! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ing. M. Vidová

autor

Daňové priznania za rok 2019 + vyplnené vzory a tlačivá (Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov)


Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Publikácia okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2019. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné. Titul obsah nasledujúce témy: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2019 + prílohy - tlačivá Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 + prílohy - tlačivá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania.
U dodávateľa
7,13 € 7,50 €

Daňové priznania, ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá (Daň z príjmov FO a PO, Rozpočtových a príspevkov. organizácií, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti)


Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Na tieto i ďalšie otázky Vám odpovie naša publikácia, ktorá okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2018. Obsah: - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá
U dodávateľa
7,13 € 7,50 €

Poradca 6-7/2021 - DPH s komentárom (Zákon o dani z príjmov po novelách k 1. 1. 2021)


Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Zámerom týchto zmien je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Tiež sa rozšírili benefity pre daňovníkov, ktoré im poskytuje finančná správa. Zároveň sa ruší zvýhodnenie 13. a 14. platov a upravuje sa aj daňový bonus. Aké ďalšie zmeny prináša novela zákona, sa dozviete v komentári. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon o dani z príjmov s komentárom Medzi najdôležitejšie a najviac diskutované zmeny v novele zákona o dani z príjmov patrí: . Spresnenie podmienok pre 15 % sadzbu dane a postavenie mikrodaňovníka od roku 2021 . Zníženie sadzby dane pri odklade platenia dane na 3 % od roku 2021 . Zrušenie zvýhodnenia 13. a 14. platov od roku 2021 . Postupná zmena výšky daňového bonusu na dieťa od 1. 7. 2021 . Zrušenie príspevku na kúpeľnú starostlivosť od roku 2021 . Oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce od roku 2021 . Zavedenie oznamovania výšky a splatnosti preddavkov od roku 2021 . Zrušenie povinnosti vyrovnania preddavkov od roku 2021 . "Moment" vzniku stálej prevádzkarne od roku 2021 . Adresnejšie zacielenie definície daňovníka nespolupracujúceho štátu od roku 2021 . Spresnenie daňového výdavku pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníka od roku 2021 . Určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike od roku 2021 . Rozhraničovacie kritériá pre osoby pravidelne prekračujúce hranice Slovenska od roku 2021 . Ročné zúčtovanie od ktoréhokoľvek zamestnávateľa od roku 2021 . Asignácia dane a nepeňažný dar od roku 2021 . Hybridné subjekty a nová definícia transparentného subjektu od roku 2022 . Rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty aj pre fyzické osoby od roku 2022 Ďalšie zmeny a novinky sa dočítate v tejto publikácii.
Na sklade 2Ks
9,12 € 9,60 €

Daňové priznania za rok 2020 + vyplnené vzory a tlačivá (Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností)


Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2020. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 + prílohy - tlačivá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Dočítate sa v odbornej tematickej publikácii.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

Daňové priznania za rok 2021 + vyplnené vzory a tlačivá


Publikácia, ktorá každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA obsahuje vysvetlenia pojmov a postupov, názorné príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021. Tiež Vám odpovie na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané, obsahuje záväzné termíny podania daňového priznania a dočítate so, kto aký typ daňového priznania podáva. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 + prílohy - tlačivá
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Poradca 9-10/2022 - ZDP s komentárom (Zákon o dani z príjmov po novele)


V zákone o dani z príjmov dochádza od 1. 1. 2022k viacerým zmenám. • Daňovníci s vysokým indexom daňovej spoľahlivosti budú od 1. 1. 2022 platiť len polovičnú výšku poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania. Hlavným zámerom je motivácia k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. • Kategória Iný majetok sa rozširuje o technické zhodnotenie neodpísaného vybraného hmotného majetku, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet nákladov na investície podľa § 30e. • Zavádza sa odpočet na investície s vyššou pridanou hodnotou. Pri realizácii investičného plánu si môže právnická alebo fyzická osoba odpočítať od základu dane zníženého o daňovú stratu určité percento nákladov z odpisu z investície, ktoré závisí od plánovej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej hodnoty investícií v investičnom pláne. Ide o dočasný nástroj vo forme dodatočného odpočtu nákladov vynaložených na investície. • Ak zamestnávateľ nepodal prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový úrad mu neuloží pokutu, ak si dodatočne splní svoje povinnosti v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu. Oneskorené podanie prehľadu bude prvýkrát bez pokuty za obdobie december 2021. • Od 1. 1. 2022 sa znižuje tzv. superodpočet. Daňovníci realizujúci projekt výskumu a vývoja si môžu odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom vo výške 100 % (namiesto pôvodných 200 %).
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele)


Novelou zákona o dani z príjmov sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle. Akým spôsobom sa upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov sa dočítate v dvojčísle Poradcu.
Na sklade 3Ks
14,73 € 15,50 €