Rastislav Bednárik

autor

Stručný prehľad sociológie


Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na slovenských univerzitách. Preto zvolená štruktúra troch kapitol sleduje tri základné študijné línie keď hlavný dôraz sa kladie na š túdium sociologickej teórie, ďalej na históriu sociologického myslenia a na metódy sociologického výskumu. Ako čitateľ postrehne, každá z týchto troch oblastí sociológie má relatívne samostatný predmet výkladu a obvykle sú aj samostatne vydávané prí ručky venujúce sa buď sociologickej teórii, alebo vývinu sociologického myslenia či metodologickým nástrojom poznávania sociálnej reality. Preto bolo náročné skĺbiť takéto prístupy a najmä náročné bolo vybrať texty nevyhnutné pre pochopenie súčasného stavu sociológie a oželieť partie podrobnejšie vysvetľujúce sociologické postupy analýzy spoločnosti. Na čo hlavne je publikácia zameraná? V prvej časti sa nachádzajú texty informujúce o základných otázkach, ktorým sa venuje sociologická teória. Pä ť autorov približuje sociológiu ako vedu, ďalej otázky kultúry, náboženstva a globalizácie, osobitná pozornosť je venovaná otázkam socializácie a mládeže, sociálnej zmene, sociálnej kontrole a sociálnej patológii a pochopiteľne sú tu načrtnuté aj tra dičné otázky sociálnej štruktúry a sociálnej stratifikácie. Bohužiaľ, predpokladaný rozsah publikácie nám nedovolil podrobnejšie sa venovať iným zaujímavým témam, ako napr. rodine, organizácii, národu, práci, urbanistike či starším ľuďom. Druhá časť predstavuje životopisy a základnú informáciu o prínose 20. svetových i domácich sociológov do vedy. Túto časť napísali štyria autori z autorského kolektívu. Výber osobností predstavuje tie najznámejšie mená z 19. a 20. storočia, a taktiež možno len ľutovať, že nebol priestor na prezentáciu mnohých ďalších významných bádateľov v tejto oblasti. Tretia časť (pripravená dvomi autormi) sa zameriava na základné pojmy a kategórie sociologického výskumu, prezentuje základné informácie o technikách zbe ru údajov, o meraní a škálovaní i o výbere objektov skúmania. Osobitná pozornosť je tu potom venovaná vedeckej interpretácii a vysvetľovaniu v spoločenskovednom a sociologickom výskume. Spolu deväť slovenských sociológov približuje súčasnú sociológi u nielen širokej verejnosti a nesociológom, ktorí majú záujem získať prehľad o sociológii, ale najmä vysokoškolským študentom zameraným na sociálne vedy. Veríme, že tento prehľad bude pre čitateľa povzbudením zaujímať sa hlbšie o sociológiu a podniet i ho siahnuť aj po pramenných zdrojoch, na ktoré sa kniha odvoláva. Je tiež aj výzvou pre autorov na pokračovanie v snahe podeliť sa o sociologické vnímanie sveta aj v otázkach na tomto mieste opomenutých napríklad v druhom diele publikácie. Autor ský kolektív
Na sklade 3Ks
6,65 € 7,00 €