% Zľavy na hry %

Amália Spitzová

autor

Jednoduché učtovníctvo 2009 praktický sprievodca


Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely - výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. Viesť účtovníctvo pre podnikateľa - živnostníka, ktorý preukazuje svoje výdavky na daňové účely, nie je ľahké. Časté zmeny právnych noriem oslabujú účtovníkovu istotu, či pri účtovaní postupuje správne. V tejto publikácii sú uvedené konkrétne príklady z praxe podnikateľov, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo. Sú usporiadané podľa predmetu účtovných prípadov (majetok, zamestnanci, peňažné prostriedky), čo prináša používateľovi ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v problematike účtovania v jednoduchom účtovníctve. Vyústením je vykonanie účtovnej závierky a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Voľnou prílohou publikácie je tlačivo peňažného denníka.
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Riešené príklady z podvojného účtovníctva


Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, finančného prenájmu (lízingu), zásob, zákazkovej výroby, miezd, nákladov na hospodársku, finančnú a mimoriadnu činnosť, výnosov z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti, zistenia a účtovania výsledku hospodárenia. Prednosťou cvičebnice je, že jednotlivé kroky a výsledky vlastného riešenia si možno ihneď overiť v podrobnom riešení, ktoré je zaradené za každým príkladom. Súčasťou cvičebnice je aj voľná príloha – rámcová účtová osnova, s ktorou môže študent pracovať pri riešení úloh.
Vypredané
1,57 € 1,65 €

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd.


Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané podľa predmetu účtovných prípadov. Tento spôsob usporiadania prináša používateľom ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v problematike účtovania v jednoduchom účtovníctve.Piate vydanie publikácie je spracované v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. MF 27076/2007-74 a opatrením MF/26567/2011-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA učebnica


Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných jednotiek (finančné účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobý majetok, náklady a výnosy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, účtovná uzávierka a účtovná závierka). Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania sa vysvetľuje ekonomická podstata a význam vybraných účtovných prípadov tak, aby výsledkom bolo získanie uceleného prehľadu o základnom (finančnom) účtovníctve účtovnej jednotky. Deviate prepracované vydanie
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu, množstvo úloh a testov na riešenie.Publikáciu schválilo MŠ SR dňa 29. októbra 1999, č. 2695/1999-42, ako súčasť učebnice pre 3., 5., 2. ročník skupín študijných odborov: •obchodná akadémia •bankovníctvo •obchod a podnikanie •hotelová akadémiaObsah: 1.finančné účty 2.zúčtovacie vzťahy 3.zásoby 4.dlhodobý majetok 5.náklady a výnosy 6.kapitálové účty a zriaďovanie spoločností 7.účtovnáuzávierka a účtovná závierka 8.súvislý príklad - základné informácie o firme; odberatelia; dodávatelia; zásoby (zásoby materiálu, zásoby nedokončenej výroby, zásoby hotových výrobkov); zamestnanci a mzdy; dlhodobý majetok; objem výroby a odbytu; účtovníctvo 9.Zoznam príloh k súvislému príkladuPríloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť 14. prepracované vydanie


14., prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
8,74 € 9,20 €

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií 10. vydanie


Desiate prepracované vydanie.Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných jednotiek (finančné účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobý majetok, náklady a výnosy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, účtovná uzávierka a účtovná závierka). Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania sa vysvetľuje ekonomická podstata a význam vybraných účtovných prípadov tak, aby výsledkom bolo získanie uceleného prehľadu o základnom (finančnom) účtovníctve účtovnej jednotky.
Vypredané
10,26 € 10,80 €

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií


11., doplnené a prepracované vydanie Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu účtovníctva pre 2. ročník obchodných akadémií. V 3. ročníku sa študenti naučia účtovať rôzne špecifické účtovné prípady súvisiace s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných jednotiek. Jednotlivé tematické celky vychádzajú z konštrukcie rámcovej účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov (finančné účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobý majetok, náklady a výnosy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky až po účtovnú uzávierku a účtovnú závierku). Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania je vysvetlená ekonomická podstata a ekonomický význam vybraných účtovných prípadov.
Vypredané
14,54 € 15,30 €

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií


7., doplnené a prepracované vydanie Vo štvrtom ročníku štúdia sa študenti obchodných akadémií naučia účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, oboznámia sa s kalkuláciami a rozpočtovníctvom, ale aj vnútroorganizačným účtovníctvom ako významnými súčasťami manažérskeho účtovníctva. Získajú tiež stručný prehľad o podstate a metódach finančnej analýzy, ktorá na základe informácií z účtovníctva umožňuje odhaľovať tak silné, ako aj slabé stránky každej účtovnej jednotky. Stručný prehľad získajú aj o osobitostiach účtovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v bankách a poisťovniach. Vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v spoločenstve krajín Európskej únie je nevyhnutné, aby sa oboznámili aj s procesom harmonizácie účtovníctva v európskom i celosvetovom kontexte.
Vypredané
18,43 € 19,40 €

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť


8., doplnené a prepracované vydanie Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma.
Vypredané
8,08 € 8,50 €

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť


Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma.
Vypredané
9,79 € 10,30 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
8,46 € 8,90 €