Niccolo Machiavelli

autor

Knieža


Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov. Vo svojich úvahách ukazuje, ako sa dá v štátoch získať a následne udržať mocenské postavenie. Rozoberá, na čo kniežaťu v štáte slúži vojsko a aké má mať v ňom miesto. Aké vlastnosti majú ľudia a ako ich má knieža pri vládnutí posudzovať, na čo si má dávať pozor, aby si svoje postavenie obhájil. Teória moci je typickým znakom Machiavelliho diela, ktoré sa stalo v priebehu niekoľkých storočí jednou z najčítanejších kníh. Ako sa dá využiť moc a ako ju nestratiť? Komu môže človek, ktorý ju získal, dôverovať a ako sa má chrániť pred neprajníkmi? Takéto a ďalšie otázky objasňuje Machiavelli svojim čitateľom v plnej nahote, zrozumiteľným spôsobom. Publikácia obsahuje Politické diela, súhrnne predstavujúce Machiavelliho kratšie práce, v ktorých možno nájsť množstvo informácií o epoche Machiavelliho života. Politické diela spolu so Súkromnou korešpondenciou Niccola Machiavelliho dotvárajú obraz o živote florentského kancelára, o vývoji jeho politického myslenia a životných osudoch, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu, aby v nej nakoniec položil základy politickej vedy. V knihe sú uvedené dve odborné štúdie Pavla Koprdu. Štúdia Machiavelliho pramene sa zaoberá vývojom Machiavelliho politického myslenia, objasňuje zdroje, z ktorých pri svojej tvorbe čerpal, a stručne analyzuje jeho jednotlivé politické diela. Štúdia Machiavelliho život a dielo rozoberá všetky podstatné životné udalosti a prehľadne uvádza celú literárnu tvorbu Niccola Machiavelliho. Medzi ďalšie Machiavelliho diela patria Úvahy o prvej dekáde Tita Livia, Vojenské umenie, Florentské dejiny, Belfagor, Clizia a Mandragora.
Na sklade 1Ks
18,40 € 19,37 €

Vladař


Vladař je nejvýznamnějším Machiavelliho dílem, které napsal již v roce 1513, ale vyšlo až po jeho smrti, roku 1532. Věnováno bylo rodu Medicejských (konkrétně „vznešenému Lorenzovi Medicejskému“). Autorovi šlo především o sjednocení Itálie, o jednotný stát, který by byl spravován moudrým vládcem, jenž by neměl váhat použít jakékoli prostředky, aby zajistil blaho země, a v zájmu této věci bylo Machiavellimu jedno, stane-li se tak formou republiky, nebo autokracie. Jako vzor vladaře Machiavellimu posloužil neúprosně vládychtivý Cesaro Borgia. Koncepce dvojí morálky – morálky soukromé a morálky moci – vedla k tomu, že byl Machiavelli označen za cynika, jde ale spíše o zlom v pojetí vládnutí: vládce už není služebníkem Božím, je služebníkem státu (termín, který prvně použil právě Machiavelli). Útlý spis o 26 kapitolách je klíčovým dílem, které obsahuje politické úvahy odhalující a popisující mechanismy fungování moci, a stal se základem děl dalších teoretiků moci. Přestože se Machiavelli věnuje hospodářské stránce vládnutí málo, jeho poučení, že dobrý vládce má zajistit, „aby se nikdo nebál zvelebovati majetek z obavy, že mu bude odňat, nebo si otevřít dílnu ze strachu před daněmi“, není zřejmě „vládci“ doceněno dodnes, patrně na rozdíl od myšlenky, že „lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá“. Celým dílem se pak vine základní myšlenka: totiž že by člověk měl spoléhat pouze na své síly.
Na sklade 1Ks
8,40 € 8,84 €

Florentské dejiny


V ôsmich knihách autor uvádza udalosti od vzniku mesta až po smrť Lorenza Mediciho, nazývaného Veľkolepý, roku 1492. Jeho dielo zachytáva veľké množstvo historických udalostí a nevyhýba sa ani drsným a krutým činom odohrávajúcim sa vo florencii či v iných regiónoch Talianska. Machiavelli sa popri samotnom popise epizód z florentských dejín zamýšľa i nad ich významom, konaním jednotlivcov či skupín obyvateľstva, najmä tam, kde ovplyvnilo politický chod štátu. Neraz nešetrí kritikou, no kde sa dá, vyzdvihuje tých, čo svojimi činmi prospeli Florencii, a v závere s chválou oceňuje Lorenza Mediciho, ktorého vládnutie florenstkému štátu mal možnosť Machiavelli zažiť. Knihu dopĺňa odborná štúdia Pavla Koprdu " Ako čítať Machiavelliho Florentské dejiny ?", ktorá stručne rozoberá východiská vzniku tohto diela, jeho podstatné črty a odozvy u neskorších bádateľov, zamýšľajúcich sa nad Machiavelliho Florentskými dejinami.
Na sklade 1Ks
20,92 € 22,02 €

Vojenské umenie


V dobe Niccola Machiavelliho sa na politickej scéne diali neustále zmeny, ktoré prinášali jeho mestu a štátu Florencii mnohokrát pokoru. Počas svojho života sa Machiavelli snažil o zveľadenie svojho mesta a samostatnosť a nezávislosť Florencie od in ých mocností. Vo svojich snahách poukazoval na to, že každý štát musí mať schopné vojsko, armádu, ktorá dokáže odolávať nepriateľským tlakom a zabezpečí ochranu vlastného územia. Bol si vedomý, že úplatné žoldnierske armády, ktoré stoja raz na strane jedného, raz iného panovníka, nie sú riešením pri budovaní nezávislého štátu v Taliansku a že armáda by sa mala utvárať inak. Príklady na vybudovanie spoľahlivej armády, ktorá by dokázala ochrániť štát pred nepriateľskými vpádmi, Machiavelli nachádz al najmä v období starovekého Ríma. Svoje názory ucelene predkladá v diele Vojenské umenie. Systematicky v ňom prechádza všetky oblasti vojenstva a podáva nám obraz o tom, ako by sa malo vybudovať silné vojsko schopné plniť si svoje úlohy. Dielo nám poskytuje veľa informácií o vojenských otázkach obdobia renesancie a o pomeroch, ktoré v tých časoch vládli najmä vo Florencii. Súčasťou knihy je odborná štúdia Pavla Koprdu pod názvom Machiavelliho vzťah k vojenstvu. Prierezovo skúma celé Machiavell iho dielo a približuje nám jeho postoj k otázkam vojenstva. Slovenský text
Na sklade 1Ks
15,55 € 16,37 €

Mandragora


Výtažek z kouzelného kořene, jehož jméno nese Machiavelliho hra v titulu, má posloužit k oklamání impotentního manžela mladé ženy. Čtenáře potěší setkání s rozpustilými „hrdiny“ nejlepší komedie italské renesance z pera autora slavného díla Vladař. Vychází jako 34. svazek edice D.
U dodávateľa
8,84 € 9,31 €

Vladař - audiokniha


Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co chtějí slyšet.“ Klíčové dílo, které obsahuje politické úvahy odhalující a popisující mechanismy fungování moci a definující zásady pragmatické politiky zaměřené na řešení konkrétních problémů autorovy doby. Za ideál považoval jednotný stát, spravovaný moudrým vládcem, který by neměl váhat použít jakékoli prostředky, aby zajistil blaho země. Vycházel z myšlenky, že člověk by měl spoléhat pouze na své vlastní schopnosti. Koncepce dvojí morálky – morálky soukromé a morálky moci – vedla k tomu, že byl Machiavelli označován za cynika, šlo však spíše o zlom v pojetí vlády: panovník už není služebníkem Božím, je služebníkem státu (termín, který poprvé použil právě Machiavelli). Účinkující: Igor Bareš
Na sklade 2Ks
11,12 € 11,70 €

Úvahy o prvej dekáde Tita Livia


Najvýznamnejší predstaviteľ filozofie obdobia neskorej renesancie 15.–16. storočia sa vo svojich statiach často vydáva do časov antiky a hľadá v nich príklady pre svoju súčasnosť. V diele Úvahy o prvej dekáde Tita Livia sa podujal podrobne preskúmať najmä prvých desať kníh Dejín rímskeho historika Tita Livia. Najstaršie dejiny Ríma skúma podrobne, aby v nich našiel tie najsvetlejšie stránky, ale i tie temné, aby vyhodnotil príčiny úspechov a neúspechov mocného impéria. Hľadá a nachádza významných vojvodcov a dejateľov starých čias a snaží sa zároveň definovať všeobecné východiská úspechu či neúspechu pre novú epochu. Machiavelliho dielo je významným exkurzom do histórie Ríma a pozoruhodného diela Tita Livia. Zároveň je syntézou politických názorov autora, vedúcich k všeobecným úsudkom o politickej činnosti štátu a akcentujúcich udalosti obdobia renesancie. Vo svojom diele rozoberá vznik miest a štátov, ako udržať štát slobodným, aký vplyv na budovanie štátu majú výber schopných ľudí, náboženstvo, vlastné vojsko, správne odmeňovanie a trestanie ľudí, rôzne inštitúty politickej moci v štáte, ako i správanie štátu voči vlastným občanom a navonok voči iným. V knihe sú uvedené dve odborné štúdie Pavla Koprdu. Štúdia Machiavelli a Florentská republika skúma vzťah Machiavelliho k jeho rodnému mestu Florencii a vplyvy, ktoré pôsobili na formovanie jeho názorov a na jeho spisovateľskú tvorbu. Štúdia Machiavelliho život a dielo rozoberá všetky podstatné životné udalosti a prehľadne uvádza celú literárnu tvorbu Niccola Machiavelliho. Medzi ďalšie Machiavelliho diela patria Knieža, Vojenské umenie, Florentské dejiny, Belfagor, Clizia a Mandragora.
Na sklade 1Ks
19,73 € 20,77 €

The Prince


HarperCollins is proud to present its new range of best-loved, essential classics. 'We have declared before that it is not only expedient but necessary for a prince to take care his foundations be good, otherwise his fabric will be sure to fail.' Considered one of the first works of modern philosophy, Machiavelli's The Prince is an intense study on the nature of power and the course it should take when ruling a country and expresses the author's strong and unyielding ideals and beliefs on using force rather than law to achieve your aims. Responsible for the widely-used phrase 'Machiavellian', with all of its negative connotations, his extreme treatise remains a classic text to this day.
Na sklade 1Ks
3,47 € 3,65 €

Dievča z Andru, Mandragora, Clizia


Machiavelli sa stal známym vďaka svojim filozofickým a historickým dielam, v ktorých sa zaoberá najmä štátno-politickými záležitosťami. No priťahovala ho aj iná literárna tvorba, kde mohol prejaviť i inú stránku svojej osobnosti a rozptýliť ňou ťarchu svojho nepriaznivého osudu po návrate Medicejovcov k moci vo Florencii. V tom mu priestor poskytla komédia, ktorá mu dovoľovala rozvíjať jeho myšlienky jednoduchým, zrozumiteľným a hlavne veselým spôsobom. Vo svojich komédiách dáva voľnosť svojmu rozletu, predstavám smerujúcim k pobaveniu mysle a odpútaniu sa od obvyklého života, zvieraného zaužívanými mravmi a dogmami. Nebojí sa zahrýzať v citlivých spoločenských témach do vecí, ktoré na povrchu všedného života nevidno, no kde pohľady ľudí nesiahajú, sa možno i dejú. Ústrednou postavou jeho komédií býva vznešená žena so zmyslom pre počestnosť, no i krásna, ktorá sa v súlade so spoločenskými konvenciami nemôže nechať unášať svojimi citmi a láskou a ktorá nemá núdzu o priazeň mužov. Tri Machiavelliho komédie sú doplnené štúdiou Pavla Koprdu Začiatky renesančných komédií a Machiavelliho divadelná tvorba a úvody ku komédiám, podávajúce obraz o vývoji komédie v období renesancie i hlavné črty drám.
Na sklade 1Ks
15,95 € 16,79 €

Der Fürst


Niccol Machiavelli
Vypredané
8,36 € 8,80 €

Vladař


Jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat? Jak si moc udržet a neztratit ji? Machiavelli tento spis věnoval na začátku 16. století Lorenzovi Medicejskému, který v té době vládl Florencii a byl autorovým blízkým přítelem i nadějí ve světlejší budoucnost roztříštěné Itálie.
Vypredané
7,59 € 7,99 €

OWC Prince


A prince must not have any other object nor any other thought...but war, its institutions, and its discipline; because that is the only art befitting one who commands.' When Machiavelli's brief treatise on Renaissance statecraft and princely power wa s posthumously published in 1532, it generated a debate that has raged unabated until the present day. Based upon Machiavelli's first-hand experience as an emissary of the Florentine Republic to the courts of Europe, The Prince analyses the usually v iolent means by which men seize, retain, and lose political power. Machiavelli added a dimension of incisive realism to one of the major philosophical and political issues of his time, especially the relationship between public deeds and private mora lity. His book provides a remarkably uncompromising picture of the true nature of power, no matter in what era or by whom it is exercised. This fluent new translation is accompanied by comprehensive notes and an introduction that considers the true p urpose of The Prince and dispels some of the myths associated with it.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

OWC Discourses on Livy


"Discourses on Livy" (1531) is as essential to an understanding of Machiavelli as his famous treatise, "The Prince". Equally controversial, it reveals his fundamental preference for a republican state. Comparing the practice of the ancient Romans wit h that of his contemporaries provided Machiavelli with a consistent point of view in all his works. Machiavelli's close analysis of Livy's history of Rome led him to advance his most original and outspoken view of politics - the belief that a healthy body politic was characterized by social friction and conflict rather than by rigid stability. His discussion of conspiracies in "Discourses on Livy" is one of the most sophisticated treatments of archetypal political upheaval every written. In an a ge of increasing political absolutism, Machiavelli's theories became a dangerous ideology. This new translation is richly annotated, providing the contemporary reader with sufficient historical, linguistic, and political information to understand and interpret the revolutionary affirmations Machiavelli made, based on the historical evidence he found in Livy.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

The Prince (Oxford World´s Classics)


When Machiavelli's brief treatise on Renaissance statecraft and princely power was posthumously published in 1532, it generated a debate that has raged unabated until the present day. Based upon Machiavelli's first-hand experience as an emissary of the Florentine Republic to the courts of Europe, The Prince analyses the usually violent means by which men seize, retain, and lose political power. Machiavelli added a dimension of incisive realism to one of the major philosophical and political issues of his time, especially the relationship between public deeds and private morality. His book provides a remarkably uncompromising picture of the true nature of power, no matter in what era or by whom it is exercised. This fluent new translation is accompanied by an introduction that considers the true purpose of The Prince and dispels some of the myths associated with it. It has the most comprehensive explanatory and critical notes found in any currently available English translation and the most comprehensive bibliography in any edition of the work. It also contains a helpful Glossary of Proper Names, an Index and a map.About the Series: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the broadest spectrum of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, voluminous notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.
Vypredané
3,63 € 3,82 €

Mandragora


Výtažek z kouzelného kořene, jehož jméno nese Machiavelliho hra v titulu, má posloužit k oklamání impotentního manžela mladé ženy… Čtenáře potěší setkání s rozpustilými `hrdiny` nejlepší komedie italské renesance z pera autora slavného díla Vladař.
Vypredané
6,93 € 7,29 €

Vladař


Jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat? Jak si moc udržet a neztratit ji? Machiavelli tento spis věnoval na začátku 16. století Lorenzovi Medicejskému, který v té době vládl Florencii a byl autorovým blízkým přítelem i nadějí ve světlejší budoucnost roztříštěné Itálie.
Vypredané
8,44 € 8,88 €