Knižné kamarátstva

Ing. Ľudmila Novotná

autor

Podvojné účtovníctvo s komentárom


Nová odborná publikácia Podvojné účtovníctvo s komentárom, ktorý je obohatený o prípady z praxe a definíciu pojmov, s ktorými sa podnikateľ pri účtovaní môže stretnúť. V tejto publikácii sa dočítate aké informácie môže podvojné účtovníctvo podnikateľovi poskytnúť, ako ich môže v podnikaní využiť či aká je podstata podvojného účtovníctva a aké princípy sa v ňom uplatňujú.
Podvojné účtovníctvo upravuje zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve. Komentár k týmto právnym predpisom je autorsky spracovaný od
Ing. Ľudmily Novotnej


Titul obsahuje:
• Zákon o účtovníctve s komentárom
• Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve s komentárom
Na sklade
10,45 € 11,00 €

100 otázok a odpovedí - ZDP a DPH po novelách


V sérii názorných otázok, odpovedí publikácia rozoberá problematiku - podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a iné. Členená je na podkapitoly: - Základ dane, - Mikrodaňovník, - Závislá činnosť, - Príjmy z podnikania, - Príjmy oslobodené od dane, - Preddavky na daň z príjmov PO, - Sadzba dane a úprava základu dane. Druhá kapitola rieši problematiku súhrnného výkazu pre DPH, zavedenia režimu call-off stock, daňového priznania pre DPH, dovozu tovaru a povinnosti platiteľov dane a odpočtu dane. Obsah: o Zákon o dani z príjmov po novele o Základ dane o Mikrodaňovník o Závislá činnosť o Príjmy z podnikania o Príjmy oslobodené od dane o Preddavky na daň z príjmov PO o Sadzba dane a úprava základu dane o Zákon o dani z pridanej hodnoty po novele o Súhrnný výkaz o Dovoz tovaru a povinnosti platiteľov dane o Odpočet dane
Na sklade
9,31 € 9,80 €