! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Iveta Matlovičová

autor

Osobitosti v mzdovej učtárni


Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne 2, poukázať na vybrané osobitné situácie v mzdovom účtovníctve a ponúknuť návod na ich riešenie. Autorka sa v jednotlivých kapitolách podrobne venuje dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sociálnemu a zdravotnému poisteniu pri dohodách, špecifikám pri spracovaní mzdovej agendy pri zamestnávaní „dohodárov“ a študentov na odbornej praxi, ročnej uzávierke v mzdovej učtárni vrátane povinností mzdovej učtárne v súvislosti s úmrtím zamestnanca, pri organizačných zmenách, ako aj príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Samostatné kapitoly sú venované tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu, ako aj stravovaniu zamestnancov. Pridanou hodnotou publikácie je množstvo príkladov a otázok, ktoré sú zárukou jej využitia v praxi. Publikáciu ocenia predovšetkým odborníci pôsobiaci v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Čo v publikácii nájdete: – Odmeňovanie študentov pri praktickom vyučovaní – Zúčtované a nevyplatené príjmy zo závislej činnosti – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Povinnosti zamestnávateľa v prípade úmrtia zamestnanca – Organizačné zmeny zamestnávateľa – Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – Stravovanie zamestnancov – Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – Riešené praktické príklady
Na sklade 2Ks
22,52 € 23,70 €

Práce a Mzdy 8 2022 - Stravné od 1. 5. 2022, Zmeny v pracovnoprávnej oblasti, Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny – základné pravidlá


Od 1. 4. 2022 je účinná novela č. 82/2022 Zákonníka práce, ktorá mení a upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal príslušný úrad práce lehotu na vyjadrenie k výpovedi zamestnanca so zdravotným postihnutím 30 až 90 dní, po novom na to bude mať úrad práce len 7 pracovných dní. Ak úrad práce do siedmich pracovných dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca. Stravné S účinnosťou od 1. 5. 2022 sa zvyšujú sumy stravného pre časové pásmo: - 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 6 € - nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 9 € - nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 13,70 €. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je vo výške 4,50 €. Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny Dočasné útočisko sa aktuálne poskytuje na účely ochrany osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Dňa 22. 3. 2022 bola schválená novela č. 92/2022 zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorého súčasťou sú opatrenia zjednodušujúce pravidlá zamestnávania občanov Ukrajiny tzv. Lex Ukrajina. Počas mimoriadnej situácie sa umožňuje žiadateľom o azyl, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny, vrátane ich rodinných príslušníkov, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 9 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ukrajinci sa taktiež môžu evidovať na úradoch práce. Dovolenka Základnú výmeru dovolenky tvoria štyri týždne. Zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, prislúcha dovolenka vo výmere piatich týždňov. Základnou podmienkou pre vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok je nepretržité trvanie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi. Zamestnanec si ju môže čerpať, ak odpracoval 60 dní v kalendárnom roku. V prípade, že zamestnanec neodpracuje u zamestnávateľa celý rok, má nárok na pomernú časť dovolenky. Preradenie zamestnanca Pri preraďovaní zamestnanca na prácu iného druhu musí zamestnávateľ zohľadňovať aktuálny zdravotný stav zamestnanca, jeho schopnosti a dosiahnutú kvalifikáciu. Ak má dôjsť k preradeniu zamestnanca na inú prácu, zamestnávateľ musí prerokovať dôvody a dobu tohto preradenia so zamestnancom a pokiaľ v dôsledku preradenia na inú prácu dôjde aj ku zmene pracovnej zmluvy, uvedené oznámenie musí mať písomnú formu a musí sa vykonať zásadne pred preradením zamestnanca na inú prácu.
U dodávateľa
6,56 € 6,90 €

Nielen exekučné zrážky zo mzdy v praxi, 2. vydanie


Publikácia Exekučné zrážky zo mzdy poskytuje informácie o tom, kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy, ako postupovať pri ich výkone a aké administratívne povinnosti zamestnávateľovi pri tejto agende vznikajú. Druhé rozšírené vydanie príručky Exekučné zrážky zo mzdy rozoberá posledné legislatívne zmeny, ktoré pri výpočte nastali, aj po prepracovaní prvého vydania si zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov. Prednostné a bežné pohľadávky, určovanie poradia zrážok zo mzdy, nútený výkon exekučných titulov, nariadenie výkonu zrážok justičnou pokladnicou, výpočet zrážok na základe tretinového systému, doručovanie súdnych písomností a súčinnosť zamestnávateľa sú len stručným výberom spracovaných tém, ktoré spolu s riešenými príkladmi čitateľ v publikácii nájde. Publikácia je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje problematike personalistiky a mzdového účtovníctva. Ing. Iveta Matlovičová je autorkou troch úspešných publikácií Mzdy profesionálne, Dovolenka a Osobitosti v mzdovej učtárni.
Na sklade 2Ks
17,09 € 17,99 €

Dovolenka - Pracovnoprávna a mzdová príručka, 2. vydanie


Aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Dovolenka – pracovnoprávna a mzdová príručka" nadväzuje na úspešné vydanie z roku 2016. Prináša odpovede na najdiskutovanejšie otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky. Teoretický výklad vhodne dopĺňajú príklady, ako aj judikáty, ktoré pomôžu čitateľovi pri riešení problematických otázok. Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie nároku na dovolenku, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Okrem dovolenky na zotavenie sa autorka venuje aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka či rodičovská dovolenka. Publikácia, ktorá bez akýchkoľvek pochybností nesie prívlastok „praktická pomôcka", prináša postupy riešenia najčastejších situácií, ktoré sa v súvislosti s dovolenkou v praxi vyskytujú. Vzhľadom na jej praktické zameranie je určená pre zamestnávateľov, mzdových účtovníkov a personalistov, ako aj pre zamestnancov.
Na sklade 1Ks
23,56 € 24,80 €

Mzdy profesionálne


Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so spracovaním mzdovej agendy. Účelné členenie publikácie prináša ucelený pohľad na oblasti pracovnoprávnych vzťahov, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistického vykazovania a sociálneho fondu. Cenným bonusom publikácie je vyše 200 riešených príkladov z praxe, ktoré spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytujú čitateľom dôležité informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy. Názov publikácie doslovne vystihuje zámer autorky podeliť sa s čitateľmi o svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti v záujme „profesionálneho vedenia miezd“. Publikácia je určená všetkým, ktorí sa mzdovému účtovníctvu a personalistike už profesionálne venujú, ale aj začiatočníkom, ktorí sa profesionálmi v tejto oblasti ešte len chcú stať. „Mzdy profesionálne“ sú jednoznačne zásahom do čierneho pre všetkých, ktorí chcú zvládnuť túto problematiku „profesionálne“.
Vypredané
20,43 € 21,50 €

Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka


Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností na strane zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Nová publikácia vydavateľstva Wolters Kluwer „DOVOLENKA – Pracovnoprávna a mzdová príručka“ prináša čitateľom odpovede na najčastejšie diskutované otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky. Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie dovolenky, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré sú v publikácii riešené.Ing. Iveta Matlovičová, autorka publikácie, využila pri jej písaní svoje bohaté skúsenosti z lektorskej činnosti. Publikácia, ktorá bez akýchkoľvek pochybností nesie prívlastok „praktická príručka“, prináša komplexné riešenie najčastejších situácií, ktoré sa v súvislosti s dovolenkou vyskytujú. Okrem dovolenky na zotavenie sa autorka venuje aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka či rodičovská dovolenka. Pre lepšie pochopenie problematiky je publikácia obohatená praktickými príkladmi a ich riešeniami, ako aj judikátmi.Publikácia je určená pre zamestnávateľov, mzdových účtovníkov a personalistov, ako aj pre zamestnancov.
Vypredané
18,72 € 19,70 €

Mzdy profesionálne 2. vydanie


Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila zložitú problematiku mzdového účtovníctva. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelený pohľad na pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ako aj štatistické vykazovanie. Podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, súdne rozhodnutia, ako aj 418 riešených príkladov z praxe spolu s tabuľkami a prehľadmi poskytnú čitateľovi najdôležitejšie informácie pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy. Publikácia „Mzdy profesionálne 2“ je dôstojným nasledovníkom prvého vydania. Má všetky predpoklady zaradiť sa na top list povinného čítania nielen čitateľov z radov odbornej verejnosti, ktorí sa profesionálne venujú mzdovému účtovníctvu, ale aj začiatočníkov, ktorí chcú čo najrýchlejšie pochopiť jeho podstatu.
Vypredané
36,01 € 37,90 €

Nielen exekučné zrážku zo mzdy v praxi


Publikácia Exekučné zrážky zo mzdy je praktická príručka, ktorá poskytuje informácie o tom, kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy, ako postupovať pri ich výkone a aké administratívne povinnosti zamestnávateľovi pri tejto agende vznikajú. Prednostné a bežné pohľadávky, určovanie poradia zrážok zo mzdy, výpočet zrážok na základe tretinového systému a súčinnosť zamestnávateľa sú len stručným výberom spracovaných tém, ktoré spolu s viac ako 50 riešenými príkladmi čitateľ v publikácii nájde. Publikácia je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje problematike personalistiky a mzdového účtovníctva. Ing. Iveta Matlovičová je autorkou troch úspešných publikácií Mzdy profesionálne, Dovolenka a Osobitosti v mzdovej učtárni.
Vypredané
12,92 € 13,60 €

Lacná kniha Nielen exekučné zrážku zo mzdy v praxi (-90%)


Publikácia Exekučné zrážky zo mzdy je praktická príručka, ktorá poskytuje informácie o tom, kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy, ako postupovať pri ich výkone a aké administratívne povinnosti zamestnávateľovi pri tejto agende vznikajú. Prednostné a bežné pohľadávky, určovanie poradia zrážok zo mzdy, výpočet zrážok na základe tretinového systému a súčinnosť zamestnávateľa sú len stručným výberom spracovaných tém, ktoré spolu s viac ako 50 riešenými príkladmi čitateľ v publikácii nájde. Publikácia je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje problematike personalistiky a mzdového účtovníctva. Ing. Iveta Matlovičová je autorkou troch úspešných publikácií Mzdy profesionálne, Dovolenka a Osobitosti v mzdovej učtárni.
Vypredané
1,36 € 13,60 €

dostupné aj ako: