Jiří Hnilica

autor

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2. vydání


O autorech 9 Slovo úvodem 10 Část I Analýza a hodnocení rizika 1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace 14 1.1 Riziko a hospodářské výsledky 14 1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika 16 1.3 Pojetí rizika a nejistoty 17 1.4 Klasifikace rizik 20 Shrnutí 23 Literatura 24 2. Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti 25 2.1 Identifikace rizik 25 2.1.1 Dekompozice objektu analýzy rizika 25 2.1.2 Náplň identifikace 25 2.1.3 Nástroje identifikace a informační zdroje 26 2.1.4 Subjekty podílející se na identifikaci rizik 27 2.1.5 Požadavky na identifikaci rizik 27 2.2 Stanovení významnosti rizik 28 2.2.1 Analýza citlivosti 29 2.2.2 Matice hodnocení rizik 37 2.2.3 Pravděpodobnostní stupnice 40 2.2.4 Stupnice měření dopadů 43 2.2.5 Hodnocení příležitostí 50 2.2.6 Dokumentace identifikace a hodnocení rizik 50 2.2.7 Využití výsledků identifikace a hodnocení rizik 51 Shrnutí 52 Literatura 54 3. Měření rizika, jeho hodnocení a výběr rizikových variant 56 3.1 Měření rizika 56 3.1.1 Číselné charakteristiky rizika 56 3.1.2 Kvalitativní charakteristiky rizika 62 3.2 Hodnocení rizika 63 3.2.1 Riziková kapacita a přijatelné riziko 63 3.2.2 Postoj k riziku 64 3.3 Výběr rizikových variant 66 3.3.1 Pravidlo střední hodnoty a rozptylu 66 3.3.2 Pravidla stochastické dominance 71 Shrnutí 75 Literatura 76 Část II Simulace Monte Carlo v analýze rizika 4. Simulace Monte Carlo 78 4.1 Charakter simulace Monte Carlo 78 4.2 Postup při simulaci Monte Carlo 81 4.3 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo 93 Shrnutí 94 Literatura 94 5. Expertní názory v simulačních modelech 96 5.1 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů s využitím expertních názorů 96 5.1.1 Rovnoměrné rozdělení 97 5.1.2 Trojúhelníkové rozdělení 97 5.1.3 BetaPERT rozdělení 99 5.1.4 Rozdělení definované uživatelem 101 5.1.5 Ano/ne rozdělení (Bernoulliho rozdělení) 105 5.1.6 Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí 105 5.1.7 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti při odlišných názorech expertů 107 Shrnutí 110 Literatura 110 6. Statistická analýza dat ve finančním modelování 112 6.1 Úvod do statistické analýzy dat 112 6.2 Metody odhadu pravděpodobnostních rozdělení 114 6.2.1 Neparametrické metody 114 6.2.2 Parametrické metody 119 6.3 Metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení 121 6.3.1 Klasická statistika 122 6.3.2 Bootstrap 128 6.3.3 Bayesova statistika 133 Shrnutí 137 Literatura 138 7. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory 140 7.1 Korelace 140 7.2 Obálková metoda 143 7.3 Závislost definovaná pomocí vyhledávacích tabulek 149 7.4 Závislost definovaná pomocí logických podmínek 150 Shrnutí 152 Literatura 153 8. Simulace Monte Carlo - souhrnný příklad 154 8.1 Stanovení rizikových faktorů jako pravděpodobnostních rozdělení 157 8.2 Analýza citlivosti v simulačním modelu 159 8.2.1 Vlastní simulace a interpretace výsledků 164 Shrnutí 171 Literatura 172 Část III Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo ve finančním a investičním rozhodování 9. Simulační přístupy při oceňování podniku 176 9.1 Problém záměny středních a nejpravděpodobnějších hodnot 178 9.2 Problém vzájemné závislosti rizikových faktorů 180 9.3 Problém závislosti rizikových faktorů v čase a NPV-at-Risk 182 9.4 Přesun daňové ztráty do budoucích let a NPV-at-Risk 186 Shrnutí 189 Literatura 190 10. Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika 192 10.1 Scénáře 192 10.1.1 Pojetí scénářů 192 10.1.2 Kvalitativní a kvantitativní scénáře 193 10.1.3 Tvorba kvantitativních scénářů 195 10.1.4 Simulace Monte Carlo ve scénářích 200 10.1.5 Přednosti a omezení scénářů 208 10.1.6 Faktory úspěšnosti scénářů 210 10.2 Rozhodovací stromy 211 10.2.1 Charakteristika rozhodovacích stromů 211 10.2.2 Tvorba rozhodovacího stromu 211 10.2.3 Stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu 214 10.2.4 Analýza citlivosti v rozhodovacím stromu 215 10.2.5 Uplatnění simulace Monte Carlo v rozhodovacích stromech 222 10.2.6 Přednosti a omezení rozhodovacích stromů 227 Shrnutí 228 Literatura 230 11. Optimalizace tvorby portfolia za rizika 232 11.1 Charakter úlohy tvorby portfolia 232 11.2 Deterministické ekvivalenty úlohy stochastické optimalizace portfolia 234 11.2.1 Optimalizace portfolia při jediném omezení 235 11.2.2 Optimalizace portfolia při více omezeních 236 11.3 Stochastická optimalizace 241 11.3.1 Optimalizace portfolia projektů 242 11.3.2 Optimalizace portfolia finančních investic 254 11.4 Diverzifikace a riziko 260 11.4.1 Vliv diverzifikace na riziko 260 11.4.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko 262 11.4.3 Diverzifikace a systematické riziko 264 Shrnutí 266 Literatura 268 Část IV Implementace analýzy rizika 12. Implementace analýzy rizika - problémy a doporučení 272 12.1 Odlišnosti tradičních a pravděpodobnostních přístupů 272 12.2 Obtíže a bariéry implementace analýzy rizika 273 12.3 Doporučení k implementaci analýzy rizika 274 12.4 Přínosy a omezení implementace analýzy rizika 279 Shrnutí 280 Literatura 281 Přílohy I-IV Příloha I - Základní statistické charakteristiky náhodných veličin 284 Příloha II - Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení 290 Příloha III - Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním 292 Literatura 294 Příloha IV - Expertní odhady, jejich získávání a zpracování 295 Summary 297 Rejstřík 298
U dodávateľa
7,94 € 8,36 €

Fenomén Dijon


Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita. Tento základní fakt je ale často překryt nejasnosti a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce mýty dekonstruovat a představit první, ucelenou a kritickou historii českých (československých) sekcí na francouzských středních školách, v jejichž rámci studovalo ve Francii do dnešní doby na tisíc studentů. Tato svou tradicí bez nadsázky jedinečná vzdělávací instituce je studována ve třech vzájemně se prolínajících rovinách. Na prvním místě z pohledu kulturně-politických vztahů mezi Československou (Českou a Slovenskou) republikou a Francií, a to v délce téměř sta let diplomatických relací. Na druhém místě jsou pak sledovány proměny vlastního studia, pozornost se soustředí jak fungování francouzského lycea, tak na metody a pojetí výuky. Poslední analyzovanou rovinou, a z mnohého důvodu tou nejdůležitější, je pak „kolektivní biografie“ bývalých studentů a studentek v průběhu neklidného 20. století. Vzhledem k tomu, že sekce byly vždy uzavřeny v letech omezené svobody (1940–1945, 1948–1965, 1974–1989), je „Fenomén Dijon“ seizmografem české přináležitosti k Západu a funkce „západního“ vzdělání v české společnosti.
Na stiahnutie
12,00 €

dostupné aj ako:

Francouzský institut v Praze 1920-1951.


Francouzský institut je významnou zahraniční institucí s téměř stoletou tradicí. Mezi lety 1920-1951 se stal hlavním svorníkem česko-francouzských kulturních vztahů. Od založení hledal svou pozici v rámci kulturní diplomacie a politických vztahů mezi oběma zeměmi, hledal své místo mezi "vzděláním" a "propagandou".
Na stiahnutie
5,00 €

dostupné aj ako:

Aplikovaná analýza rizika


Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant. Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky. Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Součástí publikace bude na internetu zdarma ke stažení tříměsíční zkušební verze simulačního software Crystal Ball(c).
Vypredané
16,33 € 17,19 €

Fenomén Dijon


Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita. Tento základní fakt je ale často překryt nejasnosti a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce mýty dekonstruovat a představit první, ucelenou a kritickou historii českých (československých) sekcí na francouzských středních školách, v jejichž rámci studovalo ve Francii do dnešní doby na tisíc studentů. Tato svou tradicí bez nadsázky jedinečná vzdělávací instituce je studována ve třech vzájemně se prolínajících rovinách. Na prvním místě z pohledu kulturně-politických vztahů mezi Československou (Českou a Slovenskou) republikou a Francií, a to v délce téměř sta let diplomatických relací. Na druhém místě jsou pak sledovány proměny vlastního studia, pozornost se soustředí jak fungování francouzského lycea, tak na metody a pojetí výuky. Poslední analyzovanou rovinou, a z mnohého důvodu tou nejdůležitější, je pak „kolektivní biografie“ bývalých studentů a studentek v průběhu neklidného 20. století. Vzhledem k tomu, že sekce byly vždy uzavřeny v letech omezené svobody (1940–1945, 1948–1965, 1974–1989), je „Fenomén Dijon“ seizmografem české přináležitosti k Západu a funkce „západního“ vzdělání v české společnosti.
Vypredané
20,09 € 21,15 €

dostupné aj ako:

Francouzský institut v Praze 1920-1951


Francouzský institut je významnou zahraniční institucí s téměř stoletou tradicí. Mezi lety 1920-1951 se stal hlavním svorníkem česko-francouzských kulturních vztahů. Od založení hledal svou pozici v rámci kulturní diplomacie a politických vztahů mezi oběma zeměmi, hledal své místo mezi vzděláním a propagandou .
Vypredané
8,93 € 9,40 €

dostupné aj ako: