Ján Cirák

autor

Občianske právo - Všeobecná časť


Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých výkladoch priblížili aj nové vedecké poznatky z teórie občianskeho práva ako aj zovšeobecnené poznatky z aplikačnej praxe.
Na sklade 2Ks
9,50 € 10,00 €

Základy zmenkového práva (2.doplnené a prepracované vydanie)


Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice reflektuje aktuálny právny stav zmenkového práva v Slovenskej republike po poslednej nepriamej novele zákona zmenkového a šekového vykonanej zákonom č. 438/2015 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra 2015, ako aj ďalšie zmeny v slovenskom zákonodarstve. Kniha je rozdelená na tri časti. V prvej sa autori venujú systematickému výkladu jednotlivých inštitútov zmenkového práva. V druhej, nadväzujúcej časti sa nachádza komentovaný text čl. I a čl. III zákona č. 191/1950 Zb. v znení jeho troch noviel. Tretia časť učebnice sa orientuje na praktické príklady a vzorce zmeniek. Učebnica je určená nielen študentom. Odpovede na otázky z oblasti zmenkového práva v nej nájde aj široká odborná verejnosť.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Základy rodinného práva: Úvodná časť - manželské právo - osvojenie


Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva, je novou aktualizovanou a inovovanou podobou učebnicou z problematiky rodinného práva. Jej autori pri vypracovaní obsahového textu prihliadali na všetky zmeny, ktoré medzičasom nastali v oblasti rodinného zákonodarstva, a jednak na najnovšie poznatky vedy rodinného práva ako aj na niektoré skúsenosti súdnej praxe. Učebnica obsahuje úvodnú časť, právo manželské a problematiku osvojenia. Publikácia je určená nielen poslucháčom PrF UMB v Banskej Bystrici, ale aj ostatným poslucháčom fakúlt UMB, vrátane širšej odbornej verejnosti, ktorá sa stretáva s problematikou rodinného práva.
U dodávateľa
13,11 € 13,80 €

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od autorského kolektívu vedeného JUDr. Marekom Valachovičom, PhD., predstavuje historicky najkomplexnejší komentár k tomuto tzv. „bytovému zákonu“, aký bol doposiaľ na knižnom trhu publikovaný. O tom svedčí viac ako dvojnásobný rozsah diela oproti jeho predchádzajúcemu vydaniu. Aj z tohto dôvodu vychádza komentár prvýkrát v edícii tzv. Veľkých komentárov. Publikácia vychádza k 30. výročiu prijatia, resp. účinnosti tohto právneho predpisu, pričom prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci podrobný rozbor jednotlivých ustanovení a to vrátane 9 novelizácií predmetného zákona, ktoré boli prijaté od predchádzajúceho vydania knihy v roku 2012. Komentár reaguje aj na doposiaľ poslednú novelu predmetného zákona č. 205/2023 Z. z., účinnú od 1. 4. 2024, pričom je obohatený aj o aktualizovanú judikaturu nielen civilných, správnych, ale aj trestných súdov. Autori tak nielen poukazujú na rôzne názory z praxe, ale za použitia rôznych metód výkladu právnych noriem a ich praktických skúseností sa snažia nájsť primerané odpovede na množstvo výkladových problémov, ktoré sú dlhodobo predmetom odborných diskusií. Z týchto dôvodov je komentár užitočnou pomôckou nielen pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov, ale aj pre všetky právnické profesie, orgány verejnej moci, či bankový a developerský sektor.
Na sklade 1Ks
144,69 € 159,00 €

Rodinné právo, 2. vydanie


Predkladaná učebnica predstavuje vo svojom sú-hrne systematické spracovanie problematiky rodinného práva v Slovenskej republike. Výklad inštitútov rodin-ného práva sa opiera o znenie novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2005. S ohľadom na spôsob spracovania a prehľadnosti jednotlivých výkladov je publikácia určená nielen po-slucháčom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá problematikou interpretá-cie a aplikácie noriem rodinného práva. Výklad jed-notlivých noriem a inštitútov rodinného práva je v zá-vere doplnený výberom zo základnej literatúry. Z obsahového hľadiska publikácia zohľadňuje právny stav k 1. januáru 2008.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Dedičské právo


Predkladaná publikácia Dedičské právo ucelene spracováva problematiku tohto základného subsystému všeobecného súkromného práva. Autori v nej poskytujú komplexný pohľad do dedičského práva, objasňujú teoretické i praktické súvislosti, čo je odrazom ich poznatkov získaných na akademickej pôde i kontaktu s právnou praxou. Ide o významné dielo, ktoré treba vysoko oceniť, nielen z hľadiska vzdelávacieho procesu študentov právnických fakúlt, ale má mimoriadny význam aj pre odborníkov aplikujúcich právo a v plnom rozsahu je použiteľné aj pre širšiu právnickú verejnosť.
Vypredané
11,97 € 12,60 €

Dedičské právo


Komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňuje teoretické i praktické súvislosti. Venuje sa otázkam ako dedenie zo zákona, zo závetu, dedenie obchodného podielu, vydedenie, predpokladom dedenia, prechodu dlhov, odmietnutiu dedičstva a samotnému dedičskému konaniu.
Vypredané
11,80 € 12,42 €

Základy zmenkového práva


Publikácia je zameraná na výklad základov zmenkového práva. Jej vydaním mienia autori zaplniť medzeru, ktorá je citeľná najmä pri štúdiu základných inštitútov zmenkového práva hmotného a procesného na právnických fakultách v SR. Základom publikácie je systematický výklad inštitútov zmenkového práva a komentovaný text čl. I. a čl. III. zákona č. 191/1950 Zb. v znení neskorších predpisov. Súčasťou publikácie sú spracované príklady a vzorce, ktoré sa používajú pri vystavení a obehu zmenky ako cenného papiera.
Vypredané
12,73 € 13,40 €