! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Kristián Blaškovič

autor

Environmentálna bezpečnosť


Monografia sa venuje problematike environmentálnej bezpečnosti, v slovenskej vede doteraz málo preskúmanej, pričom ide o mimoriadne dôležitú tému s ďalekosiahlymi a vážnymi následkami. Cieľom monografie je prispieť do vedeckej debaty o tejto téme tak na poli spoločenských vied (predovšetkým bezpečnostných štúdií), ako aj medzinárodného práva. Preto bola koncipovaná ako multidisciplinárne dielo s holistickým prístupom. Tematicky je rozdelená do troch veľkých častí. V rámci prvej je v jednotlivých kapitolách venovaná pozornosť bezpečnostným aspektom klimatickej zmeny, ktoré sú predstavené na troch úrovniach – vplyvu na jednotlivca, na bezpečnosť štátov a nakoniec na medzinárodnú politiku. Druhá časť sa venuje medzinárodnoprávnej regulácii environmentálnej bezpečnosti. Predmetom skúmania sú nielen možnosti ochrany životného prostredia normami medzinárodného práva, ale aj to, ako degradácia životného prostredia pôsobí na tieto práva (napríklad ľudské) a ovplyvňuje ich rozvoj. Tretia časť monografie predstavuje Bezpečnostnú radu OSN ako centrálny orgán medzinárodného systému kolektívnej bezpečnosti a jej prístup k otázkam environmentálnej bezpečnosti, ako aj príčiny brániace jej aktívnejšiemu pôsobeniu.
U dodávateľa
17,56 € 19,51 €

Medzinárodné právo verejné, prvá časť


Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Učebnica zahŕňa tradičné úvodné problematiky medzinárodného práva verejného ako je pojem, predmet, základné pojmy, osobitosti, systém a vývoj medzinárodného verejného práva, ďalej všeobecné komplexné inštitúty a s nimi úzko súvisiace všeobecnejšie odvetvia medzinárodného verejného práva, ku ktorým je možné zaradiť problematiku subjektov medzinárodného verejného práva, tematiku prameňov medzinárodného verejného práva, vrátane medzinárodného zmluvného práva, problematiku pravidiel medzinárodného verejného práva, tematiku zodpovednosti v medzinárodnom verejnom práve, problematiku donútenia v medzinárodnom verejnom práve, tematiku prostriedkov mierového urovnávania medzinárodných sporov, vrátane medzinárodného súdnictva a napokon interdisciplinárnu problematiku vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva.
Vypredané
16,86 € 17,75 €

Lacná kniha Medzinárodné právo verejné, prvá časť (-90%)


Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Učebnica zahŕňa tradičné úvodné problematiky medzinárodného práva verejného ako je pojem, predmet, základné pojmy, osobitosti, systém a vývoj medzinárodného verejného práva, ďalej všeobecné komplexné inštitúty a s nimi úzko súvisiace všeobecnejšie odvetvia medzinárodného verejného práva, ku ktorým je možné zaradiť problematiku subjektov medzinárodného verejného práva, tematiku prameňov medzinárodného verejného práva, vrátane medzinárodného zmluvného práva, problematiku pravidiel medzinárodného verejného práva, tematiku zodpovednosti v medzinárodnom verejnom práve, problematiku donútenia v medzinárodnom verejnom práve, tematiku prostriedkov mierového urovnávania medzinárodných sporov, vrátane medzinárodného súdnictva a napokon interdisciplinárnu problematiku vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva.
Vypredané
1,78 € 17,75 €

dostupné aj ako: