! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Ladislav Navrátil

autor

Neohybné slovné druhy a citoslovcia


Cieľom knižnej monografie je podať plastický obraz nielen o jednotlivých slovných druhoch, ktorými sú jednak príslovky, jednak gramatické výrazy (predložky, spojky a častice), ale aj o citoslovciach, ktoré sú indiferentným slovným druhom, lebo nepatria ani medzi ohybné, ani medzi neohybné slovné druhy. Jadro publikácie pozostáva z piatich samostatných, no nerovnako rozsiahlych kapitol, ktoré sú venované štyrom neohybným slovným druhom (príslovky, predložky, spojky, častice) a citoslovciam. Štruktúra každej kapitoly je v zásade rovnaká. Tvorí ju charakteristika príslušného slovného druhu, jeho definícia a podrobná klasifikácia.
Na sklade 3Ks
2,85 € 3,00 €

Nominálne slovné druhy


OBSAH: PODSTATNÉ MENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika substantív 1.2. Definícia substantív 1.3. Klasifikácia substantív 2. Morfologické kategórie substantív 2.1. Kategória rodu 2.1.1. Rod cudzích substantív 2. 1.2. Rod pomnožných podstatných mien 2.2. Kategória čísla 2.3. Kategória pádu 3. Deklinácia substantív 3.0. Všeobecná charakteristika 3.1. Vzory podstatných mien 3.1.1. Mužský rod (maskulínum) 3.1.1.1. Životné podstatné mená 3.1.1.2. Neživotn é podstatné mená 3.1.2. Ženský rod (feminínum) 3.1.2.1. Adjektívno-substantívne skloňovanie feminín 3.1.2.2. Nepravidelné skloňovanie feminín 3.1.3. Stredný rod 3.1.4. Deklinácia cudzích substantív 3.1.5. Deklinácia substantív s adjektívnou pod obou PRÍDAVNÉ MENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika prídavných mien 1.2. Definícia prídavných mien 1.3. Klasifikácia prídavných mien 1.4. Charakteristika jednotlivých druhov prídavných mien 1.4.1. Vlastnostné pr ídavné mená 1.4.1.1. Akostné prídavné mená 1.4.1.2. Vzťahové prídavné mená 1.4.1.2.1. Druhové prídavné mená 1.4.2. Privlastňovacie prídavné mená 2. Stupňovanie prídavných mien 3. Skloňovanie prídavných mien 3.1. Skloňovanie vlastnostných prída vných mien 3.1.1. Vzor PEKNÝ 3.1.2. Vzor CUDZÍ 3.1.3. Vzor PÁVÍ 3.2. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien 3.2.1. Vzor OTCOV 3.2.2. Vzor MATKIN 3.3. Nesklonné prídavné mená 4. Pravopis a písanie prídavných mien ČÍSLOVKY 1. Charakteri stika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika čísloviek 1.2. Definícia čísloviek 1.3. Klasifikácia čísloviek 2. Skloňovanie čísloviek 2.1. Základné číslovky (kardináliá) 2.2. Radové číslovky (ordináliá) 2.3. Druhové číslovky (špeciáliá) 2.4. Násobné číslovky (multiplikatíva) 3. Výslovnosť, pravopis a písanie čísloviek 3.1. Výslovnosť čísloviek 3.2. Pravopis čísloviek 3.3. Písanie čísloviek ZÁMENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika zámen 1.2. De finícia zámen 1.3. Klasifikácia zámen 2. Skloňovanie zámen 2.1. Osobné zámená 2.2. Zvratné zámená 2.3. Ukazovacie zámená 2.4. Opytovacie zámená 2.5. Neurčité zámená 2.6. Vymedzovacie zámená
Na sklade 2Ks
4,28 € 4,50 €

Ohybné slovné druhy


Poznámka: Táto kniha sa obsahovo prekrýva s knihami Nominálne slovné druhy a Slovesá – kráľovský slovný druh. Rozsahom je však útlejšia, menej podrobná, cenovo prístupnejšia, vhodná ako učebná pomôcka pre vysokoškolákov "neslovenčinárov", napr. študentov žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie. Uspokojí však aj bežného používateľa slovenčiny.
Na sklade 2Ks
2,85 € 3,00 €

Slovesa Kralovsky Slovny Druh


Kniha Slovesá kráľovský slovný druh (Ladislav Navrátil): Aký je váš názor? Povedzte ho ostatným návštevníkom ako prvý!
Vypredané
3,04 € 3,20 €

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu)


Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná knižka, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávaní čiastkových otázok slovenského pravopisu. Čitateľovi umožňuje nielen zlepšiť si celkovú vedomostnú úroveň, ale predovšetkým písomný prejav. Obsah I. HLÁSKOVANIE, VÝSLOVNOSŤ, PRAVOPIS 1. Hláska - fonéma - graféma 2. Inventár slovenských hlások 2.1. Samohlásky Kvantita vokálov Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho Rozdeľovanie slov 2.2. Spoluhlásky Znelostná asimilácia Zdvojené spoluhlásky Spoluhláskové skupiny II. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN III. INTERPUNKCIA Bodka Výkričník Otáznik Čiarka Bodkočiarka Dvojbodka Úvodzovky Pomlčka Spojovník Tri bodky Apostrof (odsuvník) Zátvorky Lomka IV. PRAKTICKÁ ČASŤ O pravopise podstatných a prídavných mien, čísloviek, slovies, zámen, slovies. Cvičenia: vybrané slová, i/y, veľké a malé písmená... Diktáty
Vypredané
3,61 € 3,80 €

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu)


Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje jednotlivým záujemcom získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná rukoväť, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávan í čiastkových otázok slovenského pravopisu. Čitateľovi umožňuje nielen zlepšiť si celkovú vedomostnú úroveň, ale predovšetkým písomný prejav. OBSAH I. HLÁSKOVANIE, VÝSLOVNOSŤ, PRAVOPIS 1. Hláska - fonéma - graféma 2. Inventár slovenských hlások 2.1. Samohlásky Kvantita vokálov Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho Rozdeľovanie slov 2.2. Spoluhlásky Znelostná asimilácia Zdvojené spoluhlásky Spoluhláskové skupiny II. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN III. INTERPUNKCIA Bodka Výkričník Otáznik Čiarka Bodkočiarka Dvojbodka Úvodzovky Pomlčka Spojovník Tri bodky Apostrof (odsuvník) Zátvorky Lomka
Vypredané
3,13 € 3,29 €

Lacná kniha Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu) (-70%)


Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje jednotlivým záujemcom získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná rukoväť, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávan í čiastkových otázok slovenského pravopisu. Čitateľovi umožňuje nielen zlepšiť si celkovú vedomostnú úroveň, ale predovšetkým písomný prejav. OBSAH I. HLÁSKOVANIE, VÝSLOVNOSŤ, PRAVOPIS 1. Hláska - fonéma - graféma 2. Inventár slovenských hlások 2.1. Samohlásky Kvantita vokálov Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho Rozdeľovanie slov 2.2. Spoluhlásky Znelostná asimilácia Zdvojené spoluhlásky Spoluhláskové skupiny II. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN III. INTERPUNKCIA Bodka Výkričník Otáznik Čiarka Bodkočiarka Dvojbodka Úvodzovky Pomlčka Spojovník Tri bodky Apostrof (odsuvník) Zátvorky Lomka
Vypredané
0,99 € 3,29 €

dostupné aj ako: