Milada Catlíková

autor

Chémia-chystáte sa na maturitu


Príprava na maturitnú skúšku z chémie.
Vypredané
5,51 € 5,80 €

Literatúra 3 - Učebnica pre SŠ


Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz koncu 19. storočia a prvej polovici 20. storočia (naturalizmus, moderna, avantgardy, literatúra so spoločenskou funkciou). Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer a na základe vybraných typických lit. textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy.
Vypredané
11,92 € 12,55 €

Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre stredné školy


Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II. Jazykové prostriedky Študenti a študentky pokračujú v systéme získavania vedomostí podľa prvého ročníka. Opäť sa stretávajú s pravidelnými rubrikami a štruktúrou. Aj tu je na okraji strán kartička s pojmami a ich kategorizáciou, resp. vložená do schémy, aby študenti lepšie pochopili vzťahy medzi pojmami. Oproti prvému ročníku sú tu aj úlohy na priebežné opakovanie učiva prvého ročníka tak, aby počas školského roka zopakoval kľúčové informácie z prvého ročníka tak, aby príprava na maturitnú skúšku znamenala čo najmenšiu záťaž na memorovanie. Učivo je osnované a predkladané tak, aby študenti hľadali súvislosti medzi získanými informáciami a vedeli ich správne použiť.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka


Obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň základnej školy a všetky typy stredných škôl Žiakom, študentom a učiteľom, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje: * prehľadné a komplexne usporiadané gramatické a pravopisné prehľady, * názorné príklady uľahčujúce porozumenie (slová, slovné spojenia a vety), * upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave, * úlohy na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, diktáty, pravopisné a tvorivé cvičenia. Štvrté, doplnené a upravené vydanie PREHĽADU GRAMATIKY A PRAVOPISU SLOVENSKÉHO JAZYKA vychádza v úplne novej podobe: * Jednotlivé kapitoly sú doplnené a prepracované tak, že zohľadňujú zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy zavedenej na slovenských školách v roku 2008. * Osobitná ikonka v knihe upozorňuje čitateľa na učivo, ktoré podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu prešlo do obsahového štandardu strednej školy a ďalšia ikona odlišuje rozširujúce učivo * Okrem testových položiek typu Monitor 9 prináša tvorivé cvičenia a úlohy overujúce stupeň čitateľskej kompetencie žiaka a hĺbku porozumenia textu - 6 testov po 10 úloh spojených a textovou ukážkou * Nový je aj príťažlivý farebný dizajn a väčší formát knihy, ktoré zlepšujú prehľadnosť obsahu a orientáciu v knihe. Kniha je vhodná aj ako učebnica pre: * 5., 6., 7., 8. a 9. ročník základných škôl, vrátane reformného 5., 6. a 7. ročníka, * 1. až 4. ročník gymnázií a stredných škôl, vrátane reformných ročníkov.
Vypredané
9,36 € 9,85 €