! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Zuzana Gajdošíková

autor

Informačné technológie v cestovnom ruchu


Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje najnovšie trendy vo výučbe informačných technológií a je členená podľa nákupného správania spotrebiteľa, ktoré zohľadňuje hľadanie informácií a rezervovanie v cestovnom ruchu, cestovanie, pobyt v cieľovom mieste a aktivity po návrate. V desiatich kapitolách je prezentovaný význam informačných technológií v cestovnom ruchu, využitie internetu a sociálnych médií v cestovnom ruchu, systémy rezervovania a informačné technológie v cestovných kanceláriách. Zameriava sa na využívanie informačných technológií v doprave, hotelierstve, pohostinstve a cieľových miestach cestovného ruchu. Zohľadňuje využívanie mobilných technológií v cestovnom ruchu, ako aj využívanie informačných technológií po účasti na cestovnom ruchu. Text publikácie je obohatený o terminologický slovník, ktorý prehľadne vysvetľuje najpoužívanejšie pojmy v oblasti informačných technológií v cestovnom ruchu. Publikácia je určená nielen vysokoškolským študentom cestovného ruchu a učiteľom stredných odborných škôl, ktorí vyučujú túto problematiku, ale aj všetkým riadiacim a výkonným pracovníkom v cestovných kanceláriách, ubytovacích a pohostinských zariadeniach, ako aj v cieľových miestach cestovného ruchu.
Na sklade 4Ks
13,78 € 14,50 €

Kultúra prejavu


Učebný text je určený začínajúcim študentkám a študentom bakalárskeho štúdia cestovného ruchu, prípadne aj iných študijných odborov, aby sa úspešne adaptovali na podmienky vysokoškolského štúdia. Naplneniu tohto zámeru je podriadená aj štruktúra textu, ktorú tvorí deväť kapitol. Prvá kapitola oboznamuje čitateľa s vývojom a súčasným štúdiom cestovného ruchu v podmienkach gestorského pracoviska - Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Zámerom jej prezentácie je získať a následne prehĺbiť kladný vzťah každého študenta k študovanému odboru. Druhá kapitola sa venuje osobnosti vysokoškolského študenta a vysokoškolského učiteľa ako hlavným subjektom vysokoškolského vzdelávania a ich atribútom. Základnými organizačnými formami vyučovania - prednáškou, seminárom, cvičením, konzultáciou, praxou a exkurziou sa zaoberá tretia kapitola textu. Písomný a ústny prejav študenta využívaný nielen počas vyučovania, ale aj mimo vyučovacích aktivít je predmetom pozornosti štvrtej kapitoly. Piata kapitola sa venuje tvorbe elektronickej prezentácie využívanej hlavne počas aktívnych foriem výučby - seminárov, diskusií a pod., šiesta kapitola prednesu spracovanej prezentácie. Základné zásady telefonovania a elektronickej komunikácie na akademickej pôde sú predmetom siedmej kapitoly. Nevyhnutnou súčasťou osobnosti nielen každého študenta, ale aj vysokoškolského učiteľa, je dodržiavanie zásad a pravidiel akademickej etiky a etikety. Tejto problematike sa venuje ôsma kapitola. Deviata kapitola sa venuje úprave zovňajšku vysokoškolskej študentky a študenta, ktorá je práve v cestovnom ruchu osobitne dôležitá. V texte uvedené pojmy v mužskom rode, napr. študent, učiteľ a i. sa chápu v plnom rozsahu aj v ženskom rode, t. j. študentka, učiteľka a i. z dôvodu prehľadnosti textu je použitý len jeden rod tak ako je uvedené aj v zákone o vysokých školách.
U dodávateľa
12,92 € 13,60 €

Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách


Horské strediská cestovného ruchu sú významnou súčasťou ponuky Slovenska na domácom aj zahraničnom trhu. Cestovný ruch sa v horských strediskách považuje za významný zdroj príjmov, tvorby pracovných miest, pridanej hodnoty a multiplikačného efektu, ktorý ovplyvňuje aj nadväzné a zabezpečujúce odvetvia. Z dôvodu vnímania predovšetkým pozitívnych ekonomických účinkov sa cestovný ruch rozvíja v horských strediskách väčšinou extenzívne a jeho cieľom je vybudovať atraktívnu infraštruktúru, zvyšovať počet návštevníkov, a tým aj príjmov, v mnohých prípadoch bez venovania pozornosti životnému prostrediu a miestnym obyvateľom. Cieľom monografie je preto preskúmať rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách na Slovensku, rozpracovať predpoklady a navrhnúť koncepciu udržateľného rozvoja cestovného ruchu v horských strediskách. Monografia vychádza z podstaty udržateľného rozvoja cestovného ruchu, zameriava sa aj na prístupy medzinárodných organizácií a inštitúcií, identifikuje ich aktivity a projekty, ktoré vyvíjajú v snahe vysvetliť a zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu. Následne skúma horské strediská cestovného ruchu, vymedzuje ich charakteristické znaky, faktorovou a korelačnou analýzou pasportizuje slovenské horské strediská. Pozornosť venuje aj skúmaniu platného legislatívneho rámca, ktorý reguluje rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách na Slovensku a v zahraničí. Na základe identifikovaných východísk a výsledkov analýz sú v monografii uvedené pozitívne aj negatívne účinky cestovného ruchu v horských strediskách, ako aj analýza modelu organizačnej štruktúry a postojov miestnych obyvateľov k rozvoju cestovného ruchu. Skúmanie dopĺňajú príklady dobrej praxe zabezpečovania udržateľného rozvoja cestovného ruchu v zahraničných horských strediskách, ktoré poskytujú návody, ako čo najlepšie aplikovať princípy udržateľného rozvoja do praxe a činnosti horských stredísk.
Na sklade 2Ks
16,48 € 17,35 €