Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO
kniha
 • Počet strán: 464
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788081620980
 • Jazyk: slovenský
kniha

Zákony 2020 II. B - Občianske zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa)

Kolektív autorov

  Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou pri vstupe do konkurzu alebo pri reštrukturalizácii, pri uplatňovaní práva na slobodu informácii, tiež pomôckou pri práci znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale i pri riešení alternatívnych spôsobov riešenia súdnych sporov.
  Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb.
  Posledná kapitola sa po novom presunula do tohto zborníka a obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

  Publikácia ZÁKONY 2020 Občianske zákony obsahuje:

  Občianske právo (1. kapitola)
  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho Zákonníka
  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
  Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe (Zákon o slobode informácií)
  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame
  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
  Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
  Notársky poriadok (2. kapitola)
  Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  Vyhláška č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
  Vyhláška č. 324/2015 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre notárov
  Advokácia a právne služby (3. kapitola)
  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
  Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
  Vyhláška MV SR. Č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
  Súkromná bezpečnosť (4. kapitola)
  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  Vyhláška č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
  Vyhláška č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
  Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou pri vstupe do konkurzu alebo pri reštrukturalizácii, pri uplatňovaní práva na slobodu informácii, tiež pomôckou pri práci znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale i pri riešení alternatívnych spôsobov riešenia súdnych sporov.
  Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb.
  Posledná kapitola sa po novom presunula do tohto zborníka a obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

  Publikácia ZÁKONY 2020 Občianske zákony obsahuje:

  Občianske právo (1. kapitola)
  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho Zákonníka
  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
  Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe (Zákon o slobode informácií)
  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame
  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
  Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
  Notársky poriadok (2. kapitola)
  Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  Vyhláška č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
  Vyhláška č. 324/2015 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre notárov
  Advokácia a právne služby (3. kapitola)
  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
  Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
  Vyhláška MV SR. Č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
  Súkromná bezpečnosť (4. kapitola)
  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  Vyhláška č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
  Vyhláška č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
  Na sklade
  7,00 €
  6,65
  • Počet strán: 464
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081620980
  • Jazyk: slovenský

  book

  102 260 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

  wallet

  Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

  store

  Rezervácie v 60 kníhkupectvách


  Odporúčania