Lucia Žitňanská

autor

Obchodné právo 2


Druhý diel publikácie „Obchodné právo“ je venovaný predovšetkým právu obchodných spoločností a družstvu, je prirodzeným pokračovaním prvého zväzku. Z pohľadu štruktúry sa odlišuje od iných publikácií venovaných korporačnému právu. Podáva výklad inštitútov, podstatných súvislostí, a tým aj podstaty práva obchodných spoločností. Aj v tomto diele sa autori snažia uchopiť problematiku obchodného práva tak, aby bol výsledok funkčne viacúčelový. Publikácia má slúžiť ako učebnica obchodného práva, ktorá je odlišná od doterajších pedagogických výkladov práva obchodných spoločností z hľadiska metódy spracovania, štruktúry, ale aj samotného obsahu. Základný výklad je doplnený o podnety pre ďalšie štúdium doktríny a judikatúry. Publikácia vzhľadom na praktický význam korporačného práva akcentuje praktické dôsledky teoretických konštrukcií. Výklad je prepojený s ilustračnými príkladmi a úlohami. Publikácia má však aj širšie ambície a poslúži všetkým tým, ktorí sa potrebujú vzdelávať, resp. doplniť či prehĺbiť znalosti práva obchodných spoločností a jeho aplikácie v praxi.
Na sklade 1Ks
20,71 € 21,80 €

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva


Publikace Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva je souhrnem příspěvků (celkem 18) z mezinárodní konference zaměřené na průřezové uchopení fiduciárních povinností členů orgánů obchodních korporací. Jde o téma velmi aktuální a diskutované. Fiduciární povinnosti v dnešní „koronavirové“ době získávají na významu, neboť členové statutárních orgánů musí o to více zvažovat další kroky, rozhodovat, zda využijí nové nástroje insolvenčního práva, či nikoliv, atd. Čtenáři tak mohou v předloženém sborníku najít mnoho nejen zajímavých, ale tak potřebných informací a úvah.
Na stiahnutie
30,15 €

Smluvní režim výkonu funkce


Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní modifikace vztahů mezi členy orgánu a obchodní společností, jejich vzájemné závislosti, ale i základním ujednáním smluv, které regulují vztah mezi obchodní společností a ustanoveným, resp. jmenovaným členem orgánu. Kniha v tomto přináší nejen pohled český a slovenský, ale také polský, a nad rámec korporací se věnuje i otázce rizik přenositelnosti korporačních závěrů do světa fundací.
Na stiahnutie
23,77 €

Obchodné právo, 1. a 2. zväzok, 2. vydanie


Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie aktualizované z hľadiska legislatívnych zmien, ale doplnené aj z hľadiska nových poznatkov, ako aj potrieb pedagogickej činnosti. Nóvum spočíva aj v tom, že oba zväzky učebnice vychádzajú súčasne. Cieľom učebnice je poskytnúť študentom systematický výklad problematiky obchodného práva. V prvom zväzku sú vymedzené základné pojmy obchodného práva. Podstatná časť je venovaná právu obchodných spoločností. Pre komplexnosť je prvý zväzok učebnice doplnený o základný prehľad v oblasti súťažného práva, práva cenných papierov a konkurzného práva. Druhý zväzok je venovaný záväzkovému právu. Prvá časť obsahuje výklad všeobecných otázok záväzkového práva doplnený o novú kapitolu o záväzku podriadenosti. Druhá časť je venovaná jednotlivým typom zmlúv. Všetky výklady sú aktualizované a niektoré aj prehĺbené a rozšírené. Autorský kolektív zložený z interných aj externých pedagógov právnických fakúlt, ako aj predstaviteľov právnej praxe zostal v zásade nezmenený. Veríme, že aj druhé aktualizované a doplnené vydanie dvojzväzkovej učebnice Obchodné právo sa stretne s takým priaznivým prijatím a ohlasom ako jej prvé vydanie, a to nielen u študentov, ktorým je predovšetkým určená, ale aj u širšej odbornej verejnosti.
Vypredané
57,95 € 61,00 €