Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Andrea Billíková

autor

Písomné práce z angličtiny (B1)


Príprava na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.
Preštudujte si, ako sa píšu jednotlivé útvary maturitného slohu:

OPIS OSOBY, OPIS MIESTA, RECENZIA, ROZPRÁVANIE, ÚRADNÉ LISTY, SÚKROMNÉ LISTY, ČLÁNOK, ESEJ

Pozrite si:

formu slohu
konkrétnu ukážku
typické frázy
upozornenia
Na sklade
8,08 € 8,50 €

Yes! Angličtina - maturita - vyššia úroveň B2 + 2CD/DVD


„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B2

Z praktických dôvodov je príručka rozdelená na dve časti:

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 1 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:
•rozpracované maturitné témy 1 – 15,
•3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške,
•kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch.

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 2 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 4. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:
•rozpracované maturitné témy 16 – 30,
•3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške,
•kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch,
•návod na prípravu na ústnu skúšku (návod k videu).
Na sklade
20,90 € 22,00 €

YES! Anglická gramatika - cvičebnica + testy


Táto kniha je vhodným doplnkom ku knihe YES! Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň (B2), pretože v knihe Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň gramatika nie je.

Ak však máte už od nás knihu Angličtina - nová maturita - základná úroveň (B1)
, kupovať knihu Anglická gramatika - cvičebnica nie je potrebné - gramatika je totiž súčasťou knihy Angličtina - nová maturita - základná úroveň.


Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série cvičebníc angličtiny
pre maturantov YES! Pomôže vám efektívne sa pripraviť (nielen) na maturitnú skúšku a zvládnuť jednu z najťažších oblastí učenia sa cudzieho jazyka gramatiku.


Nové doplnené vydanie obsahuje:

kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v
slovenčine), s príkladmi a výnimkami,

rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porovnávania (navonok) podobných gramatických javov,

testy,


kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách,

prehľadnú tabuľku nepravidelných slovies, slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov.

Nové vyd
anie cvičebnice gramatiky je obohatené aj o vtipy, hádanky a "pikošky" viažuce sa k vybraným gramatickým javom. Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou a humorom!
Na sklade
7,51 € 7,90 €

YES! Anglická gramatika


Cílem autorky a odborné redaktorky cvičebnice bylo zpřehlednit anglickou gramatiku a přispět tak k pochopení jednotlivých gramatických jevů i jejich správnému používání v různých kontextech. Zároveň má pomoci učitelům angličtiny při přípravě gramaticky kompetentních studentů nejen k maturitní zkoušce, ale i do následné praxe. Cvičebnice gramatiky obsahuje: kompletní přehled anglické gramatiky v tabulkách s vysvětlením v češtině, s příklady a výjimkami, ůzné typy cvičení na procvičení probraných nebo zopakovaných gramatických jevů ve formě doplňování, spojování, volby správné odpovědi, překladu a porovnávání (navenek) podobných gramatických jevů.
Na sklade
7,54 € 7,94 €

YES! Angličtina - maturita - jazyková úroveň B1 + interaktívny obsah


Maturitné témy spracované tak, ako ste ich vždy chceli mať:

• v každej lekcii nácvik všetkých zručností
• slovná zásoba v každej téme rozpracovaná do podtém s prekladom
• gramatické a lexikálne cvičenia cyklicky rozvíjajú tú istú slovnú zásobu
• postupné opakovanie fráz v kontexte
•veľa personalizovaných otázok a zadaní typu "rozprávanie o sebe"
• veľa zaujímavých zadaní na všetky časti skúšky
veľa obrázkov
• upozornenia na časté chyby
• všetky zadania vypracované: ako text aj ako nahrávka
• videoinštrukcie k ústnej skúške: popis obrázkov
• prezentácie maturitných tém v PowerPointe
• videonahrávky ústnej maturitnej odpovede
• krátke interaktivne testy k lekciám s vyhodnotením
• dva kompletné interaktívne maturitné testy s vyhodnotením

Kľúč k cvičeniam a všetky vypracované odpovede nájdete na www.yesky.sk. Nie je teda potrebné kupovať si Kľúč zvlášť.

Obsah a ukážky
1. Family
2. Housing
3. Health Care
4. Transport and Travelling
5. Education
6. People and Nature
7. Hobbies, Leisure and Lifestyle
8. Food
9. Multicultural Society
10. Public Holidays
11 Fashion
12. Sports
13. Shopping and Services
14. Towns and Places
15. Culture and the Arts
16. Reading Books
17. People and Society
18. Communication
19. Mass Media
20. The Young and Their World
21. Jobs
22. Science and Technology
23. Idols, Heroes and Celebrities
24. Relationships
25. Slovakia
26. English-speaking Countries

Towns
Nepravidelné slovesá
Slovotvorba
Základné frázové slovesá
Obrázková príloha
Prehľad gramatických časov
Na sklade
17,96 € 18,90 €

YES! Angličtina maturita


Cvičebnice Angličtina - maturita - základní úroveň (B1) je určena studentům, kteří se rozhodli maturovat z anglického jazyka na úrovni B1. Zahrnuje přípravu na ústní a písemnou část maturitní zkoušky z angličtiny. První část knihy (Ústní část) obsahuje 25 vypracovaných maturitních témat ve 25 lekcích podaných nenáročnou, zajímavou a interaktivní formou. Jednotlivé lekce obsahují úvodní text se zvýrazněnou klíčovou slovní zásobou a frázemi, seznam slovní zásoby a frází s překladem, cvičení na zopakování slovní zásoby nejběžnějších konverzačních témat a vzorové zadání úloh pro ústní část maturity. Úvodní texty nejsou určené k memorování, ale k obsahovému zorientování se v tématu a shrnutí klíčové slovní zásoby. Jednotlivá témata jsou zpracována rovněž ve formě prezentací v programu PowerPoint (s obrazovým materiálem) na přiloženém CD 2. Jeho součástí jsou i audionahrávky úvodních textů. Druhá část knihy (Gramatika) je přehledem základních gramatických pravidel angličtiny s příklady. Použití gramatických pravidel si studenti mohou procvičit ve cvičeních i v kontrastu s češtinou. Uvádíme zde rovněž seznam nepravidelných sloves. Třetí část knihy (Písemná část) představuje úkoly na procvičování poslechu s porozuměním, na procvičování anglické gramatiky a práci s textem ve formě maturitních testů. Součástí této části knihy je i přepis nahrávek a klíč správných odpovědí k úkolům. CD 1 obsahuje monologické a dialogické texty (Poslech s porozuměním), které namluvili angličtí a američtí učitelé angličtiny. Studentům nabízíme vypracované modelové úkoly psaní formálního a neformálního dopisu, eseje, příběhu, zprávy a popisu. U každého jsou uvedeny poznámky "průvodce" a cenné rady, jak správně psát a o čem psát. Čtvrtá část knihy (Literatura) představuje krátkou charakteristiku života a díla vybraných britských a amerických autorů a rozbor dvou literárních děl. Pátá část (Doplňkový materiál) knihy zahrnuje doplňkové čtení faktografických textů o anglicky mluvících zemích a městech, o ČR, EU a NATO. Naleznete zde i seznam užitečných výrazů a frází pro řízení konverzace, krátké ukázky dialogů v angličtině, tvorbu slov a základní frázová slovesa. Na samém konci cvičebnice naleznete přehlednou tabulku gramatických časů. Cvičebnice Angličtina - maturita - základní úroveň (B1) je vhodná jak pro studium individuální tak pro práci ve třídě.
U dodávateľa
15,43 € 16,24 €

Rainy Holidays - cvičebnica angličtiny pre ZŠ + CD


Deväťročná Klára býva v Trenčíne a učí sa po anglicky.

Píše si s Jackom z Anglicka.
Jack je z Oxfordu a má desať rokov.
Píše si s Klárou zo Slovenska.

Klára a Jack sa spoznávajú a dozvedia sa všeličo o živote detí v Anglicku a na Slovensku. Nakoniec sa možno aj stretnú...

Malí angličtinári sa naučia rozprávať o svojich:

•rodinách
•mestách, kde žijú
•domácich miláčikoch
•školách
a o tom, čo robia, keď vonku prší a keď je pekne...

Zopakujú si slovnú zásobu, gramatiku a spoznajú niektoré reálie Anglicka. Postupným opakovaním učiva si precvičia čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.

Cvičebnica pre tretiakov, štvrtákov a piatakov na zopakovanie si učiva z anglického jazyka. Vhodná na individuálnu výučbu, prázdninové opakovanie, jazykové kurzy a jazykové tábory.

Čítajme si s rodičmi, s učiteľmi, s kamarátmi...
Na sklade
9,41 € 9,90 €

YES! Angličtina maturita základná úroveň B1 + CD+DVD


Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.

Kupovať k tejto knihe samostatne knihu Anglická gramatika - cvičebnica + testy, nie je potrebné. Gramatika je totiž súčasťou knihy Angličtina - maturita - základná úroveň (pozri obsah nižšie).
Toto nové vydanie je textovo zhodné s predošlým vydaním. Pribudlo 1 DVD, na ktorom sú:

- maturitné témy spracované vo forme prezentácií v programe PowerPoint s obrazovým materiálom

- video: analyzované ukážky správnych a nesprávnych odpovedí maturantov na simulovanej ústnej maturitnej skúške

K tomuto videu pribudol v knižke podrobný Návod na prípravu na ústnu časť s analýzou najčastejších chýb, ktorý je spracovaný vo forme hotových vyučovacích hodín (pripravuje krok po kroku na jednotlivé typy zadaní na ústnej skúške).
Vypredané
15,20 € 16,00 €

YES! Angličtina maturita vyššia úroveň + DVD + 2CD


Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) je tu pre Vás v novom šate. Táto „all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny bola vypracovaná na základe Vašich skutočných potrieb a požiadaviek, aby ste úspešne zvládli ústnu aj písomnú časť maturitnej skúšky – úroveň B2. Z praktických dôvodov sme príručku rozdelili na dve časti:

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 1 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:

rozpracované maturitné témy 1 – 15,
3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške,
kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch.
Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 2 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 4. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:

rozpracované maturitné témy 16 – 30,
3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške,
kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch,
návod na prípravu na ústnu skúšku (návod k videu).
Súčasťou sady príručiek sú:

2 x CD: audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením
1 x DVD:

30 interaktívnych obrazových prezentácií maturitných tém spracovaných v programe PowerPoint,
video so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov s návodom na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky,
audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením v testoch vo formáte mp3.
V našej publikácii teda nájdete všetko, čo potrebujete:

30 podrobne rozpracovaných maturitných tém podľa požiadaviek pre maturantov na jazykovú úroveň B2, vrátane tém s profesijným zameraním (napr. Banking and Finances, Crime and Justice, Multicultural Society and International Institutions, Learning Languages a iné); jednotlivé témy nájdete spracované v textovej podobe (v cvičebnici) aj v obrazovej podobe (na DVD); tematicky viazané úvodné texty majú zvýraznenú kľúčovú slovnú zásobu a sú sprevádzané otázkami na porozumenie,
cvičenia na zopakovanie gramatiky, tematickej slovnej zásoby a rečových zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie) spolu s kľúčom správnych odpovedí,
prehľad kľúčovej slovnej zásoby k danej téme prostredníctvom prehľadných tabuliek so slovnou zásobou a praktického prekladového slovníka v každej lekcii s uvedenou výslovnosťou pri problematických slovách a slovných spojeniach,
2 CD s vyše 50 audionahrávkami dialogických a monologických textov, ktoré nahovorili anglickí, írski, americkí a slovenskí učitelia angličtiny a ich bilingválne deti,
DVD so 6 kompletnými maturitnými testami a kľúčom správnych odpovedí, 30 interaktívnymi obrazovými prezentáciami a videom so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov, s návodom na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky.
Úvodné texty (rozpracované maturitné témy) nie sú určené na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) je vzhľadom na komplexnosť materiálu vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre Vás stane praktickou pomôckou a uľahčí Vám prípravu na maturitu.
Vypredané
19,95 € 21,00 €