Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Kristián Csach

autor

Obchodné právo 1


Prvý diel viaczväzkovej učebnice „Obchodné právo“ je venovaný trom oblastiam obchodného práva. Vstupná všeobecná časť pojednáva o pojme, histórii, prameňoch obchodného práva, nasleduje časť o podnikateľovi a podnikaní a výklady uzatvára problematika účasti podnikateľa v hospodárskej súťaži. Autori sa podujali napísať učebnicu obchodného práva, ktorá sa svojím obsahom aj spracovaním odlišuje od klasických učebníc obchodného práva. Ich zámerom bolo najmä poskytnúť študijnú pomôcku všetkým trom stupňom štúdia na právnických fakultách, ktorá prezentuje najnovší stav poznania právnej vedy. Tomu je predovšetkým podriadená systematika učebnice a rozvrstvenie spracovania matérie. Jednotlivé výklady sú koncipované tak, aby si čitateľ mohol sám zvoliť, podľa svojho záujmu a potrieb, rozsah informácií od základných až po detailné. Autori zároveň zahrnuli do učebnice viac informácií, než v učebniciach býva, mnohé významné rozhodnutia súdov či správnych orgánov a veľký počet príkladov či úloh. Učebnica neobsahuje prerozprávaný text právnych noriem ani zjednodušený komentár k ustanoveniam Obchodného zákonníka, ale systematicky usporiadanú matériu so zvýraznením väzieb obchodného práva so súvisiacimi právnymi odvetviami. Mapuje tiež stav právnej vedy a poukazuje na rozdielne názory v doktríne obchodného práva či judikatúre slovenských súdov, ku ktorým autori zaujímajú stanovisko. Viaczväzková publikácia „Obchodné právo“ vo svojom komplexe môže byť užitočná aj širšej právnickej verejnosti, každému, kto sa vo svojej právnickej praxi zaoberá obchodným právom, ako aj tým, ktorí chcú z akýchkoľvek dôvodov nielen získať prehľad, ale aj prehĺbiť svoje vedomosti z obchodného práva.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Obchodné právo 2


Druhý diel publikácie „Obchodné právo“ je venovaný predovšetkým právu obchodných spoločností a družstvu, je prirodzeným pokračovaním prvého zväzku. Z pohľadu štruktúry sa odlišuje od iných publikácií venovaných korporačnému právu. Podáva výklad inštitútov, podstatných súvislostí, a tým aj podstaty práva obchodných spoločností. Aj v tomto diele sa autori snažia uchopiť problematiku obchodného práva tak, aby bol výsledok funkčne viacúčelový. Publikácia má slúžiť ako učebnica obchodného práva, ktorá je odlišná od doterajších pedagogických výkladov práva obchodných spoločností z hľadiska metódy spracovania, štruktúry, ale aj samotného obsahu. Základný výklad je doplnený o podnety pre ďalšie štúdium doktríny a judikatúry. Publikácia vzhľadom na praktický význam korporačného práva akcentuje praktické dôsledky teoretických konštrukcií. Výklad je prepojený s ilustračnými príkladmi a úlohami. Publikácia má však aj širšie ambície a poslúži všetkým tým, ktorí sa potrebujú vzdelávať, resp. doplniť či prehĺbiť znalosti práva obchodných spoločností a jeho aplikácie v praxi.
Na sklade 1Ks
20,71 € 21,80 €

Smluvní režim výkonu funkce


Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní modifikace vztahů mezi členy orgánu a obchodní společností, jejich vzájemné závislosti, ale i základním ujednáním smluv, které regulují vztah mezi obchodní společností a ustanoveným, resp. jmenovaným členem orgánu. Kniha v tomto přináší nejen pohled český a slovenský, ale také polský, a nad rámec korporací se věnuje i otázce rizik přenositelnosti korporačních závěrů do světa fundací.
Na stiahnutie
23,77 €

Obchodné právo 3


Tretí diel učebnice Obchodné právo od Oľgy Ovečkovej a Kristiána Csacha je venovaný obchodným záväzkom. Približuje v prvom rade všeobecné inštitúty obchodného záväzkového práva, odlišnosti kontraktačnej praxe medzi podnikateľmi od kontraktačnej praxe iných subjektov, zabezpečenie obchodných záväzkov, splnenie a uplatňovanie pohľadávok, právne následky porušenia obchodných záväzkov a ich zánik. Venuje sa však aj mnohým zmluvným typom, ktoré uzavierajú podnikatelia pri podnikateľskej činnosti, a to vrátane tých, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku. Jednotlivé zmluvné typy sú zasadené vždy do kontextu určitých pre podnikateľa typických činností (kúpa a predaj tovaru, poskytovanie služieb, logistické zabezpečenie podnikania, distribučné siete podnikateľa, financovanie podnikateľa a dispozície s podnikom podnikateľa). Pri výklade jednotlivých zmluvných typov nie je kladený dôraz na právnu reguláciu Obchodného zákonníka a jej znenie, ale na to, plnenie akých podnikateľských potrieb daná zmluva sleduje, aká je najčastejšia kontraktačná prax a tiež na to, aké nároky majú zmluvné strany z danej zmluvy. Štandardný výklad autorskej dvojice je doplnený aj o podrobnejší doktrinálny pohľad na zložitejšie problémy a o množstvo príkladov z judikatúry či doplnkových úloh na precvičenie či prehĺbenie znalostí.
Na sklade 2Ks
20,52 € 21,60 €

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného - 2. vydanie


S nárastom občianskych alebo obchodných cezhraničných transakcií, rodinných vzťahov s občanmi iných štátov alebo procesných vzťahov s cudzím prvkom rastie aj význam medzinárodného práva súkromného a procesného v dennodennej právnej praxi. Druhé vydanie učebnice Úvod do medzinárodného práva súkromného a procesného práva prináša prehľadný vstup do právneho odvetvia, ktoré je regulované najmä rozsiahlou európskou legislatívou, a snáď aj preto býva považované za náročné a zložité. Autori z troch právnických fakúlt sa snažili o odborné, ale zároveň aj čitateľsky prívetivé spracovanie zložitej problematiky, doplnené o množstvo príkladov a schém, ktorým čitateľa sprevádzajú od teoretických základov až po praktické riešenie mnohých cezhraničných situácií. Výklad je doplnený o rozsiahlu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ale aj slovenských súdov. Oproti prvému vydaniu je učebnica nielen aktualizovaná, ale aj podstatne prepracovaná.
Vypredané
15,11 € 15,90 €

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností


Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu. Priblížené sú jednotlivé divergujúce záujmy a ich projekcia do výkonu práv spoločníkov, do zodpovednosti za škodu členov orgánov, či už v riadnom chode spoločnosti, alebo v jej úpadku, ako aj do súvisiacich otázok (možnosti a limity oprávnenia orgánov konať v konfliktných situáciách). Príspevky z práva obchodných spoločností sú doplnené všeobecnými príspevkami o následkoch konfliktu záujmov v jednotlivých prípadoch (ustanovenie opatrovníka, neplatnosť právnych úkonov, náhrada škody).
Vypredané
16,06 € 16,90 €