! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Dušan Katuščák

autor

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce


Tento titul je novým vydaním knihy Ako písať záverečné a kvalifikačné práce z roku 2004* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeck ej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a elektronické dokumenty Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou n apísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť. Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a ref eráty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečný ch a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác . Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách. Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, n iektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samot nej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na po kyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehod notenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác. Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vyčerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsaho vú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadi ska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy. Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-198 6 Documentation Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dok umentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príru čke máme na mysli širší význam termínu thesis. Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov,
Na sklade 2Ks
7,60 € 8,00 €

Akademická príručka


Táto publikácia sa zaoberá otázkami, s ktorými sa stretávajú stredoškolskí a univerzitní študenti, ale aj ich učitelia, školitelia, oponenti, doktorandi, doktori, inžinieri, lekári alebo magistri pri publikovaní či inej forme prezentovania výsledkov svojej práce. Veľa ráz sú odkázaní sami na seba, na sebavzdelávanie, opakovanú účasť na obhajobách alebo odborných podujatiach, prípadne na rady a odporúčania skúsenejších kolegov. Nie je jednoduché získať informácie o tom, ako má príslušná forma prezentácie vyzerať (okrem redakčných kritérií na publikovanie prác v časopiseckej alebo knižnej podobe). Štandardná úprava prác súvisí s rešpektovaním copyrightu (autorské práva), s etickými otázkami, s poznaním, akceptovaním a aplikovaním príslušných národných a medzinárodných noriem v oblasti formálnej úpravy a rozsahu prác, bibliografických odkazov a citovania.Príručka obsahuje odporúčania na prípravu hovorenej prezentácie (prednáška), písomnej prezentácie (abstrakt, poster, kazuistika, školské práce – seminárna a ročníková práca, referáty, práce SOČ a ŠVOČ, záverečné práce – bakalárska, diplomová a dizertačná práca a kvalifikačné práce – atestačná, rigorózna, habilitačná práca) i na prípravu kombinovanej prezentácie (premietaná prezentácia). Poskytuje praktické rady, ktoré sa týkajú organizácie práce a najdôležitejších krokov vedúcich k úspešnému koncu – ku kvalitnej písomnej práci. Ťažiskom sú informácie o záverečnej úprave niektorých písomných odborných a vedeckých prác. Príručka teda nerieši, „čo písať“, ale „ako na to“, „ako to urobiť“. Písomné práce, ktoré sa uvádzajú v knihe, sú zväčša súčasťou procesu overovania vedomostí a zručností, ktoré autor získal v jakej forme vzdelávania.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce


Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Příručka je určena všem, kteří stojí před úkolem napsat referát, seminární nebo kvalifikační práci. Na rozdíl od jiných příruček k úpravám vysokoškolských kvalifikačních prací, přináší mj. podrobnou interpretaci platných norem ISO 690 a ISO 690-2 pro zpracování bibliografických citací včetně citací elektronických zdrojů všeho druhu s praktickými příklady, pracuje s novými metodami ukládání, vyhledávání a zpracování informací potřebnými k vlastnímu studiu, s novými typografickými metodami v počítačovém zpracování pro správnou formální úpravu vysokoškolské práce. Doporučení v předkládané publikaci mohou být ale zároveň jen jedním ze způsobů úpravy kvalifikačních prací. Řada institucí si také často vytváří svá vlastní pravidla, která se mohou dokonce od norem a doporučení ISO odklánět a přihlížejí ke zvyklostem oborovým, včetně zahraničních způsobů. V každém oboru bychom našli zvláštnosti a je třeba respektovat zvyklosti lékařů, chemiků či historiků nebo literárních vědců včetně používané rozdílné terminologie. Proto čtenář a uživatel této příručky nechť si bere ty zásady a rady a doporučení, které považuje za rozumné, vhodné a efektivní pro svou práci.
U dodávateľa
8,22 € 8,65 €

Informačná výchova


Slovník kde sa dozviete všetko potrebné k práci s počítačom, odborné termíny, programovanie a pod.
Vypredané
9,05 € 9,53 €

Lacná kniha Informačná výchova (-95%)


Slovník kde sa dozviete všetko potrebné k práci s počítačom, odborné termíny, programovanie a pod.
Vypredané
0,48 € 9,53 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Informačná výchova (-90%)


Slovník kde sa dozviete všetko potrebné k práci s počítačom, odborné termíny, programovanie a pod.
Vypredané
0,95 € 9,53 €

dostupné aj ako: