! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jozef Beňa

autor

Slovensko a Benešove dekréty


Autor analyzuje vplyv Benešových dekrétov na vývoj povojnového Slovenska.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Vývoj Slovenského právneho poriadku


Kniha spracuváva proces konštituovania slovenského právneho poriadku, slovenskej demokratickej štátnosti v roku 1944, ďalšiu kontinuitu tohto procesu až po ustanovenie samostatného slovenského právneho poriadku v roku 1993 - vznikom SR..
Vypredané
11,67 € 12,28 €

Pramene k dejinám práva - Starovek


Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave. Kniha sa delí na 5 častí: Staroveká Mezopotámia, Staroveký Egypt, Staroveký Izrael, Staroveké Grécko, Staroveký Rím. Každá časť obsahuje staroveké dokumenty a úlohy pre študentov. Ad fontes – k prameňom, k pôvodným, primárnym! Čítajte klasických autorov. Tak znela výzva renesancie. Dnes má svoju rezonanciu, či ozvenu: Poznávajte právo z diel antických zákonodarcov; babylonských, staroegyptských, hebrejských, z legislatívy Mojžiša, Solóna, Lykúrga, Servia Tullia, Octaviána – Augusta. Študujte ho zo stély Chammurapiho, z kamenných tabúľ Desatora, z nápisov Zákona dvanástich tabúľ vyrytých do platní z bronzu. Tvorili normy práva pre ľudí ako politicky organizovanú pospolitosť, pomenúvanú ako polis, res publica preto, aby silný neubližoval slabému, aby sirote a vdove sa dostalo práva, aby sa ukrivdenému dostalo práva. Svoje zákony označovali ako rozhodnutia (nálezy) spravodlivosti, prost-redníctvom ktorých viedli svoje národy. Obsah zákonov odvodzovali od vôle božstiev, ktoré boli ich pôvodcami, dávali im nadprirodzenú relevanciu, odmeňovali a trestali, aj v podobe posledného súdu. Aj dnes platí, že právo nie je iba legislatíva, ale má hodnotový (axiologický) rozmer, spája sa s ním atribút spravodlivosti, ktorý je trvalý a úsilie o jeho naplnenie, je večné ako ľudskosť. Právo nie je iba zamestnaním, je životným poslaním, vedou a umením súčasne. Štúdiom prameňov práva, vstupujeme do chrámu Justitiae, kráčame k poznaniu práva, pre jeho osvojenie, pre naplnenie právnych zásad sformulovaných právnikmi cisára Justiniana: „čestne žiť, nikomu neubližovať, každému priznať, čo mu patrí“.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Ústava a ústavní systém meziválečného Československa


Publikace pojednává o vývoji českého konstitucionalismu na území českých zemí a Slovenska. Ústava z roku 1920, jejíž vzniku je věnována zásadní pozornost právě v této publikaci, položila základy českého a československého moderního státu a z tohoto pohledu je pro nás velmi významná. Obsah knihy: Úvodní slovo - Jaroslav Kubera 1. Cesta k vydání první československé ústavy 2. Prezident republiky 3. Národní shromáždění 4. Volby a volební právo 5. Volební soudnictví 6. Ústavní soudnictví 7. Vláda 8. Slovensko v meziválečném Československu 9. Podkarpatská Rus v meziválečném Československu 10. Návrhy na změnu ústavy 11. Občanská práva a svobody 12. Ústavněprávní věda Přílohy
Vypredané
50,90 € 53,58 €