Knižné kamarátstva

Marta Boráková

autor

Pozemkové spoločenstvá


Právna subjektivita, Zdaňovanie podielov na zisku, Zápis spoločenstva, Zmluva o pozemkovom spoločenstve, Daňové vysporiadanie,..
Na sklade
3,52 € 3,70 €

Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále


Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením zákona sa aplikovali skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Rozšírili sa nové možnosti ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy vytváraním a posilňovaním usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom. Právna úprava pozemkových spoločenstiev musí byť vnímaná aj z pohľadu daní a účtovníctva, preto sa v publikácii venujeme aj tejto téme. Titul obsahuje nasledujúce témy: 1. Pozemkové spoločenstvá a história 2. Právna úprava pozemkových spoločenstiev 3. Podmienky členstva v spoločenstve 4. Orgány pozemkového spoločenstva 5. Štátny dozor nad spoločenstvami 6. Lex corona 7. Účtovníctvo pozemkového spoločenstva 8. Pozemkové spoločenstvo z pohľadu daní 9. Dotácie 10. Štátna pomoc 11. Odpisovanie v pozemkovom spoločenstve 12. Zákon o lesoch 13. Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvác
Na sklade
7,51 € 7,90 €

Pozemkové spoločenstvá bez chýb, pokút a penále


- Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním - Vysvetlenie zmien platných po ostatnej novele s účinnosťou od 1.7.2018 Novela zákona sa dotýka niektorých systematických problémov, vo väčšej miere sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu, ďalej zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov, zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac detailnejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy.
Vypredané
7,13 € 7,50 €