! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ján Tarábek

autor

Geometria v prikladoch


Zbierka riešených a neriešených úloh umožní spriateliť sa s geometriou aj slabším žiakom alebo tým, ktorí ju nemajú príliš v láske. Podáva pomocnú ruku aj žiakom, ktorí sa chcú dobre pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy.Výhodou knihy je, že poskytuje žiakovi všetko, čo pri príprave potrebuje – súhrn učiva II. stupňa ZŠ, vzorové riešené príklady i návody na riešenia. Prevedie žiaka krok za krokom riešením rôznych typov príkladov a názornými obrázkami podporuje ich porozumenie.V neriešených príkladoch si môže žiak overiť, ako učivo zvládol a v čom sa potrebuje ešte zlepšiť. Správnosť riešenia si môže overiť porovnaním s výsledkami v závere knihy, kde nájde aj rady a vysvetlenia, ako postupovať pri riešení.Zbierka obsahuje úlohy na výpočet uhlov, strán, obvodov, obsahov a objemov vrátane slovných úloh. Pri konštrukčných úlohách popisuje náčrt, rozbor i konštrukciu útvarov.Obsah: Uhol – Trojuholník – Rovnobežník – Lichobežník – Kružnica a kruh – Zhodné zobrazenia – Kocka a kváder – Ihlan a kužeľ – Valec a guľa – Symboly a znaky v geometrii – Grécka abeceda.Publikácia je určená žiakom vyšších ročníkov II. stupňa ZŠ a na prípravu na prijímacie skúšky. Svieži dizajn knižky, zrozumiteľný a vľúdny výklad ocenia nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia.
U dodávateľa
7,02 € 7,39 €

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka


Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl
Na sklade 3Ks
11,35 € 11,95 €

Mapka literatúry SŠ 1


1. diel jedinečnej a praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od staroveku až po realizmus a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná laminovaná úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia. Mapku využijú študenti stredných škôl počas celého štúdia a tiež na prípravu na maturitu. 1. diel – starovek, stredovek, humanizmus a renesancia, barok, klasicizmus, osvietenstvo, preromantizmus a romantizmus, realizmus.
U dodávateľa
2,84 € 2,99 €

Mapka literatúry SŠ 2


2. diel praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje: - charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť - prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy 2. diel: - realizmus - literárna moderna - literatúra medzi svetovými vojnami - literatúra po roku 1945 Kvalitná laminovaná úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia. Mapku využijú študenti stredných škôl počas celého štúdia a tiež na prípravu na maturitu.
U dodávateľa
2,84 € 2,99 €

Testy 2006 matematika


V knižke nájdete zadania 64 autentických testov obsahujúcich stovky príkladov z matematiky z prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2005/2006.Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh.
Vypredané
3,28 € 3,45 €

Mapka literatúry SŠ 1


1. diel jedinečnej a praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od staroveku až po realizmus a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná laminovaná úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia. Mapku využijú študenti stredných škôl počas celého štúdia a tiež na prípravu na maturitu. 1. diel – starovek, stredovek, humanizmus a renesancia, barok, klasicizmus, osvietenstvo, preromantizmus a romantizmus, realizmus. Edícia MAPKYJedinečné a praktické učebné pomôcky, ktoré ocení každý žiak, nahradia vyhľadávanie v zošitoch a knihách.Obsahujú základné pojmy a poznatky prehľadne usporiadané v skladačkách so sviežou farebnou úpravou a názornými schémami. Kvalitná povrchová úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Mapka literatúry SŠ 2


2. diel jedinečnej a praktickej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť a prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy. Kvalitná laminovaná úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia. Mapku využijú študenti stredných škôl počas celého štúdia a tiež na prípravu na maturitu. 2. diel – realizmus, literárna moderna, literatúra medzi dvoma svetovými vojnami, literatúra po r. 1945. Edícia MAPKYJedinečné a praktické učebné pomôcky, ktoré ocení každý žiak, nahradia vyhľadávanie v zošitoch a knihách.Obsahujú základné pojmy a poznatky prehľadne usporiadané v skladačkách so sviežou farebnou úpravou a názornými schémami. Kvalitná povrchová úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Budem vedieť pravopis pre 7., 8. a 9. ročník ZŠ 2


Ktorý žiak si môže povedať, že sa nepotrebuje zlepšiť v pravopise? Pre všetkých žiakov, ktorí sa chcú v pravopise zdokonaliť, alebo si ho precvičiť, je určená dvojdielna zbierka obsahujúca doplňovacie cvičenia, pravopisné päťminútovky a diktáty. Kniha nadväzuje na prvý diel a dopĺňa ho o tematické celky preberané v 7. – 9. ročníku ZŠ. Cvičenia sú tematicky rozdelené podľa precvičovaného gramatického javu: spodobovanie, vybrané slová, podstatné mená a veľké písmená, prídavné mená, zámená, číslovky, predložky, čiarka v jednoduchej vete a v súvetí, cudzie slová, zložené súvetie. Pri každom cvičení či diktáte je uvedený ročník, pre ktorý sa môže využiť. Na konci knihy sú uvedené riešenia cvičení. Druhý diel zbierky je určený najmä pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ a je vhodný aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Využijú ho aj učitelia na hodinách, či rodičia pri domácej príprave detí.
Vypredané
4,09 € 4,30 €

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka


Obľúbená a osvedčená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl poskytuje študentom, učiteľom a všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky:ucelené gramatické a pravopisné prehľady, príklady uľahčujúce porozumenie, upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave, úlohy na precvičenie gramatiky, pravopisu a učiva o slovných druhoch, tvorivé úlohy a úlohy spojené s textom overujúce úroveň čitateľskej gramotnosti. Piate vydanie zohľadňuje zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy, prináša nové poznámky, spresnenia a vysvetlenia niektorých textov a tiež má zdokonalenú grafickú úpravu.
Vypredané
10,31 € 10,85 €

Zmaturuj zo slovenského jazyka


Šikovný sprievodca učivom slovenského jazyka pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať Publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl a 5. – 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom – rozsah učiva zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3. Sprievodca učivom slovenského jazyka zrozumiteľne a výstižne podáva všetky základné témy, ktoré by mal maturant ovládať: -hláskoslovie, -výslovnosť, -pravopis, -náuka o slovnej zásobe, -tvaroslovie, -skladba, -sloh. Množstvo príkladov – slov, slovných spojení a viet – pomáha učivo vysvetliť a pochopiť. V závere zaradené súbory úloh nadväzujúce na textovú ukážku preverujú praktické zvládnutie učiva. Register pojmov podporuje rýchle vyhľadanie potrebných informácií. Študenti gymnázií a stredných škôl ocenia: -ľahko pochopiteľné a jasné vyjadrovanie, -prehľadné a systematické spracovanie. Kniha je určená študentom stredných škôl na prípravu na maturitu, na prijímacie skúšky na vysoké školy, využijú ju tiež ako učebnicu počas celého stredoškolského štúdia.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka


Obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň základnej školy a všetky typy stredných škôl Žiakom, študentom a učiteľom, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje: * prehľadné a komplexne usporiadané gramatické a pravopisné prehľady, * názorné príklady uľahčujúce porozumenie (slová, slovné spojenia a vety), * upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave, * úlohy na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, diktáty, pravopisné a tvorivé cvičenia. Štvrté, doplnené a upravené vydanie PREHĽADU GRAMATIKY A PRAVOPISU SLOVENSKÉHO JAZYKA vychádza v úplne novej podobe: * Jednotlivé kapitoly sú doplnené a prepracované tak, že zohľadňujú zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy zavedenej na slovenských školách v roku 2008. * Osobitná ikonka v knihe upozorňuje čitateľa na učivo, ktoré podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu prešlo do obsahového štandardu strednej školy a ďalšia ikona odlišuje rozširujúce učivo * Okrem testových položiek typu Monitor 9 prináša tvorivé cvičenia a úlohy overujúce stupeň čitateľskej kompetencie žiaka a hĺbku porozumenia textu - 6 testov po 10 úloh spojených a textovou ukážkou * Nový je aj príťažlivý farebný dizajn a väčší formát knihy, ktoré zlepšujú prehľadnosť obsahu a orientáciu v knihe. Kniha je vhodná aj ako učebnica pre: * 5., 6., 7., 8. a 9. ročník základných škôl, vrátane reformného 5., 6. a 7. ročníka, * 1. až 4. ročník gymnázií a stredných škôl, vrátane reformných ročníkov.
Vypredané
9,36 € 9,85 €