Marta Boráková

autor

Pozemkové spoločenstvá


Právna subjektivita, Zdaňovanie podielov na zisku, Zápis spoločenstva, Zmluva o pozemkovom spoločenstve, Daňové vysporiadanie,..
Vypredané
3,52 € 3,70 €

Pozemkové spoločenstvá bez chýb, pokút a penále


- Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním - Vysvetlenie zmien platných po ostatnej novele s účinnosťou od 1.7.2018 Novela zákona sa dotýka niektorých systematických problémov, vo väčšej miere sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu, ďalej zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov, zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac detailnejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále


Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením zákona sa aplikovali skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Rozšírili sa nové možnosti ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy vytváraním a posilňovaním usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom. Právna úprava pozemkových spoločenstiev musí byť vnímaná aj z pohľadu daní a účtovníctva, preto sa v publikácii venujeme aj tejto téme. Titul obsahuje nasledujúce témy: 1. Pozemkové spoločenstvá a história 2. Právna úprava pozemkových spoločenstiev 3. Podmienky členstva v spoločenstve 4. Orgány pozemkového spoločenstva 5. Štátny dozor nad spoločenstvami 6. Lex corona 7. Účtovníctvo pozemkového spoločenstva 8. Pozemkové spoločenstvo z pohľadu daní 9. Dotácie 10. Štátna pomoc 11. Odpisovanie v pozemkovom spoločenstve 12. Zákon o lesoch 13. Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvác
Na sklade 5Ks
7,51 € 7,90 €

Práce a Mzdy 8 2022 - Stravné od 1. 5. 2022, Zmeny v pracovnoprávnej oblasti, Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny – základné pravidlá


Od 1. 4. 2022 je účinná novela č. 82/2022 Zákonníka práce, ktorá mení a upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal príslušný úrad práce lehotu na vyjadrenie k výpovedi zamestnanca so zdravotným postihnutím 30 až 90 dní, po novom na to bude mať úrad práce len 7 pracovných dní. Ak úrad práce do siedmich pracovných dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca. Stravné S účinnosťou od 1. 5. 2022 sa zvyšujú sumy stravného pre časové pásmo: - 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 6 € - nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 9 € - nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 13,70 €. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je vo výške 4,50 €. Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny Dočasné útočisko sa aktuálne poskytuje na účely ochrany osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Dňa 22. 3. 2022 bola schválená novela č. 92/2022 zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorého súčasťou sú opatrenia zjednodušujúce pravidlá zamestnávania občanov Ukrajiny tzv. Lex Ukrajina. Počas mimoriadnej situácie sa umožňuje žiadateľom o azyl, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny, vrátane ich rodinných príslušníkov, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 9 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ukrajinci sa taktiež môžu evidovať na úradoch práce. Dovolenka Základnú výmeru dovolenky tvoria štyri týždne. Zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, prislúcha dovolenka vo výmere piatich týždňov. Základnou podmienkou pre vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok je nepretržité trvanie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi. Zamestnanec si ju môže čerpať, ak odpracoval 60 dní v kalendárnom roku. V prípade, že zamestnanec neodpracuje u zamestnávateľa celý rok, má nárok na pomernú časť dovolenky. Preradenie zamestnanca Pri preraďovaní zamestnanca na prácu iného druhu musí zamestnávateľ zohľadňovať aktuálny zdravotný stav zamestnanca, jeho schopnosti a dosiahnutú kvalifikáciu. Ak má dôjsť k preradeniu zamestnanca na inú prácu, zamestnávateľ musí prerokovať dôvody a dobu tohto preradenia so zamestnancom a pokiaľ v dôsledku preradenia na inú prácu dôjde aj ku zmene pracovnej zmluvy, uvedené oznámenie musí mať písomnú formu a musí sa vykonať zásadne pred preradením zamestnanca na inú prácu.
Predpredaj
6,56 € 6,90 €