! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Janka Ferencová

autor

Sociálna a didaktická komunikácia


Cieľom druhého, rozšíreného vydania publikácie je poskytnúť pohľad na proces komunikácie na vyučovaní, pričom komunikáciu chápu autorky ako prostriedok i podmienku komplexného rozvoja žiaka a podporovania procesu učenia ako konštruovania či rekonštruovania poznania žiaka. Po prečítaní si publikácie čitateľ získa predstavu o dôležitej úlohe komunikácie na vyučovaní z hľadiska rozvoja žiaka a niektorých pretrvávajúcich chybách a nedostatkoch v procese vzájomnej interakcie medzi učiteľom a žiakom. Cieľom autoriek nie je iba poskytnúť informácie z danej oblasti, ale ukázať študentom, budúcim učiteľom cestu, ako dané poznatky aplikovať v pedagogickej praxi i v osobnom živote. Učebnica je venovaná najmä študentom Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzite v Prešove, ako aj študentom ostatných fakúlt a vysokých škôl pedagogického zamerania, ale takisto všetkým pedagógom a záujemcom o predmetnú oblasť.
Na sklade 3Ks
6,89 € 7,25 €

Stratégie rozvoja kritického myslenia


Cieľ a obsah publikácie reagujú na absenciu podpory rozvoja kritického myslenia človeka – aktéra spoločnosti. Dielo je zostavené na princípe hlbšieho premýšlania prostredníctvom piatich logicky na seba nadväzujúcich celkov – kritické myslenie, kritické argumentovanie, debata Karla Poppera, kritické písanie a organizovanie poznatkov. Čitateľ v ňom nájde všeobecné východiská nosných pojmov, množstvo príkladov, zaujímavostí, názorných ukážok, interaktívnych úloh, poznámok, vysvetlení, námety na premýšlanie a nevšedný transfer poznatkov do aplikačnej roviny. Publikácia je určená pre študentov učiteľských a neučiteľských študijných programov v dennej a externej forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, pre vysokoškolských učiteľov, ktorí participujú na zabezpečení pedagogicko-psychologických a spoločensko-vedných disciplín rôznych študijných programov, pre učiteľov v rámci profesijného rozvoja a podnetná je aj pre akademikov a edukantov vedeckých smerov, keďže schopnosť kriticky myslieť by mala byť elementárnou akademickou spôsobilosťou. Inšpirácie v nej nájdu hlavne tí, ktorí chcú eliminovať súčasnú kognitívnu lenivosť.
Na sklade 1Ks
15,30 € 16,10 €

Kapitoly z didaktiky


Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku v súčasnosti badať záujem o prepájanie poznatkov rôznych vied pri štúdiu učebného a vyučovacieho procesu. Podnetný je prístup neurovedy, ktorý sa snaží vysvetľovať učebný a následne aj vyučovací proces na báze vedeckého výskumu ľudského mozgu. Dochádza k prepájaniu neurovedy, psychológie, najmä kognitívnej, a edukačnej praxe. Na ich prieniku tak vzniká neuropedagogika, či v súvislosti s vyučovacím procesom neurodidaktika, ktorá sa stala inšpiratívnou aj pri písaní tejto publikácie. Text je vhodný ako študijný materiál pre študentov učiteľských študijných programov, ale aj pre učiteľov v praxi. Východiskom koncipovania obsahu bolo zamýšľanie sa nad vyučovaním ako procesom stimulovania učebného procesu žiaka. Prvé dve kapitoly knihy sú venované učeniu sa, najmä z pohľadu neurovedy a kognitívnej psychológie. V ďalších kapitolách je pozornosť venovaná vyučovaniu, vyučovaciemu procesu. Neuroveda, výskum mozgu a učenia sa odhaľuje čoraz viac zaujímavých a prakticky podnetných poznatkov. V knihe sú zdôraznené myšlienky, ktoré sú reálne aplikovateľné z pohľadu súčasnej školskej edukácie. Možno si len vyžadujú zmenu myslenia a postojov niektorých učiteľov.
U dodávateľa
13,21 € 13,90 €