Martin Gregor

autor

Politický a ekonomický slang


Chcete vědět, kdo je meloun a co je JUDrgate? Ve slangovém slovníku, který vznikl díky několikaletému rutinnímu sledování české politiky, publicistiky a hospodářství, najdete mezi více než 1200 hesly nejen vtipná synonyma, ale i seriózní a stroze
U dodávateľa
10,40 € 10,95 €

Historiografia rímskeho práva na Slovensku


Pohnuté dejiny 20. storočia neraz dramaticky zasiahli aj do života univerzitných profesorov. Na mnohých miestach to demonštruje táto vedecká monografia. Čitateľa zoznamuje s osudmi a vedeckou tvorbou štyroch významných profesorov rímskeho práva, ktorí pôsobili na Slovensku v priebehu 20. storočia. Obsahuje vedecky spracované biografie Otakara Sommera Miroslava Boháčka, Karola Rebra a Petra Blaha. Na tomto základe monografia predstavuje ucelený pohľad na vývoj právnického vzdelávania v Československu, pričom reflektuje najmä zmeny vo výučbe rímskeho práva presadených pod vplyvom dobových udalostí. Prostredníctvom pútavého výkladu o zaujímavostiach zo života profesorov však poukazuje aj na dôležitú metodologickú otázku, prečo je výučba rímskeho práva dôležitá. Svojím biografickým charakterom môže kniha zaujať prakticky každého, ocenia ju však predovšetkým záujemcovia o problematiku právnického vzdelávania a jeho novších dejín.
U dodávateľa
30,31 € 31,90 €

Karol Plank: Dielo a doba


Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. výberom z jeho najzaujímavejších monografií a článkov. Texty profesora Planka boli starostlivo vybrané tak, aby mali čo najväčšiu relevanciu pre súčasnú právnu teóriu a najmä prax. Publikácia sa skladá z kapitol o dedičskom práve, rodinnom práve, vecnom práve, záväzkovom práve a napokon aj z viacerých úvah o postavení a poslaní súdnictva. Nejde však len o obyčajný výber z diela Karola Planka. V monografii sa nachádza rozsiahla štúdia o životných osudoch profesora Planka vrátane retrospektívneho pohľadu na vedu občianskeho práva v druhej polovici 20. storočia. Každú z kapitol autori tiež doplnili o rozsiahly bibliografický aparát a svoj vlastný historicko-právny komentár. Úlohu recenzenta monografie prijal rektor Univerzity Komenského Marek Števček a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.
Na sklade 1Ks
34,49 € 36,30 €

Konfesné právo


Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodou, ktorú jednotlivec realizuje vo sfére rôznych právnych odvetví, ale zároveň približuje aj vzťah medzi štátom a cirkvami na Slovensku i vo svete. Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, ale tiež odbornej verejnosti. „...Celkovo hodnotím predložené dielo mimoriadne pozitívne ako originálny a veľmi potrebný počin vydavateľstva, o ktoré bude záujem nielen na vysokých školách, ale aj (a možno predovšetkým) medzi zamestnancami cirkevných a náboženských ustanovizní...“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. „...Novátorská učebnica obsahuje komplikovanú matériu týkajúcu sa právneho postavenia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Je prierezom mnohých pozitívno-právnych odvetví. Predstavuje vhodný príspevok pre rozvoj právnickej kultúry v širšom zmysle.“ Z recenzného posudku prof. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. „...Učebnica podáva podrobný výklad k otázkam náboženskej slobody, ako aj vzťahu štátu a cirkví z právneho hľadiska. Ide v zásade o prvú učebnicu tohto druhu na našom území od spoločensko-politických zmien v roku 1989...“ Z recenzného posudku JUDr. Róberta Gyuriho, PhD.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta


Vedecká monografia predstavuje ucelenú právnu analýzu jedného z najdôležitejších období rímskych dejín. V jeho rámci došlo k prechodu od republikánskeho Ríma k cisárskej ríši. Autor do detailov popisuje, akými ústavnými postupmi sa Augustovi podarilo to, na čo krvavo doplatil Gaius Iulius Caesar. Zároveň poukazuje na Augustove reformy, ktoré navždy ovplyvnili právo starých Rimanov Monografia sa delí na historický úvod do problematiky a analýzu reforiem ústavného, správneho, trestného, procesného a občianskeho práva. Kapitoly o formulovom procese a rodinnom práve sa v dôsledku svojej dôležitosti stávajú univerzálnou pomôckou pre všetkých bádateľov v oblasti rímskeho práva. Svojou povahou kniha určite nadchne nielen právnych romanistov, študentov, záujemcov o rímske právo a antiku, no môže sa v mnohom stať inšpiráciou aj pre súčasných právnikov (a politikov).
Vypredané
13,41 € 14,12 €

Základy rímskeho práva - Historický úvod, pramene a subjekty


Učebnica rímskeho práva predstavuje všetkým študentom a záujemcom o túto vednú disciplínu jej historické a dogmatické základy. V ľahko prístupnej a zrozumiteľnej forme čitateľa oboznámi s hlavnými inštitútmi a problémami rímskeho práva, ktoré predstavujú vstup do ďalšieho štúdia jeho jednotlivých odvetví. Učebnica zachytáva nielen historický vývoj, pojmové vymedzenie a delenie rímskeho práva, ale obsahuje aj podrobnú kapitolu o jednotlivých prameňoch. Z dogmatického hľadiska sa ďalej venuje problematike subjektov a s tým súvisiacich tém (napr. právna subjektivita, spôsobilosť na právne úkony, status fyzických osôb, právnické osoby, otroctvo v antickom Ríme). Hlavný text učebnice je spestrený o rôzne zaujímavosti, príklady z praxe, citácie právnych a neprávnych prameňov, ako aj o mimoriadne podrobný poznámkový aparát a reprezentatívny výber zo zahraničnej literatúry. Učebnica je určená predovšetkým študentom rímskeho práva, no dúfame, že by mohla zaujať aj vedeckú obec a každého záujemcu o dejiny práva, resp. antiku vo všeobecnosti. Výber z recenzií: „Učební text chápu jako historicko-teoretický úvod ke studiu římského práva, který má studenty vyzbrojit pro studium dalších částí římského práva, a zároveň jim ukázat, že římské právo není jen vzdálená a mrtvá historie. Tuto svou roli podle mého názoru bude plnit velmi dobře. Jde o originálně uspořádaný text, a to jako celek i v rámci jednotlivých dílčích částí. Jeho informační hodnotu zvyšují časté citace právnických a jiných textů a bohaté seznamy pramenů k jednotlivým tématům. Zdobí jej i pro autora typická čtivost.“ - Z recenzie prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. „Práca je napísaná na kvalitnej odbornej, jazykovej aj štylistickej úrovni. Napriek tomu, že autor často uvádza citácie z prameňov a učebnica má aj bohatý poznámkový aparát, neuberá to na kvalite a prehľadnosti spracovania. Oceňujem aj dôraz na terminologickú presnosť.“ - Z recenzie prof. JUDr. Matúša Nemca, PhD. Na obálke je vyobrazená replika legendárnej mozaiky „Cisár Justinián a jeho dvorania“ z apsidy kostola San Vitale v Ravenne.
Vypredané
21,95 € 23,10 €

Lacná kniha Politický a ekonomický slang (-95%)


Chcete vědět, kdo je meloun a co je JUDrgate? Ve slangovém slovníku, který vznikl díky několikaletému rutinnímu sledování české politiky, publicistiky a hospodářství, najdete mezi více než 1200 hesly nejen vtipná synonyma, ale i seriózní a stroze
Vypredané
0,55 € 10,95 €

dostupné aj ako: