Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Rudolf Šlosár

autor

Maturujem z účtovníctva - 2.prepr. a doplnené vydanie


Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo. Po každej téme je zaradený text, na ktorom sa môžete presvedčiť, ako ste zvládli preštudovanú problematiku.
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Výkladový slovník ekonomických pojmov


Prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 600 hesiel. Okrem slovenskej verzii sa uvádza heslo v piatich svetových jazykoch. Je pomôckou pre študentov a učiteľov na obchodných akadémiách a iných školách, kde sa vyučujú ekonomické predmety, pre podnikateľov, ktorí pri práci potrebujú ovládať ekonomické pojmy.
Vypredané
6,50 € 6,84 €

Maturujem z účtovníctva


Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo. Po každej téme je zaradený text, na ktorom sa môžete presvedčiť, ako ste zvládli preštudovanú problematiku.
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Podvojné účtov.pre podnikateľov po vstupe SR do EU


Publikácia vychádza z najnovších poznatkov o účtovníctve v podnikateľskej účtovnej jednotke pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Je určená záujemcom o získanie komplexných vedomostí z podvojného účtovníctva pre podnikateľov, od jednoduchých základov až po konečný výstup – účtovnú závierku. Obsahuje teoretickú časť, riešenia konkrétnych účtovných prípadov i návod na zostavenie účtovnej závierky. Publikácia je dobrou pomôckou pre začínajúcich účtovníkov (i pre samoukov, ktorí v nej nájdu účtovníctvo „v kocke“) a frekventantov kurzov zameraných na základy účtovníctva, osobitosti účtovníctva pre podnikateľov, ale aj na podstatu zostavenia účtovnej závierky podnikateľov. Súčasťou publikácie je účtová osnova pre podnikateľov v aktuálnom znení.
Vypredané
2,30 € 2,42 €

Účtovníctvo pre 2. roč. OA - pracovná časť


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
4,51 € 4,75 €

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica (2012)


Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v závere súvislý riešený príklad. V prílohe učebnice je rámcová účtová osnova pre podnikateľov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Účtovníctvo pre 2. ročník OA učebnica


Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v závere súvislý riešený príklad. V prílohe učebnice je rámcová účtová osnova pre podnikateľov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dvanáste prepracované vydanie
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Účtovníctvo pre 2. ročník OA pracovná časť


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie. Trináste prepracované vydanie
Vypredané
4,56 € 4,80 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA učebnica


Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných jednotiek (finančné účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobý majetok, náklady a výnosy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, účtovná uzávierka a účtovná závierka). Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania sa vysvetľuje ekonomická podstata a význam vybraných účtovných prípadov tak, aby výsledkom bolo získanie uceleného prehľadu o základnom (finančnom) účtovníctve účtovnej jednotky. Deviate prepracované vydanie
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Účtovníctvo pre 2.ročník OA - pr.č. (2015)


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu. množstvo úloh a testov na riešenie. Publikáciu schválilo MŠ SR dňa 3. júna 1998, č. 1384/98-41, ako súčasť učebnice pre 1., 2., 4. ročník skupín študijných odborov: •obchodná akadémia •bankovníctvo •obchod a podnikanie •hotelová akadémia Obsah: 1.základné pojmy 2.majetok a zdroje jeho krytia 3.základy podvojého účtovníctva 4.účtovné zápisy a účtovné knihy 5.základné účtovanie rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve 6.súvislý príklad 7.výstupný test z účtovníctva Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
Vypredané
4,56 € 4,80 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu, množstvo úloh a testov na riešenie. Publikáciu schválilo MŠ SR dňa 29. októbra 1999, č. 2695/1999-42, ako súčasť učebnice pre 3., 5., 2. ročník skupín študijných odborov: •obchodná akadémia •bankovníctvo •obchod a podnikanie •hotelová akadémia Obsah: 1.finančné účty 2.zúčtovacie vzťahy 3.zásoby 4.dlhodobý majetok 5.náklady a výnosy 6.kapitálové účty a zriaďovanie spoločností 7.účtovnáuzávierka a účtovná závierka 8.súvislý príklad - základné informácie o firme; odberatelia; dodávatelia; zásoby (zásoby materiálu, zásoby nedokončenej výroby, zásoby hotových výrobkov); zamestnanci a mzdy; dlhodobý majetok; objem výroby a odbytu; účtovníctvo 9.Zoznam príloh k súvislému príkladu Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Účtovníctvo pre 4. ročník OA 5. vydanie


Učebnica nadväzuje na dve predchádzajúce, a to učebnicu účtovníctva pre 2. ročník a učebnicu účtovníctva pre 3. ročník, kde sa študenti naučili kompletné podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V poslednom, štvrtom ročníku sa budú venovať problematike, ktorú by ako absolventi strednej školy ekonomického zamerania mali bezpodmienečne poznať, t. j. jednoduchému účtovníctvu vrátane účtovnej uzávierky a účtovnej závierky, kalkuláciám a rozpočtovníctvu, vnútroorganizačnému účtovníctvu, finančnej analýze, účtovníctvu rozpočtových a príspevkových organizácií, osobitostiam účtovníctva bánk a účtovníctva poisťovní.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť 15. prepracované vydanie


15., prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
6,08 € 6,40 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť 14. prepracované vydanie


14., prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
8,74 € 9,20 €