! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ľubomír Zlocha

autor

Rozhodnutia vo veciach reklamy


Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“. Štruktúra publikácie je zostavená podľa vecnej problematiky tak, aby sa venovala uceleným sféram reklamy a je doplnená o procesné ustanovenia, o kritériá pri ukladaní pokút v správnom konaní a o podmienky priznania náhrady nemajetkovej ujmy. Rozhodnutia v oblasti reklamy ešte nie sú tak rozsiahle, preto nedostatok slovenskej judikatúry v oblasti reklamy je vyvážený uvedením vybranej českej judikatúry, rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej Únie. Súčasťou publikácie sú aj vybrané prvorepublikové rozhodnutia, ktoré sú zásadného významu a mali vplyv na tvorbu súčasnej judikatúry.
Na sklade > 5Ks
23,47 € 24,70 €

Nekalá súťaž


Štruktúra diela je premyslená, založená na rozbore teoretických názorov na problematiku práva proti nekalej súťaži, na rozbore európskych i národných normatívnych aktov regulujúcich právo proti nekalej súťaži a judikatúry najvyšších súdnych autorít najmä Českej republiky a Slovenskej republiky. Z recenzného posudku Prof. JUDr. Jána Husára, CSc. Autori preukázali mimoriadne široký prehľad o relevantnej právnej úprave, judikatúre (domácej, no najmä zahraničnej a komunitárnej) i literatúre. Za pozitívum považujem fakt, že dielo prináša mnohé zaujímavé postrehy a poznatky, ktoré reagujú na nové fenomény „doby internetovej,“ a preto podstatne dopĺňajú domácu odbornú literatúru o pohľady na ne z dosiaľ nepoznaných aspektov. Z recenzného posudku doc. JUDr. Ing. Martina Kubinca, PhD., univ. prof. Publikace obsahuje řadu nových poznatků a názorů, a to v několika oblastech. Za pozornost stojí zejména kapitola 4. a 5., kde je z mého pohledu koncentrována pozornost na otázky nekalé soutěže v rámci moderních médií. Konflikt domény s právy na označení a reklama a marketing v prostoru elektronických médií jsou kapitoly nastolující množství zajímavých a pro současné bádání nových poznatků a zjištění. Z recenzného posudku doc. JUDr. Petra Lišku, Ph.D., LL.M.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže


Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho vydavateľstva. Na to, aby bolo možné poznať právo nekalej súťaže, nie sú dostatočné znalosti len jeho právnej úpravy, ale nevyhnutnou je najmä znalosť súdnych rozhodnutí. Slovenská judikatúra v oblasti práva nekalej súťaže nie je zatiaľ rozsiahla pri všetkých skutkových podstatách, preto zostavitelia vhodne doplnili výber judikatúry významnými českými rozhodnutiami. Súčasťou publikácie sú aj vybrané prvorepublikové rozhodnutia, ktoré sú zásadného významu a mali vplyv na tvorbu súčasnej judikatúry. V závere publikácie čitateľ nájde register predpisov, ako aj register spisových značiek, ktoré sa už stali príznačnými pre túto radu výberov judikatúry. Publikácia je určená vyšším súdnym úradníkom, sudcom, advokátom, ale aj podnikateľským subjektom, ktoré sa počas svojho pôsobenia môžu stretnúť s uplatňovaním svojich práv pri ochrane proti nekalosúťažnému konaniu konkurenčných subjektov.
Vypredané
15,20 € 16,00 €

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti


V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia súdov v tejto oblasti, a to nielen slovenských. Už v prvej časti sú uvedené všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorých sú sťažovateľmi občania Slovenskej republike. Hranice slobody prejavu a ochrany osobnosti sú ďalej analyzované v rozhodnutiach Ústavného súdu SR a ČR. Jednotlivé kapitoly venované samotnej ochrane osobnosti sú usporiadané podľa vecného obsahu rozhodnutí – napríklad ochrana mena a podobizne, hranice kritiky, prezumpcia neviny, miera prípustnosti kritiky sudcov a súdov, atď. Osobitnú pozornosť venujeme tak právu na súkromie, ako aj náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch. Práve v roku 2013 došlo v oblasti náhrady nemajetkovej ujmy k významným rozhodnutiam Ústavného súdu SR, ktorý stanovil kritériá náhrady tejto ujmy. Tieto rozhodnutia reagovali na priznávanie neprimeraných zadosťučinení určitým osobám všeobecnými súdmi. Súčasťou publikácie je aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR k ochrane osobnosti z roku 2013, ktoré získalo ocenenie „Judikát roka“. Súdne rozhodnutia fakticky dotvárajú právo v oblasti slobody prejavu a ochrany osobnosti a bez poznania rozhodnutí súdov nie je možné uvedenú problematiku plnohodnotne skúmať. Uvedená zbierka rozhodnutí je určená nielen právnickej verejnosti, ale aj novinárom či širšej laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o túto problematiku.
Vypredané
18,05 € 19,00 €