Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Právo - ostatné strana 1 z 22

Zákon o bankách - Komentár


Prehľadný, rozsiahly a praktický odborný komentár obsahuje vnútroštátny a tiež európsky pohľad na problematiku bankovej regulácie. Autorský kolektív, poskladaný z odborníkov rozmanitej špecializácie, komentoval jednotlivé ustanovenia nielen z pohľadu domácej, ale aj európskej legislatívy. Výklad je tiež doplnený o judikatúru Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. Dôkladne spracovaný komentár tak môže byť praktickým pomocníkom pre široký okruh čitateľov. „Posudzovaný komentár je prvým komentárom zákona o bankách (určite očakávaným), a preto je potrebné oceniť snahu autorského kolektívu o jeho spracovanie. Zákon o bankách obsahuje hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, v dôsledku čoho komentár poskytuje širokospektrálny výklad. Svojou šírkou záberu prekračuje výklad „bankového práva“ a má zjavné presahy do rôznych oblastí finančného práva.“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. „Tento (autorský kolektív) je tvorený významnými odborníkmi na otázky bankovej regulácie z akademického prostredia, z Národnej banky Slovenska, bankového prostredia, či advokácie, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike nielen v domácom, ale aj širšom európskom prostredí. Takáto symbióza spoluautorov z oblasti legislatívy, právnej vedy, ako aj právnej praxe je vhodným predpokladom pre spracovanie tak rozsiahleho diela komentárového typu.“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. „..., že se jedná o kvalitní a rozsáhlé komenářové dílo, které nabídne čtenářům poznatky jak obecnějšího, teoretického charakteru, tak poznatky praktické vycházejíc z aplikační praxe v rozsahu nezbytném pro velmi dobré porozumění jednotlivých ustanovení zákona o bankách a jejich výkladu se zaměřením na možnost jejich aplikace.“ Z recenzného posudku doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D.
Predpredaj
122,55 € 129,00 €

Retroaktivita v právu


Retroaktivita, tedy zpětná působnost, je v právu předmětem polemik již od starověku. Změny právní úpravy v čase se často projeví zásahem do právní jistoty, případně narušují legitimní očekávání adresátů právní úpravy. Je tomu tak zejména tehdy, mění-li se právní postavení těchto osob k jejich tíži. Na druhou stranu však zpětné působení práva v čase nemůže být v právu zcela eliminováno. Mohou proti němu svědčit různá ústavní omezení, avšak jiná ústavní pravidla jej v různých situacích mohou též vyžadovat. Hlavním důvodem legitimujícím změnu práva v čase je pravomoc zákonodárce reagovat na aktuální společenské potřeby změnou právní úpravy, a to i takovou, která bude působit zpětně. Podstatné je vymezení a dodržování pravidel, podle kterých bude možno posuzovat přípustné a nepřípustné zpětné časové působení práva. Základem těchto pravidel jsou v současné době především ústavní normy a dále pravidla obsažená v mezinárodních smlouvách. Ta jsou následně interpretována a precizována rozhodovací činností zejména ústavních soudů, případně soudů mezinárodních a nadnárodních institucí. Kniha ukazuje, že utváření takových pravidel podléhá různým vlivům, je závislé na sociálních, ekonomických i politických okolnostech, a proto je nalezení univerzálního řešení v podstatě nemožné. Jednotícím východiskem nicméně zůstává racionální požadavek, aby právní pravidla umožnila svým adresátům předvídat právní důsledky jejich chování. Přístup nereflektující tento požadavek je nutno náležitě obhájit. Pokud se tak nestane, je retroaktivita právní úpravy stěží akceptovatelná.
U dodávateľa
24,04 € 25,30 €

Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 4. vydání


Roky, které uplynuly od 1. vydání této práce, přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právo, tj. chráněná práva a svobody, ale i procesní mechanismy k jejich kontrole. Tento rozvoj je k zaznamenání jak na univerzální, tak na evropské úrovni, a to v rámci Rady Evropy i Evropské unie. I přes zachování celkové koncepce díla se v některých případech ukázalo jako potřebné doplnění nových kapitol či subkapitol. Hlavní změnou ve 3. vydání bylo zařazení zcela nové kapitoly o jiných (mimoevropských) regionálních systémech ochrany lidských práv. V tomto nejnovějším vydání byla naopak výrazně přepracovaná zejména kapitola věnovaná univerzálnímu systému ochrany lidských práv, aktualizovaná kapitola o evropském systému a doplněná kapitola o mezinárodním trestním soudnictví. Doplnění a aktualizační změny se však dotkly i dalších částí. Novinkou je také subkapitola věnovaná některým rozsudkům a posudkům Mezinárodního soudního dvora, které se týkají lidských práv a povinnosti prevence a represe zločinů podle mezinárodního práva. Revidované vydání přináší nejen řadu doplnění, ale současně i některé škrty. Snahou bylo dát zejména studentům právnických fakult, ale i dalších vysokých škol podobného zaměření (mezinárodní vztahy, veřejná správa aj.), aktuální a přiměřeně rozsáhlou učební pomůcku použitelnou v rámci povinné i specializační výuky mezinárodního práva a navazujících lidskoprávních předmětů. Práce je ovšem určena nejen pro studenty, ale i širší odbornou veřejnost a další zájemce o mezinárodní ochranu lidských práv.
Predpredaj
25,60 € 26,95 €

Katastrálny zákon - Komentár, 2. vydanie


V Ústave Slovenskej republiky je právo vlastniť majetok zakotvené ako základné ľudské právo v čl. 20. Pri vlastníctve nehnuteľností sa s ním spája aj evidencia, ktorú vykonáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v katastri nehnuteľností. Pravidlá jeho fungovania obsahuje katastrálny zákon, jeho vykonávacia vyhláška a spravovací poriadok. Ponúkame vám komentár katastrálneho zákona, v ktorom je spracovaný výklad zákona od času jeho vzniku s dôrazom aj na praktické skúsenosti s jeho aplikáciou. Tento komentár prináša tak znenie zákona a komentovanie jednotlivých ustanovení, ako aj prehľad judikatúry a názorov ústredného orgánu štátnej správy na úseku katastra, ktoré sú uverejňované v Katastrálnom bulletine. Cieľom komentára je byť dobrou a spoľahlivou pomôckou pri výklade katastrálneho zákona v bežnej praxi. Právny stav k 1. 4. 2024.
U dodávateľa
62,70 € 66,00 €

Evaluativní přístupy v mediaci


Kniha se zaměřuje na evaluativní styl mediace a její uplatnění právnickými a jinými profesemi. Evaluativní prvky se v mediaci uplatní zejména v občanskoprávních a obchodních věech. Nechybí ani pojednání mediaci ve věcech trestních.
U dodávateľa
24,04 € 25,30 €

Konanie o dovolaní


Kniha ponúka čitateľom výklad právnej úpravy dovolacieho konania v civilnom sporovom konaní s osobitným zameraním sa na vybrané oblasti, ktoré vyvolávajú otázky. Pracuje pritom nielen so závermi právnej doktríny, ale zohľadňuje aj relevantnú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít. Za účelom komplexného pochopenia problematiky sa dielo nevyhýba ani historickým a teoretickým východiskám skúmaných inštitútov. Práve pre prácu s rozhodovacou činnosťou súdov môže byť dielo prínosom nielen pre právnikov pôsobiacich v akademickom prostredí, ale aj pre právnikov, ktorí sa v právnej praxi zameriavajú na oblasť civilného sporového konania. „Predložená práca má ambíciu zmenšiť nedostatočnosť doterajšieho odborného spracovania dôležitej témy dovolania v civilnom procesnom práve. (...). Možno bez pochybností konštatovať, že autorovi sa ambíciu jeho diela podarilo dosiahnuť a dielo využije akadémia aj prax.“ doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. „Celý text monografie je sprevádzaný mimoriadne podrobnými odkazmi na rozhodnutia súdov, odbornú literatúru, odborné články v časopisoch venujúce sa problematike dovolacieho konania a v závere zoznamom použitých zdrojov.“ JUDr. Soňa Mesiarkinová „Monografia je spracovaná na vysokej odbornej úrovni a akcentuje dôležitosť inštitútu dovolania ako súčasti civilného procesu. Autor poukazuje na nedostatky spojené s inštitútom dovolania, ktoré môžu byť v praxi príčinou vzniku procesne komplikovaných situácií.“ prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
Na sklade 2Ks
15,20 € 16,00 €

Sloboda prejavu sudcu


Ambíciou autorky bolo sústrediť na jednom mieste relevantné východiská, právne názory, rozhodnutia a odporúčania k téme slobody prejavu sudcu. V prvej kapitole sa autorka venuje právnym predpisom a medzinárodným odporúčaniam k tejto téme. Vzhľadom na významné postavenie Súdnej rady SR vo veciach výkladu sudcovskej etiky je druhá kapitola venovaná rozhodovacej činnosti tohto ústavného orgánu sudcovskej legitimity k slobode prejavu sudcu. Druhá polovica publikácie sa zaoberá vnútroštátnou judikatúrou a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. V závere sa autorka pokúsila o formuláciu niekoľko krokového testu, ktorý by mohol slúžiť ako pomôcka pre sudcov pre prípad zvažovania realizácie slobody prejavu aj formou účasti vo verejnej diskusii.
U dodávateľa
11,88 € 12,50 €

Zákon o územnom plánovaní. Komentár


Reforma v oblasti územného plánovania a výstavby predstavuje jednu z najpodstatnejších reformných legislatívnych zmien v posledných rokoch. V roku 2022 bol pôvodný zákon č. 50/1976. Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nahradený zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákonom č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Účinnosť zákona o výstavbe bola odsunutá k 1. aprílu 2025, avšak zákon o územnom plánovaní nadobudol ako celok účinnosť k 1. aprílu 2024. Práve k nemu prinášame jedinečný komentár, ktorý ponúka odborný výklad k jednej z najaktuálnejších tém. Autorka komentára Slavomíra Salajová sa zúčastňovala prípravy legislatívy v oblasti výstavby a územného plánovania na rôznych úrovniach, pôsobila ako poradkyňa pre oblasť stavebnej reformy na Úrade vlády SR a v súčasnosti pôsobí ako poradca pre oblasť legislatívy a implementácie stavebnej reformy do praxe na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu. Komentár k zákonu o územnom plánovaní je podaný tak z hľadiska legislatívneho procesu, ako aj prípravy tohto zákona. Zameriava sa na zmeny v územnom plánovaní a na nové inštitúty, ktoré do procesu obstarania alebo spracovania územnoplánovacej dokumentácie reforma priniesla. Vzhľadom na posunutie účinnosti reformy vo výstavbe sa publikácia zameriava aj na toto medziobdobie, v ktorom treba zladiť aplikáciu zákona o územnom plánovaní vo vzťahu k pôvodnému stavebnému zákonu. Publikácia je primárne určená orgánom územného plánovania, obciam, mestám a samosprávnym krajom, ako aj odborne spôsobilým osobám či spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Dôležité informácie v nej nájdu taktiež investori, vlastníci pozemkov či advokáti a každý, koho zaujíma územné plánovanie a urbanizmus našej krajiny.
Na sklade 1Ks
20,71 € 21,80 €

Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu. Komentár


Kataster nehnuteľností je nepochybne jeden z najväčších informačných systémov na Slovensku, ktorý obsahuje enormné množstvo dát, pričom ide o verejný registračný systém, ktorý slúži na evidenciu a zaznamenávanie vlastníckych práv, bremien a iných právnych skutočností týkajúcich sa nehnuteľností. Cieľom komentára je predovšetkým poskytnúť komplexný pohľad na problematiku katastra nehnuteľností v kontexte vykonávacej vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) Autorka zdôrazňuje, že vykonávacia vyhláška ku katastrálnemu zákonu obsahuje kombináciu právnych a technických termínov, ktoré sú pre právnikov bez geodetických znalostí náročné. Zároveň poukazuje na výzvy spojené s katastrom nehnuteľností a snaží sa poskytnúť praktické rady tak pre právnikov, odbornú verejnosť, ako aj laickú verejnosť. Komentár má ambíciu byť užitočnou pomôckou pre právnikov a osoby, ktoré pracujú s nehnuteľnosťami, aby pochopili určité súvislosti medzi „technickou“ stránkou veci a katastrom.
Na sklade 1Ks
15,01 € 15,80 €

Právní aspekty umělé inteligence: Výzvy a příležitosti


Umělá inteligence představuje symbol technologického vývoje. Umožňuje řešit složité problémy a zvyšuje efektivitu práce v řadě odvětví. Její využití v praxi však přináší mnohé výzvy z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy. Výzvou v oblasti práva je, jak k regulaci umělé inteligence vůbec přistupovat. Autoři této publikace se zaměřují na metodologii, právní aspekty umělé inteligence v širším společenském kontextu veřejného i soukromého práva a potenciální roli práva v dlouhodobém horizontu technologického vývoje. Využití umělé inteligence sahá od zdravotnictví až po trestní soudnictví; také tyto oblasti jsou v knize rozebrány. Protože se technologie na bázi umělé inteligence neustále vyvíjejí a stále více se začleňují do našich životů, je důležité zvážit jejich právní důsledky a případnou regulaci. Tato kniha si klade za cíl prozkoumat vybrané otázky, které v právu ve vztahu k umělé inteligenci vyvstávají, a budou spoluutvářet budoucnost naší společnosti.
U dodávateľa
14,27 € 15,02 €

Zákon o majetku obci - Veľký komentár, 2. doplnené a prepracované vydanie


Jedným zo základných atribútov samosprávy a nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie plnohodnotnej realizácie práva územných samosprávnych celkov na samosprávu je zakotvenie ich právnej subjektivity a majetková autonómia. A práve hospodárenie so svojím majetkom samostatne na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť je atribútom samosprávy. Obciam a mestám je už na ústavnej úrovni garantované jednak postavenie subjektu oprávneného nadobúdať majetok (postavenie vlastníka) a ďalej postavenie subjektu spôsobilého s nadobudnutým majetkom nakladať na základe vlastného a predchádzajúceho ekonomického uváženia (postavenie hospodára). Predkladané rozsiahle autorské dielo so zameraním na praktické potreby obcí a miest – veľký komentár s podrobnou judikatúrou je venovaný rozboru zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Sú tu zohľadnené všetky zmeny a novelizácie od roku 1991 a obsahuje vymedzenia všetkých dôležitých pojmov ako aj ich prepojenie na osobitné právne predpisy. Je výsledkom dlhodobej a sústavnej práce a činnosti autorov na tomto významom úseku spravovania obcí a praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení zákona. Je najrozsiahlejším odborným dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike majetkového práva obcí na knižnom trhu na Slovensku. Ide pritom o prvý ucelený a komplexný rozbor zákona so zameraním na potreby obcí a miest. Rozsiahle komentáre a vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona spolu s citáciou judikatúry súdov a ustálenej rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov sú nastavené tak aby zásadným spôsobom napomohli obciam riešiť praktické problémy a zároveň sa tým sprehľadňujú problémové oblasti nakladania s majetkom obcí (nadobúdanie majetku obcou, predaj a prenájom majetku obce v jej jednotlivých formách – od dobrovoľnej dražby až po dôvody hodné osobitného zreteľa). Obsahuje vymedzenie pojmov, ktoré sú zásadné pre správnu aplikáciu tohto zákona – pojem zámer, obvyklá cena, dôvod hodný osobitného zreteľa, možnosti priameho predaja a podmienky, obsahuje tiež praktický rozbor postupu orgánov obce (obecného zastupiteľstva a starostu obce) pri predaji a prenájme i kúpe majetku, a ďalšie. Autori podrobne a detailne rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, vrátane odkazov na dôvodovú správu a tiež obsahuje jedinečné vymedzenie pojmov, ako aj početné návody na praktické riešenia. Rovnako je tu obsiahnutá rozsiahla judikatúra a rozhodovacia činnosť príslušných orgánov vo veciach nakladania a správy majetku obce. Je v nej zhrnutý aj zatiaľ jediný a komplexný výťah z rozhodnutí a judikatúry súdov vo veciach majetku – od nadobúdania až po nakladanie a spravovanie majetku orgánmi obce. Štruktúra publikácie je nasledovná: z dôvodovej správy, súvisiace ustanovenia, poznámky k jednotlivým ustanoveniam, z rozhodnutí súdov (v členení rozhodnutia Ústavného súdu SR, použiteľné rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČSR, rozhodnutia NS SR, krajských a okresných súdov) a ostatných orgánov. Odborný komentár slúži na pohotovú a rýchlu orientáciu v právnej úprave miestnej samosprávy a v nevyhnutnej miere aj v problematike, ktorá so samosprávnym zriadením úzko súvisí.
Na sklade 1Ks
75,05 € 79,00 €

Pozemkové spoločenstvá


Monografia je zameraná na špecifickú právnu formu pre naše územie, a to o pozemkových spoločenstvách. V máloktorej dedine či meste na Slovensku nie je pozemkové spoločenstvo, bežne nazývané urbár či komposesorát. Pozemkovým spoločenstvám sa venujem dennodenne, nielen v odbornej či vedeckej činnosti, ale aj ako advokát zastupujúci či už samotné spoločenstvá, alebo ich jednotlivých podielnikov. Problematika pozemkových spoločenstiev ma zaujala hneď po skončení vysokoškolských štúdií, v rámci praxe advokátskeho koncipienta, a to z jedného dôvodu – keď som dostal na stôl vec týkajúcu sa činnosti pozemkového spoločenstva, nevedel som o tejto právnej forme vôbec nič. Nerozumel som, prečo sa v právnickej literatúre, na právnických fakultách, ako aj v aplikačnej praxi tejto téme venuje tak málo priestoru, hoci takmer v každej obci na Slovensku pôsobí urbárske spoločenstvo. Pozemkové spoločenstvá sú pri nesmiernej rozdrobenosti vlastníctva ideálnou právnou formou na zabezpečenie hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde. Pozemkové spoločenstvá sú ideálnou právnou formou na ochranu lesnej a poľnohospodárskej pôdy pred špekulatívnymi nadobúdateľmi. Pozemkové spoločenstvá, hoci sú súkromnými právnickými osobami, svojou činnosťou sledujú verejný záujem v podobe ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy tým, že na nej podnikajú na účely, na ktoré má táto pôda slúžiť. Verím, že pozemkové spoločenstvá budú v našom právnom poriadku ešte mnohé desaťročia. Tomu má pomôcť aj táto monografia, a to tým, aby objasnila základné otázky týkajúce sa pozemkových spoločenstiev a spoločných nehnuteľností, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, na ktorých pozemkové spoločenstvá zabezpečujú hospodárenie. Verím, že v tejto monografii nájdu užitočné informácie najmä samotné spoločenstvá a ich členovia. Zároveň je táto monografia určená sudcom, advokátom, ako aj pracovníkom okresných úradov pre ich potreby v aplikačnej praxi. V neposlednom rade je monografia určená študentom právnických fakúlt na oboznámenie sa s tým, čo je pozemkové spoločenstvo, ako funguje a aké činnosti vykonáva.
Na sklade 1Ks
31,35 € 33,00 €

Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach


Predkladaná monografia venuje pozornosť vysoko aktuálnej téme digitalizácie v oblasti korporátneho práva s konkrétnejším zameraním sa na úroveň digitalizácie súvisiacich procesov pri zakladaní a realizácii zmien v obchodných spoločnostiach, na možnosti využitia digitálnych technológií pri hlasovaní ich orgánov či na spôsoby ingerencie umelej inteligencie pri rozhodovaní obchodnej spoločnosti. Monografia ponúka čitateľovi porovnanie základných inštitútov so zahraničnými právnymi úpravami a načrtnutie významných právnych otázok prevažne súvisiacich s umelou inteligenciou, ktoré bude potrebné v blízkej budúcnosti právne regulovať. „Monografia je vhodná pre študentov práva i právnikov v teoreticko-právnej a aplikačno-právnej oblasti, ktorí majú záujem o korporačné právo v podmienkach dynamických procesov digitalizácie a prijímania aspektov umelej inteligencie normami súkromného práva nielen v slovenskom právnom prostredí.“ prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. „Dielo prináša mnohé zaujímavé postrehy a poznatky, autor otvára viaceré otázky zásadného významu (napr. právna zodpovednosť AI), na niektoré z nich ponúka aj rámcové odpovede či zreteľa hodné postrehy.“ doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof. „Publikácia vypĺňa podstatnú medzeru na knižnom trhu, pretože takto autorsky uchopené monografické spracovanie zvolenej matérie doposiaľ v našich podmienkach absentovalo.“ JUDr. Lukáš Tomaš, PhD.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €

Osudová setkání Československa s velmocemi na poli mezinárodního práva: 1918, 1938, 1968


Velmoci hrály ve 20. století důležitou roli, a to jak při utváření norem mezinárodního práva, tak při jeho uplatňování a dohledu nad jeho dodržováním. Svůj klíčový vliv uplatnily také v procesu krystalizace československého národa i jeho politického sebeurčení a u zrodu československého státu, na pozadí jimi řízené dezintegrace Rakouska-Uherska. Své představy mladému národnímu státu sdělily v tzv. Malé saintgermainské smlouvě, kterou s ním po 1. světové válce uzavřely. Velmocenské normativní poselství se nicméně dramaticky míjelo s názory českých a slovenských politických sil. Tato diskrepance negativně poznamenala pozici Československa v jeho pozdějších konfliktech s výbojným, antisystémovým nacistickým Německem a hegemonistickým Sovětským svazem. V obou případech čelilo Československo hrubým porušením mezinárodního práva, s nimiž se v rámci svých možností muselo vypořádat. Následná mezinárodněprávní kvalifikace obou konfliktních situací i chování jedné či druhé útočné velmoci Československem byla však poznamenána schematičností, politickou utilitárností i dobovými ideologickými kánony a v důsledku toho inkoherencí a určitou ublíženeckou sebestředností. Promítal se do ní imperativně pociťovaný politický zájem obhájit před mezinárodním společenstvím vnitrostátněprávní tezi kontinuity nezávislého československého státu, jemuž se musely podřídit mezinárodněprávní vývody. Realitu měla překrýt nebývale rozsáhlá právní fikce, v níž se ukryly celé roky, ba desetiletí československých dějin, i fatální selhání tehdejších národních elit. V souladu s tím prosazovala československá pozice bezvýhradnou počáteční neplatnost a právní neexistenci relevantních mezinárodních smluv, a to Mnichovské dohody (1938) i Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa (1968), jež v mezinárodním prostředí rezonovala s velkými obtížemi a nevedla ani k jasnému popisu protiprávního chování agresivní velmoci i následků takového chování. Na rozdíl od současné historické literatury, která se s předlistopadovými analýzami dějinných zlomových událostí v Československu věcně vypořádala a korigovala je, česká ani slovenská literatura mezinárodního práva to dosud neučinila. Mají být proto i nyní obhajovány, tradovány a vyučovány teze, které vycházejí z poměrů, v nichž mezinárodní právo představovalo pouhý nástroj v rukou totalitních ideologů a politiků? Kniha na tuto otázku odpovídá záporně a předkládá k zavedeným tezím kritickou alternativu.
U dodávateľa
35,53 € 37,40 €

Mediácia a riešenie problémových situácií v územnej samospráve


Už starí Rimania tvrdili, že „lepší je sused vedľa, ako brat ďaleko“. Aj to je jeden dôvodov, prečo je potrebné udržiavať v obciach či mestách dobré a korektné susedské vzťahy. Dnes však máme ambíciu ísť ešte ďalej. Ako uviedol v predslove ku knihe Mediácia a riešenie problémových situácií v územnej samospráve čestný predseda Združenia obcí a miest Slovenska a dlhoročný starosta obce Štrba Michal Sýkora, už nehovoríme len o možnostiach riešení rôznych susedských sporov a konfliktov na úrovni samosprávnych orgánov, ale dostávame priestor využiť mediačné aktivity aj pri komunikovaní s občanmi, mapovaní ich názorov a postrehov, pri ich podiele na výkone samosprávnej demokracie a vytváraní vzájomného partnerstva občanov s orgánmi územnej samosprávy. Pridanou hodnotou je aj naznačenie možností využívania elektronickej komunikácie a aktivizovaní občanov prostredníctvom internetu a online priestoru. Kniha je preto určená nielen mediátorom a osobám, ktoré participujú na poskytovaní alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov na rôznych úrovniach územných samospráv, ale je vhodným kompasom aj pre pracovníkov obecných či mestských úradov, ktorí sa majú možnosť nielen zorientovať v aplikačnom portfóliu mediácie, ale súčasne si osvojiť aj základné verbálne i neverbálne zručnosti pri kontakte s občanmi, či možností ako predchádzať konfliktom. Hoci väčšina starostov a primátorov súhlasí s tvrdením, že mediácia im môže pomôcť, podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska služby mediátora priamo využíva len 4,5 percenta samospráv. Ako tento stav zlepšiť má ambíciu naznačiť práve kniha Mediácia a riešenie problémových situácií v územnej samospráve, ktorá nadväzuje a rozširuje, medzi predstaviteľmi samospráv, obľúbenú publikáciu Mediácia v samospráve alebo od richtára k mediátorovi.
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

Zákon o správcoch - Komentár


Publikácia „Zákon o správcoch – komentár" prináša čitateľom podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže konkurzné právo predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, komentár zohľadňuje všetky novelizácie tohto zákona za posledné obdobie. Komentár je zároveň obohatený aj o analýzu existujúcej judikatúry slovenských a českých súdov v oblasti výkonu správcovskej činnosti, ako aj existujúcej odbornej literatúry. V snahe ponúknuť čitateľom účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o správcoch, sa autori snažia reagovať aj na mnohé relevantné problémy vznikajúce v praxi, keďže majú dlhoročné teoretické a praktické skúsenosti. Publikácia je určená nielen pre správcov, ale aj sudcov, advokátov, veriteľov a odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o oblasť konkurzného práva.
Na sklade 3Ks
15,01 € 15,80 €

Základy bezpečnostných opatrení


Ambíciou tejto publikácie je poskytnúť nezávislý pohľad na výkladové a aplikačné problémy, praktickú stránku požiadaviek na bezpečnostné opatrenia vrátane vysvetlenia všeobecného významu opatrení a procesných povinností, ktoré vyplývajú povinným osobám z legislatívy. Príručka je určená na vzdelávanie dospelých, teda čitateľom, ktorí už majú určitú prax v informatike a v manažmente. Preto jednotlivé témy nie sú rozpracované do úplného technického detailu. Primárnou snahou bolo prepojiť požiadavky právnych predpisov, najmä zákona o kybernetickej bezpečnosti, s praktickými otázkami kybernetickej bezpečnosti a poskytnúť náhľad do problematiky aplikácie bezpečnostných opatrení. So zreteľom na neustále sa rozvíjajúce hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je ošetrenie rizík, spojených s kybernetickou bezpečnosťou, jednou z hlavných výziev pre zabezpečenie udržateľného a dôveryhodného digitálneho trhu. Príručka nie je iba teóriou, ktorá nikdy nebola overená v praxi, ale naopak — pohľadom a poznámkami z reálnej praxe informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Recenzenti: JUDr. Lucia Bezáková, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Ivan Kopáčik, por. Mgr. Matej Šalmík a Mgr. Marek Zeman, PhD.
U dodávateľa
36,58 € 38,50 €

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov


Pre odborníkov špecializujúcich sa na oblasť duševného vlastníctva je okrem historického vývoja označovania výrobkov dôležité poznať i rozsudky a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach označení pôvodu a zemepisných označení. Publikácia prináša praktické informácie o systéme ochrany prostredníctvom označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku. Táto právna ochrana môže byť poskytnutá na národnej, medzinárodnej, ale najmä na európskej úrovni. Dôležitou súčasťou publikácie je opis pripravovanej legislatívy a jej zmeny. V neposlednom rade poskytuje prehľad právnych predpisov aj návody na vypracovanie dokumentácie pre výrobcov, informácie o prístupe k jednotlivým registrom a o význame, resp. výhodách zápisu označení pôvodu a zemepisných označení pre výrobcov, spotrebiteľov a ich hospodársky význam. Praktická príručka súčasne informuje o službách Úradu priemyselného vlastníctva SR a poskytuje stručný prehľad iných druhov označovania výrobkov a používania symbolov, ako je napríklad nehmotné kultúrne dedičstvo, regionálny produkt a značka kvality. Publikácia je určená širokej i odbornej verejnosti (laikom i právnikom).
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

O právnom štáte


Pojem právny štát, ale najmä jeho obsah, sa stal v postkomunistických štátoch aktuálnou témou. Napokon aj Ústava Slovenskej republiky deklaruje, že: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“ Kniha Alexandra Bröstla O právnom štáte sa nevenuje priamo skúsenostiam so zavedením princípu právnej štátnosti v Slovenskej republike, ale zaoberá sa vývojovými líniami právnej štátnosti. Teória právneho štátu bola v Nemecku historicky protipólom pojmu policajný štát a neskôr, po druhej svetovej vojne, aj pojmu totalitárny štát. Z porovnávacieho hľadiska vyplýva, že pojem právny štát predstavuje väčšinou synonymom ústavnej a zákonnej vlády. K podstatným znakom štátu s týmto označením patria aj ochrana individuálnej slobody a právna istota jeho občanov. So zreteľom na vývoj od 19. storočia sa v knihe prezentujú štyri základné teórie právneho štátu: liberálna, materiálna, sociálna a demokratická teória právneho štátu. Témou knihy O právnom štáte sú aj princípy právneho štátu. Analyzujú sa v nej záruky základných práv a slobôd, legitimita a legalita, deľba moci, vzájomné brzdy a vyváženosť moci, suverenita ľudu, zvrchovanosť ústavy a zákona, ako aj právna istota. V rámci typológie totalitárny štát – liberálny štát sú v závere načrtnuté rozdiely medzi oboma typmi štátov. Diskusia s predstaviteľmi významných teórií právneho štátu (Robert Alexy, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Friedrich August von Hayek, Hans Kelsen, Viktor Knapp, Peter Pernthaler, John Rawls, Joseph Raz, Kaarlo Tuori, Reinhold Zippelius a ďalší) približuje odbornej verejnosti stav problematiky v danej oblasti. Kniha O právnom štáte Alexandra Bröstla vychádza v zavedenej edícii Exempla Iuris vydavateľstva Kalligram.
Na sklade 3Ks
15,11 € 15,90 €

"Kategória 'Právo - ostatné' ponúka široké spektrum právnych tém, ktoré nezapadajú do konkrétnych špecializovaných kategórií. Sem patria právne oblasti a otázky, ktoré môžu byť netradičné, alebo sa týkajú špecifických situácií a výnimiek v oblasti práva. Medzi týmito témami môžu byť napríklad právne aspekty umeleckých práv, ochrany spotrebiteľov, právne aspekty technológií a internetu, právne etiky a profesionálnej zodpovednosti právnikov, a mnoho ďalších.

V tejto kategórii nájdete informácie o rôznych témach, ktoré môžu byť relevantné pre právnikov, právne poradenstvo, študentov práva, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o netradičné aspekty a otázky týkajúce sa právneho systému a jeho aplikácie vo svete okolo nás."