Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Michal Oláh

autor

Rady Vladimíra Krčméryho


Kniha rozhovorov Michala Oláha a Štefana Hríba s Vladimírom Krčmérym o roku dynamiky vývoja pandémie, prijatých opatreniach a pozemskej ceste, ktorá sa kráti.

Táto kniha zachytáva celoročné postrehy a rady Vladimíra Krčméryho, a aj priebeh pandémie od jej prepuknutia cez prvú vlnu na Slovensku až po kulmináciu druhej vlny. Je pokusom o odpoveď, ako zvládnuť pandémiu a hľadať pritom zmysel utrpenia. V závere knihy je reč o pocite, že čas profesorovho pozemského putovania sa kráti. Veríme, že v tomto sa veľmi mýli.
Na sklade
12,99 €

Daniel Pastirčák: Zaskočený večnosťou


V dvanástich rozhovoroch odhalíte osobný príbeh najznámejšieho slovenského ekumenického kazateľa počas jeho neraz tŕnistej cesty životom. Postupne odkrývame, ako mladý zarytý ateista rozmýšľajúci o samovražde zostal zaskočený večnosťou vďaka láske k mladej pastierke. Táto skúsenosť zasadila smrteľnú ranu jeho materialistickému pohľadu na svet. Potom, ako bol vyhodený zo strednej školy a bezúspešne sa pokúšal dostať na štúdium maľby na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, počúvol radu priateľa a dal si prihlášku na teológiu. Niekde tam začal príbeh „slovenského Tomáša Halíka“, človeka spájajúceho kresťanov všetkých denominácií s agnostikmi a ateistami.
Na sklade
12,99 €

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa / Alternative Child Custody


Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa najohrozenejším jedincom, následky si často nesie do života v podobe nespracovanej traumy, neschopnosti nadviazať osobné vzťahy, nedôvery v seba a pod. Kniha je určená pre ľudí v rozvodovom a porozvodovom konaní, záujemcov i odborníkov o túto tému. Ponúka alternatívnu formu starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov a pomáha pochopiť dieťa v striedavej starostlivosti.

Táto forma starostlivosti niekedy vyvoláva rozporuplné postoje v laickej i odbornej verejnosti, radoch sociálnych pracovníkov, psychológov, lekárov, pedagógov a samozrejme u rodičov v rozvodovom konaní, ktorých sa táto téma bytostne dotýka. Z mojej praxe kolízneho opatrovníka a sociálneho kurátora pre deti a mládež ako aj osobnou životnou skúsenosťou, že sám som dieťa rozvedených rodičov, vnímam rozvod často ako rukojemnícku drámu, v ktorej je hlavnou obeťou dieťa. Možným riešením tejto drámy je podľa nášho názoru Cochemská prax v rozvodovej starostlivosti o dieťa. Tento model je funkčnou a v mnohoročnej praxi overenou alternatívou k rozvodovým sporom o výchovu detí. V Cochemskej praxi ide o vzdanie sa osobnej moci a s tým spojenou manipuláciou druhým človekom. Tento model naopak vychádza z presvedčenia, že každý človek má v sebe sebauzdravovacie, samoregulačné sily a schopnosti riadiť sám svoj vlastný život. Hlavnou úlohou zástupcov jednotlivých profesií potom je, aby človeku v problémovej situácii boli pomocníkmi či sprievodcami (ľudsky a odborne) na jeho vlastnej ceste a umožnili mu dospieť k riešeniu, ktoré je prijateľné a najvhodnejšie práve pre neho, pretože sa zrodilo z neho samého. To isté sa týka celej rodiny – všetkých jej príslušníkov. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa je súčasťou Cochemskej praxe – je o dohode dvoch emocionálne zrelých rodičov na primeranej starostlivosti o dieťa. V žiadnom prípade sa v tejto publikácii nestotožňujeme s mechanickým delením času medzi oboch rodičov na zdanlivo spravodlivé rozdelenie 50/50, kde sa ľahko opomína najlepší záujem dieťaťa. Publikácia, ktorú držíte v rukách, je výsledkom niekoľkoročných praktických výskumov, diskusií, workshopov, národných a medzinárodných stretnutí, ktoré sme organizovali v niekoľkých štátoch EÚ. Vychádza z našej praxe a jej hlavným cieľom je prispieť k zavedeniu objektívneho a vyváženého pohľadu na striedavú osobnú starostlivosť oboch rodičov o dieťa.

Táto kniha v sebe zahŕňa samostatnú publikáciu „Cochemská prax“ od Jürgena Rudolpha (v slovenčine) a ďalšie články v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a rumunskom jazyku.
U dodávateľa
14,90 €

Interný audit vo verejnej správe


Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa transformovali na trhovú ekonomiku, má nezastupiteľné miesto. V podnikaní má činnosť vnútorného auditu v podnikateľskom prostredí svoj význam, pretože ho treba považovať za významný nástroj, ktorý môže byť prospešný pre zabezpečenie rozvoja firmy a jej prosperity. Taktiež pre efektívne, hospodárne a účinné hospodárenie s finančnými prostriedkami vo verejnej správe. Túto skutočnosť si firmy a orgány verejnej správy zatiaľ len málo uvedomujú a nedoceňujúceho praktické využívanie vytváraním podmienok pre zavedenie do praxe tak, aby bol súčasťou aktivít v podnikaní a riadení inštitúcií vo verejnej správe. Predpokladom toho je, aby sa zbavili nesprávneho chápania vnútorného auditu a správne pochopili jeho zmysel a funkčnosť v organizačnej štruktúre podniku a organizácii verejnej správy.
Vo svete vnútorný audit prešiel už dlhú cestu svojej existencie. Podniky a spoločenské organizácie vo vyspelom svete s jeho uplatňovaním nadobudli hlboké skúsenosti. Tieto skúsenosti by sme mali využiť aj v našom praktickom živote, čo by zaiste pomohlo aj našim podnikom a organizáciám verejnej správy prekonávať ekonomické ťažkosti a zároveň im ukázať cestu k ich dlhodobej prosperite.
V procese dlhej vývojovej cesty vnútorný audit prešiel vývojovými etapami od auditu účtovných výkazov až do etapy, keď sa odneho očakávajú nové zistenia, aby poskytoval okrem informácií o finančnom stave vlastnej organizácie aj ďalšie informácie, ktoré by charakterizovali celkový stav a možnosti jej ďalšieho vývoja. Stúpajúca intenzita konkurencie medzi firmami a širšie otvorenie ekonomiky na Slovensku, vo svete, ale najmä v rámci Európskej únie, do ktorej sme vstúpili v máji r. 2004, objektívne vytvárajú potrebu s väčšou efektívnosťou vyrábať, znižovať náklady, zvyšovať kvalitu výroby na základe progresívnych technológií v podnikateľských Činnostiach a tak zabezpečiť celý rad vnútorných funkcií v podnikaní organizácií aj z vonkajších zdrojov; v organizáciách verejnej správy v rámci decentralizácie s cieľom efektívnejšieho riadenia organizácií venovať pozornosť efektívnej tvorbe finančných zdrojov a ich efektívnemu, hospodárnemu, účinnému a účelnému použitiu. A to môže napomôcť práve vnútorný audit. Aby sa tak stalo, manažéri firiem a manažéri pracujúci vo verejnej správe by mali mať základnú predstavu aj o internom audite, ktorý je v našich firmách, ale aj vo verejnej správe iba akousi „popoluškou" v ich praktickej činnosti. Prehĺbenie poznania o internom audite má napomôcť aj táto publikácia, ktorá mu chce venovať komplexnejšie poznanie nielen z teórie, ale našou snahou bude poukázať aj na to, ako ho v praxi efektívne využiť a čo všetko urobiť pre to, aby sa vnútorný audit udomácnil aj v našich podmienkach. Moderné riadenie firiem v trhových ekonomikách a inštitúciách verejnej správy, nové trendy, ktoré sa v ňom uplatňujú, sú výzvou aj pre interný audit. Preto sa aj v SR pre túto profesiu otvárajú z perspektívneho hľadiska nové možnosti rozvoja. Aj touto publikáciou chceme zvýšiť povedomie nielen samotných interných audítorov, pokiaľ sa už týmto auditom zaoberajú, ale predovšetkým presvedčiť čo najširšiu obec našich manažérov o prednostiach interného auditu pri poskytovaní cenných služieb v spravovaní firmy a organizácií verejnej správy. Hlavným cieľom obsahu publikácie j e v Štyroch kapitolách vy svetliť vnútorný audit komplexnejšie počínajúceho charakteristickými črtami, vývojovými tendenciami, významom vo vnútorných procesoch organizácií, vyložiť základy koncepcie vnútorného auditu z pohľadu poskytovaných služieb interného auditu v moderných trhových ekonomikách, v riadiacich procesoch organizácií nielen vo výrobnej sfére a poskytovaní služieb, ale aj v spravovaní vecí verejných. Pozornosť sústredíme aj na právne aspekty vnútorného auditu vo verejnej správe v podmienkach SR ako členského štátu Európskej únie. Nakoniec názorným spôsobom priblížime, ako by sa mala využívať audítorská práca v praxi. Audítorstvo vo všeobecnej rovine a osobitne vo verejnej správe v poslednom období zaznamenalo nové trendy v svojom vývoji prezentované v prijatých novelizovaných zákonoch. Tieto nové tendencie a ich vplyv na teóriu auditu a jeho praktické vykonávanie zahrnieme v závere publikácie druhého aktualizovaného vydania, ktorú týmto dopracujeme tak, aby zodpovedala súčasným potrebám poznania a výučby auditu. Predpokladáme, že takto upravené druhé publikované vydanie opäť obohatí ekonomickú literatúru na Slovensku a stane sa pomocníkom pri osvojovaní najnovších poznatkov o audite vo všeobecnosti a zvlášť o internom audite nielen pre audítorov profesionálov, ale aj pre manažérov firiem, ako aj pre popularizáciu širšej verejnosti.
Vypredané
11,35 €

Sociálne služby


Monografia "Sociálne služby v legislatíve a v praxi" má nadštandardnú odbornú a informačnú úroveň, má všetky predpoklady na pôsobenie v slovenskej sociálnej, pedagogickej literatúre i v ostatnej odbornej literatúre po vydaní ako kvalitná monografia v oblasti sociálnej politiky.
Text je "nabitý" informáciami v zrozumiteľnej podobe, čitateľ nájde množstvo informácií pre svoju potrebu, pričom ťažiskom je komentovanie základného zákona v oblasti sociálnych služieb z roku 2008.
U dodávateľa
13,20 €

Finančná kontrola


Publikácia sa detailne zaoberá podstatou finančnej kontroly, aké požiadavky sa kladú na jej účinné fungovanie v kontexte celého kontrolného systému a ako postupovať pri jej výkone. Poskytuje nielen najnovšie teoretické poznatky, ale najmä praktický prístup k využitiu platných mechanizmov a nástrojov, ktoré majú bezprostredne slúžiť pri dohľade nad verejnými financiami vo verejnej správe. Autori reflektujú na podstatné legislatívne zmeny v Slovenskej republike a Európskej únii v oblasti finančnej kontroly. Publikácia je určená nielen študentom vysokých škôl ekonomického zamerania, ale aj odbornej verejnosti, kde môže slúžiť ako manuál finančným kontrolórom, vnútorným audítorom a vládnym audítorom, pôsobiacim v štátnych orgánoch a samospráve.
Na sklade
23,60 €

Sociálne služby


Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v oblasti sociálnej práce, znamená bezchybne poznať miesto, úlohy a perspektívy sociálnej politiky, a sociálnej práce. Je nevyhnutné mať vedomosti o konkrétnej spoločnosti, v ktorej je sociálna práca realizovaná, musí ju poznať, rozumieť koncepcii vývoja spoločnosti, mať vlastný názor a rešpektovať konkrétnu situáciu. Jedným z cieľov predkladanej publikácie je inšpirovať študentov sociálnej práce k hlbšiemu, individuálnemu štúdiu danej problematiky.
Vypredané
13,20 €

Audit marketingu a cien


Publikácia sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a systémov, spôsobmi súhrnného hodnotenia správania manažérov marketingu, výstupmi auditu marketingu na zlepšenie marketingových aktivít firmy.

Autori charakterizujú ideálnu situáciu a zároveň vymedzujú audítorovi referenčný rámec na hodnotenie reality „aká je“ a „aká by mala byť“. V závislosti od zistenej odchýlky audítor formuluje odporúčania, prispôsobené oblasti, v ktorej firma vykonáva činnosť. Cieľom publikácie je prispieť k prehĺbeniu poznania auditu marketingu a cien a k jeho aktívnemu využívaniu vo firmách v záujme udržania trvalej prosperity firiem.

Publikácia je určená študentom i širokej odbornej verejnosti v manažmentoch firiem.
Vypredané
5,50 €

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce


Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí.
Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena.
Súhlasíme s tým, že celkový záväzok profesie je napomáhať sociálnej zmene tak, že jednotlivci majú menej problémov vyplývajúcich z podmienok chudoby a izolácie. Taktiež pevne veríme, že máme (učitelia i odborníci v praxi) profesionálnu a etickú zodp
ovednosť pracovať s týmito jednotlivcami a skupinami, ktorých životy boli silno postihnuté vážnejšími sociálnymi problémami. Práca vychádza z našich mnohoročných skúseností v praktickej sociálnej práci a pedagogickej praxe vysokoškolských učiteľov na
viacerých slovenských univerzitách.
Niekoľko rokov pripravujeme študentov pre prax a zostavujeme študijný program sociálnej práce tak, aby sa mohli plne rozvinúť vedomosti a zručnosti budúcich sociálnych pracovníkov. Mandát profesie sociálnej práce
stále rastie a rozvíja sa, ako aj jej študijný program. Máme snahu kvalitne vyučovať a študenti majú snahu učiť sa viaceré teoreticko-praktické modely. Je to skutočne výzva pomôcť študentom porozumieť konceptom teórie a taktiež im pomôcť túto teóriu
používať ako pomôcku pri zhodnotení, určení cieľa a plánovaní intervencie. Tento proces je multidimenzionálny a zahŕňa integráciu na mnohých úrovniach. Študenti musia spojiť rešpektovanie sebaurčenia klienta s profesionálnou odbornosťou, hodnoty soci
álnej práce a etiky s nátlakom prostredia starajúceho sa o duševné zdravie a silné hľadisko pozornosti ku klientovým symptómom využijúc svoje vlastné schopností pomocou teórie a praxe.
V neposlednom rade chceme poďakovať svojim klientom, kolegom a pr
iateľom za ich cenné rady a pripomienky pri zostavovaní tejto učebnej pomôcky.
Michal Oláh
Vypredané
15,09 €