! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Zuzana Gálisová

autor

Zákon o pohrebníctve


Pohrebníctvo ako zložitá, no zároveň mimoriadne citlivá oblasť potrebuje mať jasne vymedzené pravidlá. V podmienkach Slovenskej republiky upravuje práva a povinnosti zainteresovaných subjektov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Publikácia „Zákon o pohrebníctve – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení uvedeného zákona. Precízne rozoberá napríklad spôsob zaobchádzania s ľudskými pozostatkami v zdravotníckych zariadeniach, pri preprave, ako aj pri pochovávaní na pohrebiskách, podmienky prevádzkovania pohrebných služieb, povinnosti pri zriaďovaní a prevádzkovaní pohrebísk, ako aj úlohy orgánov vykonávajúcich dozornú činnosť. Autori komentára neobišli ani oblasť správnych deliktov a priestupkov na úseku pohrebníctva vrátane pokút. Komentár je určený prevádzkovateľom pohrebných služieb, krematórií a pohrebísk, ale aj obciam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poskytovateľom sociálnych služieb, t. j. všetkým subjektom, ktoré sú zodpovedné za dôstojné zaobchádzanie s človekom aj po jeho smrti.
Na sklade > 5Ks
11,40 € 12,00 €

Zákon o štátnej službe


Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal. Zákon upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe. Komentár je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré okrem úvodných ustanovení obsahujú úpravu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pomeru a osobitných oblastí v podmienkach štátnej služby, akými sú napríklad odmeňovanie, služobné hodnotenie, disciplinárna zodpovednosť alebo vzdelávanie štátneho zamestnanca. Publikácia je obohatená o praktické príklady, ako aj o súvisiacu judikatúru, hoci mnohé inštitúty štátnozamestnaneckých vzťahov neboli dosiaľ predmetom súdneho konania. Komentár k zákonu o štátnej službe je určený odbornej i laickej verejnosti, služobným úradom, štátnym zamestnancom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým záujemcom o túto problematiku.
U dodávateľa
81,70 € 86,00 €