Bohumil Búzik

autor

Stručný prehľad sociológie


Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na slovenských univerzitách. Preto zvolená štruktúra troch kapitol sleduje tri základné študijné línie keď hlavný dôraz sa kladie na š túdium sociologickej teórie, ďalej na históriu sociologického myslenia a na metódy sociologického výskumu. Ako čitateľ postrehne, každá z týchto troch oblastí sociológie má relatívne samostatný predmet výkladu a obvykle sú aj samostatne vydávané prí ručky venujúce sa buď sociologickej teórii, alebo vývinu sociologického myslenia či metodologickým nástrojom poznávania sociálnej reality. Preto bolo náročné skĺbiť takéto prístupy a najmä náročné bolo vybrať texty nevyhnutné pre pochopenie súčasného stavu sociológie a oželieť partie podrobnejšie vysvetľujúce sociologické postupy analýzy spoločnosti. Na čo hlavne je publikácia zameraná? V prvej časti sa nachádzajú texty informujúce o základných otázkach, ktorým sa venuje sociologická teória. Pä ť autorov približuje sociológiu ako vedu, ďalej otázky kultúry, náboženstva a globalizácie, osobitná pozornosť je venovaná otázkam socializácie a mládeže, sociálnej zmene, sociálnej kontrole a sociálnej patológii a pochopiteľne sú tu načrtnuté aj tra dičné otázky sociálnej štruktúry a sociálnej stratifikácie. Bohužiaľ, predpokladaný rozsah publikácie nám nedovolil podrobnejšie sa venovať iným zaujímavým témam, ako napr. rodine, organizácii, národu, práci, urbanistike či starším ľuďom. Druhá časť predstavuje životopisy a základnú informáciu o prínose 20. svetových i domácich sociológov do vedy. Túto časť napísali štyria autori z autorského kolektívu. Výber osobností predstavuje tie najznámejšie mená z 19. a 20. storočia, a taktiež možno len ľutovať, že nebol priestor na prezentáciu mnohých ďalších významných bádateľov v tejto oblasti. Tretia časť (pripravená dvomi autormi) sa zameriava na základné pojmy a kategórie sociologického výskumu, prezentuje základné informácie o technikách zbe ru údajov, o meraní a škálovaní i o výbere objektov skúmania. Osobitná pozornosť je tu potom venovaná vedeckej interpretácii a vysvetľovaniu v spoločenskovednom a sociologickom výskume. Spolu deväť slovenských sociológov približuje súčasnú sociológi u nielen širokej verejnosti a nesociológom, ktorí majú záujem získať prehľad o sociológii, ale najmä vysokoškolským študentom zameraným na sociálne vedy. Veríme, že tento prehľad bude pre čitateľa povzbudením zaujímať sa hlbšie o sociológiu a podniet i ho siahnuť aj po pramenných zdrojoch, na ktoré sa kniha odvoláva. Je tiež aj výzvou pre autorov na pokračovanie v snahe podeliť sa o sociologické vnímanie sveta aj v otázkach na tomto mieste opomenutých napríklad v druhom diele publikácie. Autor ský kolektív
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob


Modernizácia, ktorej sa venuje monografia, patrí k tým sociologickým témam, o ktorých sa už viac ako polstoročie vedú spory o ich analytickom prínose pre výskum sociálnych zmien. Okrem vymedzenia základných pojmov prezentuje a kriticky hodnotí klasické teórie z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, ako aj najnovšie modernizačné teórie. Poskytuje taký pohľad na túto tému, ktorý umožňuje analyzovať jej vývoj a ukázať zmeny jej významu v dobovej sociologickej teórii. Každú z fáz jej vývoja sa snaží dokumentovať popisom najznámejších teórií a vysvetliť ich dobový spoločenský a vedecký kontext. Pokúša sa tiež objasniť príčiny kritiky a prechodného ústupu tejto témy z popredia záujmu sociológov a sociálnych vedcov, ako aj dôvody jej nečakaného znovuoživenia na konci 20. storočia. V kontexte tohto znovuoživenia má čitateľ možnosť oboznámiť sa s objavením a využitím témy modernizácie v slovenskej sociológii. Monografia je rozdelená do troch častí. Prvá sa venuje klasickým teóriám modernizácie. Zameriava sa hlavne na ich myšlienkovú spätosť so štruktúrnym funkcionalizmom. Napriek tomuto jednotnému myšlienkovému východisku poskytuje skôr obraz rôznorodosti prístupov k danej téme, ako aj ich zameranie na rôzne stránky spoločnosti a ich ukotvenie v dobových spoločenských a politických podmienkach. Druhá časť monografie sa venuje súčasným teóriám modernizácie. Z nich hlavne teórii reflexívnej modernizácie, teórii mnohopočetných modernizácií a modernizácii v podmienkach globalizácie. Táto časť monografie obsahuje aj niektoré pokusy modernizačných teoretikov interpretovať komunistické režimy optikou modernizácie. Tretia časť sa venuje úsiliu slovenských sociológov interpretovať zmeny v slovenskej spoločnosti po roku 1989 prostredníctvom pojmu modernizácia. Aj tu sa autor snaží naznačiť dobový spoločenský a myšlienkový kontext týchto pokusov. Upozorňuje na myšlienkovú odtrhnutosť slovenskej sociológie od dobovej úrovne rozpracovanosti tejto témy vo svetovej a európskej sociológii a jej tendenciu k ideologizácii tejto témy. Monografia si všíma aj niektoré snahy využiť tému modernizácie mimo sociológie, hlavne v slovenskej historiografii a sociálnej filozofii.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €