% Zľavy na hry %

Jiřina Bednářová

autor

Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let, 3. díl


Představujeme vám dětskou edici, která se věnuje vzdělávání dětí doma i ve škole. Budou zde vycházet knihy pro děti všech věkových kategorií od 2 do 15 let. Poučení, vzdělání, hry i zábavu, to vše vaše děti naleznou v našich knihách. Najdete zde pracovní sešity nabízející dostatek námětů ke cvičení pro vývoj grafomotoriky, dále knihy věnované jazyku a čtení. Vycházejí zde i související metodiky určené rodičům, učitelům i speciálním pedagogům. Malým kouzelníkům se poodhalí tajuplný svět kouzel. Těm, které očarovalo herectví, podá ruku „princ Hamlet“ a spolu se svými vtipnými společníky je provede kouzelným světem divadla a literatury. Také malí vědci si přijdou na své, za pomoci jednoduchých experimentů zábavným způsobem ověří platnost fyzikálních a chemických zákonů. Pevně věříme, že každý si zde najde to své.
Vypredané
5,48 € 5,77 €

Medzi nami predškolákmi


Publikácia je určená na preverenie znalostí, schopností a zručností detí pred nástupom do školy. Najvhodnejšia je pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Kniha obsahuje úlohy potrebné pre rozvoj čítania, písania, počítania a zameriava sa na oblasť grafomotoriky, zrakového vnímania, reči, sluchového vnímania, priestorovej a pravo – ľavej orientácie, vnímanie času a základných materiálnych predstáv. Úlohy z jednotlivých oblastí sa pravidelne striedajú, sú zoradené od jednoduchších po tie najťažšie. Každá strana obsahuje motivačný príbeh pre deti, vysvetlenie činnosti a jej cieľa pre dospelých, ilustrovanú úlohu pre deti a záverečnú dvojstranu informácií pre dospelých.
Vypredané
4,89 € 5,15 €

100 věcí, které by měl znát každý předškolák


Půjde vaše dítě brzy do školy? V této knize si můžete ověřit, zda umí vše, co se mu ve škole bude hodit a co by mělo znát....
Vypredané
8,54 € 8,99 €

Orientace v prostoru a čase, pro děti od 4 do 6 le


Pracovní sešit je určen dětem ve věku 4 až 6 roků k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností. Každá strana obsahuje motivační příběh, pracovní, ilustrovaný materiál pro děti a dále instrukce pro dospělé s uvedením cíle činnosti.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

O čom sa rozprávali ceruzky 2. časť


Pracovné zošity obsahujú systém grafomotorických cvičení, vychádzajúcich z postupnosti vývoja zručností dieťaťa. Cvičenia uvádzané v jednotlivých publikáciách postupujú od najjednoduchších prvkov, ktoré sa v kresbe dieťaťa objavujú najskôr, a prechádzajú k najťažším. Materiály prinášajú podnety pre získanie zručností, ich precvičovaniu a ich postupnej fixácii pred vstupom do ďalšej úrovne náročnosti.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

O čom sa rozprávali ceruzky 2. časť


Publikácia O čom sa rozprávali ceruzky obsahuje: 1) grafomotorické cvičenia pre deti vo veku od 4 do 6 rokov, pomocou ktorých sa rozvinie: - jemná motorika a psychické funkcie potrebné pri kreslení a písaní, - grafomotorické zručnosti a kresba dieťaťa, - súhra ruky a oka, vnímanie priestoru v súvislosti so smerom vedenia čiary, 2) metodický návod pre dospelých, ktorý - upozorňuje na možné úskalia pri nácviku jednotlivých prvkov, - pomáha prekonávať problémy. Po prvej časti grafomotorických cvičení s názvom Medzi nami pastelkami, je tu druhá časť – O čom sa rozprávali ceruzky.Cvičenia výtvarne realizoval a pôvabnými ilustráciami knihu opäť zásobil Richard Šmarda. Táto časť, ako autorka upozorňuje, je určená najmä štvor- až šesťročným deťom. Všetko, čo potrebujeme vedieť, o detskej kresbe a tiež písaní, ako sa tieto zručnosti vyvíjajú, ako dieťa podporovať a viesť, ako pomôcť dieťaťu, ktoré nemá chuť kresliť, sa dozvieme z autorkinho listu uvedeného na strane 60. Ten by sme mali, pokiaľ hodláme pracovať s dieťaťom podľa knižky, najskôr prečítať. Pri práci nás podporia aj inštrukcie pre dospelých v rámčeku pri každom cvičení.Niektoré z detí, ktorým kreslenie veľmi nešlo, získali odvahu a chuť do práce v prvej časti so sprievodkyňami cvičení pastelkami Boženkou a Majou a budú určite s chuťou pokračovať v zložitejších cvičeniach. Iné dieťa, vyspelejší kreslič, môže začať práve teraz.Ku známym pastelkám sa totiž pridali ceruzky. Pri pánovi architektovi Múrikovi sa naučili rysovať čiary a tvary, ktoré náš malý kreslič využije v škole v počiatkoch písania. Hravý príbeh pasteliek, ceruziek, zvieratiek a detí vedie nášho potomka pomocou vodorovných, zvislých a šikmých čiar, oblúčikov, špirál, kružníc, elíps a ďalších tvarov k vytváraniu obrázkov, ktoré potešia dieťa – autora i nás, ktorí ich v práci podporujeme. Správny metodický postup, ktorého jednotlivé kroky dieťaťu umožňujú plniť stále zložitejšie úlohy, je zárukou vytvorenia predpokladov pre budúce písanie. Postupne získava návyk správneho úchopu písacích potrieb, ľahkého pohybu ruky pri kreslení.Preto je druhá časť grafomotoriky vhodná aj pre žiačikov prvej triedy, ktorí nemajú veľmi radi písanie, príliš tlačia na ceruzku alebo sa im nedaria správne tvary písmen. Ak sa vrátia k odporúčaným cvičeniam, uvoľní sa ich napätie, obava z písania pominie s veselým príbehom a oni získajú istotu a radosť zo školskej práce. Naviac budú mať peknú veselú knižku s vlastnými ilustráciami, ku ktorým ich inšpiroval skutočný maliar so svojimi ceruzkami a pastelkami. A samozrejme pani Bednářová je autorka, ktorá rozumie detským starostiam s kreslením a písaním, pomohla mnohým deťom nájsť radosť zo školy a odplašiť strach z prepisovania, odpisovania aj diktátov.Autorka vytvorila milú knižku pre tvorivé deti a ich dospelých kamarátov. PhDr. Alena Šafrová špeciálna pedagogička Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externá pedagogička Pedagogické fakulty MU v Brně.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let


Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností. Každá strana obsahuje motivační příběh pro děti a dále instrukce pro dospělé s uvedením cíle činnosti.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

Medzi nami pastelkami 1. časť


Pracovné zošity obsahujú systém grafomotorických cvičení, vychádzajúcich z postupnosti vývoja zručností dieťaťa. Cvičenia uvedené v jednotlivých publikáciách postupujú od jednoduchších prvkov, ktoré sa v kresbe dieťaťa objavujú najskôr, a prechádzajú k zložitejším. Materiály prinášajú podnety, k získaniu zručností, ich precvičovaniu a neskôr aj ich fixácii pred postupom do ďalšej úrovne zložitosti.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

Co si tužky povídaly


Publikace Co si tužky povídaly obsahuje: 1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 4 do 6 let, pomocí kterých se rozvine: - jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní - grafomotorické dovednosti a kresba dítěte - souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry 2) metodický návod pro dospělé, který: - upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků - pomáhá překonávat obtíže Po prvním dílu grafomotorických cvičení nazvaném Mezi námi pastelkami je tu díl druhý – Co si tužky povídaly. Cvičení výtvarně realizoval a půvabným ilustracemi knížku opět vybavil Richard Šmarda. Tento díl, jak autorka upozorňuje, je určen především čtyř- až šestiletým dětem. Vše, co potřebujeme o dětské kresbě a také psaní vědět, jak se tyto dovednosti vyvíjejí, jak dítě podporovat a vést je, jak pomoci dítěti, které nemá chuť kreslit, se dozvíme z autorčina dopisu uvedeného na straně 60. Ten bychom měli, pokud hodláme s dítětem podle knížky pracovat, přečíst nejdříve. Při práci nás podpoří též instrukce pro dospělé v rámečku u každého cvičení. Některé z dětí, kterým kreslení moc nešlo, získaly odvahu a chuť do práce v prvním dílu s průvodkyněmi cvičením pastelkami Boženkou a Máňou, a budou jistě s chutí pokračovat ve složitějších cvičeních. Jiné dítě, vyspělejší kreslíř, může začít právě nyní. Ke známým pastelkám se totiž přidaly tužky. U pana architekta Cihličky se naučily rýsovat čáry a tvary, které náš malý kreslíř využije ve škole v počátcích psaní. Hravý příběh pastelek, tužek, zvířátek i dětí vede našeho potomka pomocí vodorovných, svislých i šikmých čar, obloučků, spirál, kružnic, elips a dalších tvarů k vytváření obrázků, které potěší dítě – autora i nás, kteří je v práci podporujeme. Správný metodický postup, jehož jednotlivé kroky dítěti umožňují plnit stále složitější úkoly, je zárukou vytvoření předpokladů pro budoucí psaní. Získává postupně návyk správného úchopu psacího náčiní, lehkého pohybu ruky při kreslení. Proto je druhý díl grafomotoriky vhodný i pro žáčky první třídy, kteří nemají moc rádi psaní, příliš tlačí na tužku nebo se jim nedaří správné tvary písmen. Vrátí-li se k doporučeným cvičením, uvolní se jejich napětí, obava ze psaní odplyne s veselým příběhem a oni získají jistotu a radost ze školní práce. Navíc budou mít pěknou veselou knížku s vlastními ilustracemi, k nimž je inspiroval skutečný malíř se svými tužkami a pastelkami. A samozřejmě paní Bednářová, která rozumí dětským starostem s kreslením a psaním, která pomohla mnoha dětem najít radost ze školy a zaplašit strach z přepisování, opisování i diktátů, autorka této milé knížky pro tvořivé děti a jejich dospělé kamarády. PhDr. Alena Šafrová speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,22 € 5,49 €

Počítanie soba Boba 1.


Publikácia je určená pre deti predškolského veku – pomáha rozvíjať matematické schopnosti a zároveň slúžia ako prevencia problémov s matematikou po začatí školskej dochádzky. Kniha zároveň rozvíja matematické nadanie a myslenie. Pri práci s knihou sa budujú základné matematické pojmy, napr. všetky, niektoré, málo, veľa, rovnako, viacej, menej,...
Vypredané
4,74 € 4,99 €

Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let 2. díl


Publikace obsahuje 1) cvičení pro děti ve věku od 4 do 6 let, která napomohou rozvinout: - rozlišování a pojmenování barev - orientaci v ploše – odlišení figury a pozadí - schopnost rozlišit detaily - vedení očních pohybů zleva doprava - zapamatování si zrakově vnímaných objektů 2) metodický návod pro dospělé, který: - doporučuje zásady pro práci s dítětem - pomáhá překonávat obtíže Počítač oznámil příchod nové zprávy, právě když u nás byl náš pětiletý vnuk Ondra. Mohla jsem tak sledovat komunikaci mezi dědečkem a vnukem. „Dědo, co to přišlo?“ „Babičce posílají z nakladatelství novou knížku o krtkovi.“ Nechal si vysvětlit, proč ji posílají a proč e-mailem, zajímal se, proč je nová. Dostal vysvětlení, že ta minulá, která už bude v knihkupectvích, je pro menší děti. Na to Ondra: „Já jsem větší, tak ta je pro mě.“ A děda: „Chceš, podíváme se na ni. Je od té paní spisovatelky a pana malíře, jak od nich máš Soba Boba a Pastelky.“ A už se Ondra usazuje dědovi na klín před monitor. „Jé, ten krtek má dobrej klobouk.“ Když si přečetli název, divil se jménu Barbora. Dověděl se od dědy, že o tom se píše v té první knížce, ale samozřejmě dostal vysvětlení. „Co bude ten Barbora dělat?“ – Ví, že se v podobných knížkách vždycky něco „dělá“. Potom Ondra poslouchal vyprávění, občas přečetl některé slovo, protože už trochu čte, a pustil se do plnění úkolů. Děda mu vždy podle instrukce řekl, co se bude „dělat“. Pak se ozývalo: „Dědo, to je dobrý, barvy já znám, a kde je krtek – už ho vidím.“ Potom se ti dva vesele bavili a „pracovali“. Občas se ozvalo: „Sluníčka, co stojí na hlavě, tam nepatří.“ A: „Já nemůžu najít kytičku, která tam nepatří.“ Děda na to: „Podívej se ještě, má každá všechny tečky?“ Po rozmluvě na téma vybarvování a označování pastelkou, kdy se dohodli, že to bude Ondra jenom říkat, pokračovali vesele dál. Měla jsem pocit, že už pracují moc dlouho. Než jsem zasáhla, dědeček si všiml, že je Ondra unavený a řekl mu, že až se ta kniha bude prodávat, koupíme ji. Potom budou moci doma pokračovat s mamkou nebo tátou. Ondra byl spokojen: „Tak jo, půjdeme dostavět z lega tu garáž.“ Když Ondra odešel, pustila jsem se do čtení já. Zjistila jsem, že příběh krtka Barbory je přitažlivý, podporuje zvídavost dětí a motivuje je k plnění úkolů. Stejně jako v prvním díle jsou úkoly zaměřeny na všechny oblasti zrakového vnímání. Jsou však obtížnější, je potřeba rozlišit jemnější rozdíly, drobné detaily. Dítě bude pastelkou označovat správné řešení, spojovat shodné tvary, skládat rozstříhané obrázky. Opět však autorka metodicky postupuje od jednoduššího k složitějšímu, a tak podporuje dítě v rozvíjení zrakového vnímání, které už brzy využije při čtení a psaní. Až budete s dítětem pracovat, zjistíte, že knížka svými úkoly a přitažlivým vyobrazením přispívá k rozvoji komunikace dítěte s dospělým, posiluje citové vazby a vzájemnou důvěru. Jistě uznáte, že také toto je v přípravě dítěte (i dospělých) pro budoucí školní práci důležité. PhDr. Alena Šafrová externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let, 3. díl


Publikace obsahuje: 1) cvičení pro děti od 5 do 7 let, která se zaměřují mimo jiné na rozvoj: - rozlišování a pojmenování barev - rozlišení figury a pozadí - zrakové analýzy a syntézy - uvědomování si posloupnosti - pravo-levé a prostorové koordinace 2) metodický návod pro dospělé, který: - doporučuje zásady pro práci s dítětem - pomáhá překonávat obtíže Vy ještě neznáte krtka Barboru? Tedy dovolte, abych vás seznámila. Krtka Barboru si pro zvídavé děti a jejich dospělé přátele vymyslila známá autorka, pedagožka pracující v poradenství, která má bohaté praktické zkušenosti v přípravě dětí na školní práci i v podpoře dětí, které mají ve škole potíže se čtením a psaním. S ní spolupracuje malíř a ilustrátor, kterému se Barbora, jeho přátelé i všechny úkoly v knížkách (nejen o krtkovi) daří nakreslit k radosti čtenářů. Knize, kterou právě listujete a která je určena dětem ve věku 5 až 7 let, předchází 1. díl pro děti ve věku 3 až 5 let a 2. díl určený dětem ve věku 4 až 6 let, tedy předškolákům. Prohlédněte si je, protože je možné, že by bez ohledu na věk vašemu dítku prospěla práce nejprve s některým z nich. V těchto dílech Barbora nejprve „uviděl svět“, potom „našel cestu domů“: to vše v zajímavém příběhu, při plnění úkolů spolu s dětskými kamarády. V 3. díle určeném dětem ve věku 5 až 7 let, tedy před nástupem do školy nebo prvňáčkům, krtek Barbora pomáhá objevovat poklad. O jaký poklad jde, to se dozvíme až na konci knížky. Objevování pokladů není vždy snadné, může však být lákavé a zajímavé. Jistě mi dáte za pravdu, že pro nás, kteří máme to štěstí, že vidíme, je zrakové vnímání důležitou cestou k poznání, objevování. Někdy si však neuvědomujeme, že vidět neznamená vždy vidět správně, přesně, umět rozlišit přesně tvary, velikost různých předmětů, správně vnímat, co se kolem nás děje. Tato schopnost se u člověka vyvíjí postupně od narození a vlastně celý život. Víme, že v některých profesích je přesnost zrakového vnímání naprostou nezbytností. Děti, které nastupují do 1. ročníku základní školy, budou potřebovat zrakové vnímání vedle sluchového vnímání, rozvinuté grafomotoriky, pozornosti a dalších předpokladů tvořících školní zralost, k tomu, aby se úspěšně učily číst, psát, počítat, aby měly ze školy radost. Právě zrakové vnímání, jemuž je tato kniha věnována a které rozvíjí, je důležité pro rozlišení písmen, číslic, dodržování jejich správného pořadí. Jistě uznáte, že pokud získá dítě příjemnou, hravou formou dovednosti, které bude ve škole potřebovat, bude se lépe učit a bude ve škole rádo. Nesmíme však také zapomenout na jednu důležitou věc: plnění úkolů, povzbuzení úspěchem kladně ovlivňuje pozornost dítěte, rozvíjí jeho pracovní návyky. V knize uvedená cvičení, úkoly, sám zajímavý příběh také působí na rozvoj slovní zásoby, schopnosti souvislého vyjadřování. Nejde tedy jen o „pouhé“ rozlišení tvarů, vnímání figury a pozadí, rozlišení detailů a rozdílů, jde o vytváření spojení v mozku, rozvíjení rozumových schopností dítěte. Starosti se čtením, psaním a počítáním však mohou mít i děti ve vyšších ročnících prvního stupně základní školy. Rovněž pro ně je vhodné využít úkoly uvedené v této knize k rozvíjení zrakového vnímání, prvního kroku při odstraňování čtenářských obtíží. K zájmu o čtení je může přivést příběh krtka Barbory. Ještě jednu malou poznámku na konec: aby se úspěch dostavil, musí mít dítě vedle sebe chápajícího a laskavého dospělého, který je povzbudí, pomůže překonat překážky. Zkuste si vyřešit některé úkoly, opravdu nejsou zcela jednoduché. Než se do společné práce pustíte, přečtěte si pozorně autorčina doporučení v závěru knihy a hlavně v textu u každého úkolu. Přeji vám i dětem hodně úspěchů v objevování pokladu. PhDr. Alena Šafrová externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 3 do 5 let, 1. díl


Publikace obsahuje 1) cvičení pro děti ve věku od 3 do 5 let, která napomohou rozvinout: - rozlišování a pojmenování barev - orientaci v ploše – odlišení figury a pozadí - schopnost rozlišit detaily - vedení očních pohybů zleva doprava - zapamatování si zrakově vnímaných objektů 2) metodický návod pro dospělé, který: - doporučuje zásady pro práci s dítětem - pomáhá překonávat obtíže Zaujala vás titulní ilustrace nebo snad poněkud neobvyklé jméno krtka v názvu knihy? Prolistujte ji a uvidíte spoustu zajímavých nápadů a pěkných ilustrací, které jistě přilákají malého předškoláka. Až budete s dítkem číst příběh krtka a jeho dětských kamarádů, dovíte se také mimo jiné, proč se krtek jmenuje Barbora. Autorka knihy, speciální pedagožka známá svými předchozími publikacemi podporujícími přípravu na psaní a počítání, se tentokrát zaměřila na rozvoj zrakového vnímání. Vy máte nyní před sebou první díl, určený tří- až pětiletým dětem. Máte-li však dítko šestileté, nemusíte čekat na další díl, můžete s tímto dílem před nástupem do školy klidně pracovat. Jak zjistíte, kniha obsahuje nejen příběh a z něho vyplývající úkoly ve formě obrázků, ale také instrukce pro dospělého „spolupracovníka“ dítěte. Při zpracování publikace autorka vhodně uplatnila pedagogické principy. Postupuje od jednoduchého ke složitému, respektuje věk dětí, uplatňuje zásadu názornosti. Práce s knihou podporuje rozvoj zrakového vnímání – rozlišování odlišných i podobných obrázků a tvarů, cvičí zaměření pozornosti, motivuje dítě k práci. To vše bude ve škole potřebovat nejen při čtení, ale také při psaní, počítání a plnění všech dalších školních povinností. Jako logopedka nemohu opomenout ani přínos pro rozvoj komunikace. Dítko se soustředí na příběh, který mu čtete, učí se pozorně naslouchat a podle slovní instrukce správně plnit úkoly, rozvíjí se tak jeho myšlení. Významné pro dítě jsou i pracovní návyky a také vytváření vztahů k okolí. Učí se orientovat ve vztahu k přírodě, zvířatům, zjišťuje, jak se chovat k ostatním dětem i dospělým. Sami uznáte, že právě to je pro život dosti důležité. Navíc se potěšíte půvabnými ilustracemi, srozumitelnými dítěti daného věku, které ve shodě s autorčiným záměrem budou dítě i vás učit pozorně se dívat na svět. Přeji vám hodně radosti při zábavné a smysluplné hře s dítětem. PhDr. Alena Šafrová externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Mezi námi předškoláky 2. díl


Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností a dovedností před nástupem do školy, nejvhodnější je pro věk 4 až 6 let dítěte. Knížka se zaměřuje na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, řeči, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času a základních matematických představ. Každá strana obsahuje motivační příběh pro děti a vysvětlení činnosti a jejího cíle pro dospělé.
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Na návštěvě u malíře 3. díl


Publikace Na návštěvě u malíře obsahuje: 1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 5 do7 let, pomocí kterých se rozvine: - jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní - grafomotorické dovednosti a kresba dítěte - souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry 2) metodický návod pro dospělé, který: - upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků - pomáhá překonávat obtíže V nové publikaci Jiřiny Bednářové, která je volným pokračováním dvou předchozích, Mezi námi pastelkami a Co si tužky povídaly. Nyní se s grafomotorickými cvičeními obrací k předškolákům a začínajícím školákům, 5 až 7-letým dětem a jejich dospělým kamarádům. V autorčině dopise na konci knihy se dozvíme, jak máme při práci s pracovními listy správně postupovat, aby se dostavil dobrý výsledek, a také dostaneme odpověď na otázky, které nás dospělé zajímají ohledně kreslení – psaní dětí tohoto věku. Nyní tedy máme před sebou pomocníka, který provede nás a naše dítě začátky psaní. Pomůže uvolnit dětskou ruku a hravou, příjemnou formou nás povede metodicky správnou cestou při ovládnutí všech základních tahů písmen. Autorka s podporou svého osvědčeného spolupracovníka malíře a ilustrátora Richarda Šmardy si děti jistě získá příběhem pastelek Boženky a Máni a jejich kamarádek tužek, ty už děti znají z předchozích dílů, a nově i chlapce Adámka, kteří jsou nyní na návštěvě u malíře Augustina. Dítě tedy s Adámkem zvládá tvary od nejjednodušších ke složitým a vytváří si pěkné vlastní obrázky. Všimněte si, že za úvodním vyprávěním je několik listů, na nichž se opakují jednoduché prvky kreslení, které by mělo zvládnout dítě mladší. Nedaří-li se, nejde o žádné neštěstí, vždyť víme, že vývoj každého z nás, tedy i našeho dítěte, je individuální, má své zvláštnosti. Dobrým pomocníkem budou v tom případě předcházející díly grafomotorických cvičení. Je lépe začít pracovat s nimi, abychom obtížnými úkoly dítě od kreslení neodradili. Samozřejmě, jsou-li obtíže výraznější, neváhejme požádat o konzultaci poradenské pracoviště (např. pedagogicko-psychologickou poradnu). Myslím si však, že stojí za to získat dítě pro kreslení a psaní s podporou této publikace. Je velmi vhodná pro děti před nástupem do školy, ty zapsané i ty, jimž byl nástup školní docházky z nějakých důvodů odložen. Užitečná je také prvňáčkům proto, aby se jim lépe psalo nebo i těm, pro něž je psaní velmi namáhavá práce. My dospělí máme někdy krátkou paměť, nevzpomínáme si, jak těžké to bylo napsat řádek v sešitě přesně podle předpisu. Zkusme si pořídit předepsaný sešit pro 1. ročník a krasopisně jej vypsat. A to nad námi nebude nikdo stát a říkat: „Seď rovně!“, „Nepiš nosem!“, „Piš hezky!“ Co je to „psát hezky“? Znamená to psát lehce, s chutí, bez námahy, s radostí z dobrého díla. Dobrý výsledek se, jako při každé jiné práci, dostaví jen tehdy, máme-li vhodný materiál pro cvičení a vedle sebe laskavého člověka, který nás podpoří. Kvalitní cvičební pomůcku máme před sebou a tím laskavým člověkem je táta, máma, babička, dědeček….. PhDr. Alena Šafrová speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Jak se pastelky učily kreslit


Publikace Jak se pastelky učily kreslit obsahuje: 1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 2,5 do 4 let, pomocí kterých se rozvine: - jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní - grafomotorické dovednosti a kresba dítěte - souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry 2) metodický návod pro dospělé, který: - upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků - pomáhá překonávat obtíže Vážená čtenářko, vážený čtenáři, jelikož si prohlížíte tuto knihu, usuzuji, že vás zaujal název o pastelkách, které se učily kreslit. Z neživých pastelek se tak trochu staly pohádkové bytosti. Samy kreslí, a dokonce rozpráví s malým človíčkem, který je vlastně oživuje. Takového človíčka, vehementně se snažícího o výtvarný projev na všech možných i nemožných místech, máte zřejmě doma či ve svém blízkém okolí. Pokreslené jsou noviny, časopisy, nábytek… Až si občas říkáte, co si s tím malým malířem počít. Na pomoc vám přispěchala autorka této knihy spolu s malířem, který publikaci ilustroval. Podíváte-li se, komu je kniha určena, můžete se podivit, že ani ne tříleté dítě se má něčemu učit – vždyť ještě nechodí do mateřské školy. Když se však zamyslíte, uvědomíte si, že se učíme od narození a že i vaše dítko už se s vaším přispěním mnohému naučilo. Nyní mu můžete poskytnout zajímavou, užitečnou hru, která přispěje k rozvíjení obratnosti jeho ruky. Dítě bude spolu s pastelkami Boženkou a Máňou plnit zajímavé úkoly vyplývající z příběhu, který mu budete číst. Tak se naučí pozorně poslouchat, rozumět slovům, dozví se zajímavé věci o přírodě, zvířatech i lidech. Každý úspěch bude znamenat povzbuzení pro další hru. Pro nás dospělé to však znamená vést dítě k přirozenému postupu a respektovat jeho individuální vývoj. Jak postupovat, abyste spolu s dítkem měli radost ze společné práce, se dozvíte v autorčině dopise na konci knihy. Ten si nejdříve pozorně přečtěte. Vyvarujete se tak přílišných nároků na dítě, uvědomíte si, jak je důležité projevit radost z výtvoru, který je zpočátku – očima dospělého – málo zdařilý. Proto postupujte pomalu i v případě, že bude dítě chtít pokreslit všechny strany najednou. Doporučuji každý den jednu dvě stránky a čtení na pokračování. Dítě i vy se budete těšit na další společné cvičení, v němž můžete po vyplnění první „knihy kreslení“ pokračovat v dalších publikacích, které vám autorka také doporučí. Hodně zdaru a ať se z vašeho dítka stane obratný kreslíř a písař, kterému jednou nebude dělat psaní ve škole žádné problémy. PhDr. Alena Šafrová externí pedagožka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Vypredané
5,69 € 5,99 €