovu, už menšia nebude. Môžete sa riadne prepočítať, ak nebudete so všetkým počítať. Ten, kto sa odtrhne z reťaze, obyčajne sa nájde v krčme. ...
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Zrnká ženskosti


ak si myslíte, že vám už nič nechýba, opýtajte sa manželky, určite si nemá čo obliecť...
Vypredané
4,57 € 4,81 €

Zrnká múdrosti


Doba, v ktorej práve žijeme, je častovaná rôznymi prívlastkami. Asi jediný prívlastok, na ktorom by sa všetci zhodli, je doba ubehaná. Táto "knižočka" by vás chcela na chvíľu zastaviť a donútiť vás chvíľami sa smiať a občas sa vážnejšie zamyslieť nad zmyslom toho, čo robíte. Ukážka: Úspech pri peniazoch zaručujú dve dôležité skutočnosti: - vedieť, komu koľko dlhujete - vedieť, kto koľko dlhuje vám. "To, čo ľudia nazývajú osudom, sú vačšinou len ich vlastné hlúpe činy." Kipling "Optimistom n ie je ten, kto verí, že všetko dopadne dobre, ale ten, kto verí, že nie všetko dopodne zle." Duround "Človek je vždy viac hračkou svojho konania ako hračkou osudu."Čapek
Vypredané
4,57 € 4,81 €

Zrnká hriechu


už je to raz tak, bežného smrteľníka priťahuje hriech rovnako ako petrolejka nočného motýľa
Vypredané
3,14 € 3,30 €

Myšlienky bez cla


jestvujú tri spôsoby ako žiť: žobrať, kradnúť, alebo niečo robiť
Na sklade 1Ks
4,57 € 4,81 €