% Zľavy na hry %

Jiřina Bednářová

autor

Rozvoj grafomotoriky


V publikaci Rozvoj grafomotoriky naleznete informace: - 1) o významu a vývoji dětské kresby, - 2) o metodice rozvoje grafomotorických schopností (posloupnosti vývoje grafomotorických prvků, navození pracovních návyků při kreslení a psaní, potřebných podmínkách a pomůckách…). Kniha Rozvoj grafomotoriky osloví podle mého názoru řadu čtenářů, zajímajících se o vývoj dítěte, jeho výchovu a vzdělávání. Její odborná úroveň a současně srozumitelné, čtivé zpracování jistě zaujme nejen pedagogy v mateřských a základních školách, pracovníky pedagogicko-psychologického poradenství, ale i blízké (rodiče, prarodiče…) dětí, které rády kreslí nebo se s kreslením potýkají. My, kteří známe předchozí publikace Jiřiny Bednářové, zaměřené na grafomotoriku – Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly a Na návštěvě u malíře – můžeme očekávat, že opět získáme mnoho nových užitečných informací o tom, jak rozvíjet kreslířské dovednosti, jak připravit dítě na psaní. Tato kniha má však ještě jednu autorku: Vlastu Šmardovou, zkušenou dětskou psycholožku s dlouholetou poradenskou praxí, která poskytla pomoc mnoha rodičům dětí předškolního i školního věku. Pomohla řešit hodně dětských trápení. Právě spojení sil psychologa, pedagoga a malíře – ilustrátora Richarda Šmardy – vedlo k vytvoření této publikace, v níž se dozvíme nejen jak rozvíjet dětskou kresbu, ale také jak se dětská kresba vyvíjí a jaké jsou zákonitosti tohoto vývoje, jaký význam má pro rozvoj osobnosti dítěte. Mnohdy si neuvědomujeme, co vše o dítěti jeho kresba vypovídá, jak nám může schopnost rozumět kresbě pomoci pochopit dítě, a tedy mu i pomoci. Vyzbrojeni základními odbornými informacemi budeme dále dobře pracovat na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, které jsou předpokladem grafomotorických dovedností dítěte. Autorky nám nabízejí spoustu činností a cvičení, ukázek pomůcek, které si můžeme ve škole i doma vyrobit. Významná jsou doporučení týkající se pracovních návyků, sezení při kreslení a psaní, výběru kreslicích a psacích potřeb. Mnoho nepříjemností při psaní je zapříčiněno špatným úchopem psacího náčiní, je tedy nutno mu předcházet už v počátcích kreslení. Často mívají děti při psaní potíže s tím, že příliš „tlačí“ na tužku; proto se dovíme, jak ruku uvolnit, jaká grafomotorická cvičení pomohou dítěti kreslit a psát lehce, s jistotou, s chutí. Dostaneme odpovědi na otázky, které zajímají mnoho pedagogů i rodičů, např. jak má psát levák a má-li se dítě učit psát v předškolním věku. A nakonec nalezneme možnosti pomoci při obtížích, praktická, srozumitelná, odborně podložená doporučení včetně další literatury pro zájemce. Přeji vám, vážení čtenáři, příjemné studium i mnoho užitku pro vás i děti, jimž prospějete tím, že jste rozšířili své znalosti o grafomotorice. PhDr. Alena Šafrová, speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Na stiahnutie
7,71 €

Diagnostika dítěte předškolního věku


Prověřte dovednosti předškoláků Publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě ve kterém věku mělo umět. Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry.
Na stiahnutie
13,64 €

Školní zralost


Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech: - vizuomotorika, grafomotorika - řeč - sluchové vnímání - zrakové vnímání - vnímání prostoru - vnímání času - základní matematické představy Publikace Školní zralost autorské dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová doplňuje ucelenou řadu odborných materiálů, které v poslední době autorky publikovaly, a završuje svým pohledem otázku vývoje a diagnostiky dítěte v předškolním věku. Ústředním tématem je školní zralost / připravenost, autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věku, jsou-li v daných oblastech určité deficity. Čtenáři a uživateli budou v první řadě rodiče, neboť se dozvědí, jaká jsou kritéria školní zralosti / připravenosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do školy, a pokud se chtějí ujistit, že jejich potomek splňuje vývojové ukazatele před nástupem do školy, naleznou zde jednoduché diagnostické úkoly. Tímto tématem se odborně zabývají školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Cílem publikace jistě není to, aby si rodiče nebo vychovatelé jednorázově provedli u dítěte komplexní diagnostiku sami. Publikace jim naopak dává prostor, aby se dlouhodobě zabývali podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do školy a aby měli základní informace o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým až šestým rokem věku. Záměrem autorek rovněž je, aby dospělí byli včas upozorněni na některé vývojové obtíže a včas vyhledali odbornou pomoc poradenských zařízení, například při posouzení, zda by mělo dítě do školy nastoupit, případně při zařazování do edukačně-stimulačních skupin či intervenčních programů. Publikace by mohla dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. I ony se zabývají otázkou, co je ještě třeba dále trénovat v posledním roce před nástupem do školy, ve kterých oblastech má dítě menší či větší problémy, opakovaně třeba i u dětí s odklady školní docházky. Inspirací může být ale také pro samotné školy – jak učitele elementaristy, tak například pracovníky školních poradenských pracovišť, zejména při řešení zápisů do 1. tříd, které jsou pojaty více odborně a diagnosticky než společensky. Ti, kteří se s publikacemi autorek již seznámili, vědí, že jejich diagnostické přístupy jsou poměrně jednoduché, jsou formou jednoduchých škál, bez důrazu na normativní přístup. Autorky diagnostiku ale nepojímají jako „nálepkování“ dětí, nýbrž posouzením individuálních zvláštností každého dítěte budují základy pro navazující práci s ním, pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Autorky opakovaně uživatelům připomínají důležitý princip, že diagnostika není jednorázovou záležitostí, že i dítě před nástupem do školy je ještě ve svých výkonech závislé na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) by mělo napomoci opakované sledování dítěte. Přeji nové publikaci hodně čtenářů a čtenářům hodně inspirací! PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Na stiahnutie
9,08 €

Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl


Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl navazuje na stejnojmenné dílo, Diagnostika dítěte předškolního věku, doplňuje ho a podrobněji rozpracovává některá témata. Přináší množství aktuálních informací, které se pedagogické diagnostiky dětí v předškolním věku v současné době dotýkají. Autorky v knize reagují na nejčastější otázky, s nimiž se ve svojí odborné praxi setkávají, například: „Jak často mám diagnostiku dělat? Jak ji mám provádět? Používám správné přístupy?“ A formou odpovědí na tyto dotazy přináší hlubší vhled do problematiky, kterou mnohdy nemají učitelky mateřských škol zcela ujasněnu. Teoretické základy jsou východiskem pro úspěšnou diagnostiku i intervenci Pro čtenáře je velmi přínosné propojení praktických otázek a odpovědí s širšími teoretickými souvislostmi. V praxi se totiž ukazuje, že právě nedostatečné teoretické znalosti jsou mnohdy příčinou nesprávně realizované pedagogické diagnostiky. První kapitoly objasňují rozdíly mezi statickou a dynamickou diagnostikou z pohledu jejich cíle, forem i obsahu. Každá z nich má v procesu rozvoje dítěte své místo a autorkám se velmi hezky podařilo prezentovat jak jejich výhody, tak i úskalí. Statická diagnostika je zaměřena na stav a porovnává výkony dětí oproti ostatním vrstevníkům. Naproti tomu dynamická diagnostika sleduje a podporuje proces učení. Znalost typů diagnostik může učitelům v mateřských školách napomoci zorientovat se ve vlastní diagnostické činnosti a najít odpověď na to, co mají zjišťovat a jakým způsobem. Diagnóza není cílem, cílem je hledání řešení a podpora dítěte Autorkám se nenásilnou formou a praktickými příklady podařilo vysvětlit, že základem pedagogické diagnostiky je vytvoření systému péče, který vychází ze znalosti dítěte, poznání jeho možností, schopností, dovedností a dalších okolností vývoje, a rozpoznání silných i slabších stránek dítěte. Objasňují, že hlavním záměrem a smyslem pedagogické diagnostiky je zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu. Diagnostika je v publikaci prezentována jako podklad pro stanovení cílené vzdělávací nabídky, pro kontinuální vyhodnocování podmínek a průběhu vzdělávacího procesu tak, aby každé dítě mohlo zažít pocit úspěchu, pocit vlastní hodnoty, vlastního přínosu ve vývoji a učení se. Aby nabylo důvěru v to, co umí, tedy ve své schopnosti a dovednosti. Aby získalo odvahu i chuť poznávat a obohacovat se o nové zkušenosti. Vzdělávací nabídka se neřídí pouze věkem dítěte, ale zejména specifiky v jeho vývoji Pro pochopení podstaty individualizace vzdělávání je stěžejní kapitola, v níž autorky v přehledných grafech znázornily možné varianty vývoje dítěte, na které je zapotřebí v diagnosticko-intervenčním procesu brát zřetel. Vysvětlují, že pokud nejsou úroveň obtížnosti podnětů a možnosti dítěte v souladu, dítě nemůže svými schopnostmi a dovednostmi adekvátně reagovat, a na naplnění požadavků nedosáhne. Příliš nízká míra podnětů dítě nerozvíjí, a zpravidla ani nezaujme. A naopak, je-li míra podnětů (obtížnost) nad rámec možností dítěte, nedokáže vzdělávací nabídku přijmout a zvládnout. Cílem diagnostiky je ucelený systém, který poukazuje na dílčí oblasti vývoje, ale zároveň na jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost Autorky vycházejí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání z holistického pojetí vzdělávání dítěte předškolního věku. Učení prezentují jako komplexní jev, kterého se neúčastní jednotlivé oblasti odděleně, ale více oblastí a rovin zároveň, přičemž každá ze schopností a dovedností může však působit u dané činnosti v různé intenzitě. Úroveň jedné oblasti se při učení i v diagnostice často promítne do oblastí dalších – jsou vzájemně propojeny a podmíněny. Stěžejní část je věnována oblastem, na něž je vhodné se při diagnostice zaměřit. Shodují se s oblastmi, které jsou podrobně rozpracovány v již výše zmiňované publikaci Diagnostika dítěte předškolního věku (motorika, grafomotorika, kresba; zrakové vnímání a paměť; vnímání prostoru a prostorové představy; vnímán
Na stiahnutie
9,99 €

Školská zrelosť


Publikácia Školská zrelosť autorskej dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová dopĺňa ucelený rad odborných materiálov, ktoré v poslednej dobe autorky publikovali a svojím pohľadom završuje otázku vývoja a diagnostiky dieťaťa v predškolskom veku. Ústrednou témou je školská zrelosť / pripravenosť. Autorky sa snažia zoznámiť čitateľa so všetkými dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi dosiahnutú vývojovú úroveň dieťaťa pred vstupom do školy. Upozorňujú tiež na možné problémy v školskom veku v prípade, ak sú v daných oblastiach určité deficity.Čitateľmi a užívateľmi knihy budú v prvom rade rodičia, ktorí sa dozvedia, aké sú kritériá školskej zrelosti / pripravenosti, ako pracovať s dieťaťom pred vstupom do školy a pokiaľ sa chcú uistiť, že ich potomok spĺňa vývojové ukazovatele pred nástupom do školy, nájdu tu aj diagnostické úlohy. Touto témou sa odbornezaoberajú školské poradenské zariadenia (pedagogicko-psychologické poradne, špeciálno-pedagogické centrá). Cieľom publikácie určite nie je to, aby si rodičia alebo vychovávatelia jednorazovo urobili dieťaťu komplexnú diagnostiku. Publikácia im naopak dáva priestor, aby sa dlhodobo zaoberali podnecovaním dieťaťa v dobe prípravy na nástup do školy a aby mali základné informácie o tom, čo by malo dieťa vedieť a zvládnuť medzi piatym až šiestym rokom veku. Zámerom autoriek takisto je, aby boli dospelí včas upozornení na niektoré vývojové ťažkosti a včas vyhľadali odbornú pomoc poradenských zariadení, napríklad pri posúdení, či by malo dieťa do školy nastúpiť, prípadne pri zaraďovaní do edukačno-stimulačných skupín alebo intervenčných programov.Publikácia môže dobre slúžiť aj učiteľkám materských škôl. Aj ony sa zaoberajú otázkou, čo je ešte potrebné ďalej trénovať v poslednom roku pred nástupom do školy, v ktorých oblastiach má dieťa menšie či väčšie prob-lémy, opakovane napríklad aj u detí s odkladmi školskej dochádzky. Inšpiráciou môže byť ale aj pre samotné školy – ako pre učiteľov elementaristov, tak napríklad aj pre pracovníkov školských poradenských pracovísk, hlavne pri riešení zápisov do 1. tried, ktoré sú chápané viac odborne a diagnosticky než spoločensky.Tí, ktorí sa s publikáciami autoriek už zoznámili, vedia, že ich diagnostické prístupy sú dobre uchopiteľné, majú formu škál, bez dôrazu na normatívny prístup. Autorky diagnostiku nechápu ako „nálepkovanie“ detí, ale posúdením individuálnych zvláštností každého dieťaťa budujú základy pre nadväzujúcu prácu s ním, pre zaistenie zodpovedajúcej vzdelávacej ponuky a vhodného pedagogického vedenia.Autorky užívateľom opakovane pripomínajú dôležitý princíp, že diagnostika nie je jednorazovou záležitosťou, že aj dieťa pred nástupom do školy je ešte vo svojich výkonoch závislé od okamžitého nastavenia a vyladenia. Opakované sledovanie dieťaťa by malo napomôcť pri korigovaní roznych skreslení (neschopnosť alebo nezáujem sa v danom okamihu požadovanou činnosťou zaoberať). Prajem novej publikácii veľa čitateľov a čitateľom veľa inšpirácie!
Vypredané
9,49 € 9,99 €

S kamarády do školy 2.díl


Pracovní listy navazují na 1. díl se stejným názvem. Jsou opět zaměřeny na rozvoj schopností a dovedností potřebných pro počáteční zvládnutí čtení, psaní a počítání, tentokrát jsou však určeny starším dětem. Jejich cílem je přispět k tomu, aby se děti do školy těšily a aby jim škola přinášela radost. Úkoly svou náročností respektují vývojová hlediska a jsou řazeny postupně podle obtížnosti. Celou knihou děti provázejí zvířátka a komentáře pro dospělé.
Vypredané
4,71 € 4,96 €

Čteme se Skřítkem Alfrédem


Publikace Čteme se skřítkem Alfrédem obsahuje:1) motivační texty pro děti vhodné k nácviku techniky čtení, hlasitému čtení 2) úkoly pro práci s textem, vedoucí k zaměření pozornosti na porozumění čtenému textu, rozvoji sluchové analýzy a syntézy, vytříbení jazykového citu a rozvoji logického myšlení 3) instrukce pro práci dítěte 4) metodický návod pro dospělé, který: - upozorňuje na možná úskalí při nácviku techniky čtení - shrnuje zásady, jež by se měly dodržovat při čteníPrávě Vás zaujala jedna netradiční pohádková knížka pro začínající čtenáře. Byl to snad její název, ilustrace, grafická úprava, co Vás vedlo k jejímu prolistování? A tak jste při prohlížení dospěli až k zadní straně obálky, na níž si dovoluji upozornit na některé zajímavosti knihy, napsat pár slov o její autorce a jejím ilustrátorovi.Začněme tedy od autorky Jiřiny Bednářové a ilustrátora, malíře Richarda Šmardy. Po dříve vydaných knihách zaměřených na dětskou kresbu a psaní nyní spojili své tvůrčí síly v knize věnované rozvoji čtení. Autorka dokáže svým vtipným textem zaujmout malé čtenáře tak, že rádi napravují, spolu s žáčky naschválovské školy, zmatky napáchané skřítkem Alfrédem, který se v Naschválově usadil. Je to ale skřítek docela milý, vede totiž nenásilně malé čtenáře ke hře s mateřským jazykem za pomoci lákavých obrázků malíře, který rozumí dětem, vtipných úkolů a rébusů. A tak se postupně malý čtenář, občas s podporou blízkého dospělého, seznamuje se smyslem slov, vět a celého textu. Rozvíjí se tak jeho zrakové i sluchové vnímání a samozřejmě také logické uvažování, když opravuje skřítkem popletené věty a konečně i delší texty. Autorka, poradenský pedagog s dlouholetou praxí v podpoře dětí s výukovými obtížemi, vede malého čtenáře v promyšlených a metodicky výborně zvládnutých krocích k radosti z hry se slovy, k pochopení textu. Kniha je uspořádána tak, že dítě bude dychtivě očekávat, copak ještě skřítek Alfréd provede, jaké žertíky dětem i dospělým připraví. My dospělí vidíme, že dítě je k plnění úkolů motivováno, je stále znovu povzbuzována jeho zvídavost, pracuje s radostí, nemusíme je ke čtení nutit.Přečtete-li si autorčin dopis dospělým v závěru knihy, dovíte se, jak přistupovat k rozvíjení čtení dítěte, které poněkud zaostává za spolužáky nebo má ve čtení větší obtíže, jak se vyvarovat nesprávných postupů, které ve svém důsledku vedou k neúspěchům ve škole a nechuti číst. Při větších obtížích je vhodné vyhledat pomoc, nejlépe v pedagogicko-psychologické poradně.Věřím, že stejně jako já, považujete schopnost dobře číst, rozumět psanému textu, umět se pohotově vyjadřovat za dovednost významnou pro život člověka, jeho úspěšnost v lidské společnosti. Úspěšnost člověka, jeho uplatnění ve zvoleném povolání vyžaduje ovládnutí cizích jazyků, které souvisí s jazykovým citem, se zvládnutím jazyka mateřského. Jistě mi dáte za pravdu, že porozumění čtenému textu je významné nejen pro příjemný zážitek z četby, ale zejména pro získávání důležitých
Vypredané
7,53 € 7,93 €

Mezi námi pastelkami


Publikace Mezi námi pastelkami obsahuje:1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 3 do 5 let, pomocí kterých se rozvine:jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní grafomotorické dovednosti a kresba dítěte souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry2) metodický návod pro dospělé, který:upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků pomáhá překonávat obtížeProč se zabývat grafomotorikou, která se snad týká zejména psaní? Abychom se dověděli, jak je to s kresbou a psaním, jak se tato část jemné motoriky a také psychické funkce potřebné při kreslení a psaní vyvíjejí, kdy bychom měli uvažovat o tom, že naše dítě potřebuje nějakou podporu, přečteme si nejprve dopis, který dospělým napsala autorka námětu a celého souboru cvičení obsažených v knížce. Jiřina Bednářová zúročila odborné poznatky a svou dlouholetou praktickou zkušenost z práce s dětmi předškolního věku i s malými školáky. Její doporučení, týkající se nejen zásad při práci s touto knihou, ale také činností rozvíjejících jemnou motoriku, leváctví a praváctví, pracovních návyků při kreslení, tedy i správného držení psacího náčiní a jeho volby, jistě pomohou poznat, co které dítě potřebuje. Aby cvičení – kreslení probíhalo, jak má, protože dodržení metodického postupu má význam pro dosažení dobrého výsledku, jsou ještě navíc u každého cviku zvýrazněna doporučení, jak jej správně provádět. Když se na práci dobře připravíme, budeme se spolu s naším malým kreslířem radovat se Šmardovými pastelkami Boženkou a Máňou, s veselými zvířátky. Nakonec si ověříme, co se náš chlapec či holčička i pastelka Máňa naučili, a zjistíme, že se nikdo z nich nemusí schovávat v koutku, protože už umí kreslit a kreslí rád. Půjde mu proto jistě ve škole dobře nejen kreslení, ale i psaní. První díl grafomotoriky nazvaný Mezi námi pastelkami je určen zejména tří- až pětiletým dětem. Máte-li však doma předškoláčka či prvňáčka, který má potíže s kreslením a počátky psaní, nebo ho kreslení či psaní netěší, zkuste ho získat touto knížkou. Bude-li třeba, budete moci pokračovat ve cvičení, protože autoři připravili další dva díly, které budou brzy následovat. I u méně obratných dětí tak pomůžete předejít smutku z neúspěchu ve psaní a přispějete k vytváření dobrého vztahu ke škole a ke vzdělání vůbec. Nestačí totiž říkat: „Piš hezky“. Znáte snad někoho, kdo na základě příkazu okamžitě správně mluvil, krásně psal, četl…? Jistě ne a nezáleží na tom, zda je dítě nebo dospělý, ale na tom, zda měl možnost, příležitost se to naučit. Důležitým předpokladem pro dobré učení je tvořivost, humor a samozřejmě kvalitní, ověřená metodika. To vše, podle mého názoru, tato knížka splňuje. Věřím, že spolu s trpělivostí a laskavostí dospělých přinese radost a užitek dětem. PhDr. Alena Šafrová speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Co si tužky povídaly


Publikace Co si tužky povídaly obsahuje:1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 4 do 6 let, pomocí kterých se rozvine:jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní grafomotorické dovednosti a kresba dítěte souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry2) metodický návod pro dospělé, který:upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků pomáhá překonávat obtížePo prvním dílu grafomotorických cvičení nazvaném Mezi námi pastelkami je tu díl druhý – Co si tužky povídaly. Cvičení výtvarně realizoval a půvabným ilustracemi knížku opět vybavil Richard Šmarda. Tento díl, jak autorka upozorňuje, je určen především čtyř- až šestiletým dětem. Vše, co potřebujeme o dětské kresbě a také psaní vědět, jak se tyto dovednosti vyvíjejí, jak dítě podporovat a vést je, jak pomoci dítěti, které nemá chuť kreslit, se dozvíme z autorčina dopisu uvedeného na straně 60. Ten bychom měli, pokud hodláme s dítětem podle knížky pracovat, přečíst nejdříve. Při práci nás podpoří též instrukce pro dospělé v rámečku u každého cvičení.Některé z dětí, kterým kreslení moc nešlo, získaly odvahu a chuť do práce v prvním dílu s průvodkyněmi cvičením pastelkami Boženkou a Máňou, a budou jistě s chutí pokračovat ve složitějších cvičeních. Jiné dítě, vyspělejší kreslíř, může začít právě nyní. Ke známým pastelkám se totiž přidaly tužky. U pana architekta Cihličky se naučily rýsovat čáry a tvary, které náš malý kreslíř využije ve škole v počátcích psaní. Hravý příběh pastelek, tužek, zvířátek i dětí vede našeho potomka pomocí vodorovných, svislých i šikmých čar, obloučků, spirál, kružnic, elips a dalších tvarů k vytváření obrázků, které potěší dítě – autora i nás, kteří je v práci podporujeme. Správný metodický postup, jehož jednotlivé kroky dítěti umožňují plnit stále složitější úkoly, je zárukou vytvoření předpokladů pro budoucí psaní. Získává postupně návyk správného úchopu psacího náčiní, lehkého pohybu ruky při kreslení. Proto je druhý díl grafomotoriky vhodný i pro žáčky první třídy, kteří nemají moc rádi psaní, příliš tlačí na tužku nebo se jim nedaří správné tvary písmen. Vrátí-li se k doporučeným cvičením, uvolní se jejich napětí, obava ze psaní odplyne s veselým příběhem a oni získají jistotu a radost ze školní práce. Navíc budou mít pěknou veselou knížku s vlastními ilustracemi, k nimž je inspiroval skutečný malíř se svými tužkami a pastelkami. A samozřejmě paní Bednářová, která rozumí dětským starostem s kreslením a psaním, která pomohla mnoha dětem najít radost ze školy a zaplašit strach z přepisování, opisování i diktátů, autorka této milé knížky pro tvořivé děti a jejich dospělé kamarády.PhDr. Alena Šafrová speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Na návštěvě u malíře


Publikace Na návštěvě u malíře obsahuje:1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 5 do7 let, pomocí kterých se rozvine: jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní grafomotorické dovednosti a kresba dítěte souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry2) metodický návod pro dospělé, který:upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků pomáhá překonávat obtížeV nové publikaci Jiřiny Bednářové, která je volným pokračováním dvou předchozích, Mezi námi pastelkami a Co si tužky povídaly. Nyní se s grafomotorickými cvičeními obrací k předškolákům a začínajícím školákům, 5 až 7-letým dětem a jejich dospělým kamarádům. V autorčině dopise na konci knihy se dozvíme, jak máme při práci s pracovními listy správně postupovat, aby se dostavil dobrý výsledek, a také dostaneme odpověď na otázky, které nás dospělé zajímají ohledně kreslení – psaní dětí tohoto věku.Nyní tedy máme před sebou pomocníka, který provede nás a naše dítě začátky psaní. Pomůže uvolnit dětskou ruku a hravou, příjemnou formou nás povede metodicky správnou cestou při ovládnutí všech základních tahů písmen. Autorka s podporou svého osvědčeného spolupracovníka malíře a ilustrátora Richarda Šmardy si děti jistě získá příběhem pastelek Boženky a Máni a jejich kamarádek tužek, ty už děti znají z předchozích dílů, a nově i chlapce Adámka, kteří jsou nyní na návštěvě u malíře Augustina. Dítě tedy s Adámkem zvládá tvary od nejjednodušších ke složitým a vytváří si pěkné vlastní obrázky. Všimněte si, že za úvodním vyprávěním je několik listů, na nichž se opakují jednoduché prvky kreslení, které by mělo zvládnout dítě mladší. Nedaří-li se, nejde o žádné neštěstí, vždyť víme, že vývoj každého z nás, tedy i našeho dítěte, je individuální, má své zvláštnosti. Dobrým pomocníkem budou v tom případě předcházející díly grafomotorických cvičení. Je lépe začít pracovat s nimi, abychom obtížnými úkoly dítě od kreslení neodradili. Samozřejmě, jsou-li obtíže výraznější, neváhejme požádat o konzultaci poradenské pracoviště (např. pedagogicko-psychologickou poradnu). Myslím si však, že stojí za to získat dítě pro kreslení a psaní s podporou této publikace. Je velmi vhodná pro děti před nástupem do školy, ty zapsané i ty, jimž byl nástup školní docházky z nějakých důvodů odložen. Užitečná je také prvňáčkům proto, aby se jim lépe psalo nebo i těm, pro něž je psaní velmi namáhavá práce. My dospělí máme někdy krátkou paměť, nevzpomínáme si, jak těžké to bylo napsat řádek v sešitě přesně podle předpisu. Zkusme si pořídit předepsaný sešit pro 1. ročník a krasopisně jej vypsat. A to nad námi nebude nikdo stát a říkat: „Seď rovně!“, „Nepiš nosem!“, „Piš hezky!“ Co je to „psát hezky“? Znamená to psát lehce, s chutí, bez námahy, s radostí z dobrého díla. Dobrý výsledek se, jako při každé jiné práci, dostaví jen tehdy, máme-li vhodný materiál pro cvičení a vedle sebe laskavého člověka, který nás podpoří. Kvalitní cvičební pomůcku máme před s
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Rozvoj grafomotoriky


V publikaci Rozvoj grafomotoriky naleznete informace: 1) o významu a vývoji dětské kresby, 2) o metodice rozvoje grafomotorických schopností (posloupnosti vývoje grafomotorických prvků, navození pracovních návyků při kreslení a psaní, potřebných podmínkách a pomůckách…).Kniha Rozvoj grafomotoriky osloví podle mého názoru řadu čtenářů, zajímajících se o vývoj dítěte, jeho výchovu a vzdělávání. Její odborná úroveň a současně srozumitelné, čtivé zpracování jistě zaujme nejen pedagogy v mateřských a základních školách, pracovníky pedagogicko-psychologického poradenství, ale i blízké (rodiče, prarodiče…) dětí, které rády kreslí nebo se s kreslením potýkají. My, kteří známe předchozí publikace Jiřiny Bednářové, zaměřené na grafomotoriku – Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly a Na návštěvě u malíře – můžeme očekávat, že opět získáme mnoho nových užitečných informací o tom, jak rozvíjet kreslířské dovednosti, jak připravit dítě na psaní.Tato kniha má však ještě jednu autorku: Vlastu Šmardovou, zkušenou dětskou psycholožku s dlouholetou poradenskou praxí, která poskytla pomoc mnoha rodičům dětí předškolního i školního věku. Pomohla řešit hodně dětských trápení. Právě spojení sil psychologa, pedagoga a malíře – ilustrátora Richarda Šmardy – vedlo k vytvoření této publikace, v níž se dozvíme nejen jak rozvíjet dětskou kresbu, ale také jak se dětská kresba vyvíjí a jaké jsou zákonitosti tohoto vývoje, jaký význam má pro rozvoj osobnosti dítěte. Mnohdy si neuvědomujeme, co vše o dítěti jeho kresba vypovídá, jak nám může schopnost rozumět kresbě pomoci pochopit dítě, a tedy mu i pomoci.Vyzbrojeni základními odbornými informacemi budeme dále dobře pracovat na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, které jsou předpokladem grafomotorických dovedností dítěte. Autorky nám nabízejí spoustu činností a cvičení, ukázek pomůcek, které si můžeme ve škole i doma vyrobit. Významná jsou doporučení týkající se pracovních návyků, sezení při kreslení a psaní, výběru kreslicích a psacích potřeb. Mnoho nepříjemností při psaní je zapříčiněno špatným úchopem psacího náčiní, je tedy nutno mu předcházet už v počátcích kreslení. Často mívají děti při psaní potíže s tím, že příliš „tlačí“ na tužku; proto se dovíme, jak ruku uvolnit, jaká grafomotorická cvičení pomohou dítěti kreslit a psát lehce, s jistotou, s chutí. Dostaneme odpovědi na otázky, které zajímají mnoho pedagogů i rodičů, např. jak má psát levák a má-li se dítě učit psát v předškolním věku. A nakonec nalezneme možnosti pomoci při obtížích, praktická, srozumitelná, odborně podložená doporučení včetně další literatury pro zájemce.Přeji vám, vážení čtenáři, příjemné studium i mnoho užitku pro vás i děti, jimž prospějete tím, že jste rozšířili své znalosti o grafomotorice.PhDr. Alena Šafrová, speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Počítanie soba Boba - 1.diel


Publikácia Počítanie soba Boba -1.diel obsahuje:1)námety pre rozvoj matematických schopností pre detí vo veku od 3 do 5 rokov, pomocov ktorých sa rozvinie:používanie výrazov, ktoré vedú k porovnávaniu, zrovnávaniu, vytvoreniu matematických predstáv a pojmov myslenie, logické uvažovanie priestorové vnímanie 2) metodiku rozvoja matematických schopností pre rodičov a učiteľov, ktoráupozorňuje na úskalia pri nácviku predčíselných a neskôr čiselných predstáv zhrňuje zásady, ktoré by sa mali dodržiavať pri práciPublikácia Počítanie soba Boba - 1.diel sa vymyká bežným príručkám, ktoré sú u nás na trhu a zaoberajú sa prípravou na matematiku a predovšetkým matematickým myslením. Jej zvláštny prínos je v tom, že autorka nepozerá na matematické schopnosti iba ako na schopnosť počítať, ale zameriava sa na porozumenie matematickým operáciam v širokom zmysle toho slova. Dostáva sa tak k nám aj to, čo sa v niektorých zahraničných odborných kruhoch predpokladá, že rozvoj kognitívnych, poznávacích funkcií je predpokladom preto, aby sme predchádzali u žiakov problémom v matematike. Mnohé z týchto detí sa uchyľujú k bezmyšlienkovitému učeniu memorovaním a iba reprodukovaním toho, čo sa im povedalo. Dokonca niektorí učitelia sa domnievajú, že pamäťové učenie početných príkladov, nielen v sčítaní, ale dokonca aj v násobilke, je najlepšou metódou učenia matematiky.V našom prostredí sa stretávame aj s názorom, že nie je nutné, aby sa dieťa naučilo matematiku, môže používať kalkulačku. To sú úplne mylné predstavy tých, ktorí práve preto, že počítať vedia, používajú tieto nástroje. Zjednodušujú si výsledky matematických operácií, pretože rozumenjú ich procesu.V skutočnosti by nemal byť poznávací prístup v matematike podcenený už v období materskej školy. To predpokladá, že je dieťa dobre oboznámené a presne používa pojmy, ktoré vymedzujú priestor, neskôr čas a poradie.Autorka preto dobre uvádza dieťa do jednotlivých pojmov, pomocou základnej myšlienkovej operácie - porovnávania. To je základom každej kategorizácie, triedenia, zoskupovania podľa významu aj každého rozhodovania.Cieľom výčby by mal byť rozvoj potreby spontánneho porovnávania u detí (R.Feuerstein). Preto je nutné vyzbrojiť žiakov nielen slovnou zásobou, pomocou ktorej môžu rozdiely a podobnosti medzi predmetmi a javmi popísať, ale aj presným vyjadrovaním, ktoré im pomôže porozumieť jednotlivým vzťahom. Preto by som odporúčala jednotlivé lekcie doplniť aj pozorovaním a porovnávaním predmetov a javov v najbližšom okolí dieťaťa, pri prechádzkach, pri prezeraní obrázkov v knižkách, vždy podľa daných meradiel (vyšší-nižší, a pod.)Rodičom aj deťom prajem pekné chvíle strávené nad príbehom a úlohami.Doc.PhDr. Věra Pokorná prednáša na Karlovej Univerzite, Pedagogickej fakulte v Prahe, členka International Association of Instrumental Enrichment Trainers
Vypredané
4,73 € 4,98 €

Počítanie soba Boba - 2. diel


PublikáciaPočítanie soba Boba - 2. diel obsahuje:1) námety pre rozvoj matematických schopností pre deti vo veku od 4 do 6 rokov, pomocou ktorých sa rozvíjajú:používanie výrazov, ktoré vedú k porovnávaniu, zrovnávaniu, vytvoreniu matematických predstav a pojmov myslenie, logické uvažovanie priestorové vnímanie2) metodiku rozvoje matematických schopností pre rodičov a učiteľov, ktoráupozorňuje na úskalia pri nácviku predčíselných a neskôr číselných predstav zhrňuje zásady, ktoré by sa mali dodržiavať pri práci.Dostávate do rúk knižku, ktorá je pokračovaním prvého dielu o sobovi nazvanom Bob, pomocou ktorého príbehu môžu deti už v predškolskom veku vstrebávať základné mentálne predpoklady matematického myslenia.V publikácii sa opakujú a prehlbujú pojmy z dielu prvého, ktoré vyjadrujú množstvo, veľkosť, orientáciu v priestore a poradie. Spontánna znalosť týchto pojmov, je dôležitým predpokladom pre schopnosť abstrahovať číslo ako hodnotu. To znamená, že si dieťa uvedomí vlastnosť čísla, jeho poradie a jeho obsah. Číslom totiž vyjadriť množstvo, napríklad keď chceme kúpiť 3 kg jabĺk, číslom môžeme predmety, javy aj osoby pomenovať. Hovoríme napríklad, že hráč má číslo štyri, alebo sedadlo v divadle má číslo 38, pričom tieto mena napomáhajú rozlíšeniu od ostatných hráčov či sedadiel. Číslom môžeme vyjadriť poradie, keď si kúpime lístok do divadla do piateho radu, alebo počítame, že sme v rade pri pokladni šiesty.Spontánna znalosť pojmov znamená, že ich používame bezprostredne, že sú súčasťou nášho vyjadrovania a predovšetkým sme zvnútornili ich presný a adekvátny obsah.Dostávame sa tak k prehliadnutiu funkcií jazyka, jazyka ako nástroja myslenia. Prevažuje presvedčenie, že jazyk je predovšetkým nástrojom pre komunikáciu, jeho funkciou je, že si ľudia oznamujú svoje myšlienky, názory, príkazy a priania. Ako často však medzi ľuďmi dochádza k nedorozumeniam. Najčastejšie preto, že rozprávajú nepresne, nedokončia celú vetu, používajú neprimerané výrazy. Aj to je jedným z dôvodov, prečo je tak dôležité sa zamýšľať nad jednotlivými pojmami a uvedomovať si ich obsah v čo najširšom zmysle slova. Pre presnosť myslenia je rozvoj obsahu každého pojmu najzásadnejším predpokladom.Preto autorka publikácie v každej úlohe nabáda rodičov, alebo učiteľov k tomu, aby nacvičovali v rôznych súvislostiach jednotlivé pojmy. Doporučovala by som, aby tí, čo s dieťaťom pracujú, pojmy stále opakovali a nabádali aj dieťa k tomu, aby neplnilo iba úlohu, ale slovne popisovalo, čo práve robí a odpovedalo na otázky celou vetou. Všetci sme boli v škole nabádaní k takýmto odpovediam, ale málo kedy sme si uvedomovali význam obdobnej výzvy. V skutočnosti ide o to, že až celá veta vyjadruje myšlienku. Presnosť myslenia potom môžeme merať presnosťou vyjadrovania.Zámerom publikácie je aj rozvíjať u detí schopnosť pohybovať sa v obore do piatich. Nemusí doposiaľ poznať čísla. Pracuje sa iba s množstvom prvkov, ktoré číslo obsahuje. Ide opäť o to, aby boli
Vypredané
4,73 € 4,98 €

Počítanie soba Boba - 3. diel


Publikácia Počítanie soba Boba – 3. diel obsahuje:1) námety pre rozvoj matematických schopností pre deti vo veku od 5 do 7 rokov, pomocou ktorých sa rozvíja:používanie výrazov, ktoré vedú k porovnávaniu, zrovnávaniu, vytvoreniu matematických predstáv a pojmov myslenie, logické uvažovanie priestorové vnímanie2) metodiku rozvoja matematických schopností pre rodičov a učiteľov, ktoráupozorňuje na úskalia pri nácviku číselných predstáv zhrňuje zásady, ktoré by sa mali dodržiavať pri práciPublikácia Počítanie soba Boba – 3. diel autorky Jiřiny Bednářové a ilustrátora Richarda Šmardy nadväzuje na predchádzajúce dva diely. Všetky sú venované deťom v predškolskom veku. Dieťa sa v nich neučí len počítať, tento krát v obore do šiestich, ale učí sa vytvárať vzťahy medzi číslami. Má sa úlohu porovnávať prvky podľa veľkosti, priradzovať obrázky podľa určitého vzťahu, analyzovať číslo, doplňovať ho, vytvárať skupiny, ktoré neskôr opäť reštrukturalizuje.Takýto poznávací prístup k učeniu, v odbornej literatúre sa hovorí o kognitívnom prístupe, je rozvíjaný odborníkmi v pedagogickej psychológii už od 80. rokov minulého storočia. Zmyslom tejto práce je, aby sa dieťa naučilo matematicky myslieť. Nemá teda len vedieť mechanicky počítať. Matematika sa nemá učiť pamäťovo, memorovaním. Každej matematickej operácii, sčítaniu, odčítaniu, násobeniu a deleniu má dieťa rozumieť. Má vedieť, aký je význam takejto operácie, kedy ju využije, aké sú medzi jednotlivými operáciami vzťahy. Dieťa má vedieť, prečo sa jednotlivé príklady učí.Často si ani dospelí neuvedomujú, že sa stále pohybujú v početnom svete. Najčastejšie ich napadá, že sa musia naučiť počítať, aby ich v obchode pri vracaní peňazí niekto neoklamal. Preto stále ešte pretrváva mylné, až nebezpečné presvedčenie, že deti, ktoré sa nemôžu naučiť počítať, môžu proste používať kalkulačku. Ale aj na kalkulačne musia voliť operácie. Pokiaľ im nerozumejú, je pre nich aj kalkulačka nedostatočnou kompenzáciou.Mali by sme si uvedomiť, že počty využívame ako vhodnú stratégiu. Počítame si, koľko činností za určitý časový úsek máme splniť. Čísla používame pri kódovaní, číslujeme podlažia v panelovom dome, domy sú označené číslami a my sa podľa nich orientujeme, keď máme niekoho navštíviť. Číslom označujeme, teda kódujeme štvrte mesta, mestské autobusy, električky, cesty a diaľnice. Počítame, koľko úloh máme splniť, koľko spoluhráčov potrebujeme do hry. Podľa čísiel sa orientujeme v čase. Hodiny vyjadrujeme v číslach, podobne aj mesiace a roky. Keď si plánujeme prácu, počítame dni, poprípade týždne. Bez porozumenia číselnému radu sa nemôžeme orientovať v kalendári. Nemôžeme rozumieť cestovnému poriadku. Veci si usporadúvame podľa množstva. Tak by sme mohli pokračovať ďalšími a ďalšími príkladmi. Školské vedomosti podceňujú ľudia, ktorí si neuvedomujú, ako mnoho a denne svoju gramotnosť a matematické schopnosti využívajú.Preto by sme mali u svojich detí počítanie schopnosti systematicky rozvíjať. K
Vypredané
4,73 € 4,98 €

Diagnostika dítěte předškolního věku


Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí:motoriky, grafomotoriky zrakového vnímání sluchového vnímání vnímání prostoru vnímání času základních matematických představ myšlení a řeči sociálních dovedností sebeobsluhy (samostatnosti) hry Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku se orientuje na populaci předškolních dětí. Čtenáři jistě budou rodiče – jsou prvními učiteli s nezastupitelnou úlohou pro pozdější vzdělávání. Zpravidla věnují pozornost vývoji svého dítěte a mají zájem dozvědět se více. Chtějí je dále rozvíjet, chtějí vědět, jak na to. Publikace bude dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. Pro svůj úkol – doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení – se učitelky potřebují dále vzdělávat a rozvíjet své diagnostické dovednosti. Tato publikace jim může být přínosná. Ve shodě s pojetím autorek není cílem předškolní diagnostiky „nálepkování“ dětí. Je to prostředek pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Publikace poutavou a nenásilnou formou poskytuje rodičům i učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od časných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Nabízí inspiraci pro přímou práci s dítětem, vycházející z jeho vývojových potřeb, a dává možnost, jak je zjistit. Zde je těžiště publikace, nebo_ rodiče či učitelé mohou sami vývojovou úroveň dítěte diagnostikovat. Diagnostika vychází z průřezových vývojových řad (ve většině případů se jedná o informace, v jakém věku by mělo dojít k upevnění dílčích dovedností). Byly konstruovány na základě dlouhodobé poradenské zkušenosti autorek. Samy autorky upozorňují, že při jejich užití je potřeba být obezřetnými. Údaje o obvyklém dosažení dané dovednosti či schopnosti se netýkají všech dětí beze zbytku. Existují odchylky ve vývoji, které nemusejí být známkou vážného opoždění dítěte. Nemělo by proto docházet ke zvýšenému tlaku na dítě vzhledem k nedosažení uvedených věkových norem. Materiál by měl být inspirací rodičům i učitelům pro přímou práci s předškolními dětmi, nikoli „dogmatem“. Diagnostika nemůže být jednorázovou záležitostí, předškolák je ve svých výkonech závislý na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) pomáhá opakované sledování. V případě závažných odlišností od popsaného vývoje či odchylek ve více oblastech je vhodné obrátit se na poradenská nebo klinická pracoviště pro „odbornou“ diagnostiku i doporučení navazujících intervencí. Přeji nové publikaci hodně čtenářů a čtenářům hodně inspirací! PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph. D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Vypredané
15,67 € 16,49 €

Školní zralost


Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech:vizuomotorika, grafomotorika řeč sluchové vnímání zrakové vnímání vnímání prostoru vnímání času základní matematické představyPublikace Školní zralost autorské dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová doplňuje ucelenou řadu odborných materiálů, které v poslední době autorky publikovaly, a završuje svým pohledem otázku vývoje a diagnostiky dítěte v předškolním věku. Ústředním tématem je školní zralost / připravenost, autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věku, jsou-li v daných oblastech určité deficity. Čtenáři a uživateli budou v první řadě rodiče, neboť se dozvědí, jaká jsou kritéria školní zralosti / připravenosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do školy, a pokud se chtějí ujistit, že jejich potomek splňuje vývojové ukazatele před nástupem do školy, naleznou zde jednoduché diagnostické úkoly. Tímto tématem se odborně zabývají školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Cílem publikace jistě není to, aby si rodiče nebo vychovatelé jednorázově provedli u dítěte komplexní diagnostiku sami. Publikace jim naopak dává prostor, aby se dlouhodobě zabývali podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do školy a aby měli základní informace o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým až šestým rokem věku. Záměrem autorek rovněž je, aby dospělí byli včas upozorněni na některé vývojové obtíže a včas vyhledali odbornou pomoc poradenských zařízení, například při posouzení, zda by mělo dítě do školy nastoupit, případně při zařazování do edukačně-stimulačních skupin či intervenčních programů. Publikace by mohla dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. I ony se zabývají otázkou, co je ještě třeba dále trénovat v posledním roce před nástupem do školy, ve kterých oblastech má dítě menší či větší problémy, opakovaně třeba i u dětí s odklady školní docházky. Inspirací může být ale také pro samotné školy – jak učitele elementaristy, tak například pracovníky školních poradenských pracovišť, zejména při řešení zápisů do 1. tříd, které jsou pojaty více odborně a diagnosticky než společensky. Ti, kteří se s publikacemi autorek již seznámili, vědí, že jejich diagnostické přístupy jsou poměrně jednoduché, jsou formou jednoduchých škál, bez důrazu na normativní přístup. Autorky diagnostiku ale nepojímají jako „nálepkování“ dětí, nýbrž posouzením individuálních zvláštností každého dítěte budují základy pro navazující práci s ním, pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Autorky opakovaně uživatelům připomínají důležitý princip, že diagnostika není jednorázovou záležitostí, že i dítě před nástupem do školy je ještě ve svých výkonech závislé na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat
Vypredané
9,49 € 9,99 €