Helena Chaloupková

autor

Autorský zákon 5. vydání


Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu. Kniha obsahuje též komentář úpravy licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ).
U dodávateľa
44,20 € 46,53 €

Tiskový zákon 2. vydání


Publikace obsahuje již druhé vydání komentáře k tiskovému zákonu a je doplněna o související předpisy a judikaturu, která přibližuje rozhodovací praxi českých soudů a Evropského soudu pro lidská práva v oblasti realizace svobody projevu. Komentář pojednává o povinnostech vydavatelů při vydávání periodického tisku, a to jak před započetím vydávání, v návaznosti na evidenci periodického tisku na Ministerstvu kultury, tak při samotném vydávání, souvisejících s povinnými údaji a povinným i výtisky. Obsahem jsou i otázky odpovědnosti za obsah periodického tisku a obsah reklamy a inzerce. Zvláštní pozornost je věnována institutům práva na odpověď a dodatečné sdělení. Výklad zahrnuje nové poznatky od zavedení těchto prostředků ochrany o sob a přináší i novou judikaturu významnou pro tuto oblast. Objasněn je i význam ochrany zdroje informací, který je nezbytným prostředkem zajišťujícím podmínky pro realizaci svobody projevu. Publikace je praktickou pomůckou pro praxi.Ocení ji nejen vydavatelé a právníci, ale i pracovníci státní správy, samosprávné orgány a v neposlední řadě i zaměstnanci firem působících v oblasti public relations. Posloužit může i široké veřejnosti, zej ména v souvislosti s uplatňováním práva na odpověď a dodatečné sdělení.
Vypredané
27,25 € 28,68 €

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související


Tento titul je novým vydaním knihy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související z roku 2004Již druhé vydání komentáře k zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalšíc h zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přináší nové poznatky z praxe, je doplněno o nejnovější judikaturu soudů, zejména Nejvyššího správního soudu a dokumenty vztahující se k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Komentář reaguje na aktuální otázky související s přechodem na digitální vysílání a naznačuje i předpokládaný vývoj tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU včetně směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Publikace je určena nejen advokátům a pr ávníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je současně koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost, ať ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, zadavatelů a zpracovatelů reklamy, ale i samotných konzumentů rozhlasového a televizního vysílání.
Vypredané
53,14 € 55,94 €

Autorský zákon


Tento titul je novým vydaním knihy Autorský zákon z roku 2004Autorský zákon přijatý v roce 2000 přinesl zcela novou koncepci pojetí autorských práv v České republice. Druhé vydání úspěšného komentáře vychází poté, co byly shromážděny prvé zkušeno sti s novým autorským zákonem, a to jak prostřednictvím judikatury obecných soudů, tak jeho aplikací ze strany těch, jejichž právní vztahy upravuje. Přináší fundovaný, prakticky zaměřený výklad práva autorského a práv souvisejících s autorským právem . Z obsahu: Text zákona Komentář Mezinárodní smlouvy Dokumenty Evropského společenství Prováděcí předpisy a předpisy související
Vypredané
44,21 € 46,54 €

Regulace reklamy Komentář


Předkládaná publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je rovněž doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě. Publikace je určena nejen advokátům a právníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost (včetně zadavatelů, zpracovatelů a šiřitelů reklamy), ale i pro studenty vysokých škol oborů zaměřených na komunikační média.
Vypredané
32,15 € 33,84 €

Autorský zákon, komentář, 4.vydání


Kniha je komplexnou úpravou autorského práva a práv súvisiacich s autorských právom, tak ako sa vyvíjala v rámci medzinárodných zmlúv a európskeho práva a akú obsahujú i niektoré členské štáty Európskej únie. Obsahuje taktiež prostriedky ochrany autorského práva a práv súvisiacich a zahŕňa aj kolektívnu správu práv. Cieľom tohto komentára je pomenovanie eventuálnych nejasností či možných problémov a pomocou výkladových pravidiel a praxe autorov či príslušných súdov dospieť ku konrétnym záverom.
Vypredané
44,21 € 46,54 €