! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ivana Hudecová

autor

Účtovné súvzťažnosti 2020 - ZDP, DPH a Postupy účtovania po novelách


Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020 V titule nájdete najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Uvedené zákony sú zapracované so zmenami po ostatných novelách pre rok 2020: - Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Od 1.1.2020 aj okrem hmotného majetku podľa § 26 ods. 7 zákona o dani z príjmov poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke, tzn. že požičiavateľ, ktorý nepoužíva tento hmotný majetok vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke počas tohto obdobia na zabezpečenie svojho zdaniteľného príjmu (majetok používa vypožičiavateľ), nemusí prerušiť odpisovanie hmotného majetku, ktorým sú formy, modely, šablóny zatriedené do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5. Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 - Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 - Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 - Zásoby Účtová trieda 2 - Finančné účty Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 - Náklady Účtová trieda 5 - Náklady - z daňového hľadiska Účtová trieda 6 - Výnosy Účtová trieda 6 - Výnosy - z daňového hľadiska
U dodávateľa
18,53 € 19,50 €

Účtovná závierka za rok 2019


Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov). Do 30. 12. 2019 v súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve (ZoÚ) musela veľká účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma "netto" majetku presiahla 20 000 000 eur, čistý obrat presiahol 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250), ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a zohľadňuje kritéria veku, vzdelania, pohlavia alebo odborných skúseností. Novelou zákona od 1. 1. 2020 dochádza k úprave v oblasti overovania účtovnej závierky audítorom. Dochádza k rozšíreniu účtovných jednotiek - obchodných spoločností, ktoré budú musieť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom a zvyšujú sa veľkostné kritéria pre overovanie účtovnej závierky audítorom. Účtovnú závierku audítorom bude musieť mať overenú každá obchodná spoločnosť bez ohľadu na to, či povinne vytvára základné imanie alebo nie, teda povinnosť overenia účtovnej závierky sa bude vzťahovať aj na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť. Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2019 obsahuje: 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019 1.1. Povinnosť zostavovania účtovnej závierky 1.2. Slovenské predpisy upravujúce účtovníctvo 1.3. a účtovnú závierku za rok 2019 1.4. Činnosti pred zostavením účtovnej závierky 1.5. Definície účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému 1.6. sa zostavuje účtovná závierka - § 2a 1.6.1. Závierkové účtovné prípady 1.6.2. Zaúčtovanie upravujúcich závierkových účtovných prípadov 1.7. Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve pred zdanením, zistenie základu dane z príjmov, výpočet dane z príjmov a jej zaúčtovanie, zúčtovanie výsledku 1.8. Zostavenie účtovnej závierky 1.9. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky 1.10. Účtovná závierka malej účtovnej jednotky 1.11. Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky . 1.12. Činnosti po zostavení účtovnej závierky . 1.12.1. Register účtovných závierok 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019 2.1. Právne normy upravujúce účtovnú závierku v JÚ 2.2. Zmeny v účtovných predpisoch v roku 2019 2.3. Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve (JÚ) v roku 2019 2.4. 1. Účtovanie v peňažnom denníku 2.5. 2. Ostatné zmeny a doplnenia 3. Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky v JÚ
U dodávateľa
4,74 € 4,99 €

Jednoduché účtovníctvo - postupy účtovania po ostatnej novele - Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve


Publikácia so zapracovanými novelami pre rok 2020 Vám prináša všetko, čo potrebujete pre účtovanie v JÚ, vrátane peňažného denníku, účtovnej závierky a spôsobu akým sa vedú a zostavujú. Rozoberáme aj rôzne prípady a špecifiká, s ktorými sa v JÚ podnikateľ môže stretnúť. Opatrenie pre vedenie JÚ ustanovuje, na koho sa vzťahuje, definuje účtovné knihy, ktoré sa musia v jednoduchom účtovníctve viesť a nie je to len peňažný denník. Definuje jednotlivé zložky majetku, o ktorých podnikateľ musí v JÚ účtovať a ustanovuje, akým spôsobom sa v JÚ účtuje o dlhodobom majetku, o zásobách, ako sa účtujú rezervy, kurzové rozdiely, pohľadávky a záväzky, dotácie a pod. V opatrení je uvedené aj to, čo tvorí účtovnú závierku a ako sa zostavuje. Všetkým týmto skutočnostiam sa venujeme v našej publikácii so zameraním sa na účtovanie účtovných prípadov na konkrétnych príkladoch. Pre správne vedenie jednoduchého účtovníctva je dobrá znalosť zákona o účtovníctva a zákona o dani z príjmov nevyhnutná, preto Vám prinášame aj úplné znenia týchto zákonov so zapracovanými novelami pre rok 2020. Táto publikácia bude neodmysliteľným pomocníkom pre živnostníkov, účtovníkov, študentov počas celého roka a následne spracovanie účtovnej závierky zvládnete bez stresov a pokút. Mnohí z nás si predstavujú, že jednoduché účtovníctvo je len účtovanie v peňažnom denníku a to navyše až po skončení roka, keď treba podať daňové priznanie. Vtedy vyberú doklady z nejakej krabice alebo zo šuflíka, narýchlo vypracujú peňažný denník a podajú daňové priznanie. Alebo sa rozhodnú, že peňažný denník nevypracujú, a že výdavky si uplatnia percentom z príjmov a podajú daňové priznanie. Tí, ktorí právny predpis - opatrenie pre vedenie jednoduchého účtovníctva poznajú vedia, že viesť jednoduché účtovníctvo nie je také jednoduché, ako vyplýva z jeho názvu a vedia aj to, že za nesprávne vedenie účtovníctva môže daňový úrad uložiť aj pokutu. JEDNODUCHÉ ÚČTOVNICTVO 2020 obsahuje tieto kapitoly: 1. Jednoduché účtovníctvo a zákon o účtovníctve 2. Predmet účtovníctva (§ 2 ods. 2) 3. Účtovná závierka (§ 17) 4. Oceňovanie majetku a záväzkov podľa zákona o účtovníctve 5. Odpisovanie majetku (§ 28) 6. Inventarizácia majetku a záväzkov (§ 29 a § 30) 7. Účtovný záznam (§ 31) 8. Uschovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie (§ 35) 9. Ukladanie pokút za porušenie zákona o účtovníctve (§ 38) 10. Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve 11. ZÁKON č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 12. OPATRENIE MF SR z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 13. ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
U dodávateľa
9,03 € 9,50 €

Účtovná závierka v JÚ a PÚ (Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020)


Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. Táto povinnosť jej vyplýva z § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. Titul obsahuje: • 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2020 • 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2020
U dodávateľa
5,61 € 5,90 €

dostupné aj ako:

Účtovná závierka (pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2021)


Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12. kalendárneho roka alebo k inému dátumu, záleží od skutočnosti, či účtovná jednotka má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo nie. Ak má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k 31. 12. kalendárneho roka. Ak má účtovné obdobie hospodársky rok, teda iné obdobie po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov ako kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k inému dňu, než k 31. 12., napr. k 30. 6. Bez ohľadu na dátum, ku ktorému bude účtovná jednotka zostavovať účtovnú závierku, môže pri jej zostavovaní postupovať podľa tohto príspevku, aj keď je zameraný na zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. kalendárneho roka, pretože pri zostavovaní účtovnej závierky za hospodársky rok platia rovnaké princípy a pravidlá. V zákone o účtovníctve sa stretávame s pojmom individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka. Individuálna účtovná závierka je účtovná závierka zostavená za každú účtovnú jednotku samostatne. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje za skupinu účtovných jednotiek ako za jeden ekonomický celok (tzv. fikcia ekonomickej jednotky). Konsolidovanú účtovnú závierku zvyčajne zostavuje materská účtovná jednotka za seba a za všetky svoje dcérske účtovné jednotky. Z individuálnych účtovných závierok zostaví jednu účtovnú závierku (údaje z účtovných závierok nasčíta do jednej účtovnej závierky)
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Účtovné súvzťažnosti 2022


Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. Obsahuje aj najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov, ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Titul obsahuje: Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 - Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 - Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 - Zásoby Účtová trieda 2 - Finančné účty Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 - Náklady Účtová trieda 5 - Náklady - z daňového hľadiska Účtová trieda 6 - Výnosy Účtová trieda 6 - Výnosy - z daňového hľadiska Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Na sklade 2Ks
18,53 € 19,50 €

Jednoduché účtovníctvo, postupy účtovania po novele 2022


Už nejako neodmysliteľne platí, že fyzické osoby podnikatelia vedú jednoduché účtovníctvo. Mnohí z nich si predstavujú, že jednoduché účtovníctvo je len účtovanie v peňažnom denníku a to navyše až po skončení roka, keď treba podať daňové priznanie. Vtedy vyberú doklady z nejakej krabice, narýchlo vypracujú peňažný denník a podajú daňové priznanie. Tí, ktorí právny predpis – opatrenie pre vedenie jednoduchého účtovníctva poznajú vedia, že viesť jednoduché účtovníctvo nie je také jednoduché, ako vyplýva z jeho názvu a vedia aj to, že za nesprávne vedenie účtovníctva môže daňový úrad uložiť aj pokutu. OBSAH • Jednoduché účtovníctvo a zákon o účtovníctve • Predmet účtovníctva (§ 2 ods. 2) • Účtovná závierka (§ 17) • Oceňovanie majetku a záväzkov podľa zákona o účtovníctve • Odpisovanie majetku (§ 28) • Inventarizácia majetku a záväzkov (§ 29 a § 30) • Účtovný záznam (§ 31) • Uschovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie (§ 35). • Ukladanie pokút za porušenie zákona o účtovníctve (§ 38) • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve • ZÁKON č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve • OPATRENIE č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva... Opatrenie pre vedenie jednoduchého účtovníctva ustanovuje, na koho sa vzťahuje, definuje účtovné knihy, ktoré sa musia v jednoduchom účtovníctve viesť a nie je to len peňažný denník. Ďalej definuje jednotlivé zložky majetku, o ktorých podnikateľ musí v jednoduchom účtovníctve účtovať a ustanovuje, akým spôsobom sa v jednoduchom účtovníctve účtuje o dlhodobom majetku, o zásobách, ako sa účtujú rezervy, kurzové rozdiely, pohľadávky a záväzky, dotácie a pod. a v tomto opatrení je aj uvedené, čo tvorí účtovnú závierku a ako sa zostavuje. Všetkým týmto skutočnostiam sa venujeme v našej publikácii so zameraním sa na účtovanie účtovných prípadov na konkrétnych príkladoch. Rozoberáme aj rôzne prípady a špecifiká, s ktorými sa v jednoduchom účtovníctve podnikateľ môže stretnúť. V úvode uvádzame v prehľade zmeny postupov účtovania v JÚ platné od 1. 1. 2021 a zmeny v zákone o účtovníctve platné od 1. 1. 2022 so zameraním sa na JÚ, ktoré sú v publikácii zapracované.
Na sklade 2Ks
9,03 € 9,50 €

Účtová závierka v JÚ a PÚ


Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. Táto povinnosť jej vyplýva z § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. Titul obsahuje: • 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2020 • 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2020 Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Táto povinnosť jej vyplýva z § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostavovať riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá sa zostavuje za skupinu účtovných jednotiek (konsolidovaný celok). Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12. kalendárneho roka alebo k inému dátumu, záleží od skutočnosti, či účtovná jednotka má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo nie. Ak má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k 31. 12. kalendárneho roka. Ak má účtovné obdobie hospodársky rok, teda iné obdobie po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov ako kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k inému dňu, než k 31. 12., napr. k 30. 6. Bez ohľadu na dátum, ku ktorému bude účtovná jednotka zostavovať účtovnú závierku, môže pri jej zostavovaní postupovať podľa tohto príspevku, aj keď je zameraný na zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. kalendárneho roka, pretože pri zostavovaní účtovnej závierky za hospodársky rok platia rovnaké princípy a pravidlá.
Na stiahnutie
5,90 €

dostupné aj ako:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA za rok 2022


Titul obsahuje: • 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2022 • 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2022 Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12. kalendárneho roka alebo k inému dátumu, záleží od skutočnosti, či účtovná jednotka má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo nie. Ak má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k 31. 12. kalendárneho roka. Ak má účtovné obdobie hospodársky rok, teda iné obdobie po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov ako kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k inému dňu, než k 31. 12., napr. k 30. 6. Bez ohľadu na dátum, ku ktorému bude účtovná jednotka zostavovať účtovnú závierku, môže pri jej zostavovaní postupovať podľa tohto príspevku, aj keď je zameraný na zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. kalendárneho roka, pretože pri zostavovaní účtovnej závierky za hospodársky rok platia rovnaké princípy a pravidlá.
Na sklade > 5Ks
6,27 € 6,60 €

Účtovná závierka za rok 2015


-Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov 2014 -Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov 2015
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017


Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Účtovná závierka za rok 2014


Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov 2014
Vypredané
1,61 € 1,69 €

Účtovná závierka za rok 2012


pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa, účtovné knihy a osnovy, inventúra a inventarizácia, uzávierkové práce
Vypredané
1,61 € 1,69 €