! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ján Mintál

autor

Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2021


Titul obsahuje: Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi • z pohľadu zákona o dani z príjmov • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty • z pohľadu zákona o účtovníctve (JÚ, PÚ) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov v znení neskorších predpisov (posledná novela zákona o dani z príjmov ku dňu spracovanie tejto publikácie č. 421/2020 Z. z.) v § 19 uvádza prehľad najdôležitejších daňových výdavkov, vrátane toho akým spôsobom je možné tieto výdavky z hľadiska dane z príjmov uplatniť, t.j. vrátane reštriktívnych podmienok. Podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov je možné zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada. Daňovník fyzická osoba s príjmami zo samostatnej činnosti môže daňové výdavky uplatňovať paušálnou sumou z dosiahnutých príjmov. Ak daňovník paušálne výdavky využije, vedie na účely dane z príjmov záznamy o príjmoch a evidenciu pohľadávok vzniknutých v súvislosti s činnosťou, z ktorej plynie príjem zo samostatnej činnosti. V takom prípade daňovník nemusí preukazovať výdavky jednotlivými dokladmi. Vzhľadom na skutočnosť, že daňové výdavky, ak sú vyššie ako zdaniteľné príjmy, spôsobí stratu, obsahuje táto publikácia aj heslo týkajúce sa daňovej straty a ďalšie potrebné údaje súvisiace s daňovými výdavkami, ako sú napr. paušálne výdavky na strane daňovníkov fyzických osôb a pod..
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €

Daňové a nedaňové výdavky 2022


Titul rozšírení o viac ako 100 strán prináša abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi. Encyklopédia výdavkom s príkladmi obsahuje kapitoly podľa abecedne rozdelených hesiel, ktoré sa týkajú daňových a nedaňových výdavkov podnikateľa a daňových a nedaňových výdavkov zamestnávateľa. Všetky heslá sú spracované na základe aktuálneho právneho stavu vždy k 1. januáru 2021. Aké výdavky si môže podnikateľ pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti uplatniť? Okrem vysvetlení uplatniteľnosti nákladov, obsahuje každá kapitola vymedzenie daňových a nedaňových výdavkov nielen z pohľadu dane z príjmov, ale i z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a obohatená je riešením prípadov, ku ktorým môže dôjsť v praxi. Na konci publikácie prinášame slovník odborných pojmov, ktorý pomôže zorientovať sa v spleti cudzích výrazov.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Práce a Mzdy 8 2022 - Stravné od 1. 5. 2022, Zmeny v pracovnoprávnej oblasti, Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny – základné pravidlá


Od 1. 4. 2022 je účinná novela č. 82/2022 Zákonníka práce, ktorá mení a upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal príslušný úrad práce lehotu na vyjadrenie k výpovedi zamestnanca so zdravotným postihnutím 30 až 90 dní, po novom na to bude mať úrad práce len 7 pracovných dní. Ak úrad práce do siedmich pracovných dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca. Stravné S účinnosťou od 1. 5. 2022 sa zvyšujú sumy stravného pre časové pásmo: - 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 6 € - nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 9 € - nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 13,70 €. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je vo výške 4,50 €. Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny Dočasné útočisko sa aktuálne poskytuje na účely ochrany osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Dňa 22. 3. 2022 bola schválená novela č. 92/2022 zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorého súčasťou sú opatrenia zjednodušujúce pravidlá zamestnávania občanov Ukrajiny tzv. Lex Ukrajina. Počas mimoriadnej situácie sa umožňuje žiadateľom o azyl, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny, vrátane ich rodinných príslušníkov, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 9 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ukrajinci sa taktiež môžu evidovať na úradoch práce. Dovolenka Základnú výmeru dovolenky tvoria štyri týždne. Zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, prislúcha dovolenka vo výmere piatich týždňov. Základnou podmienkou pre vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok je nepretržité trvanie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi. Zamestnanec si ju môže čerpať, ak odpracoval 60 dní v kalendárnom roku. V prípade, že zamestnanec neodpracuje u zamestnávateľa celý rok, má nárok na pomernú časť dovolenky. Preradenie zamestnanca Pri preraďovaní zamestnanca na prácu iného druhu musí zamestnávateľ zohľadňovať aktuálny zdravotný stav zamestnanca, jeho schopnosti a dosiahnutú kvalifikáciu. Ak má dôjsť k preradeniu zamestnanca na inú prácu, zamestnávateľ musí prerokovať dôvody a dobu tohto preradenia so zamestnancom a pokiaľ v dôsledku preradenia na inú prácu dôjde aj ku zmene pracovnej zmluvy, uvedené oznámenie musí mať písomnú formu a musí sa vykonať zásadne pred preradením zamestnanca na inú prácu.
U dodávateľa
6,56 € 6,90 €

Daňové a nedaňové výdavky 2023


Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada. Aké daňové a aké nedaňové výdavky zákon o dani z príjmov vymedzuje, sa dočítate v novej publikácii. Titul obsahuje: Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi • z pohľadu zákona o dani z príjmov • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty • z pohľadu zákona o účtovníctve (JÚ, PÚ)
Na sklade 2Ks
19,86 € 20,90 €

s.r.o. - SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále


Cieľom publikácie je komplexné a prehľadné spracovanie problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným od jej založenia, vzniku až po možnosti zrušenia. V 300 stranách autorského textu sa podrobne venujeme právam a povinnostiam spoločníkov ako aj konateľov po právnej stránke, ale aj z pohľadu účtovného, zdaňovania príjmov, odvodových povinností ako napr. z pohľadu cestovných náhrad. Z daňovo-účtovného aspektu je v publikácii riešená aj problematika rozdelenia zisku, resp. úhrady straty v spoločnosti s ručením obmedzeným. Publikácia renomovaného autora z praxe je obohatená o platnú judikatúru z oblasti právnej praxe spoločnosti s r.o. a z dôvodu komplexnosti je doplnená aj o vzory najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv a právnych podaní v „živote“ spoločnosti s ručením obmedzeným. Svojou komplexnosťou osloví nielen podnikateľov, konateľov a spoločníkov s.r.o. ale aj širokú verejnosť. s.r.o. – SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále obsahuje tieto hlavné kapitoly : - Založenie a vznik s.r.o. - Spoločník s.r.o. – práva a povinnosti - Konateľ s.r.o. – práva a povinnosti - Konateľ a spoločník z pohľadu ZDP, odvodov a cestovných náhrad - Rozdelenie zisku a úhrada straty v s.r.o. - Zrušenie a zánik s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným je jednou z najrozšírenejších právnych foriem podnikateľskej aktivity, najmä v oblasti malého a stredného podnikania. V súčasnej dobe je spoločnosť s ručením obmedzeným upravená v § § 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Okrem toho platia pre túto spoločnosť, rovnako ako pre ostatné formy obchodných spoločností, ustanovenia § § 56 až 75a Obchodného zákonníka (všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach). Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zaraďuje medzi kapitálové spoločnosti, keďže základnou povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale povinnosť vniesť určitý kapitál (peňažný alebo nepeňažný), pričom veritelia môžu uspokojiť svoju pohľadávku zásadne len z majetku spoločnosti a spoločníci sú postihnuteľní len v obmedzenom rozsahu. Podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je vhodné vzhľadom na určité osobné rysy najmä tam, kde počet spoločníkov má byť obmedzený a relatívne uzavretý. Výhoda spoločnosti s ručením obmedzeným oproti iným formám obchodných spoločností je v tom, že umožňuje spojiť výhody osobných spoločností (verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť) so spoločnosťou čisto kapitálovou (akciová spoločnosť). Spoločnosť s ručením obmedzeným má spoločné s akciovou spoločnosťou to, že obidve povinne vytvárajú základné imanie. Spoločníci nie sú priamo zo zákona povinní k osobnej účasti na podnikaní, avšak u spoločnosti s ručením obmedzeným možno osobnú účasť na podnikaní dohodnúť v spoločenskej zmluve. Je možné, že spoločníci vnesú iba vklady (zabezpečia kapitál) a vlastné podnikanie bude organizovať najatý manažment, alebo budú spoločníci okrem vkladov aj osobne angažovaní v obchodných záležitostiach spoločnosti alebo časť spoločníkov sa okrem vnesenia vkladu bude osobne podieľať aj na podnikaní a druhá časť vnesie iba vklady. Spoločné pre obidve spoločnosti je aj to, že majú zákonom neobmedzený predmet činnosti (osobné spoločnosti môžu byť založené len za účelom podnikania). Spoločnosť s ručením obmedzeným je tiež menej formalizovaná než akciová spoločnosť a kapitálové toky v nej sú prehľadnejšie.
Na stiahnutie
14,50 €

Daňové a nedaňové výdavky 2024


Titul obsahuje: Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi • z pohľadu zákona o dani z príjmov • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty • z pohľadu zákona o účtovníctve (JÚ, PÚ) • prípady z praxe pri uplatňované daňových výdavkov Daňovým výdavkom je výdavok alebo náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov či nákladov, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Daňovými výdavkami nie sú výdavky alebo náklady, ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky alebo náklady daňovník účtoval, výdavky alebo náklady, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané a ďalej výdavky, ktoré sú uvedené v § 21 zákona o dani z príjmov.
Na sklade 3Ks
19,71 € 21,90 €

Daňová optimalizácia - bez chýb, pokút a penále - Optimalizácia daňového základu, Možnosti daňovej optimalizácie FO, Daňové výdavky


Táto publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Publikáciou Daňová optimalizácia nechceme navádzať na nelegálne znižovanie daní, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Publikácia je určená podnik, manažérom, účtovníkom, daňovým poradcom a audítorom. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná osnova, Komponentné odpisovanie, Daňové výdavky, Sponzorské výdavky, Opravné položky, Kurzové rozdiely, Rezervy ako nástroj daňovej optimalizácie. Cieľom daňovej optimalizácie nie je vykázať nulovú daňovú povinnosť, ale vykázať optimálnu daňovú povinnosť, t. j. daňovú povinnosť primeranú výške obratu, ziskovosti odvetvia podnikania a celkovému podnikateľskému prostrediu.
Vypredané
4,74 € 4,99 €

100 otázok a odpovedí - Zákon o dani z príjmov a DPH po novele


Kolektív fundovaných autorov v publikácii ponúka riešenie problémov podnikateľskej praxe z pohľadu Zákona o dani z príjmov a DPH po ostatnej novele. Príklady a riešenia z praxe sú členené do dvoch kapitol s podkapitolami: Daňové a nedaňové výdavky, Daňová strata, Preddavky na daň a úhrada dane, Automobil v podnikaní, Daňové zvýhodnenia v ZDP, Oslobodenie od dane, Reklama v ZDP a Zdaniteľné obchody a daňová povinnosť, Odpočítanie dane a Registračná povinnosť. 100 otázok a odpovedí k Zákonu o dani z príjmov a DPH po novele obsahuje témy: - Daňové a nedaňové výdavky, - Daňová strata, - Preddavky na daň a úhrada dane, - Automobil v podnikaní, - Daňové zvýhodnenia v ZDP, - Oslobodenie od dane, - Reklama v ZDP - Zdaniteľné obchody a daňová povinnosť, - Odpočítanie dane a Registračná povinnosť
Vypredané
9,31 € 9,80 €

Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2019


Nie každý náklad, ktorý súvisí s podnikaním, zákon o dani z príjmov posudzuje ako daňovo uznaný. Práve preto naša publikácia obsahuje aj výdavky nedaňové. Encyklopédia výdavkom v abecednom poradí s príkladmi obsahuje niekoľkých kapitol podľa abecedne rozdelených hesiel, ktoré sa týkajú daňových a nedaňových výdavkov podnikateľa a daňových a nedaňových výdavkov zamestnávateľa. Všetky heslá sú spracované na základe aktuálneho právneho stavu vždy k 1. januáru 2019. Okrem jednotlivých vysvetlení uplatniteľnosti nákladov, obsahuje každá kapitola vymedzenie daňových a nedaňových výdavkov nielen z pohľadu dane z príjmov, ale i z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a obohatená je riešením prípadov, ku ktorým môže dôjsť v praxi. Na konci publikácie prinášame slovník odborných pojmov, ktorý pomôže zorientovať sa v spleti cudzích výrazov. Daňové a nedaňové výdavky 2019 obsahujú: - Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi - Slovník pojmov Publikácia prináša výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

100 otázok a odpovedí - ZDP a DPH po novelách


V sérii názorných otázok, odpovedí publikácia rozoberá problematiku - podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a iné. Členená je na podkapitoly: - Základ dane, - Mikrodaňovník, - Závislá činnosť, - Príjmy z podnikania, - Príjmy oslobodené od dane, - Preddavky na daň z príjmov PO, - Sadzba dane a úprava základu dane. Druhá kapitola rieši problematiku súhrnného výkazu pre DPH, zavedenia režimu call-off stock, daňového priznania pre DPH, dovozu tovaru a povinnosti platiteľov dane a odpočtu dane. Obsah: o Zákon o dani z príjmov po novele o Základ dane o Mikrodaňovník o Závislá činnosť o Príjmy z podnikania o Príjmy oslobodené od dane o Preddavky na daň z príjmov PO o Sadzba dane a úprava základu dane o Zákon o dani z pridanej hodnoty po novele o Súhrnný výkaz o Dovoz tovaru a povinnosti platiteľov dane o Odpočet dane
Vypredané
9,31 € 9,80 €

Daňové a nedaňové výdavky 2020


Výdavky z pohľadu ZDP, DPH, spôsob ich účtovania v PÚ a JÚ na základe aktuálneho právneho stavu. Publikácia obsahuje daňové a nedaňové výdavky, ktoré sa môžu dať do nákladov v roku 2020, vysvetlené na príkladoch z praxe. Tento rok k výdavkom pribudli nové heslá - automobil, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, kúpeľná starostlivosť a virtuálna mena a ich postup uplatňovania. Náklady sú prehľadne spracované z pohľadu dane z príjmov, z pohľadu DPH a tiež spôsob ich účtovania v jednoduchom a podvojnom účtovníctve u podnikateľa a zamestnávateľa. Všetky heslá - daňové a nedaňové výdavky - sú spracované na základe aktuálneho právneho stavu k 1. januáru 2020. Na príkladoch a riešeniach prípadov z praxe autor vysvetľuje, akým spôsobom dochádza k uplatňovaniu výdavkov v praxi. V texte autor používa viacero dôležitých pojmov a značiek, ktorých vysvetlenie nájdete na konci publikácie. Daňové a nedaňové výdavky 2020 obsahujú: - Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi - Slovník pojmov
Vypredané
17,10 € 18,00 €

s.r.o. - SPRIEVODCA (založenie, vznik, dane, zisk, odvody, zrušenie + vzory zmlúv, formuláre a judikatúra)


Cieľom publikácie je komplexné a prehľadné spracovanie problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným od jej založenia, vzniku až po možnosti zrušenia. V 300 stranách autorského textu sa podrobne venujeme právam a povinnostiam spoločníkov ako aj konateľov po právnej stránke, ale aj z pohľadu účtovného, zdaňovania príjmov, odvodových povinností ako napr. z pohľadu cestovných náhrad. Z daňovo-účtovného aspektu je v publikácii riešená aj problematika rozdelenia zisku, resp. úhrady straty v spoločnosti s ručením obmedzeným. Publikácia renomovaného autora z praxe je obohatená o platnú judikatúru z oblasti právnej praxe spoločnosti s r.o. a z dôvodu komplexnosti je doplnená aj o vzory najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv a právnych podaní v "živote" spoločnosti s ručením obmedzeným. Svojou komplexnosťou osloví nielen podnikateľov, konateľov a spoločníkov s.r.o. ale aj širokú verejnosť. s.r.o. - SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále obsahuje tieto hlavné kapitoly : - Založenie a vznik s.r.o. - Spoločník s.r.o. - práva a povinnosti - Konateľ s.r.o. - práva a povinnosti - Konateľ a spoločník z pohľadu ZDP, odvodov a cestovných náhrad - Rozdelenie zisku a úhrada straty v s.r.o. - Zrušenie a zánik s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným je jednou z najrozšírenejších právnych foriem podnikateľskej aktivity, najmä v oblasti malého a stredného podnikania. V súčasnej dobe je spoločnosť s ručením obmedzeným upravená v § § 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Okrem toho platia pre túto spoločnosť, rovnako ako pre ostatné formy obchodných spoločností, ustanovenia § § 56 až 75a Obchodného zákonníka (všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach). Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zaraďuje medzi kapitálové spoločnosti, keďže základnou povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale povinnosť vniesť určitý kapitál (peňažný alebo nepeňažný), pričom veritelia môžu uspokojiť svoju pohľadávku zásadne len z majetku spoločnosti a spoločníci sú postihnuteľní len v obmedzenom rozsahu. Podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je vhodné vzhľadom na určité osobné rysy najmä tam, kde počet spoločníkov má byť obmedzený a relatívne uzavretý. Výhoda spoločnosti s ručením obmedzeným oproti iným formám obchodných spoločností je v tom, že umožňuje spojiť výhody osobných spoločností (verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť) so spoločnosťou čisto kapitálovou (akciová spoločnosť). Spoločnosť s ručením obmedzeným má spoločné s akciovou spoločnosťou to, že obidve povinne vytvárajú základné imanie. Spoločníci nie sú priamo zo zákona povinní k osobnej účasti na podnikaní, avšak u spoločnosti s ručením obmedzeným možno osobnú účasť na podnikaní dohodnúť v spoločenskej zmluve. Je možné, že spoločníci vnesú iba vklady (zabezpečia kapitál) a vlastné podnikanie bude organizovať najatý manažment, alebo budú spoločníci okrem vkladov aj osobne angažovaní v obchodných záležitostiach spoločnosti alebo časť spoločníkov sa okrem vnesenia vkladu bude osobne podieľať aj na podnikaní a druhá časť vnesie iba vklady. Spoločné pre obidve spoločnosti je aj to, že majú zákonom neobmedzený predmet činnosti (osobné spoločnosti môžu byť založené len za účelom podnikania). Spoločnosť s ručením obmedzeným je tiež menej formalizovaná než akciová spoločnosť a kapitálové toky v nej sú prehľadnejšie.
Vypredané
13,78 € 14,50 €