! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Právo - ostatné strana 1 z 19

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár


Publikácia poskytuje komplexný a aktuálny výklad k problematike slobodného prístupu k informáciám, doplnený o rozsiahlu judikatúru domácich súdov. Nájde si uplatnenie u povinných osôb, žiadateľov o informácie, ako aj v advokátskej či súdnej praxi, ktorá je konfrontovaná s potrebou riešenia vysokého počtu sporných situácií uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám.
U dodávateľa
75,05 € 79,00 €

Konfesné právo


Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodou, ktorú jednotlivec realizuje vo sfére rôznych právnych odvetví, ale zároveň približuje aj vzťah medzi štátom a cirkvami na Slovensku i vo svete. Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, ale tiež odbornej verejnosti. „...Celkovo hodnotím predložené dielo mimoriadne pozitívne ako originálny a veľmi potrebný počin vydavateľstva, o ktoré bude záujem nielen na vysokých školách, ale aj (a možno predovšetkým) medzi zamestnancami cirkevných a náboženských ustanovizní...“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. „...Novátorská učebnica obsahuje komplikovanú matériu týkajúcu sa právneho postavenia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Je prierezom mnohých pozitívno-právnych odvetví. Predstavuje vhodný príspevok pre rozvoj právnickej kultúry v širšom zmysle.“ Z recenzného posudku prof. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. „...Učebnica podáva podrobný výklad k otázkam náboženskej slobody, ako aj vzťahu štátu a cirkví z právneho hľadiska. Ide v zásade o prvú učebnicu tohto druhu na našom území od spoločensko-politických zmien v roku 1989...“ Z recenzného posudku JUDr. Róberta Gyuriho, PhD.
U dodávateľa
37,05 € 39,00 €

Dokazovanie počítačovej kriminality


Monografia sa zaoberá problematikou dokazovania počítačovej kriminality, ktorá je v dnešnej digitálnej ére čoraz viac aktuálnou a komplexnou témou. S narastajúcim počtom počítačových trestných činov je nevyhnutné vyvinúť efektívne metódy a postupy na identifikáciu, zhromažďovanie a hodnotenie elektronických dôkazov, ktoré sú kľúčové pre spravodlivé trestné konanie. Prvá časť monografie sa zameriava na výklad počítačovej kriminality s dôrazom na rôzne formy trestných činov, ako sú hacking, malvér, online podvody a ďalšie. Ďalšia časť monografie skúma metódy dokazovania počítačovej kriminality v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Posledná časť sa zaoberá cezhraničnou spoluprácou pri dokazovaní počítačovej kriminality. Cieľom tejto monografie je poskytnúť čitateľom holistický pohľad na tému dokazovania počítačovej kriminality a ponúknuť základné poznatky, ktoré by mohli byť užitočné nielen pre orgány činné v trestnom konaní, ale aj pre všetkých zainteresovaných v boji proti počítačovej kriminalite.
Na sklade 2Ks
18,29 € 19,25 €

Škůdci v taláru 2


V předmluvě Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, píše, co jí v knize nejvíc zaujalo: „Za přínos knihy považuji autorovo burcování k osobní odpovědnosti za nekvalitní práci, k poukázání na nedostatečnou kontrolu i kárnou odpovědnost, vzdělávání či osobní nedostatky osob působící v justici. Nezbývá, než si přát, aby obsah autorovy knihy vedl ty, kdo si ji přečtou – byť s předloženými názory nebudou souhlasit, vedl aspoň k zamyšlení, jak je důležité budování nejen důvěryhodné, ale opravdu spravedlivé justice.“
U dodávateľa
17,20 € 18,10 €

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár


Publikácia poskytuje užitočné odpovede na praktické otázky súvisiace s vymedzením rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia, pričom mapuje tiež relevantné súdne rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov. Spolu s autorkiným komentárom k zákonu o zdravotnom poistení predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného poistenia. Keďže autorka má reálne skúsenosti s aplikáciou predmetného zákona v praxi, ponúka v publikácii závery, o ktoré sa čitateľ môže vo svojej praxi či štúdiu oprieť. Komentár je určený zamestnancom rezortu zdravotníctva, zdravotníckym pracovníkom, právnikom, ktorí sa venujú medicínskemu právu, ale aj študentom právnických a lekárskych fakúlt.
U dodávateľa
20,52 € 21,60 €

Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století


Kniha celistvě zpracovává téma ochrany osobnosti a osobnostních práv v různých sférách lidského života. Publikace je rozdělena na tři základní části. První část se věnuje zejména filozofickému ukotvení ochrany osobnosti, a to jak v moderní době, tak i v historickém kontextu. Zabývá se přirozenoprávním a pozitivistickým přístupem k tématu ochrany osobnosti, ukotvením ochrany osobnosti v politických hodnotových žebříčcích, tj. konzervativním, liberálním, socialistickým a dalšími pojetími ochrany osobnostních práv. Dále pracuje s nejvýznamnějšími filozofy práva a jejich doktrínou ve vztahu k ochraně osobnosti. Druhá část je především praktická a zabývá se ochranou osobnostních práv hlavně ve světle občanského práva. Těžištěm této části je ochrana dobré pověsti, soukromí, života a zdraví, cti, příznivého životního prostředí, podoby člověka apod. Důraz je též kladen na různé životní situace, tj. samostatně se publikace věnuje ochraně osobnosti v kybernetickém prostředí, šikaně, diskriminaci, změně pohlaví, manželství pro všechny, nesouhlasnému pobytu ve zdravotnickém zařízení, interrupci, eutanázii apod. Publikace se dále zaměřuje na prostředky ochrany osobnosti, a to především ty soukromoprávní. V omezené míře se věnuje též trestněprávním aspektům ochrany osobnostních práv. Třetí, akademická část propojuje první dvě části knihy a klade si za cíl vyhodnotit úroveň faktické míry ochrany osobnostních práv ve světle teoretických poznatků. Zároveň se věnuje limitám ochrany osobnostních práv a úvahám de lege ferenda.
U dodávateľa
34,15 € 35,95 €

Judikatúra vo veciach verejného obstarávania


Publikácia je komplexnou zbierkou judikatúry vo veciach verejného obstarávania, ktorá pokrýva nielen rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky za 12 rokov, ale súčasne aj rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie za 7 rokov. Štatisticky bol pri príprave tejto príručky vykonaný detailný výber z vyše 1 966 rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, pričom v prípade 228 rozhodnutí bola vykonaná citácia a v ďalších 237 obdobných prípadoch bol pripojený odkaz. Zo všetkých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie vydaných od 1. 1. 2016 bolo vybraných 198, ktoré citovanú a odkazovanú judikatúru priamo aplikujú. Predkladaná zbierka má za cieľ posilniť kvalitu právnej praxe a praxe verejného obstarávania, zvýšiť profesionalitu a predvídateľnosť vo verejnom obstarávaní a poskytnúť používateľovi vnútorne previazané, ľahko dohľadateľné a ihneď použiteľné informácie. Publikácia s obsahom 14 kapitol je vzhľadom na svoje široké tematické zameranie vo veciach verejného obstarávania určená nielen väčšine právnických profesií a odborníkom na verejné obstarávanie, ale aj celej odbornej a laickej verejnosti, ktorej môžu byť informácie v tejto príručke užitočné.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

Sociální politika, 7. vydání


Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími fungování významných sociálních systémů a jejich prvků (zejména sociálního zabezpečení, trhu práce, školství, zdravotnictví, rodiny a bydlení). Představuje sociální politiku jako způsob pochopení reality a zacházení s ní, který integruje a rozvíjí poznatky z řady souvisejících oborů, a současně definuje robustní teoretický rámec pro sociálněpolitická opatření. Kniha zohledňuje hlavní vývojové tendence v české sociální politice a obsahuje relevantní teoretické přístupy podané přehlednou a srozumitelnou formou. Umožňuje tak vysvětlit a pochopit řadu problémů, které vidíme kolem sebe a které jsou často předmětem diskusí (např. důchodová reforma, sociální vyloučení, efektivita sociálních dávek, úroveň porodnosti, dostupnost zdravotní péče). Sedmé vydání této tradiční české knihy o sociální politice přináší zásadní inovaci zpracovaných témat i složení autorského kolektivu. Oslovuje tedy i ty čtenáře, kteří už znají nebo mají doma některé z předchozích vydání. Současně zachovává kontinuitu kvality a stylu zpracování. Kniha je tak určena především pro studenty, kteří se s tématy sociální politiky setkají ve svých studijních programech. Může však posloužit k lepší orientaci i lidem, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, a všem těm, kteří se o sociální politiku zajímají a chtějí jí porozumět.
U dodávateľa
35,10 € 36,95 €

Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom


Monografia sa zameriava na problematiku činnosti poskytovania pôžičiek peer to peer spôsobom, kde na pozícii dlžníka a investora vystupuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. S cieľom identifikovať prípadné riziká tejto činnosti monografia skúma vybrané aspekty aj cez optiku nastaveného rámca poskytovania úverov spotrebiteľom a opatrení zameraných na znižovanie zadlženosti domácností. Komparáciou vybraných právnych úprav, právnych aktov Európskej únie týkajúcich sa crowdfundingu a legislatívnych tendencií Európskej únie je ambíciou monografie prispieť svojimi závermi k diskusii o potrebe regulácie tejto činnosti.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Úvod do mezinárodního práva veřejného, 3.vydání


Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů, jejíž znalost by měla být prohloubena v rámci seminářů a cvičení. Třetí a doplněné vydání osvědčené učebnice srozumitelným způsobem představuje základy mezinárodněprávního řádu a současně zohledňuje aktuální problémy, které souvisejí s rychle postupujícími procesy globalizace v oblastech ekonomie, technologie a komunikace. Učebnice je určena nejen odborné právnické komunitě, ale i studentům a zájemcům o mimoprávní obory.
U dodávateľa
18,75 € 19,74 €

Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár, 2. vydanie


Autori ponúkajú odbornej verejnosti, a to nielen z oblasti práva, ale aj odborníkom z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti druhé, aktualizované a rozšírené vydanie komentára k zákonu č. 567/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Autori reagujú na zmeny a novelizácie zákona, ktorých bolo od predchádzajúceho vydania komentára prijatých viac ako štyridsať. Komentár obsahuje odborný a zrozumiteľný výklad k ustanoveniam zákona, aktualizovanú judikatúru, vysvetľuje základné pojmy zdravotnej starostlivosti, nazerá na princípy, na ktorých je realizovaný vzťah medzi lekárom a pacientom a môže poskytnúť návod pri uvažovaní o riešení konkrétnych situácií v zdravotníckej praxi.
U dodávateľa
94,05 € 99,00 €

Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe. ÚZZ 2/2023


Publikácia obsahuje aktuálne úplné znenie - zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a - zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe - s účinnosťou od 1. apríla 2024.
Na sklade 2Ks
5,04 € 5,30 €

Komunálne právo


Publikácia Komunálne právo sprostredkúva odbornej verejnosti, poslucháčom právnických fakúlt a poslucháčom odboru verejná správa komplexné poznatky o teoretických aspektoch a aktuálnej právnej regulácii obcí a samosprávnych krajov (územná samospráva) na Slovensku. Dielo môže byť vhodnou komplementárnou študijnou pomôckou aj pre úspešné zvládnutie výučbových blokov správneho práva, ústavného práva a do istej miery aj finančného práva. Publikácia má tiež ambíciu poslúžiť ako vhodný zdroj právnych poznatkov odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s teritoriálnou samosprávou, najmä osobám činným v rámci všetkých štrukturálnych foriem územnej samosprávy, sudcom, prokurátorom alebo zástupcom advokátskeho stavu.
Na sklade 2Ks
20,81 € 21,90 €

Lidská práva na roz(s)cestí


Lidská práva dnes představují právní a etický rámec fungování společnosti. Jejich doktrína a praxe se dynamicky proměňuje. Impulzy k tomu přicházejí zevnitř i zvenčí práva. Do hry vstupují inovace mající původ v teoretickém diskursu, hledání nových cest justicí i proměny společenského kontextu. A právě těmito otázkami se zabývá kniha kolektivu autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím leitmotivem je inventura stavu lidských práv tváří v tvář realitě počátku 21. století utvářené fenomény globalizace, integrace, multikulturalismu a nových technologií. Kniha nabízí tematickou pestrost a pluralitu perspektiv, z nichž lze na lidská práva nahlížet. Jejich svorníkem je snaha zodpovědět otázku, na jaké křižovatce se lidská práva nacházejí: jsou tato práva ještě na vzestupu, nebo už narazila na meze svého růstu? Vybrané kapitoly: Jsou lidská práva ideologií? Slábnoucí role státu v kontextu plurality lidských práv Rozmach lidských práv jako původce státní represe Technické aspekty odklízení předpisů zasahujících do lidských práv Omezení shromažďovacího práva z důvodu ochrany veřejného zdraví Koronavirus, lidská práva a institucionální gynekologická předporodní péče v ČR Eutanázie a globální model základních práv Sociální funkce vlastnictví jako integrační prvek ve společnosti Limity využívání technologie rozpoznávání obličejů policií Digitální suveréni: moc a postavení platforem, práva uživatelů a hledání rovnováhy
U dodávateľa
24,56 € 25,85 €

Zásada předběžné opatrnosti v právu mezinárodního obchodu


Předkládaná monografie se zabývá tématem, které není v české právní literatuře příliš probádané, přesto se týká problematiky dopadající na každého z nás. Práce v úvodu mapuje historický vývoj zásady předběžné opatrnosti, následně se zabývá právními spory, které zásada předběžné opatrnosti vyvolala jak na půdě Světové obchodní organizace, tak před Soudním dvorem Evropské unie, a neopomíjí ani perspektivy dalšího vývoje této zásady do budoucna. Praktické využití zásady předběžné opatrnosti v oblasti mezinárodního obchodu nacházíme zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy či potravinami nového typu, které vyžadují v prostředí Evropské unie úřední povolení před uvedením na trh (např. jedlý hmyz). Kromě potravinového práva však zásada předběžné opatrnosti nachází své uplatnění také v oblasti moderních technologií (např. mikrovlnné záření z elektronických přístrojů) a v medicíně (např. vakcíny).
Na sklade 1Ks
23,51 € 24,75 €

1000 riešení 11-12 2022 - Stavebné právo po novom


Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúce integráciu územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Stavebné právo po novom Nehnuteľnosti Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Daňové výdavky Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Odpisy Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Verejná správa Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku, len v prípade daňovníkom preukázanej skutočnosti, že hnuteľná vec je prenajímaná ako príslušenstvo nehnuteľnosti, je možné výdavky na obstaranie danej hnuteľnej veci, zaúčtované v účtovníctve resp. zaevidované v evidencii, považovať za daňový výdavok. V záujme odstránenia pochybností, či je hnuteľná vec prenajímaná ako príslušenstvo nehnuteľnosti, sa daňovníkovi odporúča, aby bolo zmluve o prenájme nehnuteľnosti vyšpecifikované jej príslušenstvo. Výdavky daňovníka preukázateľne vynaložené na zariadenie prenajímaného bytu (napr. kúpu nábytku, postele, stola, stoličiek, ako aj kúpu spotrebičov, chladničky, práčky a podobne je možné uplatniť v nadväznosti na kúpnu cenu (do 1 700 eur – posudzuje sa zvlášť za jednotlivé hnuteľné veci) do daňovo uznateľných výdavkov. Nehnuteľnostiam sa venuje mesačník v rubrike Aktuálne.
Na sklade 5Ks
6,46 € 6,80 €

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 + CD s editovateľnými vzormi


Zmluva je dobrovoľný záväzok dvoch a viac strán. Jej uzavretím sa strany zaväzujú dodržiavať pravidlá, ktoré si v obsahu zmluvy stanovili. V snahe uľahčiť prácu pri hľadaní a príprave právnych dokumentov sme pripravili publikáciu najviac používaných vzorov, žalôb a podanie z oblasti občianskeho a obchodného práva, pracovnoprávnych vzťahov, správneho práva, trestného práva, súdnych sporov, rodinného práva a z oblasti daňových konaní. Vo vzoroch však nie je možné zohľadniť všetky právne aspekty vyplývajúce z osobitných právnych predpisov a každá v praxi uzavretá zmluva je individuálna. Vzory zmlúv urýchlia a pripravia zmluvy a ďalšie dokumenty, zaistia ich správne a presné znenie, pričom nevyžadujú žiadne právne znalosti.
Na sklade 1Ks
19,86 € 20,90 €

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska


Monografia mapuje vývoj právnej úpravy vecných práv na území Slovenska a v Slovenskej republike i ich jednotlivých vecno-právnych inštitútov tak, ako sa uplatňovali a uplatňujú na území Slovenska
U dodávateľa
25,37 € 26,70 €

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 7. vydanie, 2022


Právny stav k 1. septembru 2022 a s účinnosťou od 1. januára 2023
U dodávateľa
3,14 € 3,30 €