Marek Šmid

autor

Medzinárodné právo verejné, prvá časť


Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Učebnica zahŕňa tradičné úvodné problematiky medzinárodného práva verejného ako je pojem, predmet, základné pojmy, osobitosti, systém a vývoj medzinárodného verejného práva, ďalej všeobecné komplexné inštitúty a s nimi úzko súvisiace všeobecnejšie odvetvia medzinárodného verejného práva, ku ktorým je možné zaradiť problematiku subjektov medzinárodného verejného práva, tematiku prameňov medzinárodného verejného práva, vrátane medzinárodného zmluvného práva, problematiku pravidiel medzinárodného verejného práva, tematiku zodpovednosti v medzinárodnom verejnom práve, problematiku donútenia v medzinárodnom verejnom práve, tematiku prostriedkov mierového urovnávania medzinárodných sporov, vrátane medzinárodného súdnictva a napokon interdisciplinárnu problematiku vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva.
Na sklade 3Ks
16,86 € 17,75 €

Vatikán a druhá světová válka


Druhá světová válka se dlouhodobě těší mimořádnému zájmu historiků i odborné veřejnosti. Snad žádnému jinému tématu světových dějin nebyla věnována taková pozornost jako právě tomuto konfliktu 20. století, jenž bezpochyby patří mezi nejdramatičtější a nejtragičtější období moderních dějin. Množství filmů, dokumentů, knih či webových stránek je toho jednoznačným důkazem. Podobně i v církevních dějinách jsou již dlouhodobě diskutovány náboženské poměry v období let 19391945, zejména otázka (po)vědomí Vatikánu o tragických událostech v Evropě, odpovědnosti papeže Pia XII. na holocaustu, součinnosti církevních představitelů na tažení totalit Evropou či zodpovědnosti katolické církve na dramatických událostech druhé světové války a jejich podílu viny. V této knize se proto budeme věnovat nábožensko-politickému vývoji let 19391945, který zásadním způsobem ovlivnil mezinárodní situaci a znamenal otevřený nástup agresivních autoritativních a totalitních režimů, které porušovaly nejzákladnější lidská a občanská práva, demokracii, zásady dialogu a mezinárodního práva a dovedly nejen Evropu k historicky bezprecedentní tragédii. Tváří v tvář nesmírnému utrpení se ocitla rovněž katolická církev, která na ně musela v daném prostředí určitým způsobem a v určitém historickém kontextu reagovat. Papež s obavami sledoval dramatické události v Itálii, Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Sovětském svazu, Mexiku a dalších částech světa, kde mnohdy směřovaly proti hlavní myšlence Svatého stolce v mezinárodních vztazích dosažení klidu a míru, kdy se všechny sporné otázky řeší jednáním a dohodou legitimních vlád.
U dodávateľa
10,22 € 10,76 €

Mariánske zjavenia modernej doby


Kniha ponúka pohľad na najvýznamnejšie zjavenia Panny Márie od 19. storočia po súčasnosť, najmä ich spoločensko-náboženský kontext a posolstvá do našich čias. Jej ambíciou je, aby sa stala pre záujemcu o túto problematiku zdrojom základných informácií, po ktorom siahne, keď si bude chcieť prehĺbiť svoje vedomosti alebo si upevniť vlastnú mariánsku úctu. Miesta, ktoré sú nositeľmi odkazu mariánskych zjavení, sa spravidla stali významnými duchovnými strediskami, ktoré prinášajú veľké duchovné ovocie vyriešených problémov, nápravy života, povzbudenia, no neraz i zázračného obrátenia alebo telesného uzdravenia. Najznámejšími sú Lurdy či Fatima, no čitateľ sa dozvie aj o ďalších miestach La Salette, Montichiari, Medžugorie, Filipov, Turzovka, Litmanová , ktoré každé svojím spôsobom sprostredkúvajú svetlo Božieho zjavenia. Český autor knihu obohatil o viaceré zaujímavosti týkajúce sa súvisiacich slovenských a českých reálií, o súbor mariánskych modlitieb, či prehľad sviatkov a dogiem Každý, kto je otvorený pre pravdu a začíta sa do tejto knižky, môže načerpať nielen súhrn poznatkov, ale aj presvedčenie, že posolstvá, ktoré nám jednotlivé zjavenia sprostredkúvajú, sú vo svojej podstate natoľko vážne, že by nás nemali nechať ľahostajnými.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Československo a Svatý stolec III.


Výběrová edice dokumentů mapující vzájemné vztahy mezi Československem a Svatým stolcem v prvním decenniu existence samostatného státu. Předkládaná edice přináší dokumenty jak z československé strany, tak ze zpřístupněných vatikánských archivů. Přibližuje navazování diplomatických vztahů po vzniku Československa přes roztržku v roce 1925, tak zvanou Marmaggiho aféru, až do uzavření Modu vivendi v únoru 1928. Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu a doplněny anotacemi a vysvětlivkami. Kniha je dále vybavena edičním úvodem, jmenným rejstříkem, výběrovou bibliografií, soupisem dokumentů a anglickým a italským resumé.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Vatikán a první světová válka


Kniha Vatikán a první světová válka s podtitulem Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918 se jako první česká monografie zabývá postojem Svatého stolce v době světového konfliktu v letech 1914–1918. V převážně chronologickém pohledu rekonstruuje, analyzuje a popisuje aktivity vatikánských kruhů na počátku války, v jejím průběhu i na jejím konci, sleduje eskalaci světového konfliktu, vztahy Svatého stolce k jednotlivým světovým mocnostem, papežovy mírové návrhy i jeho odsudky nekonečného vraždění. Na pozadí hlavních událostí první světové války přibližuje příběhy významných osobností římské kurie i proměny politicko-náboženských souvislostí, které měly bezpochyby vliv na rozhodování samotného Svatého stolce. Výsledkem je poměrně plastický obraz aktivit Benedikta XV. a jeho státního sekretáře Pietra Gasparriho, kteří se mírovými prostředky snažili bránit nesmyslnému krveprolévání.
Vypredané
6,65 € 7,00 €