Štefan Krajčík

autor

Geriatria


Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta.
Na sklade 1Ks
52,25 € 55,00 €

Dekubity prevencia a liečba v praxi


Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov.
Na sklade 2Ks
9,50 € 10,00 €

Geriatria pre praktického lekára 3. vydanie


Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predl žovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociál nych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov - od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia prináša mn ožstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupineb. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.
U dodávateľa
21,95 € 23,10 €

dostupné aj ako:

Farmakoterapie v geriatrii


Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související. Farmakoterapie je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů. Kniha obsahuje základní charakteristiky farmakoterapie, problémy farmakoterapie ze strany seniora i zdravotnických pracovníků. Kniha má interdisciplinární charakter. Praktické rady využijí odborníci z praxe – sestry pracující se seniory, všeobecní lékaři i sociální pracovníci.
U dodávateľa
5,66 € 5,96 €

Výživa vo vyššom veku


Obsah:1. Výživa starších ľudí a prevencia chorôb Starobné zmeny organizmu Zmeny príjmu a využitia živín vo vyššom veku Najčastejšie chyby pri stravovaní starších ľudí Látky s protektívnym účinkom Stredomorská di&eacu te;ta &n bsp; Vegetariánska diéta2. Hyponutrícia (malnutrícia) vo vyššom veku Sociálne a psychologické príčiny hyponutrície Anorexia Zvýšená spotreba živín Typy malnutrície Následky hyponutrície Manažment hyponutrície Antropometrické parametre Režimové opatrenia u malnutričných pacientov Realimentačný syndróm 3. Obezita vo vyššom veku BMI kritériá Obvod pásu Starobné zmeny organizmu Prak tické problémy pri posudzovaní stavu výživy vo vyššom veku Patogenéza obezity Následky obezity Priaznivé účinky obezity Paradox obezity Účinok redukcie hmotnosti Liečba obezity Chirurgická liečba Záver 4. Dehydratácia a poruchy metabolizmu iónov v starobe Dôsledky dehydratácie Prejavy dehydratácie Prevencia dehydratácie Diagnostika dehydratácie Liečba dehydratácie a porúch elektrolytov Záver 5. Orálna nutričná podpor a 6. Enterálna výživa Nazogastrická sonda (NGS) Perkutánna gastrostómia (PEG) Komplikácie kŕmenia PEG a NGS 7. Interakcie liekov a potravín Vplyv liekov na využitie živín Vplyv potravy na účinok liekov Vplyv príjmu potravy na vstrebávanie 8. Výživa u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami Prevencia aterosklerózy Prognóza a hmotnosť u pacientov so srdcovocievnymi chorobami Výživa u pacientov s kardiálnym zlyhaním Kardiálna kachexia Prevencia a liečba hyponutrície u pacientov s kardiálnym zlyhan&iac ute;m&nb sp; 9. Výživa u pacientov s chronickým ochorením obličiek Výživa pacientov v preddialyzačnej fáze CKD Príjem energie Príjem bielkovín Príjem kalcia, fosfátov, vitamínu D, minerálová a kostná choroba Príjem kália Príjem tekutín &nb sp; &nbs p; Diéta pri kombinovaných metabolických poruchách u pacienta s CKD Výživa pacientov liečených hemodialýzou Výživa pacientov liečených peritoneálnou dialýzou Malnutrícia u dialyzovaných pacientov Výživa pacientov po transplantácii obličky Výživa pacientov s akútnym renálnym zlyhaním (AKI) V&y acute;živa pacientov s nefrotickým syndrómom 10. Výživa u pacientov s demenciou Prevencia a liečba demencie pomocou výživy Zmeny výživy spôsobené demenciou Opatrenia na zlepšenie výživy dementných pacientov 11. Výživa u diabetika vyššieho veku Faktory ovplyvňujúce nutričný ; stav v séniu Nutričné požiadavky diabetika v séniu Nutričný stav Nutričná podpora v séniu 12. Výživa pri poruchách prehĺtania (dysfágii) Starostlivosť o pacientov s dysfágiou 13. Výživa u pacientov s chronickými ranami Výživa a hojenie chronických rán Vitamíny Minerály Tekutiny Zhrnutie 14. Výživa a svaly 15. Výživa u pacientov žijúcich v inštitúciách Inštitucionálna starostlivosť sociálneho typu & nbsp;&nb sp; Výživa v inštitucionálnej starostlivosti Metodika práce Výsledky Diskusia Záver 16. Ukončovanie parenterálnej výživy na konci života Kritériá na ukončenie parenterálnej výživy
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Lacná kniha Geriatria pre praktického lekára 3. vydanie (-70%)


Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predl žovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociál nych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov - od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia prináša mn ožstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupineb. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.
Na sklade 1Ks
6,93 € 23,10 €

dostupné aj ako: