! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jiří Fotr

autor

Adobe Photoshop CS a CS2


Ještě nikdy jste neměli příležitost ovládnout úpravy fotografií a tvorbu grafiky ve Photoshopu tak snadno jako nyní. Kniha umožní začátečníkům i pokročilým proniknout do tajů retuší, efektů a kouzel s textem, práce ve vrstvách i přípravy grafiky pro web. 'Svou ojedinělou koncepcí nemá tato říručka ve své cenové kategorii konkurenci a mohla by být vzorem pro celou řadu podstatně dražších publikací.' Fotografie 6/2006
Na sklade 1Ks
9,42 € 9,92 €

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2. vydání


O autorech 9 Slovo úvodem 10 Část I Analýza a hodnocení rizika 1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace 14 1.1 Riziko a hospodářské výsledky 14 1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika 16 1.3 Pojetí rizika a nejistoty 17 1.4 Klasifikace rizik 20 Shrnutí 23 Literatura 24 2. Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti 25 2.1 Identifikace rizik 25 2.1.1 Dekompozice objektu analýzy rizika 25 2.1.2 Náplň identifikace 25 2.1.3 Nástroje identifikace a informační zdroje 26 2.1.4 Subjekty podílející se na identifikaci rizik 27 2.1.5 Požadavky na identifikaci rizik 27 2.2 Stanovení významnosti rizik 28 2.2.1 Analýza citlivosti 29 2.2.2 Matice hodnocení rizik 37 2.2.3 Pravděpodobnostní stupnice 40 2.2.4 Stupnice měření dopadů 43 2.2.5 Hodnocení příležitostí 50 2.2.6 Dokumentace identifikace a hodnocení rizik 50 2.2.7 Využití výsledků identifikace a hodnocení rizik 51 Shrnutí 52 Literatura 54 3. Měření rizika, jeho hodnocení a výběr rizikových variant 56 3.1 Měření rizika 56 3.1.1 Číselné charakteristiky rizika 56 3.1.2 Kvalitativní charakteristiky rizika 62 3.2 Hodnocení rizika 63 3.2.1 Riziková kapacita a přijatelné riziko 63 3.2.2 Postoj k riziku 64 3.3 Výběr rizikových variant 66 3.3.1 Pravidlo střední hodnoty a rozptylu 66 3.3.2 Pravidla stochastické dominance 71 Shrnutí 75 Literatura 76 Část II Simulace Monte Carlo v analýze rizika 4. Simulace Monte Carlo 78 4.1 Charakter simulace Monte Carlo 78 4.2 Postup při simulaci Monte Carlo 81 4.3 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo 93 Shrnutí 94 Literatura 94 5. Expertní názory v simulačních modelech 96 5.1 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů s využitím expertních názorů 96 5.1.1 Rovnoměrné rozdělení 97 5.1.2 Trojúhelníkové rozdělení 97 5.1.3 BetaPERT rozdělení 99 5.1.4 Rozdělení definované uživatelem 101 5.1.5 Ano/ne rozdělení (Bernoulliho rozdělení) 105 5.1.6 Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí 105 5.1.7 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti při odlišných názorech expertů 107 Shrnutí 110 Literatura 110 6. Statistická analýza dat ve finančním modelování 112 6.1 Úvod do statistické analýzy dat 112 6.2 Metody odhadu pravděpodobnostních rozdělení 114 6.2.1 Neparametrické metody 114 6.2.2 Parametrické metody 119 6.3 Metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení 121 6.3.1 Klasická statistika 122 6.3.2 Bootstrap 128 6.3.3 Bayesova statistika 133 Shrnutí 137 Literatura 138 7. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory 140 7.1 Korelace 140 7.2 Obálková metoda 143 7.3 Závislost definovaná pomocí vyhledávacích tabulek 149 7.4 Závislost definovaná pomocí logických podmínek 150 Shrnutí 152 Literatura 153 8. Simulace Monte Carlo - souhrnný příklad 154 8.1 Stanovení rizikových faktorů jako pravděpodobnostních rozdělení 157 8.2 Analýza citlivosti v simulačním modelu 159 8.2.1 Vlastní simulace a interpretace výsledků 164 Shrnutí 171 Literatura 172 Část III Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo ve finančním a investičním rozhodování 9. Simulační přístupy při oceňování podniku 176 9.1 Problém záměny středních a nejpravděpodobnějších hodnot 178 9.2 Problém vzájemné závislosti rizikových faktorů 180 9.3 Problém závislosti rizikových faktorů v čase a NPV-at-Risk 182 9.4 Přesun daňové ztráty do budoucích let a NPV-at-Risk 186 Shrnutí 189 Literatura 190 10. Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika 192 10.1 Scénáře 192 10.1.1 Pojetí scénářů 192 10.1.2 Kvalitativní a kvantitativní scénáře 193 10.1.3 Tvorba kvantitativních scénářů 195 10.1.4 Simulace Monte Carlo ve scénářích 200 10.1.5 Přednosti a omezení scénářů 208 10.1.6 Faktory úspěšnosti scénářů 210 10.2 Rozhodovací stromy 211 10.2.1 Charakteristika rozhodovacích stromů 211 10.2.2 Tvorba rozhodovacího stromu 211 10.2.3 Stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu 214 10.2.4 Analýza citlivosti v rozhodovacím stromu 215 10.2.5 Uplatnění simulace Monte Carlo v rozhodovacích stromech 222 10.2.6 Přednosti a omezení rozhodovacích stromů 227 Shrnutí 228 Literatura 230 11. Optimalizace tvorby portfolia za rizika 232 11.1 Charakter úlohy tvorby portfolia 232 11.2 Deterministické ekvivalenty úlohy stochastické optimalizace portfolia 234 11.2.1 Optimalizace portfolia při jediném omezení 235 11.2.2 Optimalizace portfolia při více omezeních 236 11.3 Stochastická optimalizace 241 11.3.1 Optimalizace portfolia projektů 242 11.3.2 Optimalizace portfolia finančních investic 254 11.4 Diverzifikace a riziko 260 11.4.1 Vliv diverzifikace na riziko 260 11.4.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko 262 11.4.3 Diverzifikace a systematické riziko 264 Shrnutí 266 Literatura 268 Část IV Implementace analýzy rizika 12. Implementace analýzy rizika - problémy a doporučení 272 12.1 Odlišnosti tradičních a pravděpodobnostních přístupů 272 12.2 Obtíže a bariéry implementace analýzy rizika 273 12.3 Doporučení k implementaci analýzy rizika 274 12.4 Přínosy a omezení implementace analýzy rizika 279 Shrnutí 280 Literatura 281 Přílohy I-IV Příloha I - Základní statistické charakteristiky náhodných veličin 284 Příloha II - Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení 290 Příloha III - Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním 292 Literatura 294 Příloha IV - Expertní odhady, jejich získávání a zpracování 295 Summary 297 Rejstřík 298
U dodávateľa
7,94 € 8,36 €

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení


V současném období dynamických změn podnikatelského prostředí a nejistot selhávají tradiční metody strategického rozhodování a řízení založené na prognózách významných faktorů ovlivňujících hospodářské výsledky společností (poptávka, prodejní a nákupní ceny, dostupnost zdrojů, měnové kurzy aj.), neboť tyto prognózy jsou značně nespolehlivé. Významným nástrojem podpory strategického rozhodování a řízení v těchto podmínkách jsou scénáře představující varianty možného budoucího vývoje. Základem tvorby scénářů je stanovení trendů klíčových faktorů ovlivňujících volbu strategie, které jsou dostatečně spolehlivé, a identifikace dvou klíčových nejistot. Jejich kombinací se pak vytvoří čtyři značně odlišné scénáře vývoje budoucnosti, které jsou základem tvorby a výběru variant strategie, jež by měla být buď robustní, tj. vhodná pro všechny scénáře, nebo flexibilní, umožňující její korekce v závislosti na změnách vývoje budoucnosti představující přechod od jednoho scénáře k jinému. V současném období uplatňuje scénáře při tvorbě strategie většina vyspělých západních společností. Oblastí uplatnění scénářů není však jenom byznys, ale jejich využití je podstatně širší, např. ve veřejné a státní správě. Publikace uznávaných autorů, která je jedinou na toto téma na našem trhu, srozumitelně a se zaměřením na praxi představuje metody tvorby scénářů, postup získávání a zpracování informací pro tuto tvorbu a aplikace scénářů ve strategickém rozhodování a plánování. Kromě přínosů kniha prezentuje i bariéry a kritický pohled na scénáře. Výklad doplňuje řada příkladů aplikací scénářů především ze zahraničí, a to v byznysu, veřejné i státní správě a na státní i globální úrovni.
Na sklade 1Ks
15,31 € 16,12 €

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu


Kniha zkušených autorů se věnuje klíčovému faktoru úspěšnosti každé organizace, kterým je kvalitní realizace strategie. Dobrá strategie sama o sobě nestačí. Stejně důležitá, ne-li důležitější, je její úspěšná realizace. Zkušenosti z hospodářské praxe i poznatky z odborné literatury však prokazují, že až v polovině případů končí realizace strategie neúspěchem s negativními dopady na výkonnost organizací. Publikace je rozčleněna do tří částí. V první části se autoři věnují základním poznatkům strategického řízení a tvorbě strategie. V druhé části práce se zaměřují na základní aspekty realizace strategie. Nejprve je stručně charakterizována náplň realizace strategie a význam její úspěšnosti. Dále jsou popsány jak překážky či bariéry úspěšné realizace strategie, tak faktory, jejichž zkvalitnění zvyšuje významně úspěšnost realizace. Značná pozornost se pak soustřeďuje na modely a nástroje podpory realizace strategie, zahrnující obecné rámcové modely, strategické mapy, metodiku Balanced Scorecard, řízení portfolia projektů a management změny. Vlastní těžiště knihy představuje třetí část zaměřená na integrovaný model realizace strategie, jehož základem jsou tři skupiny aktivit. První skupinu tvoří základní aktivity tohoto modelu: tvorba, resp. aktualizace strategie, tvorba podnikatelského plánu, zpracování implementačních plánů a vlastní realizace strategie. Druhá skupina zahrnuje aktivity spojené s vytvářením předpokladů pro úspěšnou realizaci strategie. Jde především o tvorbu komplexního systému řízení výkonnosti organizace. Třetí skupinu tvoří průběžné realizační aktivity, zahrnující komunikaci, koordinaci, monitorování externího okolí a monitorování a hodnocení průběhu realizace strategie. Cennou součástí jsou i přílohy obsahující případové studie realizace strategie, charakteristiku tvorby a uplatnění scénářů při strategickém plánování a uplatnění počítačové podpory při generování a testování možných způsobů zvyšování efektivnosti realizace strategie.
Na sklade 1Ks
21,73 € 22,87 €

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování


Kvalitní příprava investičních projektů je jednou z podmínek podnikatelské prosperity. Renomovaní autoři v knize poskytují návod na zpracování technicko-ekonomické studie investičních projektů (Feasibility study) tak, aby se zvýšila nadějnost podnikatelského úspěchu těchto projektů a nadějnost získání prostředků na jejich financování. Autoři kladou důraz na praktickou stránku přípravy a hodnocení investičních projektů s využitím zkušeností z firemní praxe, na respektování vazeb k existujícímu legislativně-právnímu rámci (daňové, finanční aj. aspekty) v podmínkách vstupu do EU a na nutnost kvalitní integrace rizika do procesu hodnocení a výběru investičních projektů. Neopomíjejí ani úlohu počítačové podpory při hodnocení investičních projektů a tvorbě investičního programu. Výhodou publikace je, že jako jediná na českém trhu zpracovává problematiku komplexně a s důrazem na praktické využití. Kniha je určena jak pracovníkům, kteří se účastní přípravy investičních projektů, tak manažerům, kteří hodnotí tyto projekty a rozhodují o jejich realizaci, dále pracovníkům bank a jiných institucí podílejících se na financování projektů a vysokoškolským studentům.
Vypredané
20,78 € 21,87 €

Naprogramujte si vlastní hru v Macromedia Flash MX 2004


Nemusíte být profesionálními programátory používajícími složité nástroje, abyste si mohli naprogramovat vlastní hru. Stačí vám k tomu Macromedia Flash (nejlépe verze MX nebo MX 2004), trocha invence a dobrý průvodce. Toho můžete získat v autorovi knihy navazující na úspěšnou publikaci Naprogramujte si vlastní hru ve Flashi. Provede vás základními technikami tvorby her ve Flashi, zasvětí vás do používání ActionScriptu a postupně vytvoříte několik vzorových typů her, které vám dají inspiraci pro tvorbu her vlastních. Stručně z obsahu: Typy her a základní techniky ActionScript Logické hry - Autoškola Deskové hry - Flash Arkanoid - Pexeso Karetní a kasino hry - Jednoruký bandita Plošinovky - Závody motokár - Had - Flash Mario Uložení a zobrazení výsledků (PHP) Na doprovodném CD naleznete hotové hry i jejich programový kód, který snadno využijete pro vlastní projekty a zkušební verzi Macromedia Flash MX 2004. O autorovi: Jiří Fotr je zkušeným autorem knih o práci s Macromedia Flashem. Jeho kniha Flash 5 pro grafiky a tvůrce webů byla stabilním bestsellerem, Macromedia Flash MX Podrobná příručka se stala standardním průvodcem mnoha uživatelů světem interaktivních animací a webových prezentací a titul Naprogramujte si vlastní hru ve Flashi byl první publikací na českém trhu, která se věnovala tvorbě her v tomto oblíbeném programu.
Vypredané
7,59 € 7,99 €

Adobe Photoshop


Málokdo má čas s Photoshopem experimentovat, snad každý by však rád znal jednoduché recepty na působivé výsledky. Kniha z edice Hotová řešení nabízí odpověď. Nebude vás zatěžovat suchopárnou teorií a popisy funkcí, které stejně nevyužijete, ale představí řešení konkrétních úloh. Publikace obsahuje více než 200 užitečných postupů, díky nimž zvládnete konkrétní úkoly krok za krokem bez větší námahy. Řešení konkrétních úloh jsou na sobě nezávislá, takže snadno vyhledáte a použijete ten postup, který zrovna potřebujete. Kniha se věnuje mimo jiné těmto tématům: Tónování a vylepšení barevného podání fotografií Složité výběry oblastí a práce s cestami Retušování portrétů a fotomontáže Vytváření přirozeně vypadajících textur Zvýšení kontrastu, saturace a dosažení režimu HDR Příprava webové grafiky a animovaných tlačítek Úpravy obrázků ve stylu komiksu či glamour Působivé textové efekty Kniha je vhodná pro majitele jak české, tak i anglické verze Photoshopu, neboť uvádí rovněž anglické ekvivalenty českých příkazů. V postupech jsou zvýrazněny novinky verze CS3. Na přiloženém CD se nacházejí zdrojové soubory, díky nimž si budete moci všechna řešení vyzkoušet v praxi, dále zkušební verze editoru Adobe Photoshop CS3 a užitečné nástroje a zásuvné moduly pro tento grafický editor. O autorovi: Jiří Fotr grafik, webmaster a spisovatel, napsal o grafickém editoru Adobe Photoshop již několik knih. Velice úspěšná byla zvláště publikace Tipy, efekty a kouzla v Adobe Photoshopu, plná nedocenitelné inspirace pro každého, kdo chce v tomto programu tvořit kreativně.
Vypredané
12,83 € 13,51 €

Flash 5 pro grafiky a tvůrce webů + CD


Nejsilnější zbraní, s kterou tento program vytáhl na Internetu do boje, jsou animované prezentace. Celkový objem dat přenášených ke klientovi v porovnání s klasickým HTML není vůbec velký. Díky programovacímu jazyku Action Script mohou stránky vyt vořené ve FLASHi komunikovat se serverem a umožňují tak pružně reagovat na podněty od návštěvníků těchto stránek. S Internetem úzce souvisí i další dvě využití programu. Jedním jsou kreslené seriály a druhým více či méně interaktivní hry. Počet lidí, kteří se učí tento program ovládat nebo jej zvládat do mnohem větší hloubky, stále narůstá. Oběma skupinám vychází vstříc kniha, kterou máte před sebou. Navíc si díky přiloženému CD můžete vše vyzkoušet přímo v programu FLASH 5. Předností knihy je d oprovodné CD, na němž naleznete plně funkční, byť časově omezenou verzi Flash 5. Kromě ní je zde ještě spousta flashových her, flashových animací a seriálů (např. klip skupiny The Cure), anglické manuály a utility (Swish, Swiffer, Smacker, FlashJeste r Jugglor, Screen Weaver).
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Macromedia Flash MX


Kniha pro náročné uživatele, programátory a webové grafiky podrobně popisuje ActionScript, složitější animace, doplňování zvuků, vkládání videa, publikování na webu a další atraktivní témata. Přiložené CD obsahuje zkušební verzi programu Flash MX a všechny příklady z knihy.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Adobe Photoshop jednoduše pro verze 7, CS a CS2


V publikaci, která vychází vstříc uživatelům české i anglické mutace programu, se postupně dozvíte vše o nástrojích Photoshopu a základních grafických technikách. Kniha je koncipována tak, abyste si látku osvojili během jediného víkendu. Přehledná sazba se zvýrazněnými barevnými prvky vám umožní rychlou orientaci na stránce, pohodlné nalezení klíčového postupu. Své dovednosti si můžete prověřit v závěrečném testu.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Tipy, efekty a kouzla v Adobe Photoshopu + CD


Photoshop si za léta své existence získal širokou řadu příznivců, kteří jej používají ať již profesionálně jako nástroj grafické tvorby, nebo jen domácky k různým úpravám a experimentům. Díky nebývalému pronikání Internetu do našich životů se stává i prostředkem k prezentování sebe samých na stále rozsáhlejší celosvětové elektronické pavučině. S nárůstem vnějších možností uplatnění programu ovšem rostou i nároky na znalosti jeho použití. Proniknout do struktury nabídek a vědět, co která položka provádí, k úspěšné práci s Photoshopem zdaleka nestačí. Možná jste si sami často kladli otázku: "Jak vytvořím toto zajímavé vystínování a prostorový vzhled písma?" "Jak dosáhnu barevné vyváženosti fotografií, které chci uveřejnit na webu?" "Jak se d ělají ta zajímavá tlačítka?" Zkoušeli jste různé nabídky a nastavení, úspěch se tu a tam dostavil a vy jste tím více toužili proniknout za "oblak nevědomosti" a dosahovat úžasných grafických výsledků. A právě této vaší touze vychází vstříc kniha, kte rá se vám dostala do rukou. Napsali ji pro vás lidé, které Photoshop a grafická tvorba "živí", takže se nemusíte bát, že by se nevyznali v různých fintách a efektních postupech. Text je napsán tak, aby podle něj mohli postupovat i úplní začátečníci. Knihou si můžete klidně listovat a jakmile narazíte na nějaký obrázek, který vás zaujme, není nic snazšího, než jej s pomocí návodu vytvořit. Výhodou je, že se nenaučíte jen namalovat konkrétní obrázek, nýbrž pochopíte, v čem ta či ona finta spočívá a rozšíří se tak vaše grafická zběhlost. Tematicky jsou probrány následující oblasti: Základní pojmy a nastavení, které slouží jako úvod do práce s Photoshopem Tipy pro skenování Úpravy obrázků (různé tipy pro úpravu fotografií) Montáže a retuše Graf ika pro webové stránky Textury Práce s textem V příloze je pak přehled klávesových zkratek a barevné profily. Na CD naleznete pracovní obrázky a zkušební verze Adobe Photoshopu 5.5 a 6.0
Vypredané
28,35 € 29,84 €

Aplikovaná analýza rizika


Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant. Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky. Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Součástí publikace bude na internetu zdarma ke stažení tříměsíční zkušební verze simulačního software Crystal Ball(c).
Vypredané
16,33 € 17,19 €

Investiční rozhodování a řízení projektů


Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na praktické využití poznatky, jejichž uplatnění významně zvyšuje kvalitu přípravy, hodnocení, výběru a řízení rizika projektů včetně tvorby investičního programu, a tím i pravděpodobnost úspěšnosti těchto projektů. První část knihy se zabývá přípravou a realizací investičních projektů, jejich financováním, kontrahováním a stanovením základních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Další část knihy se věnuje analýze a řízení rizika projektů včetně využití pokročilých nástrojů jako jsou scénáře a simulace Monte Carlo. Kniha se dále věnuje ocenění flexibility projektů s využitím reálných opcí, tvorbě a řízení portfolia projektů a postauditům projektů. Závěrečná kapitola se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru (plánu) projektu. Kniha je určena jak pracovníkům, kteří se účastní přípravy investičních projektů, tak manažerům, kteří hodnotí tyto projekty a rozhodují o jejich realizaci, dále pracovníkům bank a jiných institucí podílejících se na financování projektů a studentům VŠ.
Vypredané
8,73 € 9,19 €

Adobe Photoshop


Nejsnazší cesta k ovládnutí počítače Nemusíte studovat obsáhlé příručky, chcete-li na počítači umět provádět činnosti, které ke své práci či zábavě obvykle potřebujete. Dnešní počítače se ovládají vizuálně a interaktivně, proto i naše knihy jsou vizuální a interaktivní. Nepochybujeme, že umíte číst, ale obrázek vydá za tisíc slov a lépe se pamatuje Tento moderní průvodce na rozdíl od jiných knih Adobe Photoshop nepopisuje, ale všechny běžné činnosti vám ukáže: na ilustracích propojených s textem, na postupech krok za krokem, a budete-li chtít, i pomocí interaktivních videokurzů na CD. V knize najdete všechna důležitá či zajímavá témata: Oříznutí, otočení a úprava velikosti fotografií Úprava úrovní jasu, odstínu a sytosti Převod do černobílé či sépiové, uložení do jiného formátu Práce s výběry, vrstvami a maskami Kreslení a úprava vlastních objektů, styly vrstev Přidání textu a vykreslení stínu v obrázku, Vytváření panoramat a barevných přechodů Tisk dokumentu, příprava obrázků pro web 10 interaktivních videokurzů Nejdůležitější činnosti probírané v knize si můžete navíc vyzkoušet v interaktivních videokurzech na doprovodném CD. Ilustrovaná postavička vám dává přesné instrukce, čeká na vaše kroky a v případě neúspěchu vám je sama předvede. Díky videokurzu nemusíte instalovat ani spouštět Photoshop, navíc nemůžete nic zkazit. Rozhraní CD se spustí po vložení CD do mechaniky a probíhá v prostředí vašeho internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox apod.). Nepotřebujete žádné zvláštní softwarové vybavení.
Vypredané
11,71 € 12,33 €

Tvorba a řízení portfolia projektů


Publikace se jako jediná na našem trhu komplexně věnuje optimalizaci, řízení a implementaci portfolia investičních a výzkumných projektů, které jsou základním nástrojem realizace firemní strategie a dosahování stanovených strategických cílů. V praxi přitom tyto procesy provázejí značné nedostatky. Zkušení autoři se zabývají základními fázemi tvorby a řízení portfolia projektů, kterými jsou příprava výchozího souboru projektů pro tvorbu portfolia, vlastní tvorba portfolia projektů a jeho optimalizace, realizace zvoleného portfolia včetně jeho korekcí a postimplementační analýzy (Lessons Learned). Závěrečná kapitola se věnuje zavádění systému řízení portfolia projektů ve firmě z hlediska jeho procesní a organizační stránky. Zvýšená pozornost je v knize věnována i uplatnění pokročilých nástrojů (počítačově podporované optimalizační a simulační modely), přispívajících k dosažení cílů firmy takovou tvorbou a řízením portfolia projektů, které optimálně alokují a využívají omezené firemní zdroje. Publikace obsahuje také shrnutí poznatků nejlepší zahraniční praxe a příklady tvorby a řízení portfolií projektů z oblasti průmyslu a výzkumu.
Vypredané
8,73 € 9,19 €

Manažerské rozhodování


Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování organizačních jednotek v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování. Cílem této publikace je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.
Vypredané
24,11 € 25,38 €