• Počet strán: 496
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788081621024
 • Jazyk: slovenský
 • Dátum vydania: 1. januára 2020
 • Vydavateľstvo : Poradca, s.r.o.
 • Hmotnosť: 0,37 kg

Zákony 2020 III. A - Zákonník práce – Úplné znenie k 1.1.2020 (Pracovnoprávne a mzdové predpisy, služby zamestnanosti, osobné údaje, BOZP a pedagogickí zamestnanci)

Kolektív autorov

Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní. Každoročne sa mení výška minimálnej mzdy, nie je tomu inak ani tento rok. O akú sumu ide, nájdete v druhej kapitole v zákone a minimálnej mzde.
Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole. ide o právne predpisy, ktoré sa neustále menia a nebolo tomu inak ani počas roka 2019 a tiež k 1. 1. 2020.
Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Tento právny predpis sa nanovo zmenil a bol schválený nový zákon dňa 5. 5. 2019. Do zborníka sme pridali ešte jeden nový právny predpis, a to zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce vymedzuje zákon o BOZP. Pri neplnení týchto zásad sa naopak uplatňuje znenie zákona o inšpekcii práce. Tieto právne predpisy sa nachádzajú v 6. kapitole. Posledná kapitola sa zaoberá osobnými údajmi a ich ochranou, ktorú musí každý podnikateľ - zamestnávateľ dodržiavať.

ZÁKONY 2020 - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020 obsahuje:
Zákonník práce (1. kapitola)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Mzdové predpisy (2. kapitola)
Zákon NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Nariadenie vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Zákon o službách zamestnanosti (3. kapitola)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Vyhláška MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Pedagogickí zamestnanci (4. kapitola)
Zákon č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - nový zákon
Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov (5. kapitola)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (6. kapitola)
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Správne právo (7. kapitola)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Vyhláška č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - nový zákon
Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní. Každoročne sa mení výška minimálnej mzdy, nie je tomu inak ani tento rok. O akú sumu ide, nájdete v druhej kapitole v zákone a minimálnej mzde.
Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole. ide o právne predpisy, ktoré sa neustále menia a nebolo tomu inak ani počas roka 2019 a tiež k 1. 1. 2020.
Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Tento právny predpis sa nanovo zmenil a bol schválený nový zákon dňa 5. 5. 2019. Do zborníka sme pridali ešte jeden nový právny predpis, a to zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce vymedzuje zákon o BOZP. Pri neplnení týchto zásad sa naopak uplatňuje znenie zákona o inšpekcii práce. Tieto právne predpisy sa nachádzajú v 6. kapitole. Posledná kapitola sa zaoberá osobnými údajmi a ich ochranou, ktorú musí každý podnikateľ - zamestnávateľ dodržiavať.

ZÁKONY 2020 - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020 obsahuje:
Zákonník práce (1. kapitola)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Mzdové predpisy (2. kapitola)
Zákon NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Nariadenie vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Zákon o službách zamestnanosti (3. kapitola)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Vyhláška MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Pedagogickí zamestnanci (4. kapitola)
Zákon č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - nový zákon
Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov (5. kapitola)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (6. kapitola)
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Správne právo (7. kapitola)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Vyhláška č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - nový zákon
menej
Pridať do Zoznamu želaní
U dodávateľa

Posielame do 15 pracovných dní

7,00 €
6,65
 • Počet strán: 496
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788081621024
 • Jazyk: slovenský
 • Dátum vydania: 1. januára 2020
 • Vydavateľstvo : Poradca, s.r.o.
 • Hmotnosť: 0,37 kg

book

84 555 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0
Pridať do Zoznamu želaní
Sledovať produkt
U dodávateľa

Posielame do 15 pracovných dní

7,00 €
6,65

Odporúčania