Marek Domin

autor

Volebné právo a volebné systémy


Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti.Obsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa venuje všeobecným otázkam volieb, volebného práva a volebných systémov. Výklad je zameraný na samotný pojem volieb, ich funkcie a klasifikácie, ako aj na rôzne prístupy, akými je možné chápať pojem volebné právo. Najväčší priestor je venovaný problematike volebných systémov, a to jednak vo všeobecnej rovine, ako aj prostredníctvom príkladov viacerých konkrétnych druhov a modelov volebných systémov. Druhá kapitola publikácie je obsahovo rozsiahlejšia. Venuje sa volebnému právu Slovenskej republiky. Po stručnom historickom exkurze do vývoja volebného práva na území Slovenskej republiky po roku 1989 nasleduje spracovanie prameňov volebného práva, princípov volebného práva a podmienok volebného práva, vrátane prekážok jeho výkonu. Ďalej nasleduje výklad o všeobecných inštitútoch slovenského volebného práva spoločných pre všetky druhy volieb, týkajúcich sa najmä organizácie a priebehu volieb. Rozsahovo dominantnou časťou druhej kapitoly je šiesta podkapitola, ktorá predstavuje systematicky utriedený výklad o jednotlivých druhoch volieb. Súčasťou druhej kapitoly učebnice je aj spracovanie problematiky volebnej kampane a stručný výklad o inštitúte volieb a uplatnení volebného práva v čase krízových situácií.Predkladaná publikácia má primárne slúžiť ako učebná pomôcka pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rozsah a spôsob spracovania matérie však nepochybne predurčuje jej širšiu využiteľnosť. Môže slúžiť aj ako komplementárna pomôcka pre prehĺbenie vedomostí aj pri štúdiu iných predmetov súvisiacim s ústavným právom Slovenskej republiky či štátovedou. Učebnica taktiež môže osloviť aj študentov iných spoločenskovedných disciplín, právnikov pôsobiacich v praxi, či ostatných záujemcov o otázky spojené s voľbami, volebným právom či volebnými systémami. Druhá kapitola publikácie, predovšetkým jej šiesta podkapitola, môže poslúžiť aj ako praktická pomôcka pre voliča pre lepšie pochopenie pravidiel jednotlivých druhov volieb, s ktorými sa v Slovenskej republike stretávame.
U dodávateľa
17,01 € 17,90 €

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie


Voľby sú základným predpokladom pre fungovanie reprezentatívnej demokracie, na ktorej sú súčasné demokratické štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, založené. Fundamentálnym princípom, bez ktorého o demokratických voľbách v žiadnom prípade nemôže byť ani reč, je princíp všeobecnosti volebného práva. Všeobecnosť volebného práva znamená, že volebné právo by malo patriť prakticky každému dospelému občanovi alebo obyvateľovi a že z výkonu tohto práva by nemal byť nikto vylúčený bez závažného verejného záujmu. Po viac ako dvoch storočiach úsilia o zrovnoprávnenie všetkých ľudí v prístupe k voľbám, ktoré prebiehalo prostredníctvom odstraňovania najrôznejších cenzov volebného práva, môžeme dnes konštatovať, že v demokratických štátoch je volebné právo chápané ako skutočne všeobecné. Vyvstáva preto otázka, či má vôbec ešte význam skúmať otázku všeobecnosti volebného práva aj v 21. storočí. Pre kladnú odpoveď však existuje hneď viac dôvodov. Jedným z nich je najmä skutočnosť, že aj napriek tomu, že volebné právo formálne patrí takmer každému, nemusí to vždy korešpondovať s praxou. Nie je totiž vylúčené to, že niektorí voliči nebudú môcť prakticky svoje volené právo uplatniť, a to z dôvodov rôznych životných situácií, ktoré volebné zákonodarstvo nepredpokladá a nerieši. Je to teda praktická uplatniteľnosť všeobecného volebného práva, ktorá je v centre pozornosti tejto vedeckej monografie. Tá sa preto snaží odpovedať na otázku, či je princíp všeobecnosti volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečený aj z materiálneho hľadiska alebo, naopak, či slovenský právny poriadok z praktického výkonu volebného práva stále niektoré kategórie voličov vylučuje. Monografia sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná voľbám, volebnému právu a princípom volebného práva vo všeobecnosti, vďaka čomu vytvára nevyhnutný predpoklad pre pochopenie ďalej analyzovanej problematiky. Druhá kapitola je následne venovaná osobitne princípu všeobecnosti volebného práva vrátane rozsiahleho historického exkurzu za rôznymi obmedzeniami volebného práva v minulosti. Tretia a štvrtá kapitola sú už venované princípu všeobecnosti volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetom výkladu je najskôr formálne poňatie tohto princípu, teda to, komu by volebné právo u nás malo patriť. Po ustálení subjektov, ktorým právny poriadok volebné právo priznáva, nasleduje materiálny pohľad na problematiku, čiže analýza toho, komu volebné právo skutočne patrí. Súčasťou tejto časti je aj posúdenie viac prípadov, keď voličovi síce volebné právo formálne patrí, no prakticky mu v jeho výkone môže brániť napríklad nespôsobilosť dostaviť sa do volebnej miestnosti, nespôsobilosť upraviť hlasovací lístok, nezdržiavanie sa v mieste pobytu alebo iná podobná skutočnosť. Záverečna kapitola obsahuje, okrem zhrnutia predchádzajúcich záverov, aj viac legislatívnych návrhov, ktoré by do budúcnosti mohli prispieť k tomu, aby volebné právo mohol v praxi vykonať každý, komu ho právny poriadok priznáva. Monografia je síce určená predovšetkým adresátom odborne sa venujúcim problematike volieb, volebného práva a ústavného práva všeobecne, no nepochybne zaujme aj širšiu verejnosť. Rovnako totiž môžu slúžiť ako doplnkový študijný materiál pre študentov právnických fakúlt a iných spoločenskovedných disciplín, a vzhľadom na svoju orientáciu na praktické problémy môže zaujať aj ďalších čitateľov.
U dodávateľa
4,50 € 4,74 €

Zákon o volebnej kampani


Účelom komentára je podať systematický, prehľadný a zrozumiteľný výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o volebnej kampani a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa súvisiacich právnych predpisov a praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu vedenia a financovania volebnej kampane, ktorý čitateľovi výlučne „holý“ text zákona o volebnej kampani len ťažko môže poskytnúť. Dôležitou súčasťou komentára je aj judikatúra súvisiaca s vedením a financovaním volebnej kampane, predovšetkým rozhodnutia Ústavného súdu SR. Vzhľadom na rozsah relevantnej judikatúry sa komentár usiluje o spracovanie tej najdôležitejšej. Priebežné spracovanie relevantnej judikatúry v texte komentára dopĺňa aj prehľadný zoznam všetkých použitých súdnych rozhodnutí, ktorý je uvedený v závere publikácie, a to vrátane odkazu na relevantné ustanovenie komentovaného zákona. Popri súdnych rozhodnutiach komentár pracuje aj s uzneseniami štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Zákonná úprava volebného práva totiž tomuto vrcholnému volebnému orgánu zverila právomoc poskytovať metodickú pomoc a poradenstvo týkajúce sa pravidiel volebnej kampane. Jednotlivé subjekty vedúce volebnú kampaň túto možnosť v hojnej miere využívajú, čoho dôsledkom je aj zapracovanie pomerne veľkého množstva uznesení štátnej komisie. Tieto uznesenia štátnej komisie síce nemožno, pokiaľ ide o otázku ich záväznosti, prirovnávať k rozhodnutiam súdov, no netreba zabúdať na skutočnosť, že zákon o volebnej kampani štátnej komisii zveruje rozhodovanie o správnych deliktoch týkajúcich sa vedenia a financovania volebnej kampane. Možno teda predpokladať, že štátna komisia sa bude v rámci rozhodovania držať svojich predchádzajúcich právnych názorov. Zoznam použitých uznesení štátnej komisie je rovnako ako v prípade použitých súdnych rozhodnutí prehľadne uvedený na konci diela. Predkladaný komentár má ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho užívateľmi môžu byť nielen „profesionáli“, teda tí, ktorí sú s problematikou volieb, volebného práva a volebnej kampane pracovne spätí, ale tiež aj všetci tí, ktorým volebné právo patrí. Okrem voličov sú cieľovou skupinou najmä kandidáti, teda tí, ktorým patrí právo byť volený. Práve kandidátom by tento komentár mohol poslúžiť ako praktická pomôcka pri uchádzaní sa o volenú funkciu a s tým spojenom vedení volebnej kampane. Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk komentára, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Práve naopak, text komentáru sa snaží byť čo možno najviac zrozumiteľný aj pre bežného čitateľa. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov a študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných spoločenskovedných disciplín.
Na sklade 1Ks
6,90 € 7,26 €

Zákon o politických stranách a politických hnutiach


Účelom komentára je systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať" jednotlivé ustanovenia zákona o politických stranách a politických hnutiach a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa súvisiacich právnych predpisov a informácie o praktickom uplatňovaní jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu vzniku, činnosti i zániku politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike, ktorý čitateľovi výlučne „holý" text zákona len ťažko môže poskytnúť.Dôležitou súčasťou predkladaného komentára je aj judikatúra súvisiaca s právnym postavením politických strán, ich vznikom, činnosťou i zánikom a je ňou aj práca s textami stanov rôznych politických strán, a to s cieľom poukázať na praktické premietnutie zákonných požiadaviek, alebo, naopak, s cieľom poukázať na nedodržiavanie niektorých zákonných noriem.Predkladaný komentár má ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho užívateľmi však môžu byť nielen „profesionáli", teda tí, ktorí sú s problematikou politických strán a politických hnutí pracovne spätí, ale taktiež aj všetci tí, ktorí majú záujem hlbšie pochopiť ich právnu úpravu v Slovenskej republike. Okrem členov politických strán, osobitne ich funkcionárov či členov prípravných výborov budúcich politických strán, môžu byť cieľovou skupinou aj pracovníci tých orgánov verejnej moci, ktoré sa s aplikáciou právnych pravidiel týkajúcich sa politických strán v praxi často stretávajú (napr. Ministerstva vnútra SR či súdov). Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk komentára, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Práve naopak, komentár sa autori snažili napísať tak, aby bol čo možno najviac zrozumiteľný aj pre bežného občana – nositeľa práva zakladať politické strany a združovať sa v nich. Komentár je vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov, pedagógov i študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných súvisiacich spoločenskovedných disciplín.
U dodávateľa
18,81 € 19,80 €

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva


Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva kladie dôraz na vzájomné prepojenie relevantných ustanovení, a to nielen v rámci vnútornej štruktúry volebného kódexu, ale aj prepojenie s inými relevantnými právnymi predpismi, a to tak slovenskými, ako aj európskymi a medzinárodnými. Autor v texte taktiež reflektuje praktické problémy, ktoré pri aplikácii jednotlivých noriem volebného práva vyvstávajú. Už z praxe známe problematické situácie sú však doplnené aj o hypotetické problematické situácie, ktoré by v praxi pri aplikácii ustanovení volebného kódexu mohli v budúcnosti nastať. Osobitný dôraz je kladený na judikatúru Ústavného súdu SR, no v komentári sú spracované aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu ČR či Najvyššieho správneho súdu ČR. Účelom komentára je systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať“ jednotlivé ustanovenia volebného kódexu a doplniť ich o relevantné informácie, predovšetkým o informácie týkajúce sa súvisiacich právnych predpisov, ako aj o informácie o praktickom uplatňovaní jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu organizácie volieb, ich priebehu, ako aj výkonu volebného práva, ktorý čitateľovi výlučne „holý“ text volebného kódexu len ťažko môže poskytnúť. Predkladaný komentár má ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho užívateľmi môžu byť nielen „profesionáli“, teda tí, ktorí sú s problematikou volieb a volebného práva pracovne spätí, ale takisto aj všetci tí, ktorým volebné právo patrí. Práve voličom, ale aj kandidátom či potenciálnym kandidátom by tento komentár mohol poslúžiť ako praktická pomôcka, a to či už pri výkone práva voliť, alebo pri výkone práva byť volený, teda pri uchádzaní sa o volenú funkciu. Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk komentára, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Komentár je vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre akademických pracovníkov a študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných spoločenskovedných disciplín.
U dodávateľa
38,00 € 40,00 €

Volebné právo a volebné systémy, 2. aktualizované a prepracované vydanie


Cieľom druhého vydania publikácie je, rovnako ako v prípade prvého, systematické spracovanie problematiky volebného práva SR, ako aj základných otázok volieb, volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Predkladaná publikácia je primárne určená ako učebnica pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Môže však poslúžiť aj ako komplementárna pomôcka na prehĺbenie vedomostí pre študentov iných spoločenskovedných disciplín, právnikov pôsobiacich v praxi či ostatných záujemcov o otázky spojené s voľbami, volebným právom či volebnými systémami. Druhá časť publikácie, najmä jej šiesta kapitola, môže slúžiť aj ako praktická pomôcka pre voliča na lepšie pochopenie pravidiel jednotlivých druhov volieb, s ktorými sa v SR stretávame. Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje všeobecným otázkam zastupiteľskej demokracie, volieb, volebného práva a volebných systémov. Druhá časť je obsahovo rozsiahlejšia a upriamuje pozornosť na volebné právo SR. Zmeny, ktoré druhé vydanie učebnice prináša, predstavujú predovšetkým reakciu na vývoj slovenského volebného práva v období od apríla 2017 do mája 2021 (legislatívne zmeny i rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR). Úplne novou je však posledná, deviata kapitola druhej časti, ktorá je venovaná ústavnosti a zákonnosti volieb. Zaradenie tejto kapitoly bolo ovplyvnené nielen pedagogickými dôvodmi, ale aj nedávnymi zmenami v Ústave SR, ktoré sa dotkli najmä súdnej moci. Čiastkových úprav sa však dočkali aj ďalšie kapitoly. Novinkou je aj prehľadný sumár všetkých volieb, ktoré sa na Slovensku konali po roku 1989.
Na sklade 1Ks
17,29 € 18,20 €

Zákon o zhromažďovacom práve - komentár


Vo vydanom komentári autori systematicky, prehľadne a zrozumiteľne komentujú jednotlivé ustanovenia zákona o zhromažďovacom práve a dopĺňajú ich o relevantné informácie týkajúce sa tak súvisiacich právnych predpisov, ako aj praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Komentár by tak mal, na rozdiel od „holého" textu zákona, čitateľovi poskytnúť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu zhromažďovacieho práva v podmienkach SR, s dôrazom najmä na problematiku zvolania zhromaždenia, jeho potenciálneho zákazu či jeho možného rozpustenia. Predkladaný komentár nemá ambície byť výlučne akademickým dielom. Naopak, má ambíciu slúžiť aj aplikačnej praxi. Jeho užívateľmi však môžu byť nielen „profesionáli", teda tí, ktorí sú s problematikou výkonu zhromažďovacieho práva pracovne spätí, ale aj všetci tí, ktorí majú záujem právo pokojne sa zhromažďovať ako jedno zo základných práv a slobôd, najmä jeho zákonnú úpravu, hlbšie pochopiť. Cieľovou skupinou tohto diela tak môžu byť, okrem pracovníkov tých orgánov verejnej moci, ktoré sa s aplikáciou zákonných pravidiel týkajúcich sa zhromažďovacieho práva v praxi stretávajú (najmä pracovníci obecných úradov), napríklad aj občania, ktorí chcú svoje zhromažďovacie právo, či už v podobe zvolania zhromaždenia alebo v podobe jednoduchej účasti na zhromaždení, uplatniť. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov, pedagógov a najmä pre študentov. Siahnuť po ňom môžu nielen študenti právnických fakúlt, ale nepochybne aj študenti iných súvisiacich spoločenskovedných disciplín.
U dodávateľa
17,58 € 18,50 €

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva - Komentár, 2. vydanie


Komentár predstavuje druhé, aktualizované a prepracované vydanie diela, ktoré vyšlo začiatkom roku 2018. Vhodnosť druhého spracovania komentára k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, teda k tzv. volebnému kódexu, je daná najmä aktuálnosťou. Prvé vydanie totiž zohľadňovalo právny stav ešte k novembru 2017. Odvtedy sa však ustanovenia volebného kódexu dočkali niekoľkých podstatných zmien. Zohľadnenie vývoja právnej úpravy medzi jeseňou 2017 a letom 2023 však nebolo jediným dôvodom na spracovanie druhého vydania diela. Snahou autora bolo taktiež veľkú časť textu pôvodného komentára prepracovať, najmä čo sa týka „hĺbky" spracovania, aby výsledný produkt bol ešte kvalitnejší. Samozrejmosťou bolo zohľadnenie novších relevantných prameňov vrátane judikatúry súvisiacej s voľbami a volebným právom. Účel druhého vydania komentára zostáva rovnaký ako v prípade jeho predchodcu. Je ním systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať" jednotlivé ustanovenia volebného kódexu a doplniť ich o relevantné informácie, týkajúce sa najmä súvisiacich právnych predpisov a praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu organizácie volieb a ich priebehu, ako aj výkonu volebného práva, ktorý čitateľovi výlučne „holý" text volebného kódexu len ťažko môže poskytnúť. Forma spracovania textu diela zostala podobná ako v prípade prvého vydania. Výraznejšou zmenou je len osobitné spracovanie komentára k jednotlivým odsekom toho-ktorého paragrafu, keďže v prvom vydaní bol komentár ku všetkým paragrafom vždy spracovaný ako jeden celok. Predkladaný komentár má tak, ako jeho predchodca, ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho užívateľmi môžu byť nie len profesionáli, teda tí, ktorí sú s problematikou volieb a volebného práva pracovne spätí, ale taktiež aj všetci tí, ktorým volebné právo patrí. Práve voličom, ale aj kandidátom, by tento komentár mohol poslúžiť ako praktická pomôcka, a to či už pri výkone práva voliť, alebo pri uchádzaní sa o volenú funkciu. Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Práve naopak, komentár sa autor snažil napísať tak, aby bol čo možno najviac zrozumiteľný aj pre bežného občana – nositeľa volebného práva. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných spoločenskovedných disciplín. Zaujať by mohol aj právnych akademikov.
Na sklade 4Ks
32,78 € 34,50 €