Elena Hradiská

autor

Psychologia medii


"Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem. Monografie je strukturována velmi přehledně, kromě slovenského textu je součástí rukopisu i kapitola předního českého psychologa komunikace Zbyňka Vybírala soustředěná k základním pojmům a souvislostem této části oboru. V době, která nás nutí k rychlým zkoumáním a často dovádí ke zjednodušeným závěrům je cenná každá práce, která se dobírá soudů a konstatování obtížnou cestou argumentace, kontextových souvislostí a historických předpokladů. Chci ocenit na recenzované publikaci právě tyto její vlastnosti. Pevné ukotvení v dějinách oboru, jakkoliv mladých, přesné a přísné terminologii, ale zároveň v jazyce, který je čtenářsky „přátelský“, dělá z Psychológie médií unum necessarium pro každý společenskovědní obor, který má zkoumání médií ve svém kurikulárním seznamu."
Vypredané
19,16 € 20,17 €

Praktikum sociálnej komunikácie


Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka. Pri zostavovaní obsahu publikácie autorky vychádzali z prezentačných a komunikačných situácií mediálneho pracovníka a zoznamu potrebných kompetencií na ich zvládnutie. Kniha má 13 kapitol, každá sa končí otázkami na overenie osvojenia si uvedenej látky a cvičeniami na individuálny rozvoj v jednotlivých oblastiach.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Psychológia a reklama + CD


Pocity, ktoré v čitateľovi zanechá táto knižka, možno vari najlepšie vyjadriť parafrázovaním posudku jedného z recenzentov: rukopis knihy som si prečítal s radosťou – autorka dokázala nájsť aktuálnu tému, problém, ktorý sa stáva témou dňa pre ľudí v reklamnom biznise; so záujmom – naliehavou potrebou v reklame je dnes hľadanie hlbšieho zmyslu vlastnej činnosti, profesionalizácia a špecializácia; s hrdosťou – vyplývajúcou z faktu, že ide o pôvodnú prácu, ktorá môže konkurovať prekladovej literatúre. Kniha je zdrojom užitočnej inšpirácie najmä pre pracovníkov reklamných a mediálnych agentúr, kreatívnych štúdií, médií, výskumných inštitúcií, ale aj pre marketingových pracovníkov firiem a podnikov. Umožní im lepšie si vzájomne porozumieť pri zadávaní kampaní, realizácii, kontrole a hodnotení efektívnosti reklamného pôsobenia na človeka. No a pre študentov reklamy a marketingu je to jedna zo základných učebníc.
Vypredané
39,07 € 41,13 €